2 500 Ogółem Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną

Transkrypt

2 500 Ogółem Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XV/74/2015
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2016 roku
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
§
Nazwa zadania
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
1
900
90095
Dotacja celowa na pomoc finansową dla
Gminy Oława na zakup sprzętu pożarniczego
2710
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Owczarach
2 500
RAZEM ROZDZIAŁ 90095
2 500
OGÓŁEM DZIAŁ 900
2 500
Ogółem
2 500

Podobne dokumenty