EFG 425 - 430 - Jungheinrich

Komentarze

Transkrypt

EFG 425 - 430 - Jungheinrich
EFG 425 - 430
Instrukcji obsáugi
10.11 -
p
51247127
04.13
EFG 425k
EFG 425ks
EFG 425
EFG 425s
EFG 430k
EFG 430ks
EFG 430
EFG 430s
EFG S30
EFG S30s
Deklaracja zgodnoĞci
Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg
Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty
Typ
EFG 425k
EFG 425ks
EFG 425
EFG 425s
EFG 430k
EFG 430ks
EFG 430
EFG 430s
EFG 4S30
EFG 4S30s
Opcja
Nr seryjny
Rok produkcji
Informacje dodatkowe
Z upowaĪnienia
Data
p Deklaracja zgodnoĞci WE
04.13 PL
NiĪej podpisani potwierdzają niniejszym, Īe opisany tutaj napĊdzany wózek
jezdniowy speánia wymagania okreĞlone w dyrektywach Europejskich 2006/42/WE
(Maszyny) i 2004/108/EWG (KompatybilnoĞü elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich
póĨniejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporządzeniami mającymi na celu
przeksztaácenie tych dyrektyw w prawo krajów czáonkowskich. KaĪdy z sygnatariuszy
jest upowaĪniony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej.
3
4
04.13 PL
WstĊp
Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji
Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokáadnego zapoznania siĊ z
informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI.
Informacje te przedstawiono w zwiĊzáej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziaáy
są oznaczone literami, a strony są ponumerowane.
W instrukcji obsáugi są opisane róĪne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac
konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji naleĪy stosowaü siĊ do instrukcji
odnoszących siĊ do odpowiedniego typu wózka.
Nasze urządzenia podlegają ciągáemu rozwojowi. Dlatego zastrzegamy sobie prawo
do zmian ksztaátu, wyposaĪenia i techniki. Dlatego teĪ treĞü niniejszej instrukcji
obsáugi nie moĪe stanowiü podstawy do roszczeĔ w stosunku do okreĞlonych
wáaĞciwoĞci urządzenia.
Wskazówki bezpieczeĔstwa i oznaczenia
Wskazówki odnoszące siĊ do bezpieczeĔstwa pracy i waĪniejsze objaĞnienia
oznaczono poniĪszymi symbolami:
NIEBEZPIECZEēSTWO!
Oznacza szczególnie powaĪne zagroĪenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki
skutkuje powaĪnymi i nieodwracalnymi obraĪeniami lub Ğmiercią.
OSTRZEĩENIE!
Oznacza szczególnie powaĪne zagroĪenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki moĪe
skutkowaü powaĪnymi i nieodwracalnymi lub Ğmiertelnymi obraĪeniami.
OSTROĩNIE!
Oznacza zagroĪenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki moĪe skutkowaü lekkimi lub
Ğrednio ciĊĪkimi obraĪeniami.
WSKAZÓWKA
Oznacza zagroĪenie dla Ğrodków trwaáych. Nieprzestrzeganie tej wskazówki moĪe
skutkowaü szkodami rzeczowymi.
Z
WystĊpuje przed zaleceniami i objaĞnieniami.
Oznacza wyposaĪenie standardowe
Oznacza wyposaĪenie dodatkowe
04.13 PL
t
o
5
Prawa autorskie
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji eksploatacji naleĪą do firmy JUNGHEINRICH
AG.
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - Niemcy
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
04.13 PL
www.jungheinrich.com
6
Spis treĞci
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem .................................
11
1
2
3
4
5
Informacje ogólne ....................................................................................
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem .................................................
Dopuszczalne warunki eksploatacji.........................................................
Obowiązki uĪytkownika ...........................................................................
MontaĪ oprzyrządowania doczepianego lub wyposaĪenia dodatkowego
11
11
12
13
13
B
Opis pojazdu ...........................................................................
15
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
Opis zastosowania ..................................................................................
Typy pojazdów i udĨwig znamionowy......................................................
Opis podzespoáów i funkcji ......................................................................
Definicja kierunku jazdy...........................................................................
Przegląd podzespoáów ............................................................................
Opis dziaáania ..........................................................................................
Dane techniczne......................................................................................
Parametry ................................................................................................
Wymiary...................................................................................................
Masy ........................................................................................................
Rodzaje masztów ....................................................................................
Ogumienie ...............................................................................................
Dane silnika .............................................................................................
Normy EN ................................................................................................
KompatybilnoĞü elektromagnetyczna (KEM)...........................................
Warunki eksploatacji................................................................................
Wymagania elektryczne ..........................................................................
Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe..........................................
Miejsca oznakowania ..............................................................................
Tabliczka znamionowa ............................................................................
Wykres obciąĪeĔ wózka jezdniowego .....................................................
Tabliczka udĨwigu oprzyrządowania doczepianego................................
StatecznoĞü .............................................................................................
15
15
16
16
17
18
19
20
22
25
26
28
28
29
30
31
31
32
32
34
35
36
36
C
Transport i pierwsze uruchomienie .........................................
37
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
Transport .................................................................................................
Zaáadunek wózka.....................................................................................
PoáoĪenie Ğrodka ciĊĪkoĞci wózka ..........................................................
Przeáadunek wózka za pomocą dĨwigu...................................................
Przeáadunek za pomocą innego wózka ...................................................
Zabezpieczenie wózka podczas transportu.............................................
Pierwsze uruchomienie ...........................................................................
37
37
37
38
40
41
43
04.13 PL
A
7
D
Akumulator – konserwacja, áadowanie, wymiana....................
45
1
1.1
2
2.1
3
4
4.1
5
5.1
Przepisy bezpieczeĔstwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi ........
Informacje ogólne na temat obsáugi akumulatorów .................................
Typy akumulatorów .................................................................................
Wymiary akumulatorów ...........................................................................
Odsáanianie akumulatora.........................................................................
àadowanie akumulatora ..........................................................................
àadowanie akumulatora przy uĪyciu áadowarki stacjonarnej ...................
DemontaĪ i montaĪ akumulatora.............................................................
DemontaĪ i montaĪ za pomocą wózka niskiego skáadowania EJE z
wiązaniem do wymiany Snapfit (o).........................................................
DemontaĪ i montaĪ za pomocą bieĪni rolkowej (o)................................
DemontaĪ i montaĪ do celów konserwacyjnych przy uĪyciu rĊcznego
wózka paletowego ze Snapfit (o) ...........................................................
DemontaĪ i montaĪ do celów konserwacyjnych przy uĪyciu wózka niskiego skáadowania lub rĊcznego wózka paletowego bez Snapfit ............
45
46
47
47
48
49
50
51
Obsáuga...................................................................................
61
Przepisy bezpieczeĔstwa eksploatacji wózka jezdniowego ....................
Opis wskazaĔ panelu obsáugi ..................................................................
Pulpit sterowniczy z wyĞwietlaczem (o) .................................................
Przeáączniki panelu obsáugi w podáokietniku (o) .....................................
Przeáączniki panelu obsáugi na bocznej póáce (o)...................................
WskaĨnik .................................................................................................
Wskazanie (o) ........................................................................................
Przygotowanie wózka do pracy ...............................................................
Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu..............
Wsiadanie i wysiadanie ...........................................................................
Wózki z maáą iloĞcią przeĞwitu nad gáową (o) ........................................
Ustawianie stanowiska operatora............................................................
Pas bezpieczeĔstwa................................................................................
Praca z pojazdem....................................................................................
Zasady bezpieczeĔstwa obowiązujące podczas jazdy............................
Przygotowywanie do pracy......................................................................
Ustawianie zegara ...................................................................................
Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego ..........................................
Wyáącznik awaryjny .................................................................................
Jazda .......................................................................................................
Kierowanie...............................................................................................
Hamulce ..................................................................................................
Ustawianie zĊbów wideá ..........................................................................
Wymiana zĊbów wideá .............................................................................
Podejmowanie, transportowanie i odkáadanie áadunku............................
Obsáuga masztu i zintegrowanych urządzeĔ doczepianych ....................
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. obsáugi dodatkowego oprzyrządowania
doczepianego ..........................................................................................
4.14 Obsáuga dodatkowego oprzyrządowania doczepianego za pomocą
SOLO-PILOTA.........................................................................................
61
63
67
71
71
72
75
78
78
81
81
82
86
88
88
91
92
93
94
95
97
98
103
104
105
107
5.4
E
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
8
52
57
58
60
114
118
04.13 PL
5.2
5.3
04.13 PL
4.15 Obsáuga dodatkowego oprzyrządowania doczepianego za pomocą
MULTIPILOTA .........................................................................................
4.16 MontaĪ dodatkowego oprzyrządowania doczepianego...........................
5
Jazda z przyczepą...................................................................................
6
WyposaĪenie dodatkowe.........................................................................
6.1 Klawiatura CanCode................................................................................
6.2 Systemy wspomagania............................................................................
6.3 Kabina stalowa ........................................................................................
6.4 Szyba przesuwna ....................................................................................
6.5 Automatyczny/mechaniczny uchwyt skáadany.........................................
6.6 Drzwi letnie ..............................................................................................
6.7 PodwyĪszenie stanowiska operatora ......................................................
6.8 Ustawienie fotela operatora.....................................................................
6.9 Ogrzewanie .............................................................................................
6.10 Zdejmowana krata zabezpieczająca áadunek ..........................................
6.11 Mostkowanie wyáączenia podnoszenia....................................................
6.12 GaĞnice ...................................................................................................
6.13 WskaĨnik kąta nachylenia .......................................................................
6.14 Zaczep Rockingera z dĨwigną rĊczną lub pilotem ..................................
6.15 System kamer..........................................................................................
6.16 Schemat obsáugi „N” ................................................................................
7
Pomoc w przypadku usterek ...................................................................
7.1 Szukanie báĊdów i postĊpowanie ............................................................
7.2 Kierowanie pojazdem bez napĊdu wáasnego ..........................................
7.3 Opuszczanie awaryjne ............................................................................
120
122
124
126
126
130
132
133
134
135
135
136
137
138
139
140
140
141
142
143
144
144
146
149
F
Przegląd i konserwacja pojazdu.............................................. 151
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
BezpieczeĔstwo eksploatacji i ochrona Ğrodowiska ................................
Przepisy bezpieczeĔstwa konserwacji ....................................................
Materiaáy eksploatacyjne i zuĪyte czĊĞci .................................................
Koáa .........................................................................................................
àaĔcuchy podnoszenia............................................................................
Ukáad hydrauliczny ..................................................................................
Materiaáy eksploatacyjne i plan smarowania ...........................................
Bezpieczna praca z materiaáami eksploatacyjnymi .................................
Plan smarowania .....................................................................................
Materiaáy eksploatacyjne .........................................................................
Opis czynnoĞci konserwacyjnych ............................................................
Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw ......................
Bezpieczne podnoszenie i podpieranie wózka ........................................
Otwieranie tylnej pokrywy ........................................................................
Kontrola zamocowania kóá.......................................................................
Wymiana kóá ............................................................................................
Instalacja hydrauliczna ............................................................................
Wymiana filtra oleju hydraulicznego ........................................................
Wymiana filtra napowietrzającego/odpowietrzającego ............................
Sprawdzanie poziomu oleju przekáadniowego.........................................
Ogrzewanie .............................................................................................
Uzupeánianie páynu w spryskiwaczu szyb ................................................
Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych.............................................
Czyszczenie ............................................................................................
151
152
153
153
154
155
156
156
158
159
161
161
162
163
164
165
167
169
169
170
171
171
172
176
9
Prace przy instalacji elektrycznej.............................................................
Ponowne uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych.................
Wyáączenie wózka z eksploatacji ............................................................
CzynnoĞci przed wyáączeniem pojazdu z eksploatacji ............................
CzynnoĞci w trakcie przerwy w eksploatacji ............................................
Ponowne uruchomienie wózka po wyáączeniu z eksploatacji..................
Kontrola bezpieczeĔstwa po dáuĪszym okresie eksploatacji lub po
wystąpieniu sytuacji nietypowych ............................................................
7
Ostateczne wyáączenie z eksploatacji, usuwanie ....................................
8
Pomiar wibracji ........................................................................................
9
Konserwacje i przeglądy..........................................................................
10
Lista czynnoĞci konserwacyjnych............................................................
10.1 UĪytkownik ..............................................................................................
10.2 Serwis......................................................................................................
179
180
181
182
182
183
184
185
185
186
187
187
190
04.13 PL
4.14
4.15
5
5.1
5.2
5.3
6
10
Zaáącznik
Instrukcja
obsáugi
trakcyjnego JH
PoniĪsza instrukcja obsáugi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki
Jungheinrich. W przypadku uĪywania innych marek naleĪy stosowaü instrukcje
obsáugi ich producenta.
0506.PL
Z
akumulatora
1
2
0506.PL
A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
1
Informacje ogólne
Wózek jezdniowy naleĪy uĪytkowaü, obsáugiwaü i konserwowaü zgodnie ze
wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji eksploatacji. Stosowanie do innych
celów jest niezgodne z przeznaczeniem i moĪe spowodowaü obraĪenia ciaáa lub
uszkodzenie wózka oraz szkody materialne.
2
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
WSKAZÓWKA
Maksymalny podnoszony áadunek i maksymalnie dopuszczalny odstĊp áadunku
podane są na tabliczce udĨwigu i nie wolno ich przekraczaü.
àadunek musi leĪeü na noĞniku áadunku lub naleĪy podejmowaü go za pomocą
urządzenia doczepianego dopuszczonego przez producenta.
àadunek musi byü podjĊty caákowicie, patrz "Podejmowanie, transportowanie i
odkáadanie áadunku" na stronie 105.
Podnoszenie i opuszczanie áadunków.
Transport opuszczonych áadunków na krótkie dystanse.
Jazda z podniesionym áadunkiem (>30 cm) jest zabroniona.
Przewóz i podnoszenie osób jest zabronione.
Pchanie lub ciągniĊcie áadunku jest zabronione.
Okazjonalne holowanie przyczep.
Przy holowaniu przyczep áadunek na przyczepie musi byü zabezpieczony.
Przekraczanie dopuszczalnej masy caákowitej przyczepy jest niedozwolone.
04.13 PL
–
–
–
–
–
–
–
–
11
3
Dopuszczalne warunki eksploatacji
–
–
–
–
–
–
–
–
Eksploatacja w otoczeniu przemysáowym i komercyjnym.
Dopuszczalny zakres temperatur -20°C do +40°C.
Eksploatacja tylko na utwardzonych i równych podáogach o odpowiednim udĨwigu.
Nie przekraczaü dopuszczalnego obciąĪenia powierzchni ani dopuszczalnego
obciąĪenia punktowego dróg.
Eksploatacja tylko na drogach o dobrej widocznoĞci i dopuszczonych przez
uĪytkownika.
Pokonywanie wzniesieĔ o nachyleniu maksymalnie do 15 %.
Pokonywanie podjazdów poprzecznie lub ukoĞnie jest zabronione. Jechaü
áadunkiem do góry.
Eksploatacja w czĊĞciowo publicznym ruchu.
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
UĪytkowanie w ekstremalnych warunkach
UĪytkowanie wózka jezdniowego w ekstremalnych warunkach moĪe byü przyczyną
báĊdnego dziaáania i wypadków.
XW przypadku pracy w ekstremalnych warunkach, zwáaszcza w otoczeniu bardzo
zapylonym lub powodującym korozjĊ, wózek musi posiadaü specjalne
wyposaĪenie i atest.
XEksploatacja w strefach zagroĪonych wybuchem jest niedozwolona.
XW niekorzystnych warunkach pogodowych (burze, wyáadowania atmosferyczne)
nie naleĪy eksploatowaü wózka na wolnym powietrzu lub w strefach zagroĪonych.
12
4
Obowiązki uĪytkownika
W rozumieniu instrukcji eksploatacji uĪytkownikiem jest dowolna osoba fizyczna lub
prawna, która eksploatuje wózek jezdniowy samodzielnie lub na zlecenie której jest
on eksploatowany. W szczególnych przypadkach (np. leasing, wynajem) uĪytkownik
jest tą osoba, która zgodnie z istniejącymi postanowieniami umownymi miĊdzy
wáaĞcicielem i operatorem wózka jezdniowego ma obowiązek wykonywania
wskazanych obowiązków eksploatacyjnych.
UĪytkownik musi podjąü odpowiednie Ğrodki celem zapewnienia, by wózek
eksploatowany byá zgodnie z przeznaczeniem, a Īycie i zdrowie operatora oraz osób
trzecich nie byáo naraĪane na niebezpieczeĔstwo, jakie moĪe pojawiü siĊ w związku
z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji pojazdu naleĪy bezwzglĊdnie
przestrzegaü stosownych przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy oraz stosowaü
siĊ do zasad odnoszących siĊ do obsáugi i konserwacji pojazdu. Przed
przystąpieniem do eksploatacji uĪytkownik musi upewniü siĊ, Īe wszyscy
uĪytkownicy zapoznali siĊ z niniejszą instrukcją eksploatacji i zrozumieli ją.
WSKAZÓWKA
W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa
zobowiązanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidáowego
dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez
zgody producenta.
5
MontaĪ oprzyrządowania doczepianego lub wyposaĪenia
dodatkowego
04.13 PL
MontaĪ wyposaĪenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka,
które rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, moĪliwy jest wyáącznie za pisemną
zgodą producenta. W razie potrzeby naleĪy uzyskaü pozwolenie miejscowych
urzĊdów.
Zgoda wydana przez odpowiednią jednostkĊ administracyjną nie zastĊpuje jednak
zgody producenta.
13
14
04.13 PL
B Opis pojazdu
1
Opis zastosowania
Model EFG 425 - 430 jest elektrycznym czterokoáowym wózkiem widáowym z
miejscem dla operatora. Jest to wspornikowy wózek z przeciwwagą, który za pomocą
umieszczonego z przodu noĞnika áadunku moĪe podejmowaü, unosiü, transportowaü
i odkáadaü áadunek.
MoĪe teĪ podnosiü palety z zamkniĊtą podstawą.
1.1
Typy pojazdów i udĨwig znamionowy
UdĨwig znamionowy zaleĪy od typu. Na podstawie symbolu wózka moĪna okreĞliü
jego udĨwig znamionowy.
EFG425
EFG Oznaczenie typu
4
Typoszereg
25 UdĨwig znamionowy x 100 kg
04.13 PL
UdĨwig znamionowy nie zawsze odpowiada dopuszczalnemu udĨwigowi.
Dopuszczalny udĨwig podany jest na tabliczce udĨwigu umieszczonej na wózku.
15
2
Opis podzespoáów i funkcji
2.1
Definicja kierunku jazdy
Do opisu kierunku jazdy stosowane są nastĊpujące okreĞlenia:
1
3
2
4
Do opisu kierunku jazdy stosowane są nastĊpujące okreĞlenia:
Kierunek jazdy
W lewo
do tyáu
do przodu
W prawo
04.13 PL
Poz.
1
2
3
4
16
2.2
Przegląd podzespoáów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
Poz.
1
2
3
4
5
12
11
Nazwa
Fotel operatora
Dach ochronny
Maszt
Kierownica
Element obsáugi zespoáu
podnoszącego
t Panel obsáugi
t Wyáącznik awaryjny
t WyposaĪenie
standardowe
t
t
t
t
t
Poz.
8
9
10
11
12
13
14
t
t
t
t
t
Nazwa
ZĊby wideá
Wspornik wideá
NapĊd
Drzwi akumulatora
OĞ skrĊtna
t Zaczep holowniczy
t Przeciwwaga
04.13 PL
6
7
13
17
2.3
Opis dziaáania
Rama
Rama w poáączeniu z przeciwwagą stanowi podstawową konstrukcjĊ noĞną wózka.
SáuĪy ona do mocowania gáównych komponentów pojazdu.
Stanowisko operatora i dach ochronny
Dach ochronny jest dostĊpny w róĪnych wersjach i ochrania operatora przed
spadającymi przedmiotami i innymi czynnikami
zewnĊtrznymi. Wszystkie elementy obsáugi wózka rozmieszczone są ergonomicznie.
KolumnĊ kierownicy i fotel operatora moĪna regulowaü indywidualnie.
Nadzór nad pojazdem podczas pracy umoĪliwiają przyrządy i wskaĨniki na panelu
obsáugi, co zapewnia nadzór systemu podczas pracy i wysoki standard
bezpieczeĔstwa.
Ukáad kierowniczy
Siáownik skrĊtu hydraulicznego ukáadu kierowniczego jest wbudowany w oĞ skrĊtną
(12) i jest sterowany za pomocą serwostatu. OĞ skrĊtna uáoĪyskowana jest na ramie
wahadáowo, co gwarantuje dobrą przyczepnoĞü kóá na nierównych nawierzchniach.
Koáa
MoĪna wybraü opony superelastyczne lub z litej gumy, opcjonalnie takĪe opony
pneumatyczne
.
NapĊd i ukáad hamulcowy
NapĊd przedni w kaĪdych warunkach gwarantuje najlepszą trakcjĊ kóá napĊdowych.
Hydrauliczny olejowy hamulec wielotarczowy, stosowany jako hamulec roboczy, nie
wymaga praktycznie Īadnej konserwacji. Hermetycznie zamkniĊta obudowa
umoĪliwia eksploatacjĊ nawet w agresywnym Ğrodowisku. Ponadto silnik jezdny
hamowany jest do stanu caákowitego zatrzymania. Taki sposób hamowania
ogranicza do minimum zuĪycie energii
04.13 PL
Automatyczny hamulec postojowy (o) zapada po upáywie ok. 15 sekund po
zatrzymaniu wózka lub po upáywie 1 do 15 sekund (moĪliwoĞü regulacji czasu) po
odciąĪeniu fotela operatora.
Po naciĞniĊciu pedaáu jazdy hamulec postojowy zostaje automatycznie zwolniony.
18
Koncepcja zatrzymania awaryjnego w wózkach z elektrycznym ukáadem
kierowniczym (o)
JeĞli system rozpozna usterkĊ w procesie kierowania, automatycznie inicjuje
zatrzymanie awaryjne
. Wózek jest wyhamowywany aĪ do zatrzymania, kierunek jazdy nie zmienia siĊ.
Na panelu obsáugi i wskaĨników wyĞwietla siĊ komunikat zdarzenia. Po
wáączeniu wózka przeprowadzany jest autotest. Jazda jest moĪliwa
tylko wtedy, gdy wózek jest gotowy do pracy, a hamulec postojowy jest zwolniony (=
zatrzymanie awaryjne).
Instalacja hydrauliczna
Precyzyjna obsáuga funkcji roboczych za pomocą zaworów sterujących za
poĞrednictwem elementów obsáugi. Regulowana prĊdkoĞcią obrotową pompa
hydrauliczna zapewnia odpowiednie do zapotrzebowania i wydajne zasilanie
wszystkich funkcji hydraulicznych.
maszt
Maszty dwu- lub trzystopniowe, opcjonalnie z funkcją podnoszenia swobodnego;
wąskie profile ramy zapewniają dobry widok na zĊby wideá i oprzyrządowanie
doczepiane. Wspornik wideá i rama pracują na niewymagających smarowania i
konserwacji rolkach noĞnych.
OsprzĊt dodatkowy
MoĪliwe jest stosowanie mechanicznego i hydraulicznego oprzyrządowania
doczepianego (wyposaĪenie dodatkowe).
3
Dane techniczne
Wszystkie dane techniczne odnoszą siĊ do wózka w wersji standardowej.
Wszystkie wartoĞci oznaczone *) mogą siĊ zmieniaü w zaleĪnoĞci od róĪnych
wariantów wyposaĪenia (np. maszt, kabina, ogumienie itp.).
Sposób podawania danych technicznych odpowiada niemieckim wytycznym „Karty
katalogowe wózków jezdniowych”.
Zmiany techniczne i uzupeánienia zastrzeĪone.
04.13 PL
Z
19
3.1
Parametry
Nazwa
EFG
425k
425ks
425
425s
2500
2500
kg
C ĝrodek ciĊĪkoĞci áadunku
PrĊdkoĞü jazdy
z áadunkiem / bez áadunku *)
500
16 / 17
500
16 / 17
mm
19 / 20
19 / 20
PrĊdkoĞü podnoszenia
z áadunkiem/bez áadunku
0,43 / 0,55
0,43 / 0,55
0,48 / 0,6
0,48 / 0,6
0,58
0,58
8,5 / 14
7,5 / 13
10 / 16
10 / 16
17 / 25
17 / 25
19 / 27
19 / 27
4,5 / 4,0
200
4,5 / 4,0
200
bar
25
25
l/min
Q
UdĨwig znamionowy
(przy C = 500 mm)1)
PrĊdkoĞü opuszczania
z áadunkiem/bez áadunku
ZdolnoĞü pokonywania
wzniesieĔ (30 min)
z áadunkiem / bez áadunku *)
Maks. zdolnoĞü pokonywania
wzniesieĔ2) (5 min)
z áadunkiem / bez áadunku
Przyspieszenie (10 m)
z áadunkiem / bez áadunku *)
Maks. ciĞnienie robocze
StrumieĔ oleju do
oprzyrządowania doczepianego
1)
km/h
m/s
m/s
%
%
s
przy maszcie w pozycji pionowej.
04.13 PL
2) Podane wartoĞci dotyczą maksymalnej zdolnoĞci pokonywania wzniesieĔ do
radzenia sobie z krótkimi odcinkami z róĪnicą wysokoĞci i nierównoĞciami jezdni
(brzegi jezdni). UĪytkowanie na wzniesieniach o nachyleniu powyĪej 15% jest
zabronione.
20
Nazwa
UdĨwig znamionowy
(przy C = 500 mm)1)
c ĝrodek ciĊĪkoĞci áadunku
PrĊdkoĞü jazdy
z áadunkiem / bez áadunku *)
Q
PrĊdkoĞü podnoszenia
z áadunkiem/bez áadunku
PrĊdkoĞü opuszczania
z áadunkiem/bez áadunku
ZdolnoĞü pokonywania
wzniesieĔ (30 min)
z áadunkiem / bez áadunku *)
Maks. zdolnoĞü pokonywania
wzniesieĔ2) (5 min)
z áadunkiem / bez áadunku
Przyspieszenie (10 m)
z áadunkiem / bez áadunku *)
Maks. ciĞnienie robocze *)
StrumieĔ oleju do
oprzyrządowania
doczepianego
1)
430k
EFG
430
S30
430ks
430s
S30s
3000
3000
3000
kg
500
16 / 17
500
16 / 17
600
16 / 17
mm
19 / 20
19 / 20
19 / 20
0,40 / 0,55 0,40 / 0,55 0,40 / 0,55
0,43 / 0,60 0,43 / 0,60 0,43 / 0,60
km/h
m/s
0,58
0,58
0,58
m/s
7 / 12
7 / 13
7 / 12
9 / 15
9 / 15
8 / 14
15 / 23
15 / 23
15 / 23
17 / 25
18 / 26
17 / 25
4,5 / 4,0
200
4,5 / 4,0
200
4,5 / 4,0
200
bar
25
25
25
l/min
%
%
s
przy maszcie w pozycji pionowej.
2)
04.13 PL
Podane wartoĞci dotyczą maksymalnej zdolnoĞci pokonywania wzniesieĔ do
radzenia sobie z krótkimi odcinkami z róĪnicą wysokoĞci i nierównoĞciami jezdni
(brzegi jezdni). UĪytkowanie na wzniesieniach o nachyleniu powyĪej 15% jest
zabronione.
21
3.2
Wymiary
Nazwa
a/2 OdstĊp bezpieczeĔstwa
425k/425ks
EFG
425/425s
100
100
h1 WysokoĞü masztu w stanie záoĪonym*
2215
2215
mm
h2 Podnoszenie swobodne*
150
150
mm
h3 WysokoĞü podnoszenia*
WysokoĞü masztu w stanie
h4
rozáoĪonym*
h6 WysokoĞü ponad dachem ochronnym*
3100
3100
mm
3690
3690
mm
2240
2240
mm
1190
385/540
1190
385/540
mm
mm
6
8
6
8
°
°
L1 DáugoĞü wraz z widáami *
3445
3590
mm
L2 DáugoĞü wraz z grzbietem wideá*
b1 SzerokoĞü caákowita*
b3 SzerokoĞü wspornika wideá*
m1 PrzeĞwit pod masztem z áadunkiem
m2 PrzeĞwit poĞrodku miĊdzy koáami
SzerokoĞü korytarza roboczego
Ast dla palet 800 x 1200 w pozycji
wzdáuĪnej
SzerokoĞü korytarza roboczego
Ast dla palet 1000 x 1200 w pozycji
poprzecznej
Wa PromieĔ skrĊtu
x OdlegáoĞü áadunku
2295
1198
1120
120
135
2440
1198
1120
120
135
mm
mm
mm
mm
mm
3925
4125
mm
3725
3925
mm
2100
425 *
2300
425 *
mm
mm
1570
1715
mm
h7 WysokoĞü fotela*
h10 WysokoĞü zaczepu
Į
ȕ
Rozstaw osi
04.13 PL
y
Pochylanie masztu do przodu
Pochylanie masztu do tyáu
mm
22
23
04.13 PL
EFG
Nazwa
a/2 OdstĊp bezpieczeĔstwa
430k/
430ks
430/430s
S30/
S30s
100
100
100
h1 WysokoĞü masztu w stanie záoĪonym*
2215
2215
2215
mm
h2 Podnoszenie swobodne*
150
150
150
mm
h3 WysokoĞü podnoszenia*
WysokoĞü masztu w stanie
h4
rozáoĪonym*
3100
3100
3100
mm
3800
3800
3800
mm
h6 WysokoĞü ponad dachem ochronnym*
2240
2240
2240
mm
h7 WysokoĞü fotela
1190
1190
1190
mm
385/540
385/540
6
8
3450
6
8
3595
6
8
3600
°
°
mm
2300
2445
2450
mm
1198
1120
120
135
1198
1120
120
135
1300
1160
120
135
mm
mm
mm
mm
3930
4130
4130
mm
3730
3930
3930
mm
2100
430 *
1570
2300
430 *
1715
2300
430 *
1715
mm
mm
mm
h10 WysokoĞü zaczepu
Į
ȕ
Pochylanie masztu do przodu
Pochylanie masztu do tyáu
DáugoĞü wraz z widáami *
L1
L2 DáugoĞü wraz z grzbietem wideá*
SzerokoĞü caákowita*
SzerokoĞü wspornika wideá*
PrzeĞwit pod masztem z áadunkiem
PrzeĞwit poĞrodku miĊdzy koáami
SzerokoĞü korytarza roboczego
Ast dla palet 800 x 1200 w pozycji
wzdáuĪnej
SzerokoĞü korytarza roboczego
Ast dla palety 1000 x 1200 w pozycji
poprzecznej
Wa PromieĔ skrĊtu
x OdlegáoĞü áadunku
y Rozstaw osi
385/540 mm
04.13 PL
b1
b3
m1
m2
mm
24
3.3
Z
Masy
Wszystkie dane w kg
EFG 425-430
Nazwa
EFG
425/425s
430k/
430ks
430/430s
S30/
S30s
4810
4770
5290
5220
5480
2500
2710
2550
2700
2710
Nacisk osi przedniej (z
áadunkiem)
6490
6580
7380
7380
7550
Nacisk osi tylnej (bez
áadunku)
2310
2060
2730
2520
2760
Nacisk osi tylnej (z
áadunkiem)
820
690
910
840
920
04.13 PL
Masa wáasna
(z akumulatorem)
Nacisk osi przedniej (bez
áadunku)
425k/
425ks
25
3.4
Rodzaje masztów
EFG 425
Maks.
masa
masztu
(kg)
683
703
723
743
763
811
851
871
890
920
979
1009
718
738
758
779
799
830
888
908
908
938
968
1027
1086
1162
1221
04.13 PL
Oznaczenie WysokoĞ Podnosze
WysokoĞü
WysokoĞü
VDI 3596
ü
nie
masztu w
masztu w
podnosz swobodne
stanie
stanie
enia h3
h2
opuszczonym podniesiony
h1 (mm)
m h4 (mm)
(mm)
(mm)
2900
2115
3510
3100
2215
3710
3300
2315
3910
3500
2415
4110
3700
2515
4310
Podwójny
4000
2665
4610
maszt
150
4300
2865
4910
teleskopowy
4500
2965
5110
4700
3065
5310
5000
3215
5610
5500
3515
6110
5800
3665
6410
2900
1480
2080
3500
3100
1580
2180
3700
3300
1680
2280
3900
Podwójny
3500
1780
2380
4100
maszt
dwupodnosze
3700
1880
2480
4300
niowy
4000
2030
2630
4600
4300
2230
2830
4900
4500
2330
2930
5100
4400
1480
2080
5000
4700
1580
2180
5300
Potrójny
5000
1680
2280
5600
maszt
5500
1880
2480
6100
dwupodnosze
6000
2080
2680
6600
niowy
6500
2280
2880
7100
7000
2480
3080
7600
26
EFG 430
Oznaczenie VDI Wysoko Podnoszeni WysokoĞü WysokoĞü
3596
Ğü
e swobodne masztu w
masztu w
podnosz
h2
stanie
stanie
enia h3
opuszczony podniesiony
(mm)
m h1 (mm) m h4 (mm)
(mm)
2900
2115
3620
3100
2215
3820
3300
2315
4020
3500
2415
4220
3700
2515
4420
4000
2665
4720
Podwójny maszt
150
teleskopowy
4300
2865
5020
4500
2965
5220
4700
3065
5420
5000
3215
5720
5500
3515
6220
5800
3665
6520
2900
1380
2080
3600
3100
1480
2180
3800
3300
1580
2280
4000
Podwójny maszt
3500
1680
2380
4200
dwupodnoszenio
3700
1780
2480
4400
wy
4000
1930
2630
4700
4300
2130
2830
5000
4500
2230
2930
5200
4400
1380
2080
5100
4700
1480
2180
5400
5000
1580
2280
5700
Potrójny maszt
dwupodnoszenio 5500
1780
2480
6200
wy
6000
1980
2680
6700
6500
2180
2880
7200
7000
2380
3080
7700
Maks.
masa
masztu
(kg)
712
732
751
771
791
840
879
899
919
949
1008
1038
749
769
790
810
831
861
919
940
936
966
996
1055
1114
1190
1249
04.13 PL
Ten przegląd nie uwzglĊdnia wersji specjalnych.
27
3.5
Ogumienie
WSKAZÓWKA
W przypadku koniecznoĞci wymiany zamontowanych fabrycznie opon/obrĊczy
stosowaü wyáącznie oryginalne czĊĞci zamienne lub opony posiadające atest
producenta – w przeciwnym razie nie jest moĪliwe zachowanie parametrów
podanych w specyfikacji producenta.
W razie pytaĔ prosimy skonsultowaü siĊ z serwisem producenta.
EFG 425-430
Nazwa
SE *)
EFG 425
23 x 9 - 10
EFG 430
23 x 10 - 12
EFG S30
315/45-12
Lita guma *)
22 x 8 x 16
22 x 9 x 16
22 x 10 - 16
250 / 60 -12
250 / 60 -12
niedostĊpne
10,0
10,0
-
320
320
320
Pneumatyczne *)
Ogumieni
e z przodu CiĞnienie w oponach
bar
Moment dokrĊcania
Nm
SE *)
Lita guma *)
Pneumatyczne *)
Ogumieni
e z tyáu CiĞnienie w oponach
bar
Moment dokrĊcania
Nm
18 x 7 - 8
18 x 6 x 12 ǩ"
180 / 70 -8
18 x 7 - 8
200 / 50 -10
18 x 7 x 12 ǩ" 18 x 7 x 12 ǩ"
180 / 70 -8
niedostĊpne
10,0
10,0
-
220
220
220
*) Podane w tabeli typy odnoszą siĊ do wersji standardowej. W zaleĪnoĞci od
wyposaĪenia pojazd moĪe posiadaü inne opony.
3.6
Dane silnika
EFG425-430
15 kW
22 kW
04.13 PL
Nazwa
Silnik jezdny
Silnik podnoszenia
28
3.7
Normy EN
Staáy poziom ciĞnienia akustycznego
– EFG 425k/425: 69 dB(A)
– EFG 430/4S30: 69 dB(A)
*+/- 3 dB(A) w zaleĪnoĞci od wyposaĪenia urządzenia
zgodnie z normą EN 12053 w zgodnoĞci z normą ISO 4871.
Z
Staáy poziom ciĞnienia akustycznego jest wartoĞcią Ğrednią obliczaną zgodnie z
wytycznymi normatywnymi i uwzglĊdnia poziom ciĞnienia akustycznego podczas
jazdy, przy podnoszeniu i na biegu jaáowym. Poziom ciĞnienia akustycznego jest
mierzony przy uchu operatora.
Wibracja
– EFG 425k/425: 0,51 m/s²
– EFG 430/4S30: 0,42 m/s²
zgodnie z normą EN 13059.
Zgodnie z normą przyspieszenie drgaĔ dziaáające na ciaáo operatora to liniowe
przyspieszenie w linii pionowej. Jest ono mierzone przy przejeĪdĪaniu progów ze
staáą prĊdkoĞcią (wózek w wersji standardowej). Te wartoĞci zostaáy jednorazowo
zmierzone dla danego wózka i nie naleĪy ich myliü z wibracjami zgodnie z
dyrektywą „2002/44/WE/Wibracje”. W celu pomiaru tych wibracji producent oferuje
specjalną usáugĊ, patrz "Pomiar wibracji" na stronie 185.
04.13 PL
Z
29
3.8
KompatybilnoĞü elektromagnetyczna (KEM)
OSTRZEĩENIE!
Zakáócanie urządzeĔ medycznych przez niejonizujące promieniowanie
Elektryczne
wyposaĪenie
wózka
jezdniowego
emitujące
niejonizujące
promieniowanie (np. bezprzewodowa transmisja danych) mogą zakáócaü dziaáanie
urządzeĔ medycznych (rozruszników serca, aparatów sáuchowych itp.) i prowadziü
do ich báĊdnego dziaáania. NaleĪy wyjaĞniü z lekarzem lub producentem urządzenia
medycznego, czy moĪe ono byü stosowane na wózkach jezdniowych.
Producent potwierdza zachowanie wartoĞci granicznych wysyáanych zakáóceĔ
elektromagnetycznych i odpornoĞü na zakáócenia oraz kontrolĊ wyáadowania
elektrycznoĞci statycznej zgodnie z nastĊpującą tabelą:
OdpornoĞü na zakáócenia elektromagnetyczne
Dla wózków/systemów obowiązują nastĊpujące wartoĞci graniczne:
Zjawisko w otoczeniu
1.1
CzĊstotliwoĞü
Pole elektromagnetyczne
Modulacja amplitudy
1.2
CzĊstotliwoĞü
Pole elektromagnetyczne
Modulacja szerokoĞci
impulsów
1.3
*
Wyáadowanie
elektrostatyczne
WartoĞü
kontrolna
27-1000 *
10
80
900 ± 5
10
50
200
4 wyá. kontaktowe
8 wyá.
powietrznych
Jednostka
MHz
V/m (bez modulacji, rms)
% AM (1kHz)
MHz
V/m (bez modulacji, rms)
% cyklu roboczego
Hz czĊstotliwoĞci
powtarzania
kV (napiĊcie
wyáadowania)
Zakres czĊstotliwoĞci rozszerzono, aby rejestrowaü modulacje niĪszych
czĊstotliwoĞci w okablowaniu.
WSKAZÓWKA
Silne pola elektromagnetyczne mogą ograniczaü wydajnoĞü wózka. Analogicznie do
tego równieĪ praca urządzeĔ wraĪliwych na pola elektromagnetyczne moĪe byü
zakáócana przez wózek. Upewniü siĊ, Īe emisje wózka nie wpáywają niekorzystnie na
pracĊ znajdujących siĊ w pobliĪu urządzeĔ.
Zmiany elektrycznych lub elektronicznych czĊĞci skáadowych i sposobu ich
rozmieszczenia moĪna dokonywaü tylko za pisemnym zezwoleniem producenta.
04.13 PL
Z
30
3.9
Warunki eksploatacji
Temperatura otoczenia
– przy eksploatacji -20°C do +40°C
Z
W przypadku eksploatacji wózków w trybie ciągáym przy skrajnych wahaniach
temperatur i wilgotnoĞci powietrza z tworzeniem kondensatu niezbĊdne jest
specjalne wyposaĪenie i atest.
3.10 Wymagania elektryczne
04.13 PL
Producent potwierdza przestrzeganie wymagaĔ odnoĞnie do projektowania i
produkcji wyposaĪenia elektrycznego przy zgodnym z przeznaczeniem
zastosowaniem wózka zgodnie z normą EN 1175 „Wózki jezdniowe.
BezpieczeĔstwo. Wymagania elektryczne”.
31
4
Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe
4.1
Miejsca oznakowania
Z
Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, takie jak tabliczki noĞnoĞci, punkty
mocowania i tabliczki znamionowe, powinny byü zawsze czytelne i w razie
koniecznoĞci wymieniane na nowe.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
17
25
25
26
(mm)
Q (kg)
27
D (mm)
1 52
1 14
6
10 3
9
29
20 00
2 8
1
7
28
25
04.13 PL
30
32
04.13 PL
Poz. Nazwa
15 PostĊpowanie w przypadku niebezpieczeĔstwa przewrócenia wózka
Przebywanie na noĞniku áadunku zabronione / Przebywanie pod noĞnikiem
16 áadunku zabronione / NiebezpieczeĔstwo przygniecenia przy zmianie pozycji
masztu
17 Zaczepy do transportu dĨwigowego
18 Jazda z podniesionym áadunkiem / nachylanie masztu z podniesionym
áadunkiem zabronione
19 Maksymalny wzrost
20 Zapiąü pas bezpieczeĔstwa
21 Ograniczenie wysokoĞci podnoszenia
22 Regulacja kolumny kierownicy
23 PrzewoĪenie osób zabronione
24 PostĊpowaü zgodnie z instrukcją eksploatacji
25 Punkty oparcia podnoĞnika (w kierunku jazdy za drzwiami akumulatora)
26 Numer seryjny (na ramie za drzwiami akumulatora)
27 UdĨwig (lub udĨwig zredukowany)
28 Plakietka kontrolna (o)
29 CiĞnienie wewnĊtrzne siáownika
30 Tabliczka znamionowa (za drzwiami akumulatora)
33
4.2
Z
Tabliczka znamionowa
Ilustracja przedstawia wersjĊ oferowaną standardowo w krajach UE. W innych
krajach tabliczka znamionowa moĪe siĊ róĪniü.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Poz. Nazwa
31 Typ
32
Numer seryjny
33
UdĨwig znamionowy w kg
34
NapiĊcie akumulatora w V
35
36
41
Producent
42
Logo producenta
W przypadku pytaĔ dotyczących wózka lub przy zamawianiu czĊĞci zamiennych
naleĪy podawaü numer seryjny (32).
04.13 PL
Z
Masa wáasna bez akumulatora w
kg
Opcja
Poz. Nazwa
37 Rok produkcji
OdlegáoĞü Ğrodka ciĊĪkoĞci
38
áadunku w mm
39 Moc napĊdu
Masa akumulatora min./maks. w
40
kg
34
4.3
Wykres obciąĪeĔ wózka jezdniowego
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek wymiany zĊbów wideá
Przy wymianie zĊbów wideá, które róĪnią siĊ od stanu fabrycznego, zmienia siĊ
noĞnoĞü.
XPo wymianie zĊbów wideá do wózka naleĪy przytwierdziü dodatkową tabliczkĊ
udĨwigu.
XWózki dostarczane bez zĊbów wideá posiadają tabliczkĊ udĨwigu dla wideá
standardowych (dáugoĞü: 1150 mm).
Tabliczka udĨwigu (27) informuje o udĨwigu wózka Q (w kg) w przypadku masztu
ustawionego pionowo. W tabeli podano maksymalny udĨwig dla okreĞlonego punktu
ciĊĪkoĞci D (w mm) i Īądanej wysokoĞci podnoszenia H (w mm).
Tabliczka udĨwigu (27) wózka informuje o jego udĨwigu z zĊbami wideá w momencie
dostawy.
Przykáad okreĞlania maksymalnego udĨwigu:
h3 (mm)
4250
3600
2900
D (mm)
Q (kg)
850
1105
1250
850
1105
1250
600
850
850
500
600
700
27
Przy Ğrodku ciĊĪkoĞci áadunku D 600 mm i maksymalnej wysokoĞci podnoszenia h3
3600 mm udĨwig maksymalny wynosi Q 1105 kg.
Ogranicznik wysokoĞci podnoszenia
43
44
04.13 PL
Strzaáki (43 i 44) na wewnĊtrznym i zewnĊtrznym
maszcie pokazują operatorowi, kiedy osiąga
granice wysokoĞci podnoszenia podane na
tabliczce udĨwigu.
35
4.4
Tabliczka udĨwigu oprzyrządowania doczepianego
Tabliczka udĨwigu osprzĊtu doczepianego jest umieszczona obok tabliczki udĨwigu
wózka i informuje o udĨwigu Q (w kg) wózka w poáączeniu z danym osprzĊtem.
Numer seryjny podany na tabliczce udĨwigu oprzyrządowania doczepianego musi
zgadzaü siĊ z numerem podanym na tabliczce typu urządzenia doczepianego.
5
StatecznoĞü
StatecznoĞü wózka zostaáa sprawdzona zgodnie ze stanem techniki. UwzglĊdnia siĊ
przy tym dynamiczne i statyczne siáy przewracania, które mogą powstawaü przy
zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu wózka.
Na statecznoĞü wózka mają wpáyw m.in. nastĊpujące czynniki:
– Ogumienie
– Maszt
– Oprzyrządowanie doczepiane
– transportowany áadunek (wielkoĞü, masa i Ğrodek ciĊĪkoĞci)
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek utraty statecznoĞci
Zmiana wymienionych powyĪej komponentów prowadzi do zmiany statecznoĞci
wózka.
36
C Transport i pierwsze uruchomienie
1
Transport
W zaleĪnoĞci od wysokoĞci masztu i warunków w miejscu eksploatacji transport
moĪe odbywaü siĊ na dwa sposoby:
– w pozycji pionowej z zamontowanym masztem (w przypadku niskich masztów)
– w pozycji pionowej z wymontowanym masztem (w przypadku wysokich masztów)
i odáączonymi wszystkimi poáączeniami mechanicznymi i przewodami
hydraulicznymi pomiĊdzy pojazdem a masztem.
2
Zaáadunek wózka
2.1
PoáoĪenie Ğrodka ciĊĪkoĞci wózka
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo przewrócenia podczas jazdy po áuku na skutek
przesuniĊcia Ğrodka ciĊĪkoĞci.
PoáoĪenie Ğrodka ciĊĪkoĞci caáego wózka moĪe zmieniaü siĊ w zaleĪnoĞci od jego
wyposaĪenia (zwáaszcza wersji masztu).
W przypadku wózków jezdniowych bez masztu Ğrodek ciĊĪkoĞci przesuwa siĊ mocno
w stronĊ przeciwwagi.
XOstroĪnie kierowaü wózkiem jezdniowym i dostosowaü prĊdkoĞü, aby uniknąü
przewrócenia.
przybliĪone
04.13 PL
Rysunek
obok
przedstawia
poáoĪenie punktu ciĊĪkoĞci.
37
2.2
Przeáadunek wózka za pomocą dĨwigu
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo na skutek nieprzeszkolenia personelu w zakresie
transportu dĨwigowego
Nieprawidáowy przeáadunek dĨwigiem przez nieprzeszkolony personel moĪe
doprowadziü do upadku wózka. Stanowi to niebezpieczeĔstwo dla personelu oraz
niebezpieczeĔstwo uszkodzenia wózka.
XPrzeáadunek naleĪy powierzyü specjalnie do tego celu przeszkolonemu
personelowi. Wyspecjalizowany personel musi odbyü szkolenie z zakresu
zabezpieczania áadunków w pojazdach drogowych i posáugiwania siĊ Ğrodkami
zabezpieczenia áadunków. Wybór i realizacjĊ odpowiednich Ğrodków
zabezpieczenia áadunku naleĪy przeprowadzaü indywidualnie dla kaĪdego
przypadku.
NIEBEZPIECZEēSTWO!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek oberwania siĊ zawiesi dĨwigowych
XStosowaü tylko zawiesia dĨwigowe o wystarczającym udĨwigu.
XMasa przeáadunkowa = masa wáasna wózka jezdniowego (+ masa akumulatora
w wózkach z napĊdem elektrycznym).
XMaszt musi byü caákowicie odchylony do tyáu.
XZawiesia dĨwigowe na maszcie muszą mieü swobodną dáugoĞü wynoszącą
przynajmniej 2 m .
XZaczepy zawiesi dĨwigowych mocowaü tak, aby podczas podnoszenia nie
dotykaáy elementów oprzyrządowania lub dachu ochronnego.
XNie wchodziü pod uniesiony áadunek.
XZaáadunku wózka mogą dokonywaü wyáącznie osoby przeszkolone pod kątem
obsáugi elementów zaczepowych i sprzĊtu do podnoszenia.
XPodczas transportu dĨwigowego nosiü obuwie ochronne.
XNie wchodziü do strefy zagroĪenia i nie przebywaü w niej.
XZawiesia dĨwigowe mocowaü wyáącznie w przeznaczonych do tego celu punktach
mocowania i zabezpieczyü przed zsuniĊciem.
Masa wáasna wózka: patrz "Tabliczka znamionowa" na stronie 34.
04.13 PL
Z
38
Przeáadunek wózka za pomocą dĨwigu
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany wózek, patrz
"Bezpieczne
parkowanie
wózka
jezdniowego" na stronie 93.
Sposób postĊpowania
• Przymocowaü zawiesia dĨwigowe do
zaczepów(46) i (45) bezpiecznie zamocowaü.
• PodnieĞü i przemieĞciü wózek.
• OstroĪnie opuĞciü i bezpiecznie zaparkowaü
wózek, patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 93.
• Wózek
zabezpieczyü
klinami
przed
toczeniem siĊ.
45
46
04.13 PL
Przeáadunek dĨwigowy jest zakoĔczony!
39
2.3
Przeáadunek za pomocą innego wózka
OSTRZEĩENIE!
Wózek moĪe ulec uszkodzeniu
Podczas przeáadunku z uĪyciem drugiego wózka jezdnego moĪe dojĞü do uszkodzeĔ
zaáadowywanego wózka.
XPrzeáadunek wykonywaü moĪe wyáącznie przeszkolony personel.
XDo przeáadunku uĪywaü wyáącznie wózków o odpowiednim udĨwigu.
XDopuszczalny wyáącznie w celu zaáadunku i rozáadunku.
XZĊby wideá drugiego wózka jezdnego mają dostateczną dáugoĞü
XTransport na dáuĪszych dystansach zabroniony.
Przeáadunek wózka za pomocą innego wózka
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany
jezdniowego" na stronie 93.
wózek,
patrz
"Bezpieczne
parkowanie
wózka
Sposób postĊpowania
• Podjąü wózek widáami z boku miĊdzy osiami.
• UnieĞü nieco wózek i sprawdziü, czy jest bezpiecznie osadzony na zĊbach wideá,
w razie potrzeby skorygowaü lub zabezpieczyü zĊby wideá elementami
zaczepowymi.
• OstroĪnie zaáadowaü lub rozáadowaü wózek, patrz "Podejmowanie,
transportowanie i odkáadanie áadunku" na stronie 105.
• Powoli opuszczaü wózek na podáoĪe i zabezpieczyü przed stoczeniem.
04.13 PL
Przeáadunek wózka jest zakoĔczony.
40
3
Zabezpieczenie wózka podczas transportu
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
Niekontrolowane ruchy podczas transportu
Nieprawidáowe zabezpieczenie wózka i masztu podczas transportu moĪe prowadziü
do powaĪnych w skutkach wypadków.
XPrzeáadunek naleĪy powierzyü specjalnie do tego celu przeszkolonemu
personelowi. Wyspecjalizowany personel musi odbyü szkolenie z zakresu
zabezpieczania áadunków w pojazdach drogowych i posáugiwania siĊ Ğrodkami
zabezpieczenia áadunków. Wybór i realizacjĊ odpowiednich Ğrodków
zabezpieczenia áadunku naleĪy przeprowadzaü indywidualnie dla kaĪdego
przypadku.
XPodczas transportu na pojeĨdzie ciĊĪarowym lub przyczepie wózek naleĪy
odpowiednio zamocowaü za pomocą taĞm.
XPojazd ciĊĪarowy lub przyczepa musi posiadaü oczka do zamocowania pasów
mocujących.
XZabezpieczyü wózek klinami przed niespodziewanymi ruchami.
XStosowaü tylko pasy mocujące o wystarczającym udĨwigu.
XStosowaü materiaáy hamujące poĞlizg do zabezpieczenia Ğrodków áadunkowych
(paleta, kliny, ...), np. matĊ antypoĞlizgową.
41
Zabezpieczenie z masztem
Zabezpieczenie bez masztu
3
2
47
13
48
Zabezpieczenie wózka do transportu
Warunki
– Wózek bezpiecznie odstawiony na ciĊĪarówkĊ lub przyczepĊ, patrz "Bezpieczne
parkowanie wózka jezdniowego" na stronie 93.
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– 2 pasy mocujące z napinaczem
– Kliny zabezpieczające.
Sposób postĊpowania
• Zamocowaü wózek pasem mocującym (47) do górnej poprzecznicy masztu (3) i
zaczepu holowniczego (13) lub do dachu ochronnego (2) i zaczepu holowniczego
(13).
• NaprĊĪyü pas mocujący (47) za pomocą napinacza (48).
04.13 PL
Wózek jest zabezpieczony do transportu.
42
4
Pierwsze uruchomienie
Wskazówki dotyczące bezpieczeĔstwa podczas montaĪu i pierwszego
uruchomienia
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek nieprawidáowego montaĪu
MontaĪ wózka w miejscu eksploatacji, uruchomienie i przeszkolenie operatora moĪe
przeprowadziü wyáącznie specjalnie przeszkolony w tym zakresie personel
serwisowy producenta.
XDopiero po prawidáowym zamontowaniu masztu wolno podáączyü przewody
hydrauliczne pomiĊdzy pojazdem podstawowym a masztem.
XNastĊpnie moĪna uruchomiü wózek.
XJeĞli dostawa obejmuje wiĊcej wózków, naleĪy zwróciü uwagĊ na to, aby
montowaü noĞniki áadunku, maszty i pojazdy posiadające ten sam numer seryjny.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo na skutek stosowania niewáaĞciwych Ĩródeá energii
Wyprostowany prąd przemienny powoduje uszkodzenie podzespoáów (sterowników,
czujników, silników itp.) instalacji elektrycznej.
NiewáaĞciwe poáączenia kablowe (zbyt dáugie, o zbyt maáym przekroju) akumulatora
(kable wleczone) mogą siĊ nagrzewaü i spowodowaü przez to poĪar wózka i
akumulatora.
XWózek naleĪy zasilaü wyáącznie prądem z akumulatora.
XPrzewody akumulatorowe (kable wleczone) muszą byü krótsze niĪ 6 m i muszą
mieü przekrój co najmniej 50 mm².
Przygotowanie wózka do pracy po dostawie lub transporcie
Sposób postĊpowania
• Sprawdziü, czy wyposaĪenie jest kompletne.
• Sprawdziü poziom oleju hydraulicznego, patrz "Kontrola poziomu oleju
hydraulicznego" na stronie 168.
• Sprawdziü poziom oleju przekáadniowego, patrz "Sprawdzanie poziomu oleju
przekáadniowego" na stronie 170.
• W razie potrzeby zamontowaü akumulator, patrz "DemontaĪ i montaĪ akumulatora"
na stronie 51.
• Naáadowaü akumulator, patrz "Przygotowanie wózka do pracy" na stronie 78.
Teraz moĪna uruchomiü wózek, patrz "Przygotowanie wózka do pracy" na stronie 78.
Kierowanie pojazdem bez napĊdu wáasnego, patrz "Kierowanie pojazdem bez
napĊdu wáasnego" na stronie 146.
04.13 PL
Z
43
44
04.13 PL
D Akumulator – konserwacja, áadowanie,
wymiana
1
Przepisy bezpieczeĔstwa przy pracy z akumulatorami
kwasowymi
Personel serwisowy
Do áadowania, konserwacji i wymiany akumulatorów uprawnieni są tylko odpowiednio
przeszkoleni pracownicy. NaleĪy przy tym przestrzegaü niniejszej instrukcji
eksploatacji oraz nakazów producenta akumulatora i stacji áadowania.
Zabezpieczenie przeciwpoĪarowe
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynnoĞci przy akumulatorach zabrania siĊ
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odlegáoĞci co najmniej 2 m od wózka
odstawionego do áadowania akumulatora nie mogą znajdowaü siĊ materiaáy áatwo
palne ani narzĊdzia lub maszyny iskrzące. Pomieszczenie musi mieü odpowiednią
wentylacjĊ. W pogotowiu muszą znajdowaü siĊ Ğrodki gaĞnicze.
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo poparzenia Ğrodkiem Īrącym na skutek stosowania
nieodpowiednich Ğrodków gaĞniczych
W razie poĪaru podczas gaszenia wodą moĪe nastąpiü reakcja z elektrolitem. To z
kolei moĪe spowodowaü poparzenie kwasem.
XStosowaü gaĞnice proszkowe.
XPáonących akumulatorów nigdy nie gasiü wodą.
Konserwacja akumulatorów
Pokrywy ogniw akumulatora muszą byü utrzymywane w stanie suchym i czystym.
Bieguny i zaciski kabli muszą byü czyste, lekko posmarowane wazeliną i dokáadnie
dokrĊcone. Akumulatory z nieizolowanymi biegunami naleĪy przykryü
antypoĞlizgową matą izolacyjną.
OSTROĩNIE!
Przed zamkniĊciem pokrywy akumulatora sprawdziü, czy pokrywa nie spowoduje
uszkodzenia przewodu. Uszkodzone przewody mogą doprowadziü do zwarü.
Usuwanie akumulatorów
04.13 PL
Akumulatory naleĪy utylizowaü zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
Ğrodowiska i utylizacji. NaleĪy bezwzglĊdnie przestrzegaü zaleceĔ producenta.
45
1.1
Informacje ogólne na temat obsáugi akumulatorów
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku i odniesienia obraĪeĔ przy obsáudze akumulatora
Akumulatory zawierają roztwór kwasu, który jest trujący i Īrący. Unikaü kontaktu z
elektrolitem.
XZuĪyte akumulatory utylizowaü zgodnie z przepisami.
XPodczas prac przy akumulatorach nosiü odzieĪ oraz okulary ochronne.
XUnikaü kontaktu elektrolitu ze skórą, odzieĪą lub oczami, w razie koniecznoĞci
spáukaü elektrolit duĪą iloĞcią czystej wody.
XW przypadku szkód osobowych (np. kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami)
natychmiast udaü siĊ do lekarza.
XRozlany kwas natychmiast zneutralizowaü duĪą iloĞcią wody.
XDozwolone jest stosowanie wyáącznie akumulatorów z zamkniĊtą obudową.
XPrzestrzegaü przepisów prawa.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo na skutek stosowania nieodpowiednich akumulatorów,
niedopuszczonych przez producenta dla danego wózka
Konstrukcja, masa i wymiary akumulatora mają duĪy wpáyw na bezpieczeĔstwo
eksploatacji wózka jezdniowego, szczególnie na jego statecznoĞü i udĨwig.
Stosowanie nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez producenta
dla danego wózka, moĪe prowadziü podczas odzysku energii hamowania do
pogorszenia wáaĞciwoĞci jezdnych wózka, a ponadto spowodowaü powaĪne
uszkodzenia
sterownika
elektrycznego.
Stosowanie
akumulatorów
niedopuszczonych przez producenta dla danego wózka moĪe wiĊc stanowiü
powaĪne zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa i zdrowia osób!
XDozwolone jest tylko stosowanie akumulatorów dopuszczonych przez producenta
dla danego wózka.
XWymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z
producentem.
XPrzy wymianie lub montaĪu akumulatora naleĪy upewniü siĊ, Īe jest on mocno
osadzony w komorze akumulatorowej wózka.
XZastosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez producenta jest surowo
wzbronione.
04.13 PL
Przed przystąpieniem do prac przy akumulatorach naleĪy zaparkowaü i
zabezpieczyü wózek (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego" na
stronie 93).
46
2
Typy akumulatorów
OSTROĩNIE!
Stosowaü tylko akumulatory, których pokrywa lub czĊĞci znajdujące siĊ pod
napiĊciem są izolowane.
Masa akumulatora podana jest na jego tabliczce znamionowej.
W zaleĪnoĞci od zastosowania wózek jezdniowy moĪe byü wyposaĪony w
akumulatory róĪnego typu. PoniĪsza tabela przedstawia pojemnoĞci akumulatorów
oraz standardowe kombinacje:
Typ pojazdu
EFG 425k / 425ks /
430k / 430ks
EFG 425 / 425s /
430 / 430s /
S30 / S30s
2.1
Nazwa
80V - 4PzS
80V - 4PzS
PojemnoĞü
560 - 620 Ah
80V - 5PzS
80V - 5PzS
700 - 775 Ah
Wymiary akumulatorów
Akumulator napĊdowy 80 V
Pojazd
Wymiary (mm)
Szer.
H1+/maks.
2 mm
H2 +/2 mm
CiĊĪar znam.
(-5/+8%) w
kg
1028
711
769
784
1540
560 - 620
Ah
1028
855
769
784
1863
700 - 775
Ah
04.13 PL
EFG 425k/
425ks/430k/
430ks
EFG 425/
425s/430/
430s/S30/
S30s
Dá. maks.
podobnie
do
DIN 43535
47
3
Odsáanianie akumulatora
50
49
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany wózek,
jezdniowego" na stronie 93.
– Opuszczony noĞnik áadunku.
– Stacyjka w pozycji WYà.
– Kluczyk wyjĊty ze stacyjki.
– Wyáącznik awaryjny w pozycji WYà.
patrz
"Bezpieczne
parkowanie
wózka
Sposób postĊpowania
• Otworzyü do oporu drzwi akumulatora (49).
• Odáączyü wtyk akumulatora (50) i zwiesiü z akumulatora.
04.13 PL
Akumulator jest odsáoniĊty.
48
4
àadowanie akumulatora
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas
áadowania
Podczas áadowania akumulator uwalnia mieszankĊ tlenu i wodoru (gaz piorunujący).
Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest wysoko
wybuchowa i nie moĪe byü zapalana.
XPrzewody stacji áadowania moĪna podáączaü i odáączaü od wtyku akumulatora tylko
wtedy, gdy stacja áadowania oraz wózek są wyáączone.
XNapiĊcie i stan naáadowania áadowarki muszą byü dostosowane do akumulatora.
XPrzed rozpoczĊciem áadowania naleĪy sprawdziü, czy przewody i wtyki nie mają
widocznych uszkodzeĔ.
XW pomieszczeniu, w którym áadowany jest wózek, zapewniü odpowiednią
wentylacjĊ.
XPodczas áadownia powierzchnie ogniw akumulatora muszą byü odsáoniĊte, aby
zapewniü odpowiednią wentylacjĊ.
XPodczas wykonywania jakichkolwiek czynnoĞci przy akumulatorach zabrania siĊ
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia.
XW odlegáoĞci co najmniej 2 m od wózka odstawionego do áadowania akumulatora
nie mogą znajdowaü siĊ materiaáy áatwo palne ani narzĊdzia lub maszyny iskrzące.
XW pogotowiu muszą znajdowaü siĊ Ğrodki gaĞnicze.
XNie káaĞü na akumulatorze metalowych przedmiotów.
XNaleĪy bezwzglĊdnie stosowaü siĊ do przepisów bezpieczeĔstwa dostarczonych
przez producenta akumulatora i stacji áadowania.
49
4.1
Z
àadowanie akumulatora przy uĪyciu áadowarki stacjonarnej
Podczas áadownia drzwi akumulatora muszą byü otwarte na przynajmniej 200 mm,
aby zapewniü
odpowiednią wentylacjĊ.
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany wózek, patrz
"Bezpieczne
parkowanie
wózka
jezdniowego" na stronie 93.
– OdsáoniĊty akumulator.
– Wyáączona áadowarka.
– Wtyk akumulatora (50) odáączony od
gniazda w pojeĨdzie (52).
Sposób postĊpowania
• Wtyk akumulatora (50) podáączyü do
przewodu áadowania (51)
áadowarki
stacjonarnej
i
wáączyü
áadowarkĊ.
50
51
52
04.13 PL
Trwa áadowanie akumulatora.
50
5
DemontaĪ i montaĪ akumulatora
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo wypadku przy demontaĪu i montaĪu akumulatora
Przy demontaĪu i montaĪu, ze wzglĊdu na masĊ i elektrolit znajdujący siĊ w
akumulatorze, moĪe dojĞü do zgnieceĔ lub poparzeĔ substancją Īrącą.
XPrzestrzegaü wskazówek zawartych w punkcie „Przepisy bezpieczeĔstwa przy
pracy z akumulatorami kwasowymi” w tym rozdziale.
XPrzy demontaĪu i montaĪu akumulatora nosiü obuwie ochronne.
XStosowaü wyáącznie akumulatory z izolowanymi ogniwami i poáączeniami
biegunów.
XZaparkowaü wózek w pozycji poziomej, aby zapobiec wyĞlizgniĊciu siĊ
akumulatora.
XAkumulator wymieniaü wyáącznie przy uĪyciu zawiesi dĨwigowych o odpowiednim
udĨwigu.
XStosowaü wyáącznie atestowane przyrządy do wymiany akumulatora (stojaki,
stacje wymiany itp.).
XZwróciü uwagĊ, by akumulator byá dobrze zamocowany w komorze
akumulatorowej wózka.
51
5.1
DemontaĪ i montaĪ za pomocą wózka niskiego skáadowania EJE z
wiązaniem do wymiany Snapfit (o)
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo zgniecenia
Przy wymianie akumulatora zachodzi niebezpieczeĔstwo zgniecenia.
XPrzy wymianie akumulatora nie wkáadaü rĊki miĊdzy akumulator a ramĊ.
XNosiü obuwie ochronne.
DemontaĪ akumulatora
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowaü wózek, patrz "Bezpieczne
jezdniowego" na stronie 93.
– OdsáoniĊty akumulator, patrz "Odsáanianie
akumulatora" na stronie 48.
53
parkowanie
wózka
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– Wózek do wymiany akumulatora na szeĞciu
rolkach
– Wózek niskiego skáadowania EJE z
wiązaniem do wymiany Snapfit
– Stacja odstawiania przewidziana dla tego typu
akumulatora (53) (o)
Sposób postĊpowania
•
• Zamknąü hak zabezpieczający (56).
• W tym celu nacisnąü pedaáy (55).
• Centralnie wzglĊdem akumulatora wjechaü
wózkiem niskiego skáadowania EJE ok. 7,9 in
(200 mm)
mm pod podáogĊ wózka
jezdniowego.
• ZĊby wideá wózka niskiego skáadowania EJE
podnieĞü tak, by znajdowaáy siĊ prawie pod
podáogą wózka jezdniowego.
• WáoĪyü wtyk akumulatora (50) do uchwytu (54).
50
54
55
56
•
• Wsunąü kliny najazdowe (58) pod rolki (57)
wózka do wymiany akumulatora i ustawiü
równo wzglĊdem ramy (59).
• Podjechaü wózkiem niskiego skáadowania na
biegu peázającym blisko do akumulatora.
59
52
58
59
04.13 PL
57
•
Z
• Zatrzasnąü haki zabezpieczające (56) w wózku
do wymiany akumulatorów.
• Sprawdziü,
czy
oba
haki
zabezpieczające (56) zatrzasnĊáy siĊ mocno
w wózku do wymiany akumulatorów.
Nie podnosiü zĊbów wideá.
56
55
•
• Odáączyü bezpiecznik (61).
• Zwolniü blokadĊ akumulatora (60)
60
61
•
• Za pomocą wózka niskiego skáadowania EJE
na biegu peázającym wysunąü akumulator do
oporu (62).
• UnieĞü zĊby wideá na tyle, aby móc swobodnie
wyjąü akumulator z komory akumulatora.
WSKAZÓWKA
NiebezpieczeĔstwo
szkód
materialnych
Przy wyjmowaniu akumulatora moĪe
dojĞü do uszkodzenia ramy wózka.
XUnieĞü zĊby wideá i uwaĪaü, aby przy
wyjmowaniu nie uderzyü akumulatorem
w ramĊ wózka u góry, ani u doáu.
62
• PrzewieĨü akumulator do stacji áadowania w
celu naáadowania.
•
• Ustawiü akumulator na stacji odstawiania (53).
• Zwolniü haki zabezpieczające (56) i wysunąü
wózek niskiego skáadowania EJE.
53
04.13 PL
Akumulator jest wymontowany i przygotowany
do áadowania.
53
MontaĪ akumulatora
Sposób postĊpowania
•
• Podjechaü wózkiem niskiego skáadowania EJE
z akumulatorem do wózka jezdniowego.
• Wózek do wymiany akumulatorów ustawiü
rolkami (57) na podáodze wózka jezdniowego.
• OpuĞciü
zĊby
wideá
wózka
niskiego
skáadowania EJE tak, aby akumulator staá
poziomo.
• Ustawiü wysokoĞü, zĊby wideá wózka niskiego
skáadowania EJE wsunąü pod podáogĊ wózka
jezdniowego.
57
WSKAZÓWKA
NiebezpieczeĔstwo
szkód
materialnych
Przy wkáadaniu akumulatora moĪe dojĞü
do uszkodzenia ramy wózka.
XOpuĞciü zĊby wideá i uwaĪaü, aby przy
wkáadaniu nie uderzyü akumulatorem w
ramĊ wózka u góry, ani u doáu.
•
• Zamknąü blokadĊ akumulatora (60).
• Zamknąü zabezpieczenie (61) i umieĞciü w
zielonym obszarze.
60
61
•
• Zwolniü hak zabezpieczający (56).
• W tym celu nacisnąü pedaáy (55).
• Odjechaü wózkiem niskiego skáadowania od
wózka jezdniowego.
• Podáączyü wtyk akumulatora do wózka.
• Zamknąü drzwi akumulatora.
Akumulator jest zamontowany.
56
04.13 PL
55
54
5.1.1 MontaĪ wiązania do wymiany
OSTROĩNIE!
MontaĪ wiązania do wymiany jest dozwolony wyáącznie na wózkach niskiego
skáadowania (EJE) lub rĊcznych wózkach paletowych firmy Jungheinrich AG z
odpowiednimi plakietkami informacyjnymi.
Warunki
– EJE lub rĊczny wózek paletowy z otworami wg instrukcji montaĪu, patrz "Instrukcja
montaĪu" na stronie 56.
Sposób postĊpowania
• Otworzyü hak zabezpieczający (56).
• W tym celu nacisnąü pedaáy (55).
• ZagiĊte trzpienie (63) wczepiü w zĊby wideá
wózka EJE.
• Wiązanie do wymiany docisnąü w dóá i wáoĪyü
sworznie (64) w otwory.
• Zamknąü hak zabezpieczający (56).
• W tym celu nacisnąü pedaáy (55).
• Zamocowaü blachĊ zabezpieczającą przed
kradzieĪą (65) 4 Ğrubami (o).
56
55
63
64
04.13 PL
65
55
1150
5.1.2 Instrukcja montaĪu
458
Ø 16
90 130
x4
04.13 PL
Z
Sposób postĊpowania
• W wózku EJE lub rĊcznym wózku paletowym wywierciü zgodnie z szablonem 4
otworów o Ğrednicy 16 mm.
• Zwróciü uwagĊ, aby odstĊp miĊdzy siáownikiem przesuwu a spodnią stroną wideá
byá odpowiednio duĪy.
Na wózku EJE zamontowaü tabliczki ostrzegawcze.
56
5.2
DemontaĪ i montaĪ za pomocą bieĪni rolkowej (o)
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo zgniecenia
Przy wymianie akumulatora zachodzi niebezpieczeĔstwo zgniecenia.
XPrzy wymianie akumulatora nie wkáadaü rĊki miĊdzy akumulator a ramĊ.
XNosiü obuwie ochronne.
DemontaĪ i montaĪ akumulatora
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany wózek, patrz "Bezpieczne parkowanie
jezdniowego" na stronie 93.
– OdsáoniĊty akumulator, patrz "Odsáanianie akumulatora" na stronie 48.
– Odáączony wtyk akumulatora.
– Zwolniona blokada akumulatora.
wózka
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– ZewnĊtrzne urządzenie do wymiany na rolkach
Z
Sposób postĊpowania
•
PostĊpowaü zgodnie z instrukcją eksploatacji
producenta urządzenia do wymiany.
• ZewnĊtrzne urządzenie do wymiany przysunąü
do wózka.
•
• Wyjąü akumulator za pomocą zewnĊtrznego
urządzenia do wymiany
i przetransportowaü do
stacji áadowania.
• Odstawiü akumulator w bezpieczny sposób.
Akumulator jest zdemontowany.
Z
MontaĪ akumulatora przeprowadza siĊ, powtarzając czynnoĞci w odwrotnej
kolejnoĞci.
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
Po wsuniĊciu akumulatora zamknąü blokadĊ akumulatora.
57
5.3
DemontaĪ i montaĪ do celów konserwacyjnych przy uĪyciu
rĊcznego wózka paletowego ze Snapfit (o)
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo zgniecenia
Przy wymianie akumulatora zachodzi niebezpieczeĔstwo zgniecenia.
XPrzy wymianie akumulatora nie wkáadaü rĊki miĊdzy akumulator a ramĊ.
XNosiü obuwie ochronne.
DemontaĪ i montaĪ akumulatora
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowaü wózek, patrz "Bezpieczne parkowanie
jezdniowego" na stronie 93.
– OdsáoniĊty akumulator, patrz "Odsáanianie akumulatora" na stronie 48.
wózka
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– Wózek do wymiany akumulatora na szeĞciu rolkach
– RĊczny wózek paletowy z osadzonym wiązaniem do wymiany
Sposób postĊpowania
•
• Zamknąü hak zabezpieczający (56).
• W tym celu nacisnąü pedaáy (55).
• Centralnie wzglĊdem akumulatora wjechaü
rĊcznym wózkiem paletowym ok. 7,9 in (200
mm) mm pod podáogĊ wózka jezdniowego.
• ZĊby wideá rĊcznego wózka paletowego
podnieĞü tak, by znajdowaáy siĊ prawie pod
páytą podáogową.
• WáoĪyü
wtyk
akumulatora (50)
do
uchwytu (54).
61
54
55
56
•
• Wsunąü kliny najazdowe (58) pod rolki (57)
wózka do wymiany akumulatora i ustawiü
równo wzglĊdem ramy (59).
• Powoli
podjechaü
rĊcznym
wózkiem
paletowym blisko do akumulatora.
57
58
59
04.13 PL
59
58
•
Z
• Zatrzasnąü haki zabezpieczające (56) w wózku
do wymiany akumulatorów.
• W tym celu nacisnąü pedaáy (55).
Nie podnosiü zĊbów wideá.
56
55
•
• Odáączyü bezpiecznik (61).
• Zwolniü blokadĊ akumulatora (60)
60
61
•
• Za pomocą rĊcznego wózka paletowego
powoli wysunąü akumulator do oporu (62).
Akumulator jest wymontowany do konserwacji i
moĪna do skontrolowaü.
62
Z
MontaĪ akumulatora przeprowadza siĊ, powtarzając czynnoĞci w odwrotnej
kolejnoĞci.
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
Po wsuniĊciu akumulatora zamknąü blokadĊ akumulatora, a nastĊpnie opuĞciü
wózek niskiego skáadowania.
59
5.4
DemontaĪ i montaĪ do celów konserwacyjnych przy uĪyciu wózka
niskiego skáadowania lub rĊcznego wózka paletowego bez Snapfit
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo zgniecenia
Przy wymianie akumulatora zachodzi niebezpieczeĔstwo zgniecenia.
XPrzy wymianie akumulatora nie wkáadaü rĊki miĊdzy akumulator a ramĊ.
XNosiü obuwie ochronne.
DemontaĪ i montaĪ akumulatora
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany wózek, patrz "Bezpieczne parkowanie
jezdniowego" na stronie 93.
– OdsáoniĊty akumulator, patrz "Odsáanianie akumulatora" na stronie 48.
– Odáączony wtyk akumulatora.
wózka
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– Wózek do wymiany akumulatorów na czterech rolkach
– Wózki niskiego skáadowania lub rĊczne wózki paletowe z widáami o dáugoĞci 1150
mm
Sposób postĊpowania
• Odmierzyü wymiar (66) 1050 mm od wierzchoáka wideá wózka niskiego
skáadowania lub rĊcznego wózka paletowego i zaznaczyü go na zĊbie wideá.
•
• Wózek niskiego skáadowania lub rĊczny
wózek paletowy o wymiarach (66) wsunąü aĪ
do ramy pojazdu pod akumulator.
• PodnieĞü akumulator za pomocą rĊcznego
wózka niskiego skáadowania lub rĊcznego
wózka paletowego, tak aby akumulator unosiá
siĊ na widáach i nie uderzaá w ramĊ wózka.
• Zdjąü zabezpieczenie (61).
• Zwolniü blokadĊ akumulatora (60).
• Wyjąü akumulator w celu konserwacji.
60
61
66
Akumulator jest wymontowany do konserwacji i
moĪna do skontrolowaü.
Z
MontaĪ akumulatora przeprowadza siĊ, powtarzając czynnoĞci w odwrotnej
kolejnoĞci.
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
Po wsuniĊciu akumulatora zamknąü blokadĊ akumulatora, a nastĊpnie opuĞciü
wózek niskiego skáadowania.
60
E Obsáuga
1
Przepisy bezpieczeĔstwa eksploatacji
wózka jezdniowego
Uprawnienia operatora
Do eksploatacji wózka uprawnione są wyáącznie osoby, które odbyáy odpowiednie
przeszkolenie i wykazaáy wobec uĪytkownika lub jego peánomocnika umiejĊtnoĞcią
obsáugi wózka i obchodzenia siĊ z áadunkami oraz którym zostaáo to wyraĨnie
zlecone. NaleĪy przestrzegaü przepisów krajowych.
Prawa, obowiązki i zasady zachowania operatora
Operator musi zostaü pouczony w zakresie swoich praw i obowiązków, przejĞü
szkolenie z obsáugi wózka jezdniowego i zapoznaü siĊ z treĞcią niniejszej instrukcji
eksploatacji.
Zakaz obsáugi przez osoby nieuprawnione
Podczas eksploatacji za wózek odpowiada operator. Operator musi zakazaü
osobom niepowoáanym prowadzenia lub obsáugiwania wózka. Wózka nie wolno
stosowaü do przewoĪenia ani podnoszenia osób.
Uszkodzenia i usterki
W przypadku stwierdzenia uszkodzeĔ lub usterek wózka bądĨ oprzyrządowania
doczepianego fakt ten naleĪy niezwáocznie zgáosiü przeáoĪonym. Nie wolno korzystaü
z pojazdów niezdatnych do eksploatacji (np. z powodu zuĪytych kóá lub
uszkodzonych hamulców) do czasu usuniĊcia uszkodzenia.
Naprawy
04.13 PL
Operator nieposiadający odpowiedniego przeszkolenia i uprawnieĔ nie moĪe
samodzielnie dokonywaü Īadnych napraw wózka. Pod Īadnym pozorem operatorowi
nie wolno odáączaü lub przestawiaü urządzeĔ zabezpieczających lub przeáączników.
61
Strefa zagroĪenia
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku/odniesienia obraĪeĔ w strefie zagroĪenia wózka
Strefa zagroĪenia to obszar, w którym osoby są zagroĪone przez jadący wózek lub
ruchy wahadáowe wózka, noĞnika áadunku bądĨ áadunku. Za taką strefĊ uchodzi
takĪe obszar, w który moĪe trafiü spadający áadunek lub opadające/spadające
urządzenia robocze.
XUsunąü nieupowaĪnione osoby ze strefy zagroĪenia.
XW przypadku zagroĪenia dla osób naleĪy je odpowiednio wczeĞnie ostrzec.
XJeĞli mimo ostrzeĪeĔ w strefie zagroĪenia znajdują siĊ osoby nieupowaĪnione,
naleĪy niezwáocznie zatrzymaü wózek.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek spadających przedmiotów
Podczas eksploatacji wózka spadające przedmioty mogą zraniü operatora.
XOperator podczas eksploatacji wózka musi znajdowaü siĊ w chronionym obszarze
wyznaczanym przez dach ochronny.
Urządzenia zabezpieczające, tabliczki ostrzegawcze i wskazówki ostrzegawcze
NaleĪy koniecznie przestrzegaü opisanych w tej instrukcji eksploatacji wskazówek
dotyczących urządzeĔ zabezpieczających, tabliczek ostrzegawczych (patrz "Miejsca
oznakowania" na stronie 32) oraz wskazówek ostrzegawczych.
OSTROĩNIE!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo odniesienia obraĪeĔ na skutek maáej iloĞci miejsca nad
gáową
Wózki z maáą iloĞcią miejsca nad gáową są wyposaĪone w tabliczkĊ ostrzegawczą w
polu widzenia operatora.
XNaleĪy koniecznie przestrzegaü maks. wzrostu podanego na tej tabliczce
ostrzegawczej.
XPrzeĞwit nad gáową zmniejsza siĊ dodatkowo, jeĪeli operator nosi kask ochronny.
62
2
Opis wskazaĔ panelu obsáugi
67
68
69
70
71
72
68
73
74
77
76
75
04.13 PL
78
63
Poz.
71
72
Element obsáugi lub
wskaĨnik
Sterowanie
dwupedaáowe
Pedaá jazdy „do tyáu”
Pedaá hamulca
Sterowanie
dwupedaáowe
Pedaá jazdy „do przodu”
DĨwignia hamulca
postojowego
Kierownica
Stacyjka
o
73
Moduá dostĊpowy ISM*
Zamek szyfrowy*
Wskazanie
Pulpit sterowniczy z
wyĞwietlaczem
o
74
75
Pedaá jazdy
Wyáącznik awaryjny
t
76
SOLO-PILOT
MULTI-PILOT
t
o
Pulpit sterowniczy w
podáokietniku
Pulpit sterowniczy na
bocznej póáce
t
67
68
69
70
77
78
o
t
o
t
t
t
t
t
Po naciĞniĊciu pedaáu jazdy wózek jedzie
do tyáu.
PrĊdkoĞü jazdy regulowana jest páynnie.
Bezstopniowa regulacja hamowania.
Po naciĞniĊciu pedaáu jazdy wózek jedzie
do przodu.
PrĊdkoĞü jazdy regulowana jest páynnie.
Wáączanie lub zwalnianie hamulca
postojowego.
Kierowanie wózka jezdniowego.
Wáączanie i wyáączanie wózka.
WyjĊcie kluczyka ze stacyjki zabezpiecza
wózek przed uruchomieniem go przez
osoby niepowoáane.
Wáączanie wózka.
Wskazanie pojemnoĞci akumulatora,
roboczogodzin, báĊdów, waĪnych
ostrzeĪeĔ, patrz "WskaĨnik" na stronie 72.
Wskazanie pojemnoĞci akumulatora,
roboczogodzin, báĊdów, waĪnych
ostrzeĪeĔ, ustawienia kóá i kierunku jazdy.
patrz "Pulpit sterowniczy z wyĞwietlaczem
(o)" na stronie 67.
Páynna regulacja prĊdkoĞci jazdy.
Przerwanie gáównego obwodu prądu,
wyáączenie wszystkich funkcji wózka.
Obsáuga funkcji:
– Jazda do przodu / do tyáu
– Podnoszenie / opuszczanie noĞnika
áadunku
– Pochylanie masztu do przodu / do tyáu
– Przycisk „klakson”
– Przesuwnik boczny w lewo / w prawo (o)
– Dodatkowy zespóá hydrauliczny (o)
Wáączanie i wyáączanie
opcji elektrycznych.
Wáączanie i wyáączanie
opcji elektrycznych.
*W wyposaĪeniu z moduáem dostĊpowym ISM, patrz instrukcja eksploatacji „Moduá
dostĊpowy ISM”.
04.13 PL
Z
Funkcja
64
67
68
69
70
71
72
68
73
74
77
76
75
04.13 PL
78
65
Poz.
79
80
81
82
83
79
Element obsáugi lub
wskaĨnik
Przeáącznik kierunku
jazdy
(brak w przypadku
sterowania
dwupedaáowego)
DĨwignia
Przycisk „klakson”
Przycisk dopuszczenia
dodatkowych funkcji
hydraulicznych
Przycisk
80
81
Funkcja
t Wybór kierunku jazdy lub poáoĪenie
neutralne.
t DĨwignia do obsáugi funkcji hydraulicznych.
t Wyzwala akustyczny sygnaá ostrzegawczy.
o Dopuszcza dodatkowe funkcje hydrauliczne
lub hydraulikĊ wymagającą potwierdzenia.
o Przycisk do obsáugi hydraulicznych funkcji
dodatkowych.
79
80
81
82
80
79
81
83
79
82
04.13 PL
81
66
2.1
Pulpit sterowniczy z wyĞwietlaczem (o)
Na wyĞwietlaczu pulpitu sterowniczego wyĞwietlane są dane eksploatacyjne, stan
naáadowania akumulatora, roboczogodziny, a takĪe komunikaty o usterkach i
informacje. Komunikaty ostrzegawcze wyĞwietlane są na pulpicie sterowniczym w
postaci graficznej u góry po lewej stronie.
84 85 86 87
88 89 90 91
92
93
am
pm
100 %
km/h
inch lbs
m kg eff code
94
95
96
97
98
99
err
100
Poz.
Element obsáugi lub
wskaĨnik
84
WskaĨnik hamulca
postojowego
Funkcja
t Funkcja komfortowa, jest
wskazywana przez zaĞwiecenie
wskaĨnika hamulca postojowego
(84).
Wózek jezdniowy zabezpieczony
przed stoczeniem, ale
niezaparkowany w bezpieczny
sposób.
Hamulec postojowy w przypadku
postoju wózka jest zaáączany
automatycznie po upáywie
ustawionego czasu (od 1 s do 60
s).
Automatyczne zwolnienie
hamulca postojowego w
momencie naciĞniĊcia pedaáu
jazdy.
04.13 PL
85
OSTRZEĩENIE
t OSTRZEĩENIE
– Pulsuje w przypadku usterek,
rozlega siĊ sygnaá
ostrzegawczy.
– Miga, gdy pojemnoĞü
akumulatora jest mniejsza niĪ
10%.
67
Poz.
Element obsáugi lub
wskaĨnik
Funkcja
86
Wskazanie
ostrzegawcze
akumulatora
87
Wskazanie
t Czujnik fotela niezwarty.
ostrzegawcze czujnika
– Wózek w trybie gotowoĞci do
fotela
pracy, fotel operatora nie jest
jednak zajĊty.
t brak funkcji
Przekroczony limit nadzoru
czasowego
– Ponownie uruchomiü wózek
Wskazanie
o – Wózek w trybie gotowoĞci do
pracy, zaczep pasa
ostrzegawcze nadzoru
bezpieczeĔstwa niezamkniĊty
zaczepu pasa
bezpieczeĔstwa
(symbol miga)
68
88
WskaĨnik serwisowy
t Upáynąá ustawiony termin
przeglądu (1000 godzin pracy) lub
naleĪy przeprowadziü kontrolĊ
FEM po upáywie 12 miesiĊcy
(wskaĨnik miga)
89
Lampka kontrolna
biegu peázającego
t Bieg peázający jest wáączony
(prĊdkoĞü jazdy maks. 6 km/h)
90
Lampka kontrolna
wskaĨnika kierunku
jazdy
o Kierunkowskazy prawy/lewy są
wáączone
91
Przycisk SET
t Potwierdziü wpis
92
Przycisk przeáączający t Przeáączanie wskazania „Zegar/
Pozostaáy czas pracy”
93
Wskazanie
t Wskazanie danych
eksploatacyjnych (patrz
"Wskazanie (o)" na stronie 75 )
94
brak funkcji
95
brak funkcji
Przycisk biegu
peázającego
97
Wskazanie
t brak funkcji
ostrzegawcze /
ostrzeĪenie
przegrzania sterownika
i silnika
04.13 PL
t wáączanie i wyáączanie biegu
peázającego
96
Poz.
Element obsáugi lub
wskaĨnik
98
ĩóáte diody pod
przyciskiem hamulca
postojowego i
84
WskaĨnik hamulca
postojowego
Ğwiecą jednoczeĞnie
Funkcja
t Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego.
Hamulec postojowy zaáącza siĊ w
t momencie wáączania wózka
jezdniowego lub po naciĞniĊciu
przycisku hamulca postojowego
(98). ĩóáte diody pod przyciskiem
hamulca postojowego (98) i
wskaĨnik hamulca postojowego
(84) Ğwiecą jednoczeĞnie.
Brak zezwolenia na jazdĊ po
naciĞniĊciu pedaáu jazdy.
Zezwolenie na jazdĊ nastĊpuje po
naciĞniĊciu przycisku hamulca
postojowego (98).
99
Przycisk wyboru
programu
t Wybór programu pracy
(poprzedni stopieĔ na liĞcie
programów pracy).
100
Przycisk wyboru
programu
t Wybór programu pracy (kolejny
stopieĔ na liĞcie programów
pracy).
84 85 86 87
88 89 90 91
92
93
am
pm
100 %
km/h
inch lbs
m kg eff code
95
96
97
98
99
100
04.13 PL
94
err
69
*W celu dostosowania charakterystyki funkcji jazdy i funkcji roboczych do danego
zastosowania dostĊpnych jest piĊü programów pracy z róĪnymi parametrami
jezdnymi. Począwszy od programu pracy 1 (ograniczone przyspieszenie i
prĊdkoĞü oraz precyzyjne sterowanie funkcjami roboczymi), parametry jezdne
zwiĊkszają siĊ aĪ do programu pracy 5 (maksymalne parametry jezdne dla
wysokiej wydajnoĞci przeáadunku). W razie potrzeby programy pracy moĪna
dostosowaü do potrzeb klienta lub ograniczyü. W tej kwestii naleĪy zwróciü siĊ do
serwisu klienta producenta.
04.13 PL
Z
70
2.2
Przeáączniki panelu obsáugi w podáokietniku (o)
Funkcja
Reflektor roboczy
Wycieraczka przednia
– nacisnąü 1x > praca przerywana
– nacisnąü 2x > praca szybka
– nacisnąü 3x > wyáączone
– nacisnąü i przytrzymaü > wáączenie spryskiwacza szyb
Wycieraczka tylna
– nacisnąü 1x > praca przerywana
– nacisnąü 2x > praca szybka
– nacisnąü 3x > wyáączone
– nacisnąü i przytrzymaü > wáączenie spryskiwacza szyb
Ogrzewanie tylnej szyby
lampy obrotowej
2.3
Przeáączniki panelu obsáugi na bocznej póáce (o)
Funkcja
OĞwietlenie pojazdu
ĝwiatáa postojowe
ĝwiatáa awaryjne
04.13 PL
Mostkowanie wyáączania podnoszenia
71
2.4
WskaĨnik
Na wyĞwietlaczu pulpitu sterowniczego wyĞwietlane są dane eksploatacyjne, stan
naáadowania akumulatora, roboczogodziny, a takĪe komunikaty o usterkach i
informacje. Komunikaty ostrzegawcze wyĞwietlane są na pulpicie sterowniczym w
postaci graficznej u góry po lewej stronie.
84
88
101
eff
85
inf
err
102
87
Poz.
WskaĨnik
Funkcja
84
Lampka ostrzegawcza
hamulca postojowego
Funkcja komfortowa, jest wskazywana przez
zaĞwiecenie wskaĨnika hamulca postojowego
(84).
Wózek jezdniowy zabezpieczony przed
stoczeniem, ale niezaparkowany w bezpieczny
sposób.
Hamulec postojowy w przypadku postoju wózka
jest zaáączany automatycznie po upáywie
ustawionego czasu (od 1 s do 60 s).
Automatyczne zwolnienie hamulca postojowego
w momencie naciĞniĊcia pedaáu jazdy.
85
OSTRZEĩENIE
OSTRZEĩENIE
– Pulsuje w przypadku usterek, rozlega siĊ
sygnaá ostrzegawczy.
– Miga, gdy pojemnoĞü akumulatora jest
mniejsza niĪ 10%.
– ĝwieci ciągle w przypadku przegrzania
87
Lampka ostrzegawcza
czujnika fotela
Czujnik fotela niezwarty.
– Wózek w trybie gotowoĞci do pracy, fotel
operatora nie jest jednak zajĊty.
Lampka ostrzegawcza
– Wózek w trybie gotowoĞci do pracy, zaczep
nadzoru zaczepu pasa
pasa bezpieczeĔstwa niezamkniĊty
bezpieczeĔstwa (symbol
miga)
72
04.13 PL
Przekroczony limit nadzoru czasowego
– Ponownie uruchomiü wózek
WskaĨnik
Funkcja
88
WskaĨnik serwisowy
Upáynąá ustawiony termin przeglądu (1000 godzin
pracy) lub naleĪy przeprowadziü kontrolĊ FEM po
upáywie 12 miesiĊcy (wskaĨnik miga)
101
WskaĨnik pojemnoĞci
akumulatora
WskaĨnik pojemnoĞci akumulatora
– Stan naáadowania akumulatora
102
Wskazanie báĊdu
Wskazanie báĊdu:
– W przypadku wystąpienia báĊdu (Err) lub
ostrzeĪenia (Inf) pojawia siĊ wskazanie kodu
báĊdu lub kodu informacyjnego.
– JeĞli jednoczeĞnie wystąpiáo kilka báĊdów,
wyĞwietlane są one na zmianĊ co
1,5 sekundy. Rozlega siĊ sygnaá ostrzegawczy.
04.13 PL
Poz.
73
2.4.1 WskaĨnik rozáadowania akumulatora
WSKAZÓWKA
Uszkodzenie akumulatora na skutek caákowitego rozáadowania
Standardowe ustawienie wskaĨnika rozáadowania akumulatora dokonywane jest dla
akumulatorów standardowych. W przypadku stosowania akumulatorów
bezobsáugowych (Īelowych) wskaĨnik powinien zostaü ustawiony na nowo.
XUstawienia moĪe dokonywaü tylko serwis klienta producenta.
XWskaĨnik rozáadowania akumulatora wyĞwietla pozostaáą pojemnoĞü akumulatora.
XNaáadowaü akumulator, patrz "àadowanie akumulatora" na stronie 49.
Stan naáadowania akumulatora jest wyĞwietlany za pomocą symbolu akumulatora
(101) na wyĞwietlaczu wózka. JeĪeli akumulator zostaá rozáadowany do
dopuszczalnego stanu rozáadowania, symbol akumulatora (101) jest przedstawiony
jako pusty.
2.4.2 Czujnik rozáadowania akumulatora
W przypadku rozáadowania poniĪej pojemnoĞci szczątkowej funkcja podnoszenia
jest wyáączana, a prĊdkoĞü jazdy redukowana. Na wyĞwietlaczu wyĞwietla siĊ
odpowiedni komunikat. Funkcja podnoszenia zostaje wáączona ponownie dopiero
wtedy, gdy akumulator naáadowany jest co najmniej w 40%.
Aby zakoĔczyü proces podnoszenia, naleĪy wyáączyü i ponownie wáączyü kluczyk
w stacyjce. Funkcja podnoszenia jest wtedy dostĊpna przez 30 do 40 sekund.
04.13 PL
Z
74
2.5
Wskazanie (o)
103 104
am
pm
100 %
105
km/h
inch lbs
m kg eff code
107
Poz.
103
104
105
102
101
101
102
Funkcja
– Pozostaáy czas pracy w formacie godziny : minuty
– Pozostaáy czas áadowania (o)
Czas w formacie godziny : minuty
WskaĨnik programu pracy
– WskaĨnik wáączonego programu jazdy
Wskazanie báĊdu:
– W przypadku wystąpienia báĊdu (Err) lub ostrzeĪenia
(Inf) pojawia siĊ wskazanie kodu báĊdu lub kodu
informacyjnego.
– W przypadku pojawienia siĊ kilku báĊdów jednoczeĞnie,
báĊdy te wskazywane są na przemian co
1,5 sek. Rozlega siĊ sygnaá ostrzegawczy.
WskaĨnik pojemnoĞci akumulatora
– Stan naáadowania akumulatora
Licznik roboczogodzin
WskaĨnik kierunku jazdy, prĊdkoĞci i pozycji kóá
– Pokazuje wybrany kierunek jazdy (do przodu lub do tyáu)
lub poáoĪenie kóá skrĊtnych.
– Strzaáka kierunku jazdy miga = nie wybrano kierunku
jazdy.
04.13 PL
106
107
106
err
75
2.5.1 WskaĨnik rozáadowania akumulatora
WSKAZÓWKA
Uszkodzenie akumulatora na skutek caákowitego rozáadowania
Standardowe ustawienie wskaĨnika rozáadowania akumulatora dokonywane jest dla
akumulatorów standardowych. W przypadku stosowania akumulatorów
bezobsáugowych (Īelowych) wskaĨnik powinien zostaü ustawiony na nowo.
XUstawienia moĪe dokonywaü tylko serwis klienta producenta.
XWskaĨnik rozáadowania akumulatora wyĞwietla pozostaáą pojemnoĞü akumulatora.
XNaáadowaü akumulator, patrz "àadowanie akumulatora" na stronie 49.
Stan naáadowania akumulatora jest wyĞwietlany za pomocą symbolu akumulatora
(101) na wyĞwietlaczu wózka. JeĪeli akumulator zostaá rozáadowany do
dopuszczalnego stanu rozáadowania, symbol akumulatora (101) jest przedstawiony
jako pusty.
2.5.2 Czujnik rozáadowania akumulatora
W przypadku rozáadowania poniĪej pojemnoĞci szczątkowej funkcja podnoszenia
jest wyáączana, a prĊdkoĞü jazdy redukowana. Na wyĞwietlaczu wyĞwietla siĊ
odpowiedni komunikat. Funkcja podnoszenia zostaje wáączona ponownie dopiero
wtedy, gdy akumulator naáadowany jest co najmniej w 40%.
Aby zakoĔczyü proces podnoszenia, naleĪy wyáączyü i ponownie wáączyü kluczyk
w stacyjce. Funkcja podnoszenia jest wtedy dostĊpna przez 30 do 40 sekund.
04.13 PL
Z
76
2.5.3 WskaĨnik pozostaáego czasu pracy (o)
92
am
pm
100 %
km/h
inch lbs
m kg eff code
err
Ustawianie wskaĨnika pozostaáego czasu pracy
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü i przytrzymaü przycisk (92) przez 3 sekundy, wskaĨnik przeáącza siĊ
miĊdzy aktualnym czasem a pozostaáym czasem pracy lub pozostaáym czasem
áadowania (w przypadku wbudowanego prostownika) (o).
• Nacisnąü i przytrzymaü przycisk (92) przez 8 sekund, aĪ wyĞwietli siĊ menu
wskaĨnika pozostaáego czasu pracy.
• Nacisnąü przycisk Set (92), aby powróciü do zwykáego trybu pracy.
Czas pracy pozostaáy do osiągniĊcia pojemnoĞci szczątkowej akumulatora jest
ustawiony.
2.5.4 Licznik roboczogodzin
04.13 PL
Roboczogodziny są liczone, gdy wózek jest wáączony i czujnik fotela jest zwarty.
77
3
Przygotowanie wózka do pracy
3.1
Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
Uszkodzenia i inne usterki wózka lub oprzyrządowania doczepianego
(wyposaĪenia dodatkowego) mogą prowadziü do wypadków.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeĔ lub innych usterek wózka lub oprzyrządowania
doczepianego (wyposaĪenia dodatkowego) podczas nastĊpujących badaĔ nie wolno
korzystaü z wózka do momentu wykonania prawidáowej naprawy.
XStwierdzone usterki niezwáocznie zgáaszaü przeáoĪonemu.
XUszkodzony wózek oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XPrzystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
78
Codzienna kontrola przed uruchomieniem
Sposób postĊpowania
• Caáy wózek (w szczególnoĞci koáa, Ğruby kóá i noĞniki
áadunku) naleĪy sprawdziü wzrokowo pod kątem ew.
uszkodzeĔ.
• Sprawdziü blokadĊ zĊbów wideá (108) i
108
zabezpieczenie zĊbów wideá (109).
• Sprawdziü wzrokowo widoczne elementy ukáadu
109
hydraulicznego pod kątem ew. uszkodzeĔ i
nieszczelnoĞci.
• Sprawdziü, czy fotel operatora jest zatrzaĞniĊty.
• Sprawdziü dziaáanie klaksonu i ew. brzĊczyka jazdy do tyáu (o).
• Sprawdziü, czy tabliczka udĨwigu i tabliczki ostrzegawcze są czytelne.
• Sprawdziü dziaáanie elementów obsáugi i wskaĨników.
• Sprawdziü dziaáanie ukáadu kierowniczego.
• Kontrola wskaĨnika kąta skrĊtu (o): obróciü kierownicĊ do oporu w obu kierunkach
i sprawdziü, czy na pulpicie sterowniczym wyĞwietla siĊ pozycja kóá.
• Sprawdziü równomierne naprĊĪenie áaĔcuchów noĞnych.
• Sprawdziü dziaáanie pasa bezpieczeĔstwa. (Po gwaátownym wyciągniĊciu pas
powinien siĊ zablokowaü.)
• Sprawdziü dziaáanie zestyku fotela: gdy fotel operatora jest pusty, uruchomienie
funkcji hydraulicznych nie powinno byü moĪliwe.
• Sprawdziü dziaáanie systemu pasów bezpieczeĔstwa (o).
• Sprawdziü Drive-Control(o).
• UnieĞü wspornik wideá bez áadunku ponad punkt referencyjny na maszcie.
Symbol biegu peázającego Ğwieci na wyĞwietlaczu.
• OstroĪnie nacisnąü pedaá jazdy na wolnym, widocznym odcinku drogi.
Maksymalna prĊdkoĞü musi zostaü zredukowana do prĊdkoĞci pieszego (3 km/
h).
• Sprawdziü dziaáanie ukáadu hydraulicznego: podnoszenia/opuszczania, nachylania
i ew. oprzyrządowania doczepianego.
• Sprawdziü lekkoĞü poruszania pedaáu jazdy przy wáączonym hamulcu postojowym
(98 i 84 Ğwiecą jednoczeĞnie) na biegu jaáowym, wielokrotnie go naciskając.
•
• Sprawdziü wzrokowo zamocowanie akumulatora i
áącza kablowe.
• Sprawdziü
dostĊpnoĞü
i
dziaáanie
blokady
akumulatora.
84
km/
04.13 PL
98
79
•
• W wózkach jezdniowych z bocznym
wyjmowaniem
akumulatora
sprawdziü
odboje (62) po lewej i prawej stronie pod
kątem uszkodzeĔ.
• Sprawdziü poziom páynu w spryskiwaczu szyb,
patrz "Przygotowywanie do pracy" na
stronie 91.
04.13 PL
62
80
3.2
Wsiadanie i wysiadanie
Sposób postĊpowania
• Otworzyü drzwi kabiny (o).
• Przy wsiadaniu i wysiadaniu trzymaü siĊ
uchwytu (110). Wsiadaü i wysiadaü zawsze
twarzą do wózka.
110
Z
3.3
Po podniesieniu stanowiska operatora (o) dostĊpny jest dodatkowy stopieĔ.
Wózki z maáą iloĞcią przeĞwitu nad gáową (o)
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
ZagroĪenie dla zdrowia na skutek
niedostosowanego
stanowiska
roboczego
W razie nieprzestrzegania zalecanego
wzrostu obsáuga wózka moĪe stanowiü
wiĊksze obciąĪenie i zagroĪenie dla
operatora, w przypadku którego nie
moĪna wykluczyü szkód i trwaáych szkód
na skutek niezdrowej postawy i
nadmiernego wysiáku operatora.
XUĪytkownik odpowiada za to, aby
operatorzy nie przekraczali podanego
wzrostu maksymalnego.
XPonadto uĪytkownik zobowiązany jest
do sprawdzenia, czy zatrudnieni
operatorzy mogą bez wysiáku siedzieü
zwykáej i wyprostowanej pozycji.
81
3.4
Ustawianie stanowiska operatora
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek niezablokowanego fotela operatora,
kolumny kierownicy i podáokietnika
Fotel operatora, kolumna kierownicy i podáokietnik mogą przestawiü siĊ podczas
jazdy, uniemoĪliwiając ich prawidáową obsáugĊ.
XNie przestawiaü fotela, kolumny kierownicy i podáokietnika podczas jazdy.
Sposób postĊpowania
• Przed przystąpieniem do jazdy ustawiü fotel, kolumnĊ kierownicy i podáokietnik tak,
aby operator mógá bezpiecznie i bez zmĊczenia korzystaü z wszystkich elementów
obsáugi.
• NarzĊdzia polepszające widocznoĞü (lusterka, systemy kamer itp.) ustawiü tak,
aby strefa robocza byáa dobrze widoczna.
3.4.1 Ustawienie fotela operatora
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo wypadku i odniesienia uszczerbku na zdrowiu
Nieprawidáowo ustawiony fotel operatora moĪe byü przyczyną wypadków i obraĪeĔ
ciaáa.
XNie ustawiaü fotela podczas jazdy.
XPo ustawieniu fotel operatora musi zablokowaü siĊ w odpowiedniej pozycji.
XPrzed uruchomieniem wózka sprawdziü i ew. ustawiü indywidualne ustawienie
wagi operatora.
XZa dĨwigniĊ regulacyjną chwytaü tylko w zagáĊbieniu, nie chwytaü pod dĨwignią.
82
Ustawianie wagi kierowcy
112 111
WSKAZÓWKA
Aby osiągnąü optymalną amortyzacjĊ
fotela naleĪy ustawiü fotel na
odpowiednie obciąĪenie.
WagĊ kierowcy ustawiaü, gdy fotel jest
obciąĪony.
Z
Sposób postĊpowania
• Caákowicie
rozáoĪyü
dĨwigniĊ
regulacyjną (111) w kierunku strzaáki.
113
114
115 116
• Aby ustawic wieksza wage, nalezy
przesuna dzwignie (111) w góre i w dól.
• Aby ustawic mniejsza wage, nalezy przesunac dzwignie (111) w dól i w góre.
Waga operatora jest ustawiona, gdy strzaáka znajduje siĊ na Ğrodku okienka (112).
OsiągniĊcie wagi minimalnej lub maksymalnej jest wskazywane przez wyczuwalny
pusty skok dĨwigni.
• Po ustawieniu wagi dĨwigniĊ regulacyjną (111) caákowicie záoĪyü.
Waga operatora jest ustawiona.
Ustawianie oparcia fotela
Sposób postĊpowania
• Zająü miejsce na fotelu.
• Pociągnąü dĨwigniĊ regulacji oparcia (114).
• Ustawiü nachylenie oparcia.
• Zwolniü dĨwigniĊ (114). Oparcie jest blokowane.
Oparcie jest ustawione.
Za dĨwigniĊ regulacyjną (111) chwytaü tylko w zagáĊbieniu, w Īadnym wypadku
niech chwytaü pod dĨwigniĊ.
04.13 PL
Z
83
Regulacja pozycji fotela
OSTROĩNIE!
112 111
NiebezpieczeĔstwo obraĪeĔ na skutek
niezabezpieczenia fotela operatora
Niezabezpieczony fotel operatora moĪe
wysunąü siĊ podczas jazdy z prowadnic i
spowodowaü wypadek.
XBlokada fotela operatora musi byü
zatrzaĞniĊta.
XNie ustawiaü fotela podczas jazdy.
113
114 115 116
Sposób postĊpowania
• Zająü miejsce na fotelu.
• DĨwigniĊ blokady fotela operatora (113) pociągnąü w górĊ w kierunku oznaczonym
strzaáką.
• Ustawiü odpowiednią pozycjĊ, przesuwając fotel do przodu lub do tyáu.
• Zatrzasnąü dĨwigniĊ blokady fotela operatora (113).
Pozycja fotela jest ustawiona.
Wáączanie i wyáączanie ogrzewania fotela
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przeáącznik ogrzewania fotela (115).
Pozycja áączenia 1 = ogrzewanie fotela wáączone.
Pozycja áączenia 0 = ogrzewanie fotela wyáączone.
Ustawianie podparcia lĊdĨwiowego (o)
Sposób postĊpowania
• Obróciü pokrĊtáo (116) w odpowiednią pozycjĊ.
Pozycja 0 = brak wybrzuszenia w obszarze lĊdĨwiowym krĊgosáupa.
Pozycja 1 = rosnące wybrzuszenie w górnym obszarze lĊdĨwiowym krĊgosáupa.
Pozycja 2 = rosnące wybrzuszenie w dolnym obszarze lĊdĨwiowym krĊgosáupa.
04.13 PL
Podparcie lĊdĨwiowe jest ustawione.
84
3.4.2 Regulacja kolumny kierownicy
Regulacja kolumny kierownicy
Sposób postĊpowania
• Zwolniü blokadĊ kolumny kierownicy (117).
• Ustawiü kolumnĊ kierownicy w Īądanej pozycji
(wysokoĞü i nachylenie).
• Ustaliü blokadĊ kolumny kierownicy (117).
Kolumna kierownicy jest ustawiona.
117
3.4.3 Ustawianie podáokietnika
118
119
Ustawianie podáokietnika
Sposób postĊpowania
• Pociągnąü blokadĊ (119) do góry i przytrzymaü w tej pozycji.
• Przesunąü podáokietnik (118) w pionie i w poziomie.
• W wybranej pozycji zwolniü blokadĊ (119).
• Przesunąü podáokietnik lekko do przodu lub do tyáu, aĪ siĊ zatrzaĞnie.
04.13 PL
Podáokietnik jest ustawiony.
85
3.5
Pas bezpieczeĔstwa
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo obraĪeĔ podczas jazdy bez pasa bezpieczeĔstwa
NiezapiĊcie pasa bezpieczeĔstwa lub jego modyfikacja moĪe podczas wypadku
spowodowaü zagroĪenie dla osób.
XPodczas jazdy wózkiem jezdniowym pas bezpieczeĔstwa powinien byü zapiĊty.
XW Īaden sposób nie modyfikowaü pasów bezpieczeĔstwa.
XWymiany uszkodzonych lub niedziaáających pasów bezpieczeĔstwa dokonywaü
moĪe wyáącznie przeszkolony personel.
XPo kaĪdym wypadku pasy bezpieczeĔstwa naleĪy wymieniü.
XDo naprawy i doposaĪenia naleĪy uĪywaü wyáącznie oryginalnych czĊĞci
zamiennych.
XStwierdzone usterki niezwáocznie zgáaszaü przeáoĪonemu.
XWyáączyü wózek z eksploatacji, aĪ zamontowany zostanie sprawny pas
bezpieczeĔstwa.
Z
Pas bezpieczeĔstwa naleĪy chroniü przed zanieczyszczeniem (np. przykrywaü w
czasie postoju) i regularnie czyĞciü. ZamarzniĊte zamki i zwijacze rozmroziü i
wysuszyü, aby zapobiec powtórnemu zamarzniĊciu.
Temperatura ciepáego powietrza nie moĪe przekroczyü +60 °C!
Zachowanie podczas uruchamiania pojazdu z pozycji silnie przechylonej
W przypadku silnego nachylenia pojazdu zwijacz pasa jest automatycznie
blokowany. Pasa bezpieczeĔstwa nie moĪna wtedy wyciągnąü ze zwijacza.
NaleĪy ostroĪnie wyjechaü pojazdem na równą powierzchniĊ i zaáoĪyü pas
bezpieczeĔstwa.
04.13 PL
Z
86
NIEBEZPIECZEēSTWO!
NiebezpieczeĔstwo odniesienia obraĪeĔ na skutek uszkodzonego pasa
bezpieczeĔstwa.
Korzystanie z uszkodzonego pasa bezpieczeĔstwa moĪe byü przyczyną obraĪeĔ.
XEksploatowaü wózek wáącznie ze sprawnym pasem bezpieczeĔstwa. Uszkodzony
pas bezpieczeĔstwa niezwáocznie wymieniaü.
XWózek musi byü wyáączony z eksploatacji, aĪ zamontowany zostanie sprawny pas
bezpieczeĔstwa.
Kontrola pasa bezpieczeĔstwa
Sposób postĊpowania
• Sprawdziü, czy punkty mocowania nie są zuĪyte lub uszkodzone.
• Skontrolowaü osáonĊ pasa pod kątem ewentualnych uszkodzeĔ.
• Caákowicie wyciągnąü pas bezpieczeĔstwa ze zwijacza i sprawdziü pod kątem
uszkodzeĔ (pĊkniĊte szwy, wystrzĊpione miejsca i naciĊcia).
• Sprawdziü dziaáanie zaczepu pasa i prawidáowe wciąganie pasa do zwijacza.
Sprawdzanie automatycznej blokady
Z
Sposób postĊpowania
• Zaparkowaü wózek na równej powierzchni.
• Szarpnąü pas bezpieczeĔstwa.
Pas musi zablokowaü siĊ automatycznie.
04.13 PL
Pas bezpieczeĔstwa jest sprawdzony.
87
4
Praca z pojazdem
4.1
Zasady bezpieczeĔstwa obowiązujące podczas jazdy
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek zakáóceĔ elektromagnetycznych
Silne magnesy mogą zakáócaü elementy elektroniczne, np. czujniki Halla, i w ten
sposób powodowaü wypadki.
XNie zbliĪaü magnesów do obszaru obsáugi wózka. Wyjątkiem są powszechnie
dostĊpne sáabe magnesy do mocowania notatek.
Drogi przejazdu i obszary robocze
Wózek moĪe poruszaü siĊ jedynie po przeznaczonych do tego celu drogach.
Nieuprawnione osoby trzecie nie mają prawa wstĊpu na obszar pracy pojazdu.
àadunek naleĪy skáadowaü tylko w przewidzianych do tego celu miejscach.
Wózek moĪe pracowaü wyáącznie w odpowiednio oĞwietlonym obszarze roboczym,
aby wykluczyü zagroĪenie dla osób i materiaáu. Do eksploatacji wózka w
niekorzystnych warunkach oĞwietleniowych konieczne jest wyposaĪenie dodatkowe.
NIEBEZPIECZEēSTWO!
Nie wolno przekraczaü dopuszczalnych obciąĪeĔ powierzchniowych i punktowych
dróg przejazdu.
W miejscach o záej widocznoĞci konieczna jest asysta drugiej osoby.
Operator musi zapewniü, aby podczas zaáadunku lub rozáadunku rampa
przeáadunkowa nie zostaáa usuniĊta lub nie odáączyáa siĊ.
WSKAZÓWKA
àadunku nie wolno odkáadaü na drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych, przed
urządzeniami zabezpieczającymi i roboczymi, do których musi byü zawsze dostĊp.
Zachowanie siĊ podczas jazdy
Operator musi dostosowywaü prĊdkoĞü jazdy do lokalnych warunków. PrĊdkoĞü
jazdy na zakrĊtach, w wąskich przejazdach i w ich pobliĪu, przez drzwi wahadáowe i
w miejscach o sáabej widocznoĞci musi byü odpowiednio mniejsza. Operator musi
utrzymywaü odpowiednią odlegáoĞü od pojazdów poprzedzających wózek i caáy czas
mieü wózek pod kontrolą. Zabrania siĊ nagáego zatrzymywania (z wyjątkiem
przypadków zagroĪenia), szybkiego zawracania i wyprzedzania w miejscach
niebezpiecznych lub o utrudnionej widocznoĞci. Wystawianie rąk oraz wychylanie siĊ
poza stanowisko operatora jest zabronione.
UĪywanie telefonu komórkowego lub urządzenia radiotelefonicznego bez zestawu
gáoĞnomówiącego podczas obsáugi wózka jest zabronione.
Gdy wózek jest naraĪony na przewrócenie siĊ, w Īadnym razie nie odpinaü pasa
bezpieczeĔstwa. Operatorowi nie wolno zeskakiwaü z wózka. Operator musi schyliü
88
04.13 PL
Zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych
tuáów nad kierownicą i trzymaü ją obiema rĊkami. Przechyliü ciaáo w stronĊ przeciwną
do kierunku upadku.
WidocznoĞü podczas jazdy
Operator powinien przez caáy czas patrzeü w kierunku jazdy i zapewniü sobie dobrą
widocznoĞü trasy przejazdu. Podczas transportu áadunków ograniczających
widocznoĞü wózek naleĪy poruszaü w kierunku napĊdu. JeĞli jest to niemoĪliwe, inna
osoba asystująca, idąca obok wózka musi poruszaü siĊ w takim tempie, aby widzieü
drogĊ i jednoczeĞnie utrzymywaü kontakt wzrokowy z operatorem. W tym przypadku
naleĪy jechaü z prĊdkoĞcią pieszego z zachowaniem szczególnej ostroĪnoĞci. W
przypadku utraty kontaktu wzrokowego natychmiast zatrzymaü wózek.
Jazda na podjazdach i zjazdach
Jazda na podjazdach lub zjazdach do 15% dozwolona jest jedynie w wyjątkowych
przypadkach, gdy stanowią one czĊĞü trasy przejazdu wózka. Powinny one byü
czyste, mieü dobrą przyczepnoĞü i umoĪliwiaü bezpieczną jazdĊ zgodnie ze
specyfikacją techniczną wózka. NaleĪy przy tym jechaü zawsze áadunkiem do góry.
Na podjazdach i zjazdach zabronione jest zawracanie, jazda ukoĞna i parkowanie
pojazdu. Stoki naleĪy pokonywaü z ograniczoną prĊdkoĞcią i przy staáej gotowoĞci do
hamowania. Szczególną ostroĪnoĞü naleĪy zachowaü podczas jazdy w pobliĪu skarp
i murów nabrzeĪnych.
WjeĪdĪanie do wind, na rampy przeáadunkowe i mosty przeáadunkowe
04.13 PL
WjeĪdĪanie do wind dozwolone jest pod warunkiem, Īe posiadają one odpowiedni
udĨwig, są przystosowane konstrukcyjnie i dopuszczone do przewoĪenia wózków.
Warunki te naleĪy sprawdziü przed wjechaniem do windy. Wózek musi wjeĪdĪaü do
windy áadunkiem do przodu i zająü tam pozycjĊ uniemoĪliwiającą dotykanie do Ğcian
szybu. JeĞli wraz z wózkiem windą przewoĪone są osoby, mogą one wejĞü do windy
dopiero po bezpiecznym zaparkowaniu wózka i muszą opuĞciü ją przed wózkiem.
Operator musi zapewniü, Īe podczas procesu zaáadunku i wyáadunku nie nastąpi
demontaĪ lub odáączenie rampy przeáadunkowej lub mostu przeáadunkowego.
89
WáaĞciwoĞci transportowanych áadunków
Operator musi upewniü siĊ, Īe áadunek jest w prawidáowym stanie. Wolno
transportowaü jedynie bezpiecznie i dokáadnie osadzone áadunki. JeĪeli istnieje
niebezpieczeĔstwo, Īe czĊĞci áadunku mogą siĊ przechyliü lub spaĞü, to naleĪy
zastosowaü odpowiednie Ğrodki zabezpieczające. àadunek páynny musi byü
zabezpieczony przed przelaniem.
Transport páynów zapalnych (np. roztopionego metalu itp.) jest dopuszczalny
wyáącznie przy uĪyciu odpowiedniego wyposaĪenia dodatkowego. W tej kwestii
naleĪy zwróciü siĊ do serwisu klienta producenta.
Z
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. wáaĞciwoĞci transportowanych áadunków w
przypadku oprzyrządowania doczepianego,patrz "Podejmowanie, transportowanie
i odkáadanie áadunku" na stronie 105.
Jazda z przyczepą
04.13 PL
Wykorzystywaü wózek do jazdy z przyczepą tylko okazjonalnie, patrz "Jazda z
przyczepą" na stronie 124
90
4.2
Przygotowywanie do pracy
72
93
75
Wáączanie wózka
Warunki
– Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu zostaáy
przeprowadzone, patrz "Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem
pojazdu" na stronie 78.
Sposób postĊpowania
• Odblokowaü wyáącznik awaryjny (75), w tym celu
• wcisnąü i pociągnąü do góry przeáącznik koáyskowy (s) do momentu wyraĨnego
zatrzaĞniĊcia wyáącznika awaryjnego.
• WáoĪyü kluczyk do stacyjki (72) i przekrĊciü do oporu w prawo, do pozycji „I”.
• Sprawdziü dziaáanie pedaáu hamulca i hamulca postojowego (98 i 84 Ğwiecą
jednoczeĞnie).
Wózek jest gotowy do pracy. Na wyĞwietlaczu (93) wyĞwietla siĊ dostĊpna
pojemnoĞü akumulatora.
04.13 PL
Z
Po uruchomieniu wyáącznika awaryjnego i obróceniu
kluczyka w stacyjce w prawo wózek przez 3-4 sek.
przeprowadza autotest (kontrolĊ ukáadów sterowania
i silników). W tym czasie jazda i podnoszenie nie są
moĪliwe. JeĪeli w tym czasie uruchomiony zostanie
pedaá jazdy lub dĨwignia sterująca masztu, to na
wyĞwietlaczu pojawi siĊ komunikat informacyjny.
84
km/
98
91
4.3
Ustawianie zegara
92
91
104
am
pm
100 %
km/h
inch lbs
m kg eff code
99
err
100
Ustawianie zegara
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü i przytrzymaü przycisk (92) przez 3 sekundy, wskaĨnik przeáącza siĊ
miĊdzy aktualnym czasem a pozostaáym czasem pracy lub pozostaáym czasem
áadowania (w przypadku wbudowanej áadowarki) (o).
• Przytrzymaü przycisk przeáączający (92) przez 8 sekund, aĪ pojawi siĊ menu
„Ustawianie zegara”.
• Przyciskami Up (100) i Down (99) ustawiü godzinĊ.
• Potwierdziü przyciskiem Set (91).
• Przyciskami Up (100) i Down (99) ustawiü minuty.
• Nacisnąü przycisk Set (92), aby powróciü do zwykáego trybu pracy.
Zegar jest ustawiony.
Poprzez kilkakrotne naciĞniĊcie przycisków „w górĊ” („Up”) lub „w dóá” („Down”)
moĪna ustawiü czas, jak równieĪ przeáączaü format czasu 24 h i 12 h (SET HOUR
24 H <-> SET HOUR 12 H).
04.13 PL
Z
92
4.4
Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo na skutek niezabezpieczenia wózka
Parkowanie wózka na wzniesieniach bez wáączonego hamulca postojowego, z
uniesionym áadunkiem lub uniesionym noĞnikiem áadunku jest niebezpieczne i
zasadniczo zabronione.
XParkowaü wózek wyáącznie na równej powierzchni. W szczególnych przypadkach
zabezpieczyü wózek np. klinami.
XMaszt i noĞnik áadunku zawsze caákowicie opuszczaü.
XPochyliü maszt do przodu.
XPrzed zaparkowaniem zawsze naleĪy nacisnąü przycisk hamulca postojowego.
XMiejsce parkowania wybraü tak, aby nikt nie mógá siĊ skaleczyü o opuszczone zĊby
wideá.
XParkowanie i pozostawianie wózków jezdniowych na podjazdach jest zabronione.
Bezpieczne parkowanie wózka
70
Sposób postĊpowania
• Pociągnąü dĨwigniĊ hamulca postojowego
(70) do tyáu.
• Obróciü kluczyk w stacyjce (72) w poáoĪenie
„0”.
• Wyciągnąü kluczyk ze stacyjki (72).
• Wcisnąü wyáącznik awaryjny (75).
Wózek
jezdniowy
zaparkowany.
jest
72
75
P
eff
inf
err
bezpiecznie
Bezpieczne parkowanie wózka
72
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk hamulca postojowego (98).
• Obróciü kluczyk w stacyjce (72) w poáoĪenie
„0”.
• Wyciągnąü kluczyk ze stacyjki (72).
• Wcisnąü wyáącznik awaryjny (75).
jest
75
bezpiecznie
04.13 PL
Wózek
jezdniowy
zaparkowany.
98
93
4.5
Wyáącznik awaryjny
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek hamowania z maksymalną mocą
Po wáączeniu wyáącznika awaryjnego podczas jazdy wózek jest wyhamowywany aĪ
do zatrzymania z maksymalną mocą hamowania. Transportowany áadunek moĪe w
takim przypadku zsunąü siĊ z noĞnika áadunku. ZwiĊkszone ryzyko wypadku i
odniesienia obraĪeĔ.
XNie stosowaü wyáącznika awaryjnego jako hamulca roboczego.
XWyáącznik awaryjny stosowaü podczas jazdy tylko w razie niebezpieczeĔstwa.
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek uszkodzonego lub niedostĊpnego
wyáącznika awaryjnego
Uszkodzony lub niedostĊpny wyáącznik awaryjny stanowi potencjalne ryzyko
wypadku. W sytuacji zagroĪenia operator nie bĊdzie mógá w odpowiednim czasie
zatrzymaü wózka przez naciĞniĊcie wyáącznika awaryjnego.
XNie ograniczaü funkcji wyáącznika awaryjnego przez odkáadanie obok niego
przedmiotów.
XO stwierdzonych usterkach wyáącznika awaryjnego niezwáocznie informowaü
przeáoĪonego.
XUszkodzony wózek oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XPrzystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
Wáączanie wyáącznika awaryjnego
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü wyáącznik awaryjny (75).
Wszystkie funkcje elektryczne są wyáączane.
Wózek jest wyhamowywany do zatrzymania.
75
Zwalnianie wyáącznika awaryjnego
Wszystkie funkcje elektryczne są wáączane, wózek jest znowu gotowy do pracy (pod
warunkiem, Īe byá gotowy do pracy przed wáączeniem wáącznika awaryjnego).
94
04.13 PL
Sposób postĊpowania
• Wcisnąü przeáącznik koáyskowy (s) i pociągnąü wyáącznik awaryjny (75) w górĊ, aĪ
nastąpi odczuwalne zablokowanie wyáącznika awaryjnego (75).
4.6
Jazda
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek nieprawidáowej jazdy
XPodczas jazdy nie wstawaü z fotela.
XJazda moĪliwa jest tylko z zapiĊtym pasem bezpieczeĔstwa oraz prawidáowo
zablokowanymi pokrywami i drzwiami.
XPodczas jazdy nie wystawiaü czĊĞci ciaáa poza obrys pojazdu.
XUpewniü siĊ, Īe trasa przejazdu jest wolna.
XDostosowaü prĊdkoĞü jazdy do wáaĞciwoĞci nawierzchni miejscowych dróg w
obszarze roboczym i do áadunku.
XOdchyliü maszt do tyáu i podnieĞü noĞnik áadunku na ok. 200 mm.
XPodczas jazdy do tyáu sprawdzaü widocznoĞü.
96
70
98
99
79
100
74
74
P
79
eff
inf
err
Jazda
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz "Przygotowywanie do pracy" na
stronie 91.
Sposób postĊpowania
• Zwolniü hamulec postojowy, w tym celu pociągnąü dĨwigniĊ hamulca
postojowego (70) lub nacisnąü przycisk hamulca postojowego (98) (o).
• Wybraü kierunek jazdy za pomocą przeáącznika kierunku jazdy (79).
• Ewentualnie wybraü prĊdkoĞü jazdy, w tym celu nacisnąü przycisk biegu
peázającego (96) lub przycisk wyboru programu (99/100) (o).
• PodnieĞü noĞnik áadunku na ok. 200 mm.
• Pochyliü maszt do tyáu.
• Nacisnąü pedaá jazdy (74). PrĊdkoĞü jazdy reguluje siĊ pedaáem jazdy (74).
04.13 PL
Wózek jedzie w wybranym kierunku.
95
Pedaá podwójny (wyposaĪenie dodatkowe)
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 91.
Z
Sposób postĊpowania
W wózkach z podwójnym pedaáem kierunek
jazdy jest wybierany za pomocą pedaáów
jazdy (69;67). Po opuszczeniu wózka
przeáącza siĊ on automatycznie na bieg
neutralny.
• Zwolniü hamulec postojowy (70).
• PodnieĞü noĞnik áadunku na ok. 200 mm.
• Pochyliü maszt do tyáu.
70
•
• Nacisnąü
PrĊdkoĞü
(69).
• Nacisnąü
PrĊdkoĞü
(67).
pedaá jazdy (69) do jazdy w przód.
jazdy reguluje siĊ pedaáem jazdy
pedaá jazdy (67) do jazdy w tyá.
jazdy reguluje siĊ pedaáem jazdy
67
68
69
Wózek jedzie w wybranym kierunku.
Zmiana kierunku jazdy podczas jazdy
Sposób postĊpowania
• Podczas jazdy ustawiü przeáącznik kierunku jazdy (79) w przeciwnym kierunku.
Wózek jest wyhamowywany, aĪ do rozpoczĊcia jazdy w przeciwnym kierunku.
Podczas zmiany kierunku jazdy wózek moĪe osiągnąü duĪą prĊdkoĞü w
przeciwnym kierunku, gdy pedaá jazdy nie zostanie zwolniony w odpowiednim
momencie. Zmiana kierunku jazdy prowadzi do opóĨnienia hamowania wózka.
04.13 PL
Z
96
4.7
Kierowanie
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz "Przygotowywanie do pracy" na
stronie 91.
04.13 PL
Sposób postĊpowania
• SkrĊt w prawo:
• KierownicĊ obracaü zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zgodnie z wybranym
promieniem skrĊtu.
• SkrĊt w lewo:
• KierownicĊ obracaü przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zgodnie z
wybranym promieniem skrĊtu.
97
4.8
Hamulce
Wózek moĪna wyhamowaü na trzy sposoby:
– Hamulec roboczy
– Hamulec wybiegowy
oraz do bezpiecznego parkowania:
– Hamulec postojowy
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku
Zachowanie pojazdu podczas hamowania zaleĪy w duĪym stopniu od rodzaju
podáoĪa.
XOperator musi obserwowaü warunki panujące na drodze i uwzglĊdniü je w swojej
procedurze hamowania.
XWózek wyhamowywaü ostroĪnie, aby áadunek siĊ nie przemieĞciá.
XPodczas jazdy z podczepionym áadunkiem droga hamowania wydáuĪa siĊ.
XW razie niebezpieczeĔstwa hamowaü tylko hamulcem roboczym.
4.8.1 Hamulec roboczy
Hamowanie hamulcem roboczym
68
Sposób postĊpowania
• Wcisnąü pedaá hamulca (68) do momentu
wyczuwalnego oporu.
04.13 PL
Wózek wyhamowuje w zaleĪnoĞci od
poáoĪenia pedaáu hamulca.
98
4.8.2 hamulec wybiegowy
70
120
98
74
74
79
P
79
eff
inf
er
r
Hamowanie hamulcem wybiegowym
Sposób postĊpowania
• Zdjąü stopĊ z pedaáu jazdy (74).
Wózek wyhamowuje.
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
BezpoĞrednio po áadowaniu akumulatora przy dáuĪszym uĪyciu, na przykáad na
zjazdach, moĪe siĊ samoczynnie zmniejszyü skutecznoĞü hamowania hamulca
wybiegowego.
XOperator musi usunąü nieupowaĪnione osoby ze strefy zagroĪenia.
XOperator musi przeprowadziü próbne hamowanie.
99
4.8.3 Hamulec postojowy
NIEBEZPIECZEēSTWO!
NiebezpieczeĔstwo wypadku
XHamulec postojowy unieruchamia wózek z dopuszczalnym obciąĪeniem
maksymalnym, na czystym podáoĪu, na wzniesieniu terenu do 15%.
XParkowanie i opuszczanie wózka na wzniesieniach jest zabronione.
XPo wáączeniu hamulca postojowego podczas jazdy wózek jest wyhamowywany aĪ
do zatrzymania z maksymalną mocą hamowania. PodjĊty áadunek moĪe przy tym
zsunąü siĊ z zĊbów wideá. ZwiĊkszone ryzyko wypadku i odniesienia obraĪeĔ!
Hamulec postojowy ma dwie funkcje:
– Wózek zabezpieczony przed stoczeniem (hamulec postojowy automatycznie
zaáączony)
W przypadku postoju wózka hamulec postojowy jest zaáączany automatycznie po
upáywie ustawionego czasu (od 1 s do 60 s), co zabezpiecza wózek przed
stoczeniem, Ğwieci wskaĨnik hamulca postojowego (84). Po naciĞniĊciu pedaáu
jazdy hamulec postojowy zostaje automatycznie zwolniony i gaĞnie wskaĨnik
hamulca postojowego (84).
Ta funkcja hamulca postojowego zapobiega stoczeniu wózka na podjazdach
o nachyleniu maksymalnie 15%. Po naciĞniĊciu pedaáu jazdy nastąpi
przyspieszenie wózka.
– Zaparkowaü wózek w bezpieczny sposób (hamulec postojowy uaktywniony
przyciskiem hamulca postojowego (98))
Po naciĞniĊciu przycisku hamulca postojowego (98) funkcja jazdy jest
zablokowana, wózek zaparkowany w bezpieczny sposób i Ğwiecą Īóáte diody pod
przyciskiem hamulca postojowego (98). Po ponownym naciĞniĊciu przycisku
hamulca postojowego (98) nastĊpuje zwolnienie hamulca postojowego, zwolnienie
funkcji jazdy, gasną Īóáte diody pod przyciskiem hamulca postojowego (98).
Ta funkcja hamulca postojowego sáuĪy do bezpiecznego parkowania wózka.
Po naciĞniĊciu pedaáu jazdy nie nastĊpuje przyspieszenie wózka.
Po wáączeniu wózka przycisk hamulca postojowego jest uaktywniony, funkcja
jazdy zablokowana i Ğwiecą Īóáte diody pod przyciskiem hamulca postojowego
(98). Po naciĞniĊciu przycisku hamulca postojowego (98) nastĊpuje zwolnienie
hamulca postojowego, zwolnienie funkcji jazdy, gasną Īóáte diody pod przyciskiem
hamulca postojowego (98).
04.13 PL
Z
100
Hamulec postojowy z dĨwignią
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk (120) i przeáoĪyü dĨwigniĊ hamulca postojowego (70) do
przodu, hamulec jest wyáączony.
• Pociągnąü dĨwigniĊ hamulca postojowego (70) mocno do oporu do tyáu, hamulec
jest zaciągniĊty.
Wózek stoi bezpiecznie.
70
120
98
74
74
79
P
79
eff
inf
er
r
Hamulec postojowy z przyciskiem (o)
Z
Z
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk hamulca postojowego (120).
Przycisk hamulca postojowego (120) Ğwieci na Īóáto i wyĞwietla siĊ lampka
ostrzegawcza hamulca postojowego (84).
JeĪeli na Īóáto Ğwieci hamulec postojowy (120) funkcje jazdy nie zostają
dopuszczone.
04.13 PL
Wózek stoi bezpiecznie, gdy przycisk hamulca postojowego (120) Ğwieci na Īóáto i
wyĞwietlana jest lampka ostrzegawcza hamulca postojowego (84).
101
Poz.
Element obsáugi lub
wskaĨnik
84
WskaĨnik hamulca
postojowego
Funkcja
t Funkcja komfortowa, jest
wskazywana przez zaĞwiecenie
wskaĨnika hamulca postojowego
(84).
Wózek jezdniowy zabezpieczony
przed stoczeniem, ale
niezaparkowany w bezpieczny
sposób.
Hamulec postojowy w przypadku
postoju wózka jest zaáączany
automatycznie po upáywie
ustawionego czasu (od 1 s do 60
s).
Automatyczne zwolnienie
hamulca postojowego w
momencie naciĞniĊcia pedaáu
jazdy.
98
ĩóáte diody pod
przyciskiem hamulca
postojowego i
84
WskaĨnik hamulca
postojowego
Ğwiecą jednoczeĞnie
t Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego.
Hamulec postojowy zaáącza siĊ w
t momencie wáączania wózka
jezdniowego lub po naciĞniĊciu
przycisku hamulca postojowego
(98). ĩóáte diody pod przyciskiem
hamulca postojowego (98) i
wskaĨnik hamulca postojowego
(84) Ğwiecą jednoczeĞnie.
Brak zezwolenia na jazdĊ po
naciĞniĊciu pedaáu jazdy.
Zezwolenie na jazdĊ nastĊpuje po
naciĞniĊciu przycisku hamulca
postojowego (98).
04.13 PL
Funkcja komfortowa hamulca postojowego zostaje automatycznie wáączona w
przypadku postoju wózka po upáywie ustawionego czasu (od 1 s do 60 s). Fabrycznie
jest ustawiona wartoĞü 5 s.
Ustawianie czasu moĪe byü przeprowadzane tylko przez serwis klienta producenta.
102
4.9
Ustawianie zĊbów wideá
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek
niezabezpieczonych i nieprawidáowo
ustawionych zĊbów wideá
Przed
ustawieniem
zĊbów
wideá
sprawdziü, czy zamontowane są Ğruby
zabezpieczające (109).
XZĊby wideá ustawiaü tak, aby oba zĊby
znajdowaáy siĊ w tej samej odlegáoĞci od
krawĊdzi zewnĊtrznych wspornika
wideá.
XTrzpieĔ ustalający zablokowaü w
rowku, aby zapobiec niezamierzonym
ruchom zĊbów wideá.
Xĝrodek
ciĊĪkoĞci
áadunku
musi
znajdowaü siĊ poĞrodku pomiĊdzy
zĊbami wideá.
109
Ustawianie zĊbów wideá
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowaü pojazd, patrz
"Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego"
na stronie 93.
Z
121
122
Sposób postĊpowania
123
• PrzeáoĪyü do góry dĨwigniĊ blokującą (121).
• Ustawiü zĊby wideá (122) na wsporniku wideá
(123) w odpowiedniej pozycji.
Aby bezpiecznie podjąü áadunek, zĊby wideá
(122) naleĪy rozstawiü jak najdalej od siebie i
symetrycznie wzglĊdem wspornika wideá. ĝrodek ciĊĪkoĞci áadunku musi
znajdowaü siĊ poĞrodku pomiĊdzy zĊbami wideá (122).
• Przesunąü do doáu dĨwigniĊ blokującą (121) i przesuwaü zĊby wideá, aĪ sworzeĔ
blokujący zatrzaĞnie siĊ w jednym z rowków.
04.13 PL
ZĊby wideá są ustawione.
103
4.10 Wymiana zĊbów wideá
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo obraĪeĔ na skutek niezabezpieczenia zĊbów wideá
Podczas wymiany zĊbów wideá zachodzi niebezpieczeĔstwo odniesienia obraĪeĔ
nóg.
XNigdy nie ciągnąü zĊbów wideá do siebie.
XZĊby wideá zawsze przesuwaü w kierunku od siebie.
XCiĊĪkie zĊby wideá zabezpieczyü przed spadniĊciem w dóá za pomocą elementów
zaczepowych i dĨwigu.
XPo wymianie zĊbów wideá zamontowaü Ğruby zabezpieczające (109) i sprawdziü,
czy są dobrze osadzone. Moment dokrĊcenia Ğrub zabezpieczających: 85 Nm.
Wymiana zĊbów wideá
Warunki
– NoĞnik áadunku opuszczony, a zĊby wideá nie
dotykają podáoĪa.
Sposób postĊpowania
• Zdemontowaü Ğruby zabezpieczające (109).
• Zwolniü blokadĊ wideá (108).
• OstroĪnie odsunąü zĊby wideá od wspornika
wideá.
108
109
04.13 PL
ZĊby wideá są zdjĊte ze wspornika wideá i mogą byü wymienione.
104
4.11 Podejmowanie, transportowanie i odkáadanie áadunku
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek nieprawidáowo zabezpieczonych i
osadzonych áadunków
Przed pobraniem áadunku operator powinien siĊ przekonaü, czy jest on prawidáowo
umieszczony na palecie i czy nie jest przekroczony dopuszczalny udĨwig.
XUsunąü osoby przebywające w strefie zagroĪenia wózka. JeĪeli osoby nie
opuszczą strefy zagroĪenia, natychmiast przerwaü pracĊ wózka.
XTransportowaü wyáącznie odpowiednio zabezpieczone i osadzone áadunki. JeĪeli
istnieje niebezpieczeĔstwo, Īe czĊĞci áadunku mogą siĊ przechyliü lub spaĞü, to
naleĪy zastosowaü odpowiednie Ğrodki zabezpieczające.
XTransport áadunków poza dopuszczonym noĞnikiem áadunku jest zabroniony.
XTransport uszkodzonych áadunków jest zabroniony.
XJeĞli wysoko ustawiony áadunek zasáania widok do przodu, naleĪy jechaü tyáem.
XNie przekraczaü maksymalnej masy áadunku podanej na tabliczce udĨwigu.
XPrzed podjĊciem áadunku sprawdziü i ew. skorygowaü rozstaw zĊbów wideá.
XZĊby wideá umieĞciü pod áadunkiem tak gáĊboko, jak to moĪliwe.
Podejmowanie áadunków
Warunki
– àadunek prawidáowo umieszczony na palecie.
– Sprawdzony i w razie potrzeby skorygowany rozstaw zĊbów wideá.
– Masa áadunku odpowiada udĨwigowi wózka.
– Przy ciĊĪkich áadunkach zĊby wideá są równomiernie obciąĪone.
04.13 PL
Sposób postĊpowania
• Podjechaü ostroĪnie do palety.
• Ustawiü maszt w pozycji pionowej.
• Powoli wsunąü zĊby wideá pod paletĊ, tak aby grzbiet wideá przylegaá do áadunku
lub palety.
• PodnieĞü noĞnik áadunku.
• Powoli i ostroĪnie wycofaü wózek, do momentu gdy áadunek znajdzie siĊ poza
obszarem magazynowania. Podczas jazdy do tyáu sprawdzaü widocznoĞü.
105
WSKAZÓWKA
àadunku nie wolno odkáadaü na drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych, przed
urządzeniami zabezpieczającymi i roboczymi, do których musi byü zawsze dostĊp.
Transport áadunków
Warunki
– àadunek prawidáowo podjĊty.
– NoĞnik
áadunku
opuszczony
do
prawidáowego transportu (ok. 150 - 200
mm nad podáogą).
– Maszt odchylony caákowicie do tyáu.
Sposób postĊpowania
• Zjazdy i podjazdy pokonywaü zawsze
áadunkiem do góry, nie jechaü w poprzek
stoku i nie zawracaü.
• OstroĪnie przyspieszaü i hamowaü.
• Dostosowaü prĊdkoĞü jazdy do warunków otoczenia i transportowanego áadunku.
• Na skrzyĪowaniach i przejazdach zwracaü uwagĊ na innych uczestników ruchu.
• W miejscach o záej widocznoĞci jeĨdziü tylko w asyĞcie drugiej osoby.
Odstawianie áadunków
Warunki
– Odpowiednie stanowisko magazynowe do magazynowania.
Z
Sposób postĊpowania
• Ustawiü maszt w pozycji pionowej.
• Podjechaü ostroĪnie do Īądanego stanowiska.
• OpuĞciü widáy, tak aby oderwaáy siĊ od áadunku.
Aby zapobiec uszkodzeniu áadunku i noĞnika, naleĪy unikaü gwaátownego
opuszczania áadunku.
• OpuĞciü noĞnik áadunku.
• OstroĪnie wysunąü zĊby wideá spod palety.
04.13 PL
àadunek jest odstawiony.
106
4.12 Obsáuga masztu i zintegrowanych urządzeĔ doczepianych
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo wypadku podczas obsáugi masztu i zintegrowanych
urządzeĔ doczepianych
Osoby przebywające w strefie zagroĪenia wózka mogą doznaü obraĪeĔ.
Strefa zagroĪenia to obszar, w którym osoby tam przebywające są naraĪone na
niebezpieczeĔstwo na skutek ruchów wózka, áącznie z noĞnikami áadunku,
oprzyrządowaniem doczepianym itp. Za taką strefĊ uchodzi takĪe obszar, w który
moĪe trafiü spadający áadunek lub spadające urządzenia robocze.
W strefie zagroĪenia wózka nie mogą przebywaü Īadne osoby z wyjątkiem operatora
(w swojej normalnej pozycji roboczej).
XUsunąü osoby przebywające w strefie zagroĪenia wózka. JeĪeli osoby nie
opuszczą strefy zagroĪenia, natychmiast przerwaü pracĊ wózka.
XJeĞli osoby mimo ostrzeĪenia nie opuszczą strefy zagroĪenia, zabezpieczyü wózek
przed dostĊpem nieupowaĪnionych osób trzecich.
XTransportowaü wyáącznie odpowiednio zabezpieczone i osadzone áadunki. W
przypadku niebezpieczeĔstwa przewrócenia lub wysypania siĊ czĊĞci áadunku
naleĪy zastosowaü odpowiednie Ğrodki ochronne.
XNie przekraczaü maksymalnej masy áadunku podanej na tabliczce udĨwigu.
XNigdy nie wchodziü i nie przebywaü pod uniesionym noĞnikiem áadunku.
XNie wchodziü na noĞnik áadunku.
XWózka nie wolno stosowaü do podnoszenia osób.
XNie wkáadaü rąk pomiĊdzy ramiona masztu.
XElementy obsáugi moĪna obsáugiwaü wyáącznie z fotela operatora, nie wykonywaü
gwaátownych ruchów.
XOperator musi byü przeszkolony w zakresie obsáugi zespoáu podnoszącego i
oprzyrządowania doczepianego.
107
4.12.1 Obsáuga masztu za pomocą SOLOPILOTA
124
Podnoszenie i opuszczanie
Warunki
S
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 91.
H
Sposób postĊpowania
• DĨwigniĊ SOLOPILOTA (124) przesunąü w
kierunku H, áadunek podnosi siĊ.
• DĨwigniĊ SOLOPILOTA (124) przesunąü w
kierunku S, áadunek opuszcza siĊ.
àadunek jest podniesiony wzgl. opuszczony.
Z
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
125
Pochylanie masztu do przodu i do tyáu
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 91.
V
R
Sposób postĊpowania
• DĨwigniĊ SOLOPILOTA (125) przesunąü w
kierunku R, maszt pochyla siĊ do tyáu.
• DĨwigniĊ SOLOPILOTA (125) przesunąü w
kierunku V, maszt pochyla siĊ do przodu.
Maszt jest pochylony do tyáu wzgl. do przodu.
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
04.13 PL
Z
108
Ustawianie wbudowanego przesuwnika
bocznego (wyposaĪenie dodatkowe)
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 91.
Sposób postĊpowania
• DĨwigniĊ SOLOPILOTa (126) przesunąü
kierunku R, noĞnik áadunku przesuwa siĊ
prawo (z perspektywy operatora).
• DĨwigniĊ SOLO-PILOTa (126) przesunąü
kierunku V, noĞnik áadunku przesuwa siĊ
lewo (z perspektywy operatora).
126
V
R
w
w
w
w
Przesuwnik boczny jest ustawiony.
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
04.13 PL
Z
109
Ustawianie zĊbów wideá za
wbudowanego
nastawnika
(wyposaĪenie dodatkowe)
pomocą
wideá
124
A
OSTROĩNIE!
Z
Za pomocą nastawnika wideá nie moĪna
przytrzymywaü áadunku.
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 91.
127
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przeáącznik (127) i jednoczeĞnie przesunąü
PILOTa (124) w kierunku Z, zĊby wideá zsuwają siĊ.
• Nacisnąü przeáącznik (127) i jednoczeĞnie przesunąü
PILOTa (124) w kierunku A, zĊby wideá rozsuwają siĊ.
dĨwigniĊ
SOLO-
dĨwigniĊ
SOLO-
dĨwigniĊ
SOLO-
ZĊby wideá są ustawione.
Synchronizacja zbieĪnoĞci zĊbów wideá za
pomocą wbudowanego nastawnika wideá
(wyposaĪenie dodatkowe)
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 91.
– ZĊby wideá nie pracują synchronicznie.
124
A
Z
127
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przeáącznik (127) i jednoczeĞnie
przesunąü dĨwigniĊ SOLO-PILOTa (124) w
kierunku A i caákowicie rozsunąü zĊby wideá.
• Nacisnąü przeáącznik (127) i jednoczeĞnie przesunąü
PILOTa (124) w kierunku Z i caákowicie zsunąü zĊby wideá.
ZĊby wideá są zsynchronizowane.
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
04.13 PL
Z
110
4.12.2 Obsáuga masztu za pomocą MULTIPILOTA
Podnoszenie i opuszczanie
S
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 91.
76
Sposób postĊpowania
• Przesunąü MULTIPILOT (76) w kierunku H,
áadunek podnosi siĊ.
• Przesunąü MULTIPILOT (76) w kierunku S,
áadunek opuszcza siĊ.
H
àadunek jest podniesiony wzgl. opuszczony.
Z
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
Pochylanie masztu do przodu i do tyáu
V
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 91.
Sposób postĊpowania
• DĨwigniĊ MULTIPILOTA (76) przesunąü w
kierunku V, maszt pochyla siĊ do przodu.
• Przesunąü dĨwigniĊ MULTIPILOTA (76) w
kierunku R, maszt pochyla siĊ do tyáu.
76
R
Maszt jest pochylony do tyáu lub do przodu.
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
04.13 PL
Z
111
Ustawianie
wbudowanego
przesuwnika
bocznego (wyposaĪenie dodatkowe)
128
76
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 91.
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk (128) w lewo, noĞnik
áadunku przesuwa siĊ w lewo (z perspektywy
operatora).
• Nacisnąü przycisk (128) w prawo, noĞnik
áadunku przesuwa siĊ w prawo (z perspektywy
operatora).
Przesuwnik boczny jest ustawiony.
Z
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
Ustawianie zĊbów wideá za
wbudowanego
nastawnika
(wyposaĪenie dodatkowe)
pomocą
wideá
129
OSTROĩNIE!
Za pomocą nastawnika wideá nie moĪna
przytrzymywaü áadunku.
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 91.
82
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk (129) i jednoczeĞnie wáączyü przycisk (82), zĊby wideá
rozsuwają siĊ.
• Pociągnąü przycisk (129) i jednoczeĞnie wáączyü przycisk (82), zĊby wideá zsuwają
siĊ.
04.13 PL
ZĊby wideá są ustawione.
112
Synchronizacja zbieĪnoĞci zĊbów wideá za
pomocą wbudowanego nastawnika wideá
(wyposaĪenie dodatkowe)
129
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 91.
– ZĊby wideá nie pracują synchronicznie.
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk (129) i jednoczeĞnie wáączyü
przycisk (82), caákowicie rozsunąü zĊby wideá.
• Pociągnąü przycisk (129) i jednoczeĞnie
wáączyü przycisk (82), caákowicie zsunąü zĊby wideá.
82
ZĊby wideá są zsynchronizowane.
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
04.13 PL
Z
113
4.13 Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. obsáugi dodatkowego
oprzyrządowania doczepianego
Z
Opcjonalnie wózki mogą byü wyposaĪone w jeden lub kilka dodatkowych ukáadów
hydraulicznych do obsáugi oprzyrządowania doczepianego. Dodatkowe ukáady
hydrauliczne są oznaczone ZH1, ZH2 i ZH3.
Dodatkowe ukáady hydrauliczne do wymiennego wyposaĪenia są wyposaĪone w
specjalne sprzĊgáa na wsporniku wideá. MontaĪ wymiennego wyposaĪenia patrz
"MontaĪ dodatkowego oprzyrządowania doczepianego" na stronie 122.
NIEBEZPIECZEēSTWO!
NiebezpieczeĔstwo
wypadku
na
skutek
doczepienia
wymiennego
wyposaĪenia.
Przy doczepianiu wymiennego wyposaĪenia moĪe dojĞü do poszkodowania osób.
MoĪna stosowaü wyáącznie wymienne wyposaĪenie, które po przeprowadzeniu
analizy zagroĪeĔ przez uĪytkownika uznawane jest za bezpieczne.
XStosowaü wyáącznie oprzyrządowanie doczepiane ze znakiem CE.
XStosowaü wyáącznie takie oprzyrządowanie doczepiane, które producent
przeznaczyá do uĪytkowania z danym wózkiem.
XStosowaü wyáącznie oprzyrządowanie doczepiane, które zostaáo zamontowane
przez uĪytkownika zgodnie z przeznaczeniem.
XUpewniü siĊ, Īe operator jest przeszkolony pod kątem obsáugi oprzyrządowania
doczepianego i stosuje je zgodnie z przeznaczeniem.
XNa nowo okreĞliü pozostaáy udĨwig wózka i w przypadku zmiany umieĞciü
dodatkową tabliczkĊ udĨwigu wózka.
XPostĊpowaü zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta oprzyrządowania
doczepianego.
XStosowaü wyáącznie oprzyrządowanie doczepiane, które nie ogranicza
widocznoĞci w kierunku jazdy.
JeĪeli widocznoĞü w kierunku jazdy jest ograniczona, uĪytkownik musi okreĞliü i
wdroĪyü odpowiednie postĊpowanie, aby zapewniü bezpieczną pracĊ wózka.
Ewentualnie naleĪy skorzystaü z asysty innej osoby lub odgrodziü okreĞlone strefy
zagroĪenia. Dodatkowo wózek moĪna wyposaĪyü w opcjonalne przyrządy
uáatwiające widocznoĞü, np. system kamerowy lub lusterka. NaleĪy starannie
nauczyü siĊ jazdy z przyrządami uáatwiającymi widocznoĞü.
04.13 PL
Z
114
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. oprzyrządowania doczepianego, przesuwnika
bocznego i nastawnika wideá
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek ograniczonej widocznoĞci i
zmniejszonej stabilnoĞci
Stosowania przesuwnika bocznego i nastawnika wideá moĪe skutkowaü zmianą
Ğrodka ciĊĪkoĞci i ograniczeniem stabilnoĞü pojazdu, co moĪe prowadziü do
wypadku. NaleĪy równieĪ pamiĊtaü o zmienionych warunkach widocznoĞci.
XPrĊdkoĞü jazdy naleĪy dostosowaü do widocznoĞci i áadunku.
XPodczas jazdy do tyáu sprawdzaü widocznoĞü.
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. oprzyrządowania doczepianego z funkcją
chwytającą (np. chwytaków do bel i beczek itp.)
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek spadającego áadunku
MoĪe wystąpiü báąd w obsáudze i w konsekwencji niezamierzony upadek áadunku.
XPodáączenie chwytającego oprzyrządowania doczepianego jest dozwolone tylko w
wózkach, które posiadają przycisk do aktywacji dodatkowych funkcji
hydraulicznych.
XOprzyrządowanie doczepiane z funkcjami chwytającymi moĪe byü stosowany tylko
w wózkach, które są wyposaĪone w dodatkowy ukáad hydrauliczny ZH1, ZH2 lub
ZH3.
XPodczas podáączania oprzyrządowania doczepianego zwróciü uwagĊ, aby
przewody hydrauliczne oprzyrządowania doczepianego zostaáy poáączone z
dozwolonymi przyáączami, patrz "MontaĪ dodatkowego oprzyrządowania
doczepianego" na stronie 122.
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. oprzyrządowania doczepianego z funkcją
obracania
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek Ğrodka ciĊĪkoĞci umieszczonego
niecentralnie
W przypadku stosowania urządzeĔ obrotowych i áadunków podejmowanych
niecentralnie Ğrodek ciĊĪkoĞci moĪe siĊ znacznie przesunąü poza Ğrodek, co
zwiĊksza niebezpieczeĔstwo wypadku.
XDostosowaü prĊdkoĞü jazdy do áadunku.
XPodejmowaü áadunek centralnie.
115
Wskazówki
bezpieczeĔstwa
doczepianego
dot.
teleskopowego
oprzyrządowania
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek zwiĊkszonego ryzyka przewrócenia i
ograniczonego udĨwigu
W przypadku wysuniĊtego na teleskopach oprzyrządowania doczepianego istnieje
ryzyko przewrócenia.
XNie przekraczaü maksymalnej masy áadunku podanej na tabliczce udĨwigu.
XZ funkcji teleskopowej korzystaü wyáącznie przy wkáadaniu i wyjmowaniu áadunku.
XPodczas transportu caákowicie wsunąü oprzyrządowanie doczepiane na
teleskopach.
XDostosowaü prĊdkoĞü jazdy do zmienionego Ğrodka ciĊĪkoĞci áadunku.
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. oprzyrządowania doczepianego do transportu
wiszących áadunków
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek ruchu wahadáowego áadunku i
zmniejszona pozostaáa noĞnoĞü
Transport wiszących áadunków moĪe zmniejszaü statecznoĞü wózka.
XDostosowaü prĊdkoĞü jazdy do áadunku. Powinna byü ona mniejsza niĪ prĊdkoĞü
chodzenia.
XKoáyszący siĊ áadunek zabezpieczyü np. elementami zaczepowymi.
XOgraniczyü pozostaáy udĨwig i potwierdziü go ekspertyzą rzeczoznawcy.
XGdy przewidziana jest praca z wiszącymi áadunkami, naleĪy udowodniü
dostateczną statecznoĞü w lokalnych warunkach eksploatacji za pomocą
ekspertyzy rzeczoznawcy.
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. czerpaka do materiaáów sypkich jako
oprzyrządowania doczepianego
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek zwiĊkszonego obciąĪenia masztu
XW ramach codziennych czynnoĞci kontrolnych przed uruchomieniem wózka, patrz
"Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu" na stronie 78,
sprawdzaü pod kątem ew. uszkodzeĔ zwáaszcza wspornik wideá, szyny i maszty
rolek.
116
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. przedáuĪeĔ wideá
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek niezabezpieczonych i za duĪych
przedáuĪeĔ wideá
XW przypadku przedáuĪeĔ wideá o otwartym przekroju transportowaü wyáącznie
áadunki, które spoczywają na caáej dáugoĞci przedáuĪenia wideá.
XStosowaü wyáącznie takie przedáuĪenia zĊbów wideá, które są zgodne z przekrojem
wideá i minimalną dáugoĞcią wideá wózka oraz danymi na tabliczce znamionowej
przedáuĪenia wideá.
XDáugoĞü podstawowych zĊbów wideá musi wynosiü przynajmniej 60% dáugoĞci
przedáuĪenia wideá.
XPrzedáuĪenia wideá zablokowaü na podstawowych zĊbach wideá.
XW ramach codziennych czynnoĞci kontrolnych przed uruchomieniem wózka, patrz
"Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu" na stronie 78,
sprawdzaü dodatkowo zablokowanie przedáuĪenia zĊbów wideá.
XPrzedáuĪenie zĊbów wideá z niepeáną lub uszkodzoną blokadą odpowiednio
oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XNie eksploatowaü wózków z niepeáną lub uszkodzoną blokadą przedáuĪenia zĊbów
wideá. Wymieniü przedáuĪenie zĊbów wideá.
XPrzedáuĪenie zĊbów wideá ponownie uĪytkowaü dopiero po usuniĊciu báĊdu.
XStosowaü tylko przedáuĪenia zĊbów wideá wolne od zanieczyszczeĔ i ciaá obcych w
obszarze otworu wjazdowego. W razie potrzeby oczyĞciü przedáuĪenie zĊbów
wideá.
117
4.14 Obsáuga dodatkowego oprzyrządowania doczepianego za pomocą
SOLO-PILOTA
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek nieprawidáowych symboli
Symbole na elementach obsáugi, które nie przedstawiają funkcji oprzyrządowania
doczepianego, mogą byü przyczyną wypadków.
XElementy obsáugi z symbolem, na podstawie którego moĪna rozpoznaü funkcjĊ
oprzyrządowania doczepianego, naleĪy odpowiednio oznaczyü.
XKierunki ruchu oprzyrządowania doczepianego zdefiniowaü wg normy ISO 3691-1
zgodnie z kierunkiem manipulowania elementami obsáugi.
4.14.1 SOLOPILOT z wysterowywaniem przyáącza hydraulicznego ZH1
Z
W
zaleĪnoĞci
od
stosowanego
oprzyrządowania
doczepianego
dĨwignia (126) odpowiada za funkcje
oprzyrządowania doczepianego. DĨwignie,
które nie są potrzebne, nie peánią Īadnej
funkcji.
Przyáącza
patrz
"MontaĪ
dodatkowego
oprzyrządowania
doczepianego" na stronie 122.
126
V
R
Sposób postĊpowania
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH1:
Przesunąü dĨwigniĊ (126) w kierunku V lub
R.
04.13 PL
Oprzyrządowanie doczepiane wykonuje daną
funkcjĊ.
118
4.14.2 SOLOPILOT z wysterowywaniem przyáącza hydraulicznego ZH1 i ZH2
Z
W
zaleĪnoĞci
od
stosowanego
oprzyrządowania doczepianego dĨwignia/
przycisk (124, 126, 127) odpowiada za
funkcje oprzyrządowania doczepianego.
DĨwignie, które nie są potrzebne, nie peánią
Īadnej funkcji. Przyáącza patrz "MontaĪ
dodatkowego
oprzyrządowania
doczepianego" na stronie 122.
126
124
V
R
Sposób postĊpowania
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH1:
Przesunąü dĨwigniĊ (126) w kierunku V lub
127
R.
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH2:
Nacisnąü przeáącznik (127) i jednoczeĞnie przesunąü dĨwigniĊ (124) w kierunku V
lub R.
Oprzyrządowanie doczepiane wykonuje daną funkcjĊ.
4.14.3 SOLOPILOT z wysterowywaniem przyáącza hydraulicznego ZH1, ZH2 i ZH3
Z
W
zaleĪnoĞci
od
stosowanego
oprzyrządowania doczepianego dĨwignia/
przycisk (124, 126, 127, 130) odpowiada za
funkcje oprzyrządowania doczepianego.
DĨwignie, które nie są potrzebne, nie peánią
Īadnej funkcji. Przyáącza patrz "MontaĪ
dodatkowego
oprzyrządowania
doczepianego" na stronie 122.
124
126
130
V
R
Sposób postĊpowania
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH1:
Przesunąü dĨwigniĊ (126) w kierunku V lub R.
127
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH2:
Przesunąü dĨwigniĊ (130) w kierunku V lub R.
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH3:
Nacisnąü przeáącznik (127) i jednoczeĞnie przesunąü dĨwigniĊ (124) w kierunku V
lub R.
04.13 PL
Oprzyrządowanie doczepiane wykonuje daną funkcjĊ.
119
4.15 Obsáuga dodatkowego oprzyrządowania doczepianego za pomocą
MULTIPILOTA
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek nieprawidáowych symboli
Symbole na elementach obsáugi, które nie przedstawiają funkcji oprzyrządowania
doczepianego, mogą byü przyczyną wypadków.
XElementy obsáugi z symbolem, na podstawie którego moĪna rozpoznaü funkcjĊ
oprzyrządowania doczepianego, naleĪy odpowiednio oznaczyü.
XKierunki ruchu oprzyrządowania doczepianego zdefiniowaü wg normy ISO 3691-1
zgodnie z kierunkiem manipulowania elementami obsáugi.
4.15.1 MULTIPILOT z wysterowywaniem przyáącza hydraulicznego ZH1
Z
W
zaleĪnoĞci
od
stosowanego
oprzyrządowania doczepianego przycisk (128)
odpowiada za funkcje oprzyrządowania
doczepianego. DĨwignie, które nie są
potrzebne, nie peánią Īadnej funkcji. Przyáącza
patrz "MontaĪ dodatkowego oprzyrządowania
doczepianego" na stronie 122.
128
Sposób postĊpowania
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego DZH1:
Przesunąü przycisk (128) w lewo lub w prawo.
04.13 PL
Oprzyrządowanie doczepiane wykonuje daną
funkcjĊ.
120
4.15.2 MULTIPILOT z wysterowywaniem przyáącza hydraulicznego ZH1 i ZH2
Z
W
zaleĪnoĞci
od
stosowanego
oprzyrządowania doczepianego dĨwignia/
przycisk (128,129,82) odpowiada za funkcje
oprzyrządowania doczepianego. DĨwignie,
które nie są potrzebne, nie peánią Īadnej
funkcji. Przyáącza patrz "MontaĪ dodatkowego
oprzyrządowania
doczepianego"
na
stronie 122.
129
128
Sposób postĊpowania
82
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego DZH1:
Przesunąü przycisk (128) w lewo lub w prawo.
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego DZH2:
Nacisnąü lub pociągnąü dĨwigniĊ (129) i nacisnąü jednoczeĞnie przycisk (82).
Oprzyrządowanie doczepiane wykonuje daną funkcjĊ.
4.15.3 MULTIPILOT z wysterowaniem przyáącza hydraulicznego ZH1, ZH2 i ZH3
Z
W
zaleĪnoĞci
od
stosowanego
oprzyrządowania doczepianego dĨwignia/
przycisk (128, 129, 82) odpowiada za funkcje
oprzyrządowania doczepianego. DĨwignie,
które nie są potrzebne, nie peánią Īadnej
funkcji. Przyáącza patrz "MontaĪ dodatkowego
oprzyrządowania
doczepianego"
na
stronie 122.
129
128
82
Sposób postĊpowania
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego DZH1:
Przesunąü przycisk (128) w lewo lub w prawo.
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego DZH2:
Nacisnąü lub pociągnąü dĨwigniĊ (129).
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego DZH3:
Nacisnąü lub pociągnąü dĨwigniĊ (129) i nacisnąü jednoczeĞnie przycisk (82).
04.13 PL
Oprzyrządowanie doczepiane wykonuje daną funkcjĊ.
121
4.16 MontaĪ dodatkowego oprzyrządowania doczepianego
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek niepoprawnego podáączenia
oprzyrządowania doczepianego
Oprzyrządowanie doczepiane, które nie jest prawidáowo hydraulicznie podáączone,
moĪe byü przyczyną wypadków.
XDo montaĪu i uruchamiania oprzyrządowania doczepianego uprawnieni są
wyáącznie wyspecjalizowani i przeszkoleni pracownicy.
XNaleĪy postĊpowaü zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta.
XPrzed uruchomieniem sprawdziü, czy elementy mocujące są kompletne i
odpowiednio osadzone.
XPrzed uruchomieniem sprawdziü, czy oprzyrządowanie doczepiane dziaáa
prawidáowo.
Podáączanie oprzyrządowania doczepianego hydraulicznie
Warunki
– WĊĪe hydrauliczne w stanie bezciĞnieniowym.
– Wymienne przyáącza dostĊpne w wózku są oznaczone ZH1, ZH2 i ZH3.
– Kierunki ruchu oprzyrządowania doczepianego są zdefiniowane zgodnie z
kierunkiem manipulowania elementami obsáugi.
Sposób postĊpowania
• WĊĪe hydrauliczne w stanie bezciĞnieniowym
• Wyáączyü wózek i odczekaü kilka minut.
• Podáączyü i zatrzasnąü záącze wtykowe.
• Elementy obsáugi z symbolem, na podstawie którego moĪna rozpoznaü funkcjĊ
oprzyrządowania doczepianego, naleĪy odpowiednio oznaczyü.
Oprzyrządowanie doczepiane jest podáączone hydraulicznie.
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
Przyáącza hydrauliczne w oprzyrządowaniu doczepianym z funkcjami
chwytającymi
XPrzyáączanie oprzyrządowania chwytającego jest dopuszczalne tylko w przypadku
wózków wyposaĪonych w przycisk zwalniający dodatkowe funkcje hydrauliczne.
XW wózkach z dodatkowym ukáadem hydraulicznym ZH2 funkcjĊ chwytającą moĪna
podáączyü tylko do pary záączy oznaczonej ZH2.
XW wózkach z dodatkowym ukáadem hydraulicznym ZH3 funkcjĊ chwytającą moĪna
podáączyü tylko do pary záączy oznaczonej ZH3.
122
Rozlany olej hydrauliczny związaü odpowiednim Ğrodkiem i usunąü zgodnie z
obowiązującymi przepisami ochrony Ğrodowiska.
W przypadku kontaktu oleju hydraulicznego ze skórą umyü ją starannie wodą i
mydáem! W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepáukaü je pod bieĪącą
wodą i skonsultowaü siĊ z lekarzem.
04.13 PL
Z
123
5
Jazda z przyczepą
NIEBEZPIECZEēSTWO!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo na skutek niedostosowania prĊdkoĞci i zbyt duĪej masy
caákowitej przyczepy.
W przypadku niedostosowania prĊdkoĞci i/lub za duĪej masy caákowitej przyczepy
podczas jazdy na zakrĊtach i hamowania wózek moĪe siĊ odczepiü.
XWykorzystywaü wózek do jazdy z przyczepą tylko okazjonalnie.
XMasa caákowita przyczepy nie moĪe przekraczaü udĨwigu podanego na tabliczce
udĨwigu, patrz "Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe" na stronie 32. JeĪeli
na noĞniku áadunku jest dodatkowo transportowany áadunek, to masĊ caákowitą
przyczepy naleĪy pomniejszyü o tĊ wartoĞü.
XNie przekraczaü maksymalnej prĊdkoĞci wynoszącej 5 km/h.
XStaáa eksploatacja z przyczepą jest niedozwolona.
XObciąĪanie haka holowniczego jest niedozwolone.
XHolowanie moĪna przeprowadzaü tylko na równych, utwardzonych
nawierzchniach.
XJazda z przyczepą o ustalonej dopuszczalnej masie caákowitej musi zostaü
sprawdzona przez uĪytkownika w jeĨdzie próbnej w okreĞlonych warunkach
eksploatacyjnych.
124
SprzĊganie przyczepy
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo zgniecenia
Podczas sprzĊgania przyczepy zachodzi niebezpieczeĔstwo zgniecenia.
XW przypadku stosowania specjalnych zaczepów holowniczych przestrzegaü
zaleceĔ producenta zaczepu.
XPrzed przyáączeniem zabezpieczyü przyczepĊ przed toczeniem.
XPrzy sprzĊganiu nie wchodziü miĊdzy wózek a dyszel.
XDyszel musi byü ustawiony poziomo, moĪe byü pochylony w dóá maks. 10° i nie
moĪe nigdy wskazywaü do góry.
SprzĊganie przyczepy
131
Warunki
– Wózek i przyczepa stoją na równej
powierzchni.
– Przyczepa zabezpieczona przed toczeniem.
Sposób postĊpowania
• Wcisnąü bolec (131) w dóá i obróciü o 90°.
• Wyciągnąü bolec ku górze i wprowadziü
dyszel przyczepy do otworu.
• WáoĪyü bolec, wcisnąü go w dóá i obróciü o 90°
aĪ do zatrzaĞniĊcia.
04.13 PL
Przyczepa jest sprzĊgniĊta z wózkiem.
125
6
WyposaĪenie dodatkowe
6.1
Klawiatura CanCode
Opis klawiatury CanCode
Klawiatura skáada siĊ z 10 przycisków z cyframi, jednego
przycisku SET i jednego przycisku o.
Przycisk O wskazuje stan pracy za pomocą czerwonej/
zielonej diody Ğwietlnej:
– Funkcja zamka szyfrowego (uruchomienie wózka).
– Ustawianie i zmiana parametrów.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
6.1.1 Zamek szyfrowy
Po wpisaniu poprawnego kodu wózek jezdniowy jest
gotowy do pracy. KaĪdemu wózkowi, kaĪdemu uĪytkownikowi lub grupie
uĪytkowników moĪna przyporządkowaü wáasny kod. W stanie fabrycznym kod
operatora oznaczony jest na naklejonej folii. Po pierwszym uruchomieniu naleĪy
zmieniü kod administratora i uĪytkownika!
Z
W stanie fabrycznym kod
CANCODE (o) to 2-5-8-0.
uĪytkownika
dla
wyĞwietlacza
operatora
i
132 133 134
Uruchomienie
Sposób postĊpowania
• Wpisaü kod.
Po wpisaniu poprawnego kodu dioda
(136) Ğwieci na zielono. JeĪeli dioda
(136) miga na czerwono, to wpisano
nieprawidáowy kod. Powtórzyü wpis.
Wózek jest wáączony.
91
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
135
136
W trybie uĪytkownika przycisk SET (91) nie dziaáa.
04.13 PL
Z
126
Wyáączanie
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk O.
Wózek jest wyáączony.
Z
Wyáączenie moĪe teĪ nastąpiü automatycznie po upáywie ustawionego czasu. W
tym celu naleĪy wpisaü odpowiedni parametr zamka szyfrowego, patrz "Ustawienia
parametrów" na stronie 127. Ten dodatkowy mechanizm zabezpieczający w
Īadnym przypadku nie zwalnia uĪytkownika z obowiązku zabezpieczenia pojazdu
przed nieupowaĪnionym dostĊpem osób trzecich przed jego opuszczeniem.
Dlatego uĪytkownik musi w kaĪdym przypadku nacisnąü przycisk wyáączania przed
opuszczeniem pojazdu.
6.1.2 Ustawienia parametrów
W celu zmiany kodu dostĊpowego naleĪy wpisaü kod administratora.
Z
Ustawienie fabryczne kodu administratora
uruchomieniu zmieniü kod administratora!
to
7-2-9-5.
Przy
pierwszym
Zmiana ustawieĔ wózka
Z
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk O (135).
• Podaü kod administratora.
• Podaü trzycyfrowy numer parametru.
• Potwierdziü wybór przyciskiem SET (91).
• Podaü wartoĞü zgodnie z listą parametrów.
W przypadku nieprawidáowego wpisu dioda (136) przycisku O (135) miga na
czerwono.
• Ponownie podaü numer parametru.
• Ponownie podaü lub zmieniü wartoĞü.
• Potwierdziü wybór przyciskiem SET (91).
• CzynnoĞü powtórzyü dla kolejnych parametrów.
• Na koniec nacisnąü przycisk O (135).
04.13 PL
Ustawienia są zmienione.
127
Lista parametrów
Nr
Funkcja
000
Zmiana kodu
administratora: DáugoĞü
kodu administratora (od
4 do 6 znaków)
wyznacza równieĪ
dáugoĞü kodów
uĪytkownika. Dopóki
zaprogramowane są
kody, moĪliwa jest tylko
zmiana kodu
administratora na kod o
tej samej dáugoĞci. W
przypadku zmiany
dáugoĞci kodu naleĪy
najpierw usunąü
wszystkie kody.
Dodawanie kodu (maks.
250)
0000 - 9999
lub
00000 - 99999
lub
000000 - 999999
Zmiana kodu
0000 - 9999
lub
00000 - 99999
lub
000000 - 999999
001
002
Zakres wartoĞci
nastawczej
0000 - 9999
lub
00000 - 99999
lub
000000 - 999999
Standardowa Uwagi dotyczące
wartoĞü
przebiegu prac
nastawcza
7295
– (dioda 132 miga)
wpisaü aktualny
kod
– potwierdziü
(Set 91)
– (dioda 133 miga)
wpisaü nowy kod
– potwierdziü
(Set 91)
– (dioda 134 miga)
powtórzyü nowy
kod
– potwierdziü
(Set 91)
2580
– (dioda 133 miga)
wpisaü kod
– potwierdziü
(Set 91)
– (dioda 134 miga)
ponownie wpisaü
kod
– potwierdziü
(Set 91)
– (dioda 132 miga)
wpisaü aktualny
kod
– potwierdziü
(Set 91)
– (dioda 133 miga)
wpisaü nowy kod
– potwierdziü
(Set 91)
– (dioda 134 miga)
ponownie wpisaü
kod
– potwierdziü
(Set 91)
04.13 PL
Diody 132-134 znajdują siĊ w przyciskach 1-3.
128
Nr
Funkcja
Zakres wartoĞci
nastawczej
003
Usuwanie kodu
004
Kasowanie pamiĊci
kodów (usuwa
wszystkie kody)
3265
010
Automatyczne
programowanie
wyáączania
00-31
0000 - 9999
lub
00000 - 99999
lub
000000 - 999999
Standardowa Uwagi dotyczące
przebiegu prac
wartoĞü
nastawcza
– (dioda 133 miga)
wpisaü nowy kod
– potwierdziü
(Set 91)
– (dioda 134 miga)
ponownie wpisaü
kod
– potwierdziü
(Set 91)
– 3265 = usuĔ
– inny wpis = nie
usuwaj
00
– 00 = brak
wyáączania
– 01 - 30 = czas
wyáączenia w min
– 31 = wyáączanie
po 10 sekundach
Diody 132-134 znajdują siĊ w przyciskach 1-3.
Komunikat zdarzeĔ klawiatury obsáugi
04.13 PL
Pulsowanie na czerwono diody LED (136) sygnalizuje nastĊpujące zdarzenia:
– Nowy kod administratora jest juĪ zdefiniowany jako kod.
– Nowy kod jest juĪ zdefiniowany jako kod administratora.
– Edytowany kod nie istnieje.
– Zmieniü kod na inny, poniewaĪ ten juĪ istnieje.
– Usuwany kod nie istnieje.
– PamiĊü kodów jest peána.
129
6.2
Systemy wspomagania
Systemy wspomagające Access Drive i Lift Control pomagają operatorowi
bezpiecznie obsáugiwaü wózek zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa, patrz "Zasady
bezpieczeĔstwa obowiązujące podczas jazdy" na stronie 88 zawartymi w niniejszej
instrukcji eksploatacji.
Zachowanie siĊ podczas jazdy
Operator musi dostosowywaü prĊdkoĞü jazdy do lokalnych warunków. PrĊdkoĞü
jazdy na zakrĊtach, w wąskich przejazdach i w ich pobliĪu, przez drzwi wahadáowe i
w miejscach o sáabej widocznoĞci musi byü odpowiednio mniejsza. Operator musi
utrzymywaü odpowiednią odlegáoĞü od pojazdów poprzedzających wózek i caáy czas
mieü wózek pod kontrolą. Zabrania siĊ nagáego zatrzymywania (z wyjątkiem
przypadków zagroĪenia), szybkiego zawracania i wyprzedzania w miejscach
niebezpiecznych lub o utrudnionej widocznoĞci. Wystawianie rąk oraz wychylanie siĊ
poza stanowisko operatora jest zabronione.
6.2.1 Access Control
Aktywacja nastĊpuje tylko wtedy, gdy:
1)operator siedzi w fotelu.
2)wózek zostaá wáączony przeáącznikiem kluczykowym (ISM o / CanCode o).
3)zapiĊty jest pas bezpieczeĔstwa.
Z
JeĞli brak zezwolenia na jazdĊ, pojawia siĊ komunikat. Wykonaü czynnoĞci
opisane w punktach od 1 do 3.
04.13 PL
Z
Gdy operator opuĞci na chwilĊ fotel, po ponownym wejĞciu do pojazdu (fotel jest
zajĊty) i zapiĊciu pasa wózek moĪe dalej pracowaü, bez koniecznoĞci ponownego
wáączenia stacyjki kluczykiem.
130
6.2.2 Drive Control
Takie wyposaĪenie dodatkowe ogranicza prĊdkoĞü jazdy wózka w zaleĪnoĞci od kąta
skrĊtu. Od okreĞlonej, ustawionej fabrycznie wysokoĞci podnoszenia maks. prĊdkoĞü
jazdy jest ograniczona do prĊdkoĞci chodzenia (ok.3 km/h) i Ğwieci lampka kontrolna
jazdy peázającej. JeĞli wysokoĞü ta ponownie siĊ obniĪy, nastĊpuje ograniczone
przyspieszenie do prĊdkoĞci ustawionej pedaáem jazdy, aby zapobiec
niespodziewanie mocnemu przyspieszeniu przy przejĞciu z biegu peázającego do
jazdy zwykáej. Normalne przyspieszenie jest aktywowane dopiero po osiągniĊciu
prĊdkoĞci ustawionej pedaáem jazdy.
Z
Dodatkowo do kontroli przed codziennym uruchomieniem patrz "Codzienne
czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu" na stronie 78 operator musi
przeprowadziü nastĊpujące kontrole:
– PodnieĞü pusty noĞnik áadunku powyĪej referencyjnej wysokoĞci podnoszenia i
sprawdziü, czy Ğwieci lampka kontrolna biegu peázającego.
– SkrĊciü koáa podczas postoju i sprawdziü, czy dziaáa wskazanie ustawienia kóá.
6.2.3 Lift Control
To wyposaĪenie dodatkowe zawiera Drive Control i nadzoruje oraz reguluje
dodatkowo funkcje masztu:
Redukcja prĊdkoĞci pochylania w zaleĪnoĞci od wysokoĞci podnoszenia (od
wysokoĞci podnoszenia ok. 1,5 m).
– JeĪeli noĞnik áadunku zostanie opuszczony poniĪej granicznej wysokoĞci
podnoszenia, to prĊdkoĞü pochylania zwiĊkszy siĊ.
Dodatkowo:
– WskaĨnik kąta pochylania, patrz "WskaĨnik kąta nachylenia" na stronie 140.
Dodatkowo do kontroli przed codziennym uruchomieniem operator musi
przeprowadziü nastĊpujące kontrole:
04.13 PL
Sposób postĊpowania
• PodnieĞü pusty noĞnik áadunku powyĪej referencyjnej wysokoĞci podnoszenia i
sprawdziü, czy Ğwieci lampka kontrolna biegu peázającego, a prĊdkoĞü pochylania
jest znacznie ograniczona.
• SkrĊciü koáa podczas postoju i sprawdziü, czy dziaáa wskazanie ustawienia kóá.
• Sprawdziü wskaĨnik kąta nachylenia, pochylając maszt do przodu i do tyáu.
131
6.3
Kabina stalowa
Pojazdy wyposaĪone w kabinĊ stalową mają moĪliwoĞü zamkniĊcia obydwu drzwi.
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek otwartych drzwi (137)
XJazda przy otwartych drzwiach (137) jest zabroniona. Przy otwieraniu uwaĪaü na
osoby znajdujące siĊ w zasiĊgu drzwi.
XZawsze starannie zamykaü i sprawdzaü drzwi.
XZamykanie drzwi nie zwalnia z obowiązku zapinania pasów, patrz "Pas
bezpieczeĔstwa" na stronie 86.
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo przygniecenia przez drzwi kabiny
Przy otwieraniu i zamykaniu drzwi kabiny zachodzi niebezpieczeĔstwo przygniecenie
dáoni i stóp.
XPrzy otwieraniu i zamykaniu drzwi kabiny Īadne czĊĞci ciaáa lub przedmioty nie
mogą znajdowaü siĊ miĊdzy ramą kabiny lub przestrzenią na nogi a drzwiami
kabiny.
Otwieranie i zamykanie drzwi
137
Sposób postĊpowania
• Aby otworzyü zamek drzwi kabiny, naleĪy
obróciü kluczyk w lewą stronĊ.
• Aby zamknąü zamek drzwi kabiny, naleĪy
obróciü kluczyk zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
• Aby otworzyü drzwi kabiny, naleĪy otworzyü
zamek i pociągnąü klamkĊ (138).
04.13 PL
138
132
6.4
Szyba przesuwna
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek niezablokowania szyby przesuwnej
XSzyba przesuwna musi byü zawsze zablokowana.
Otwieranie i zamykanie szyb
139
140
04.13 PL
Sposób postĊpowania
• Przesunąü blokadĊ (140) w górĊ.
• Przesunąü szybĊ do przodu lub do tyáu.
• Zatrzasnąü blokadĊ w mocowaniu (139).
133
6.5
Automatyczny/mechaniczny uchwyt skáadany
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek
uszkodzenia skáadanego paáąka
XNie uĪywaü wózka z uszkodzonym
paáąkiem skáadanym. Po kaĪdym
wypadku zlecaü kontrolĊ skáadanego
paáąka autoryzowanemu personelowi.
W Īaden sposób nie modyfikowaü
skáadanego paáąka.
XZamkniĊcie skáadanego paáąka nie
zwalnia z obowiązku zapinania pasów,
patrz
"Pas
bezpieczeĔstwa"
na
stronie 86.
Zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych
Gdy wózek jest naraĪony na przewrócenie siĊ, w Īadnym razie nie odpinaü pasa
bezpieczeĔstwa. Operatorowi nie wolno zeskakiwaü z wózka. Operator musi schyliü
tuáów nad kierownicą i trzymaü ją obiema rĊkami. Przechyliü ciaáo w stronĊ przeciwną
do kierunku upadku.
Mechaniczna obsáuga uchwytu skáadanego
Sposób postĊpowania
• Aby otworzyü, wcisnąü lewy uchwyt do wewnątrz i jednoczeĞnie skierowaü do góry.
• Po zwolnieniu uchwytu przesuwa siĊ on samoczynnie do przodu i blokuje.
Automatyczna obsáuga uchwytu skáadanego
04.13 PL
Sposób postĊpowania
• Aby otworzyü, wcisnąü lewy uchwyt do wewnątrz i jednoczeĞnie skierowaü do góry,
co spowoduje blokadĊ trybu jazdy.
• Po zamkniĊciu systemu tryb jazdy jest aktywowany.
134
6.6
Drzwi letnie
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek
otwartych drzwi (137)
XJazda przy otwartych drzwiach (137)
jest zabroniona. Przy otwieraniu
uwaĪaü na osoby znajdujące siĊ w
zasiĊgu drzwi.
XZawsze starannie zamykaü i sprawdzaü
drzwi.
XZamykanie drzwi nie zwalnia z
obowiązku zapinania pasów, patrz "Pas
bezpieczeĔstwa" na stronie 86.
141
137
Warunki
– W wózkach z czujnikiem nadzoru drzwi jazda jest moĪliwa wyáącznie wtedy, gdy
drzwi letnie są zamkniĊte (o).
Sposób postĊpowania
• Pociągnąü klamkĊ (141) w kierunku stanowiska operatora, drzwi otwierają siĊ.
• Pociągnąü drzwi (137) w kierunku operatora, drzwi zamykają siĊ.
6.7
PodwyĪszenie stanowiska operatora
NIEBEZPIECZEēSTWO!
NiebezpieczeĔstwo na skutek zmiany stabilnoĞci wywrotowej wózka
Boczna stabilnoĞü wywrotowa wózka zmniejsza siĊ przez podwyĪszony punkt
ciĊĪkoĞci wózka.
WysokoĞü powyĪej dachu ochronnego (h6) zwiĊksza siĊ o 300 mm, patrz "Wymiary"
na stronie 22.
XDostosowaü prĊdkoĞü wózka przede wszystkim podczas jazdy po áuku.
Wsiadanie i wysiadanie patrz "Wsiadanie i wysiadanie" na stronie 81.
04.13 PL
Z
135
6.8
Ustawienie fotela operatora
Ustawianie przedáuĪenia oparcia
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek regulacji oparcia podczas jazdy.
XNie ustawiaü przedáuĪenia oparcia podczas jazdy.
Sposób postĊpowania
• WysokoĞü przedáuĪenia oparcia moĪna regulowaü, zmieniając jego ustawienie w
blokadzie.
• Pociągnąü oparcie do góry i zablokowaü, oparcie jest dáuĪsze.
• Nacisnąü oparcie w dóá i zablokowaü, oparcie jest krótsze.
Ustawianie fotela obrotowego
Sposób postĊpowania
• Pociągnąü do tyáu dĨwigniĊ blokującą (142) i
jednoczeĞnie obróciü fotel obrotowy do
wybranej pozycji.
• Zwolniü dĨwigniĊ tak, aby siĊ zatrzasnĊáa.
Fotel obrotowy jest ustawiony i zablokowany.
Wózek poruszaü tylko
fotelem obrotowym.
z
zablokowanym
142
04.13 PL
Z
136
6.9
Ogrzewanie
143
Poz.
143
144
145
146
Nazwa
Nawiewy operatora/szyb
Regulator temperatury
Stopnie dmuchawy
Nawiewy na nogi
144
145
Obsáuga ogrzewania
146
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü
przycisk (145),
aby
wáączyü
dmuchawĊ.
• Nawiewy (143,146) ustawiü w Īądanej pozycji.
• Obróciü regulator temperatury (144) w prawo, temperatura w kabinie roĞnie.
• Obróciü regulator temperatury (144) w lewo, temperatura w kabinie spada.
Z
Aby zapewniü poprawne dziaáanie ogrzewania, naleĪy je regularnie konserwowaü,
patrz "Konserwacje i przeglądy" na stronie 186 / patrz "Lista czynnoĞci
konserwacyjnych" na stronie 187.
Wymiana filtra powietrza
Warunki
– Zanieczyszczony filtr
Sposób postĊpowania
• OdkrĊciü Ğruby (147).
• Zdjąü osáonĊ (148).
• Wymieniü filtr (149).
• ZaáoĪyü osáonĊ (148).
• DokrĊciü Ğruby (147).
147
148
147
Kaseta na filtr jest wymieniona.
04.13 PL
149
137
6.10 Zdejmowana krata zabezpieczająca áadunek
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo zgniecenia i duĪa masa kraty zabezpieczającej áadunek
XPodczas wykonywania tej czynnoĞci nosiü obuwie robocze i rĊkawice ochronne.
XDo zdejmowania i zakáadania kraty zabezpieczającej áadunek potrzebne są dwie
osoby.
DemontaĪ kraty zabezpieczającej áadunek
Sposób postĊpowania
• OdkrĊciü Ğruby (150).
• Zdjąü kratĊ zabezpieczającą ze wspornika
wideá i bezpiecznie odstawiü.
• Zamontowaü ĞrubĊ zabezpieczenia wideá.
150
MontaĪ kraty zabezpieczającej áadunek
04.13 PL
Z
Sposób postĊpowania
• Zawiesiü kratĊ zabezpieczającą na górnej szynie wspornika wideá.
• Zamontowaü Ğruby i dokrĊciü kluczem dynamometrycznym.
Moment dokrĊcania = 85 Nm
138
6.11 Mostkowanie wyáączenia podnoszenia
Z
Do prac w obszarach o ograniczonej wysokoĞci moĪna fabrycznie zainstalowaü
wyáączenie podnoszenia. DziĊki temu moĪna przerywaü podnoszenie.
Kontynuacja podnoszenia:
Sposób postĊpowania
S
• Nacisnąü przycisk „Mostkowanie wyáączenia
podnoszenia” (patrz "Przeáączniki panelu
obsáugi na bocznej póáce (o)" na stronie 71).
• Pociągnąü dĨwigniĊ obsáugi (124).
124
H
04.13 PL
Wyáączenie podnoszenia jest wyáączone aĪ do
ponownego
naciĞniĊcia
przycisku
lub
opuszczenia
wspornika
wideá
poniĪej
ustawionego limitu wysokoĞci.
139
6.12 GaĞnice
Z
Sposób postĊpowania
• Otwieranie zamkniĊü (151)
• Wyjąü gaĞnicĊ z uchwytu
Zapoznaü siĊ ze wskazówkami dot.
uĪytkowania
na
piktogramach
znajdujących siĊ na gaĞnicy.
151
6.13 WskaĨnik kąta nachylenia
WSKAZÓWKA
Aktualny kąt nachylania jest wyĞwietlany
na
dodatkowym
wskaĨniku,
przymocowanym po prawej stronie deski
rozdzielczej.
152
04.13 PL
– Zielona dioda (152) wskazuje pionowe
ustawienie wzglĊdem podáogi.
140
6.14 Zaczep Rockingera z dĨwigną rĊczną lub pilotem
Z
Przestrzegaü wskazówek dot. holowania przyczep, patrz "Jazda z przyczepą" na
stronie 124.
154
OSTROĩNIE!
153
NiebezpieczeĔstwo
na
skutek
nieprawidáowego
sprzĊgniĊcia
przyczepy
XPrzed rozpoczĊciem jazdy sprawdziü,
czy sprzĊg jest pewnie zablokowany.
XTrzpieĔ kontrolny (155) musi znajdowaü
siĊ na równi z tuleją kontrolną (156).
Obsáuga zaczepu Rockingera (sprzĊganie
przyczepy)
Z
155
156
Sposób postĊpowania
• Zabezpieczyü przyczepĊ przed toczeniem.
• CiĊgáo przyczepy ustawiü na wysokoĞci zaczepu.
• Pociągnąü dĨwigniĊ rĊczną (154)/pilota (153) (o) do góry.
Pilot (153) (o), w zaleĪnoĞci od wariantu wózka, znajduje siĊ w obszarze dachu
ochronnego.
• Powoli cofaü wózek, aĪ zaczep siĊ zablokuje.
• Nacisnąü dĨwigniĊ rĊczną (154)/pilota (153) (o) w dóá.
Obsáuga zaczepu Rockingera (rozprzĊganie przyczepy)
04.13 PL
Sposób postĊpowania
• Zabezpieczyü przyczepĊ przed toczeniem.
• Pociągnąü dĨwigniĊ rĊczną (154)/pilota (153) (o) do góry.
• Jechaü wózkiem do przodu.
• Nacisnąü dĨwigniĊ rĊczną (154)/pilota (153) (o) w dóá.
141
6.15 System kamer
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek braku widocznoĞci w obszarze
roboczym
XSystem kamer jest urządzeniem pomocniczym umoĪliwiającym bezpieczne
uĪytkowanie wózka.
XJazdĊ i pracĊ przy uĪyciu systemu kamer naleĪy starannie przeüwiczyü!
XUstawiü kamerĊ tak, aby uzyskaü dostĊp do niewidocznego obszaru roboczego.
Z
JeĞli urządzenie jest wykorzystywane jako kamera cofania monitor wáącza siĊ
automatycznie po wáączeniu biegu wstecznego.
157 158 159 160 161
Praca z systemem kamer
– Nacisnąü przycisk (161) na monitorze, system kamer jest wáączony lub wyáączony.
– Nacisnąü przycisk (160), ekran rozjaĞnia siĊ lub Ğciemnia (przeáączanie w tryb
dzienny/nocny).
– Nacisnąü przycisk (157), otwiera siĊ menu.
Z
Wielokrotne naciĞniĊcie przycisku powoduje przejĞcie miĊdzy punktami menu
(kontrast, jasnoĞü, nasycenie barw, jĊzyk, wideo, odbicie lustrzane) lub zamkniĊcie
menu.
Ustawianie punktów menu
– Nacisnąü przycisk (159), krok do przodu.
– Nacisnąü przycisk (158), krok do tyáu.
Zabrudzony ekran lub szczeliny wentylacyjne oczyĞciü miĊkką Ğciereczką lub
pĊdzlem.
04.13 PL
Z
142
6.16 Schemat obsáugi „N”
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku w przypadku przebywania osób pod
podniesionym noĞnikiem áadunku lub na nim
Przebywanie osób pod podniesionym noĞnikiem áadunku lub na nim jest zabronione.
XNie wchodziü na noĞnik áadunku.
XNa noĞniku áadunku nie wolno podnosiü osób.
XUsunąü osoby przebywające w strefie zagroĪenia wózka.
XNie wchodziü pod podniesiony i niezabezpieczony noĞnik áadunku i nie
zatrzymywaü siĊ pod nim.
Z
W schemacie obsáugi „N”, w porównaniu z obsáugą standardową, zamienione są
funkcje obsáugi podnoszenia i pochylania. MULTIPILOT moĪe byü obsáugiwany
wyáącznie z fotela operatora. Operator musi byü przeszkolony w zakresie obsáugi
zespoáu podnoszącego i oprzyrządowania doczepianego!
WSKAZÓWKA
XPochylenie MULTIPILOTA reguluje prĊdkoĞü podnoszenia lub opuszczania oraz
prĊdkoĞü pochylania. Aby zapobiec uszkodzeniu áadunku i póáki regaáu, naleĪy
unikaü gwaátownego opuszczania wideá.
Obsáuga podnoszenia
Sposób postĊpowania
• Przesunąü MULTI-PILOT w prawo (kierunek H), áadunek podnosi siĊ.
• Przesunąü MULTI-PILOT w lewo (kierunek S), áadunek opuszcza siĊ.
V
Obsáuga pochylania
H
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo zgniecenia przez
pochylający siĊ maszt
XPodczas pochylania masztu do tyáu
miĊdzy masztem a Ğcianą czoáową nie
mogą znajdowaü siĊ Īadne czĊĞci ciaáa.
S
R
Sposób postĊpowania
• Przesunąü MULTI-PILOT do przodu (kierunek V), áadunek zostanie wychylony w
przód.
• Przesunąü MULTI-PILOT do tyáu (kierunek R), áadunek zostanie wychylony w tyá.
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
04.13 PL
Z
143
7
Pomoc w przypadku usterek
7.1
Szukanie báĊdów i postĊpowanie
Niniejszy rozdziaá umoĪliwia uĪytkownikowi samodzielną lokalizacjĊ i usuwanie
prostych usterek lub skutków báĊdów w obsáudze. Przy usuwaniu báĊdów naleĪy
przestrzegaü podanej w tabeli kolejnoĞci wykonywania poszczególnych czynnoĞci.
Z
JeĪeli czynnoĞci opisane w „PostĊpowaniu” nie doprowadzą do odzyskania
sprawnoĞci wózka, lub jeĪeli na ukáadzie elektronicznym wskazywany jest báąd lub
usterka wraz z odpowiednim numerem báĊdu, wtedy naleĪy powiadomiü serwis
producenta.
Dalsze usuwanie báĊdów moĪe byü przeprowadzane tylko przez serwis
producenta. Producent dysponuje serwisem specjalnie przeszkolonym do tego
rodzaju zadaĔ.
W celu umoĪliwienia szybkiego i efektywnego usuniĊcia usterki, naleĪy sáuĪbie
serwisowej podaü nastĊpujące waĪne informacje:
-numer serii wózka
-numer báĊdu z wyĞwietlacza (jeĪeli jest dostĊpny)
-opis báĊdu
-aktualne miejsce postoju wózka.
Wskazani Znaczenie
e
0915
Drzwi akumulatora otwarte podczas postoju przez dáuĪej niĪ 0,5 s.
Aktywna funkcja serwisowa „kontrola dziaáania zatrzymania
0921
awaryjnego”.
1901
NaciĞniĊcie pedaáu jazdy podczas wáączania.
1904
Brak kierunku jazdy przy naciĞniĊciu pedaáu jazdy.
Niezwarty czujnik fotela.
1908
Wózek w trybie gotowoĞci do pracy, fotel operatora nie jest jednak
zajĊty.
1909
NaciĞniĊto pedaá jazdy, mimo Īe wáączony jest hamulec postojowy.
1916
NaciĞniĊto wyáącznik jazdy przez czas dáuĪszy niĪ 0,5 s.
1917
Pedaá jazdy i pedaá hamulca wciĞniĊte jednoczeĞnie.
Pedaá jazdy jest uruchomiony i wózek jedzie, ale rozpoznawane są
1918
otwarte drzwi kabiny.
Aktywna funkcja serwisowa „kontrola mechanicznego hamulca
1922
roboczego”.
Aktywna funkcja serwisowa „kontrola akumulatora sprĊĪynowego
1929
automatycznego hamulca postojowego”.
Podczas wáączania wózka (lub podczas zwierania czujnika fotela)
1952
uruchomiono przeáącznik kierunku jazdy.
2908
Niezwarty czujnik fotela (lub otwarty zaczep pasa lub drzwi kabiny).
2951
Podczas wáączania wózka uruchomiono funkcjĊ hydrauliczną.
Multipilot/solopilot wychylony lub wciĞniĊty przycisk, ale warunki dla
2953
funkcji nie są speánione.
144
04.13 PL
Komunikaty informacyjne
Usterka
MoĪliwa przyczyna
PostĊpowanie
Wózek nie jedzie
– Niepodáączony wtyk
akumulatora.
– WciĞniĊty wyáącznik
awaryjny.
– Kluczyk w stacyjce w
pozycji „0”.
– Akumulator za maáo
naáadowany.
– Drzwi akumulatora
otwarte/wbudowana
áadowarka wáączona.
– Bezpiecznik
uszkodzony.
Nie moĪna podnieĞü
áadunku
– Pojazd nie jest gotowy
do pracy.
– Sprawdziü wtyk
akumulatora, w razie
potrzeby podáączyü.
– Odblokowaü wyáącznik
awaryjny.
– Ustawiü kluczyk w
stacyjce w pozycji „I”.
– Sprawdziü stan
naáadowania akumulatora,
w razie potrzeby
doáadowaü.
– ZakoĔczyü áadowanie/
zamknąü drzwi
akumulatora.
– Sprawdziü bezpieczniki.
– Przeprowadziü wszystkie
czynnoĞci opisane w
punkcie „Pojazd nie
jedzie”.
– Sprawdziü poziom oleju
hydraulicznego.
– Zbyt niski poziom oleju
hydraulicznego.
– Wyáączenie przez
czujnik rozáadowania.
– Bezpiecznik
uszkodzony.
– Za duĪe obciąĪenie.
– Pojazd nie jest gotowy
do pracy.
– Sprawdziü bezpieczniki
(o).
– Przestrzegaü udĨwigu
maksymalnego, patrz
"Wykres obciąĪeĔ wózka
jezdniowego" na
stronie 35.
– Nacisnąü wyáącznik
awaryjny lub obróciü
kluczyk w stacyjce w
poáoĪenie 0, po upáywie 3
sekund powtórzyü Īądaną
funkcjĊ
04.13 PL
Wskazanie usterki na
panelu wskaĨników
– àadowanie akumulatora
145
7.2
Kierowanie pojazdem bez napĊdu wáasnego
7.2.1 Odholowanie wózka
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku
Nieprawidáowe holowanie wózka moĪe spowodowaü zagroĪenie dla osób.
XWózek odholowywaü wyáącznie pojazdami, które dysponują odpowiednią siáą
pociągową i siáą hamowania dla przyczep bez hamulców.
XDo holowania uĪywaü drąĪka holowniczego.
XHolowaü wózek z prĊdkoĞcią pieszego.
XNie parkowaü wózka ze zwolnionym hamulcem postojowym.
XNa siedzeniu kierowcy pojazdu ratowniczego i holowanego wózka jezdniowego
muszą znajdowaü siĊ osoby kierujące tymi pojazdami.
Holowanie wózka
Warunki
– Zaparkowaü wózek w bezpieczny sposób.
– Wyjąü wtyk akumulatora.
Sposób postĊpowania
• Przymocowaü drąĪek wleczony do zaczepu
holowniczego (45) pojazdu pociągowego i
odholowywanego wózka.
• Zwolniü hamulec postojowy.
• Odholowaü wózek do miejsca docelowego.
• Wáączyü hamulec postojowy.
• Odáączyü drąĪek holowniczy.
45
04.13 PL
Wózek jest zabezpieczony i znajduje siĊ w
miejscu docelowym.
146
7.2.2 Kierowanie pojazdem bez napĊdu wáasnego
OSTRZEĩENIE!
Niekontrolowane ruchy wózka
Przy zwolnionym hamulcu sprĊĪynowym i braku dostatecznego zabezpieczenia
wózek moĪe siĊ toczyü.
XW celu poruszania bez zasilania zwolniü hamulec sprĊĪynowy.
XZabezpieczyü wózek przed toczeniem, stosując odpowiednie zabezpieczenia.
OSTROĩNIE!
04.13 PL
Ryzyko obraĪeĔ na skutek zwolnionego hamulca sprĊĪynowego.
Przy zwolnionym hamulcu sprĊĪynowym nie wolno uruchamiaü wózka w trybie
elektrycznym.
147
162
163
163
Zwalnianie hamulca postojowego
Warunki
– Wyáączyü wyáącznik awaryjny i stacyjkĊ.
– Wyjąü wtyk akumulatora.
– Zabezpieczyü wózek przed toczeniem.
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– NarzĊdzie pomocnicze znajduje siĊ w kieszeni na dokumenty na fotelu.
Sposób postĊpowania
• Osadziü narzĊdzie pomocnicze (162) na dĨwigni (163).
• Przesunąü dĨwigniĊ (163) narzĊdziem pomocniczym (162) do oporu w prawo, w
poáoĪenie „zwolniü hamulec” (w kierunku wskazywanym przez strzaákĊ).
Koáa napĊdowe nie są zablokowane ani zahamowane przez hamulec i moĪna
odholowaü wózek na miejsce przeznaczenia, korzystając z drąĪka holowniczego.
Aktywacja hamulca postojowego
Sposób postĊpowania
• Odchyliü dĨwigniĊ (163) za pomocą narzĊdzia (162) w lewo do „poáoĪenia jazdy”.
04.13 PL
Koáa napĊdowe są zablokowane lub zahamowane przez hamulec i wózek jest
bezpiecznie zaparkowany.
148
7.3
Z
Opuszczanie awaryjne
W przypadku usterki sterownika hydrauliki moĪna opuĞciü maszt rĊcznie.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo odniesienia obraĪeĔ na skutek opuszczenia masztu
XPodczas opuszczania awaryjnego usunąü osoby przebywające w strefie
zagroĪenia wózka.
XNigdy nie wchodziü i nie przebywaü pod uniesionymi noĞnikami áadunku/kabiną
operatora.
XZawór opuszczania awaryjnego naleĪy obsáugiwaü wyáącznie spoza pojazdu.
XAwaryjne opuszczanie masztu jest zabronione, gdy noĞnik wideá znajduje siĊ w
regale.
XStwierdzone usterki niezwáocznie zgáaszaü przeáoĪonemu.
XUszkodzony wózek oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XPrzystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
Awaryjne opuszczanie masztu
Warunki
– NoĞnik áadunku nie znajduje siĊ w regale.
– Wyáączyü wyáącznik awaryjny i stacyjkĊ.
– Wyjąü wtyk akumulatora.
– Zdjąü páytĊ podáogową, w tym celu odkrĊciü od
niej Ğruby mocujące.
Sposób postĊpowania
• Zawór opuszczania awaryjnego (164) powoli
164
obracaü, maszt i noĞnik áadunku opuszczają
siĊ.
• Zawór opuszczania awaryjnego (164) obróciü
do oporu w kierunku przeciwnym, proces opuszczania zatrzymuje siĊ.
Maszt jest opuszczony.
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
Przystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
149
150
04.13 PL
F Przegląd i konserwacja pojazdu
BezpieczeĔstwo eksploatacji i ochrona Ğrodowiska
1
Podane w tym rozdziale przeglądy i czynnoĞci konserwacyjne naleĪy przeprowadzaü
zgodnie z czĊstotliwoĞcią przeglądów wskazaną na listach kontrolnych konserwacji.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku i niebezpieczeĔstwo na skutek uszkodzenia
podzespoáów
Zabrania siĊ dokonywania jakichkolwiek przeróbek i zmian w wózku, a w
szczególnoĞci modyfikacji urządzeĔ zabezpieczających.
Wyjątek: uĪytkownik moĪe modyfikowaü silnikowe wózki jezdniowe tyko wtedy, gdy
ich producent wycofaá siĊ z dziaáalnoĞci gospodarczej i nie ma nastĊpcy; uĪytkownik
musi jednak:
– dopilnowaü, aby modyfikacje byáy zaprojektowane, sprawdzone i wykonane przez
inĪyniera specjalizującego siĊ w wózkach widáowych i ich bezpieczeĔstwie
– posiadaü trwaáą dokumentacjĊ projektu, kontroli i wykonania modyfikacji
– wprowadziü i uzyskaü zatwierdzenie odpowiednich zmian na tabliczkach udĨwigu,
plakietkach informacyjnych i naklejkach oraz w podrĊcznikach eksploatacji i
warsztatowych
– umieĞciü na wózku trwaáe i dobrze widoczne oznaczenie, zawierające informacje o
rodzaju modyfikacji i jej dacie oraz nazwĊ i adres organizacji, której powierzono to
zadanie.
WSKAZÓWKA
Tylko oryginalne czĊĞci zamienne podlegają kontroli jakoĞci producenta. Aby
zagwarantowaü niezawodną i bezpieczną pracĊ wózka, naleĪy stosowaü oryginalne
czĊĞci zamienne producenta.
Po zakoĔczeniu kontroli i prac konserwacyjnych naleĪy wykonaü czynnoĞci
opisane w podrozdziale „Ponowne uruchomienie wózka po pracach
konserwacyjnych” (patrz "Ponowne uruchomienie wózka po pracach
konserwacyjnych" na stronie 180).
04.13 PL
Z
151
2
Przepisy bezpieczeĔstwa konserwacji
Personel dokonujący konserwacji
Z
Producent dysponuje serwisem specjalnie przeszkolonym do tego rodzaju zadaĔ.
Zawarcie z producentem umowy o konserwacjĊ pomaga w bezusterkowej
eksploatacji wózka.
KonserwacjĊ wózków moĪe przeprowadzaü wyáącznie wykwalifikowany personel.
CzynnoĞci do wykonania naleĪy rozdzieliü na nastĊpujące grupy docelowe:
Serwis
Serwis jest specjalnie przeszkolony w zakresie obsáugi danego wózka i jest w stanie
samodzielnie przeprowadzaü czynnoĞci konserwacyjne. Serwisowi znane są normy,
przepisy i zasady bezpieczeĔstwa wymagane podczas prac oraz moĪliwe
zagroĪenia.
UĪytkownik
04.13 PL
Personel konserwacyjny uĪytkownika ma wiedzĊ i doĞwiadczenie umoĪliwiające
przeprowadzanie prac wyszczególnionych na liĞcie czynnoĞci konserwacyjnych.
Prace konserwacyjne przeprowadzane przez uĪytkownika só równieĪ opisane tutaj:
patrz "Przegląd i konserwacja pojazdu" na stronie 151.
152
2.1
Materiaáy eksploatacyjne i zuĪyte czĊĞci
OSTROĩNIE!
Materiaáy eksploatacyjne i zuĪyte czĊĞci stanowią zagroĪenie dla Ğrodowiska
ZuĪyte czĊĞci i materiaáy eksploatacyjne naleĪy usuwaü zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie Ğrodowiska. WymianĊ oleju moĪna zleciü specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.
XPrzestrzegaü przepisów bezpieczeĔstwa dot. obchodzenia siĊ z tymi
substancjami.
2.2
Koáa
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek stosowania opon, które nie
odpowiadają specyfikacjom producenta
JakoĞü ogumienia ma wpáyw na stabilnoĞü i wáaĞciwoĞci jezdne wózka.
W przypadku nierównomiernego zuĪycia zmniejsza siĊ stabilnoĞü wózka i wydáuĪa
siĊ droga hamowania.
XPrzy zmianie opon zwracaü uwagĊ, aby nie doszáo do skoĞnego ustawienia wózka.
XWymieniaü opony zawsze parami, tzn. równoczeĞnie z lewej i prawej strony.
Przy wymianie zamontowanych fabrycznie obrĊczy i opon naleĪy uĪywaü
wyáącznie oryginalnych czĊĞci zamiennych producenta, poniewaĪ w przeciwnym
razie nie jest moĪliwe zachowanie parametrów podanych w specyfikacji.
04.13 PL
Z
153
2.3
àaĔcuchy podnoszenia
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek niesmarowania i nieprawidáowego
czyszczenia áaĔcuchów podnoszenia
àaĔcuchy podnoszenia to elementy, od których zaleĪy bezpieczna eksploatacja.
àaĔcuchy podnoszenia nie mogą wykazywaü znacznych zabrudzeĔ. àaĔcuchy
podnoszenia i trzpienie obrotowe powinny byü zawsze czyste i dobrze nasmarowane.
XCzyĞciü je moĪna tylko Ğrodkami ropopochodnymi, jak nafta lub oleje napĊdowe do
silników wysokoprĊĪnych.
XCzyszczenie áaĔcuchów podnoszenia z uĪyciem wysokociĞnieniowych myjek
parowych lub Ğrodków chemicznych jest zabronione.
XNatychmiast po oczyszczeniu osuszyü áaĔcuch podnoszenia sprĊĪonym
powietrzem i spryskaü Ğrodkiem smarnym w aerozolu.
XSmarowaü áaĔcuch tylko wtedy, gdy nie jest obciąĪony.
XSzczególnie starannie smarowaü áaĔcuch w obszarze rolek zwrotnych.
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
ZagroĪenie na skutek kontaktu z olejem napĊdowym
XW przypadku kontaktu ze skórą olej napĊdowy moĪe prowadziü do podraĪnieĔ.
Zanieczyszczone miejsca natychmiast starannie oczyĞciü.
XW przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepáukaü je pod bieĪącą wodą i
skonsultowaü siĊ z lekarzem.
XPodczas prac z olejem napĊdowym nosiü rĊkawice ochronne.
154
2.4
Ukáad hydrauliczny
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek spĊkanych wĊĪy hydraulicznych
Po szeĞciu latach uĪytkowania naleĪy wymieniü wĊĪe hydrauliczne. Producent
dysponuje specjalnie przeszkolonym w tym zakresie personelem serwisowym.
XPrzestrzegaü daty produkcji podanej na wĊĪach hydraulicznych.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek nieszczelnych ukáadów hydraulicznych
Z nieszczelnego i uszkodzonego ukáadu hydraulicznego moĪe wyciekaü olej
hydrauliczny.
XStwierdzone usterki niezwáocznie zgáaszaü przeáoĪonemu.
XUszkodzony wózek oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XPrzystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
XRozlany olej hydrauliczny naleĪy natychmiast usunąü odpowiednim Ğrodkiem
wiąĪącym.
XMieszankĊ Ğrodka wiąĪącego i materiaáów eksploatacyjnych naleĪy zutylizowaü
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo odniesienia obraĪeĔ i zakaĪenia na skutek dziur lub
mikropĊkniĊü w przewodach hydraulicznych.
Olej hydrauliczny pod ciĞnieniem moĪe przedostaü siĊ na skórĊ przez drobne dziurki
lub mikropĊkniĊcia w przewodach hydraulicznych i spowodowaü powaĪne obraĪenia.
XW przypadku odniesienia obraĪeĔ natychmiast udaü siĊ do lekarza.
XNie dotykaü przewodów hydraulicznych pod ciĞnieniem.
XStwierdzone usterki niezwáocznie zgáaszaü przeáoĪonemu.
XUszkodzony wózek oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XPrzystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
XRozlany olej hydrauliczny naleĪy natychmiast usunąü odpowiednim Ğrodkiem
wiąĪącym.
XMieszankĊ Ğrodka wiąĪącego i materiaáów eksploatacyjnych naleĪy zutylizowaü
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
155
3
Materiaáy eksploatacyjne i plan smarowania
3.1
Bezpieczna praca z materiaáami eksploatacyjnymi
Praca z materiaáami eksploatacyjnymi
Materiaáy eksploatacyjne naleĪy zawsze uĪywane zgodnie z przeznaczeniem i
zaleceniami producenta.
OSTRZEĩENIE!
NieostroĪne obchodzenie siĊ z materiaáami eksploatacyjnymi moĪe stanowiü
zagroĪenie dla zdrowia, Īycia i Ğrodowiska.
Materiaáy eksploatacyjne mogą byü palne.
XUnikaü kontaktu materiaáów eksploatacyjnych z gorącymi podzespoáami lub
otwartym ogniem.
XMateriaáy eksploatacyjne przechowywaü wyáącznie w odpowiednich pojemnikach.
XMateriaáy eksploatacyjne wlewaü wyáącznie do czystych pojemników.
XNie mieszaü materiaáów eksploatacyjnych róĪnej jakoĞci. Od zasady tej moĪna
odstąpiü jedynie wtedy, gdy instrukcja eksploatacji wyraĨnie to nakazuje.
OSTROĩNIE!
04.13 PL
Rozlane i wyciekające materiaáy eksploatacyjne stwarzają niebezpieczeĔstwo
poĞlizgniĊcia i zagroĪenia dla Ğrodowiska
Rozlane i wyciekające materiaáy eksploatacyjne stwarzają niebezpieczeĔstwo
poĞlizgniĊcia. NiebezpieczeĔstwo to zwiĊksza siĊ w przypadku obecnoĞci wody.
XNie rozlewaü materiaáów eksploatacyjnych.
XRozlane i wyciekające materiaáy eksploatacyjne natychmiast usunąü, uĪywając
odpowiedniego Ğrodka wiąĪącego.
XMieszankĊ Ğrodka wiąĪącego i materiaáów eksploatacyjnych naleĪy zutylizowaü
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
156
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo na skutek nieprawidáowego postĊpowania z olejami
Oleje (smary w aerozolu do áaĔcuchów/olej hydrauliczny) są palne i trujące.
XZuĪyte oleje utylizowaü zgodnie z przepisami. Do momentu przepisowej utylizacji
zuĪyte oleje przechowywaü w bezpiecznym miejscu.
XNie rozlewaü oleju.
XRozlany lub wyciekający olej natychmiast usunąü, uĪywając odpowiedniego
Ğrodka wiąĪącego.
XMieszaninĊ Ğrodka wiąĪącego i oleju zutylizowaü zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
XPrzestrzegaü przepisów prawa odnoszących siĊ do pracy z olejami.
XPrzy pracy z olejami nosiü rĊkawice ochronne.
XUnikaü kontaktu oleju z gorącymi czĊĞciami silnika.
XPrzy pracy z olejami nie paliü tytoniu.
XUnikaü kontaktu i spoĪycia. W przypadku poákniĊcia nie wywoáywaü wymiotów, lecz
natychmiast udaü siĊ do lekarza.
XW przypadku, gdy doszáo do wdychania mgáy olejowej lub oparów, zapewniü
dopáyw ĞwieĪego powietrza.
XW przypadku kontaktu oleju ze skórą, spáukaü skórĊ wodą.
XW przypadku kontaktu oleju z oczami, przepáukaü oczy wodą i natychmiast udaü
siĊ do lekarza.
XPrzesiąkniĊtą odzieĪ i obuwie natychmiast zmieniü.
OSTROĩNIE!
04.13 PL
Materiaáy eksploatacyjne i zuĪyte czĊĞci stanowią zagroĪenie dla Ğrodowiska
ZuĪyte czĊĞci i materiaáy eksploatacyjne naleĪy usuwaü zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie Ğrodowiska. WymianĊ oleju moĪna zleciü specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.
XPrzestrzegaü przepisów bezpieczeĔstwa dot. obchodzenia siĊ z tymi
substancjami.
157
3.2
Plan smarowania
A
N
N
E
a
a
G
E
E
ĝruba spustowa oleju
hydraulicznego
g Powierzchnie Ğlizgowe
c
s
Gniazdo smarowe
b Wlew oleju przekáadniowego
Wlew oleju hydraulicznego
a
04.13 PL
ĝruba spustowa oleju
przekáadniowego
158
3.3
Materiaáy eksploatacyjne
Kod
A
Nr kat.
Dostar
czana
iloĞü
51 132 827
5l
50 429 647
51 037 497
20 l
5l
51 082 888
5l
51 048 560
14038650
5l
400 g
29201430
1 kg
Napeániana
iloĞü
30 l
E
G
29 201 280 400 ml
51289983
1l
51295261
5l
51221702
50 l
N
Przeznaczenie
Jungheinrich
olej hydrauliczny1)
Renolin 222) HLPD
Renolin 222) HLPD
Ukáad hydrauliczny
Plantosyn 46 HVI
(bioolej
hydrauliczny)
Shell Tellus T683)
àoĪyska tylnych
Smar
kóá /
KP 2 K
OĞ skrĊtna
Aerozol do
áaĔcuchów
Fuchs Titan UTTO
TO-4 / SAE 50
Fuchs Titan UTTO
TO-4 / SAE 50
Fuchs Titan UTTO
TO-4 / SAE 50
àaĔcuchy
Przekáadnia
temperatur -5/+40°C
temperatur -20/-5°C
temperatur +30/+50°C
04.13 PL
1) dotyczy
2) dotyczy
3) dotyczy
1,2 l jazda w
prawo /
1,7 l jazda
w lewo
Nazwa
159
Z
*Wózki są fabrycznie napeánione specjalnym olejem hydraulicznym producenta
(rozpoznawalnym po niebieskim zabarwieniu) lub bioolejem hydraulicznym
„Plantosyn 46 HVI”. Ten specjalny olej hydrauliczny jest dostĊpny wyáącznie za
poĞrednictwem
serwisu
producenta.
Stosowanie
wyszczególnionych
alternatywnych olei hydraulicznych jest dozwolone, moĪe jednak spowodowaü
pogorszenie dziaáania urządzenia. Mieszanie oleju hydraulicznego z
wyszczególnionymi alternatywnymi olejami hydraulicznymi jest dozwolone.
OSTRZEĩENIE!
Wózki w stanie fabrycznym są dostarczane z olejem hydraulicznym „HLP D22” lub
bioolejem hydraulicznym „Plantohyd 22 S”.
Wymiana biooleju hydraulicznego „Plantohyd 22 S” na olej hydrauliczny producenta
nie jest dozwolona. Nie moĪna takĪe wymieniaü oleju hydraulicznego na bioolej
hydrauliczny „Plantohyd 22 S”.
UĪywanie mieszanki biooleju hydraulicznego „Plantohyd 22 S” i oleju hydraulicznego
producenta lub innego wymienionego oleju hydraulicznego jest niedozwolone.
WartoĞci smaru
ĝrodek
zmydlający
Punkt
skraplania
°C
Penetracja
przy 25 °C
Klasa NLG1
Temp.
robocza (°C)
E
lit
185
265 - 295
2
-35/+120
04.13 PL
Kod
160
4
Opis czynnoĞci konserwacyjnych
4.1
Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw
W celu zapobieĪenia wypadkom w trakcie przeglądu i prac konserwacyjnych naleĪy
podjąü wszystkie wymagane Ğrodki ostroĪnoĞci. Przede wszystkim naleĪy:
04.13 PL
Sposób postĊpowania
• Bezpiecznie zaparkowaü wózek, patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 93.
• Caákowicie opuĞciü widáy.
• Odáączyü wtyk akumulatora i w ten sposób zabezpieczyü wózek przed
przypadkowym uruchomieniem.
161
4.2
Bezpieczne podnoszenie i podpieranie wózka
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek przewrócenia wózka
Do podnoszenia wózka naleĪy stosowaü odpowiednie podnoĞniki, a uchwyty naleĪy
zaczepiaü w przewidzianych do tego miejscach.
XPrzestrzegaü masy wózka z tabliczki znamionowej.
XStosowaü wyáącznie podnoĞnik samochodowy o minimalnym udĨwigu 3000 kg.
XPodnieĞü wózek bez áadunku ustawiony na równym podáoĪu.
XDo podnoszenia stosowaü odpowiednie elementy (kliny, klocki z twardego
drewna), aby wykluczyü zsuniĊcie siĊ lub przewrócenie wózka.
Bezpieczne podnoszenie i podpieranie wózka
Warunki
– Przygotowanie wózka do przeprowadzenia prac konserwacyjnych (patrz
"Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 161).
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– PodnoĞnik samochodowy
– Klocki z twardego drewna
Z
Sposób postĊpowania
• Zamocowaü na podnoĞniku samochodowym w punktach zaczepowych.
Punkty zaczepowe podnoĞnika samochodowego, patrz "Miejsca oznakowania i
tabliczki znamionowe" na stronie 32.
• PodnieĞü wózek.
• Podeprzeü wózek klocami drewnianymi.
• Usunąü podnoĞnik samochodowy.
04.13 PL
Wózek jest bezpiecznie podniesiony i podparty.
162
4.3
Otwieranie tylnej pokrywy
Otwieranie pokrywy
165
Warunki
– Przygotowaü wózek do prac konserwacyjnych
(patrz "Przygotowanie wózka do prac
konserwacyjnych i napraw" na stronie 161).
Sposób postĊpowania
• Otworzyü dwa zapiĊcia báyskawiczne (165).
• Tylną pokrywĊ pociągnąü do tyáu i zdjąü.
Tylna pokrywa jest otwarta. Teraz dostĊpne są i
inne podzespoáy.
Zamykanie tylnej pokrywy
Sposób postĊpowania
• PodnieĞü tylną pokrywĊ.
• Zamocowaü dwa zapiĊcia báyskawiczne (165).
04.13 PL
Tylna pokrywa jest zamkniĊta.
163
4.4
Kontrola zamocowania kóá
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek stosowania róĪnych opon
JakoĞü ogumienia ma wpáyw na stabilnoĞü i wáaĞciwoĞci jezdne wózka.
XKoáa nie mogą siĊ róĪniü pod wzglĊdem Ğrednicy wiĊcej niĪ o 15 mm.
XOpony wymieniaü tylko parami. Po wymianie opon sprawdziü nakrĊtki kóá po
10 roboczogodzinach pod wzglĊdem prawidáowego osadzenia.
XStosowaü wyáącznie opony tego samego producenta, typu i profilu.
Kontrola mocowania kóá
Warunki
– Przygotowaü wózek do prac konserwacyjnych (patrz
"Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i
napraw" na stronie 161).
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– Klucz dynamometryczny
Sposób postĊpowania
• DokrĊciü nakrĊtki kóá (166) na krzyĪ za pomocą
klucza dynamometrycznego, momenty dokrĊcenia
patrz "Ogumienie" na stronie 28.
166
Mocowanie kóá jest sprawdzone.
W przypadku stosowania ogumienia pneumatycznego sprawdziü ciĞnienie
powietrza, ciĞnienie powietrza patrz "Ogumienie" na stronie 28
04.13 PL
Z
164
4.5
Wymiana kóá
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek przewrócenia wózka
Do podnoszenia wózka naleĪy stosowaü odpowiednie podnoĞniki, a uchwyty naleĪy
zaczepiaü w przewidzianych do tego miejscach.
XPrzestrzegaü masy wózka z tabliczki znamionowej.
XStosowaü wyáącznie podnoĞnik samochodowy o minimalnym udĨwigu 3000 kg.
XPodnieĞü wózek bez áadunku ustawiony na równym podáoĪu.
XDo podnoszenia stosowaü odpowiednie elementy (kliny, klocki z twardego
drewna), aby wykluczyü zsuniĊcie siĊ lub przewrócenie wózka.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo obraĪeĔ ciaáa na skutek przewrócenia kóá.
XKoáa wózka są bardzo ciĊĪkie. Pojedyncze koáo moĪe waĪyü nawet 150 kg.
XWymianĊ kóá wykonywaü tylko odpowiednim narzĊdziem i przy zastosowaniu
roboczego wyposaĪenia ochronnego.
DemontaĪ kóá
Warunki
– Przygotowaü wózek do prac konserwacyjnych
(patrz "Przygotowanie wózka do prac
konserwacyjnych i napraw" na stronie 161).
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– PodnoĞnik samochodowy
– Klocki z twardego drewna
– DĨwignia montaĪowa
– Klucz dynamometryczny
Z
166
Sposób postĊpowania
• Zamocowaü na podnoĞniku samochodowym w punktach zaczepowych.
Punkty zaczepowe podnoĞnika samochodowego, patrz "Miejsca oznakowania i
tabliczki znamionowe" na stronie 32.
• PodnieĞü wózek.
• Podeprzeü wózek klocami drewnianymi.
• OdkrĊciü elementy mocujące koáo (166).
• Zdemontowaü koáo, w razie potrzeby uĪyü odpowiedniej dĨwigni montaĪowej.
04.13 PL
Koáo jest zdemontowane.
165
MontaĪ kóá
Sposób postĊpowania
• Zamontowaü koáo, w razie potrzeby uĪyü
odpowiedniej dĨwigni montaĪowej.
• Zamontowaü elementy mocujące koáo.
• Wyjąü klocki drewniane.
• OpuĞciü wózek.
• DokrĊciü mocowania kóá (166) na krzyĪ za
pomocą klucza dynamometrycznego, momenty
dokrĊcenia patrz "Ogumienie" na stronie 28.
166
Koáo jest zamontowane.
W przypadku stosowania ogumienia pneumatycznego sprawdziü ciĞnienie
powietrza, ciĞnienie powietrza patrz "Ogumienie" na stronie 28
04.13 PL
Z
166
4.6
Instalacja hydrauliczna
OSTROĩNIE!
Podczas pracy olej hydrauliczny znajduje siĊ pod ciĞnieniem i stanowi zagroĪenia dla
zdrowia i Ğrodowiska naturalnego.
XNie dotykaü przewodów hydraulicznych pod ciĞnieniem.
XZuĪyty olej utylizowaü zgodnie z przepisami. Do chwili przepisowej utylizacji zuĪyty
olej przechowywaü w bezpiecznym miejscu.
XNie rozlewaü oleju hydraulicznego.
XRozlany olej hydrauliczny naleĪy natychmiast usunąü odpowiednim Ğrodkiem
wiąĪącym.
XMieszankĊ Ğrodka wiąĪącego i materiaáów eksploatacyjnych naleĪy zutylizowaü
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XPrzestrzegaü przepisów prawa odnoszących siĊ do pracy z olejem hydraulicznym.
XPrzy pracy z olejem hydraulicznym nosiü rĊkawice ochronne.
XUnikaü kontaktu oleju hydraulicznego z gorącymi czĊĞciami silnika.
XPrzy pracy z olejem hydraulicznym nie paliü tytoniu.
XUnikaü kontaktu i spoĪycia. W przypadku poákniĊcia nie wywoáywaü wymiotów, lecz
natychmiast udaü siĊ do lekarza.
XW przypadku, gdy doszáo do wdychania mgáy olejowej lub oparów, zapewniü
dopáyw ĞwieĪego powietrza.
XW przypadku kontaktu oleju ze skórą, spáukaü skórĊ wodą.
XW przypadku kontaktu oleju z oczami, przepáukaü oczy wodą i natychmiast udaü
siĊ do lekarza.
XPrzesiąkniĊtą odzieĪ i obuwie natychmiast zmieniü.
OSTROĩNIE!
04.13 PL
Materiaáy eksploatacyjne i zuĪyte czĊĞci stanowią zagroĪenie dla Ğrodowiska
ZuĪyte czĊĞci i materiaáy eksploatacyjne naleĪy usuwaü zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie Ğrodowiska. WymianĊ oleju moĪna zleciü specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.
XPrzestrzegaü przepisów bezpieczeĔstwa dot. obchodzenia siĊ z tymi
substancjami.
167
4.6.1 Kontrola poziomu oleju hydraulicznego
167
max.
168
min.
f09unten
Kontrola poziomu oleju hydraulicznego i uzupeánianie oleju
Warunki
– Zaparkowaü wózek na równej powierzchni.
– Przygotowaü wózek do przeprowadzenia prac konserwacyjnych (patrz
"Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 161).
Z
Sposób postĊpowania
• OdkrĊciü filtr wentylacji (167) z bagnetem pomiarowym (168).
• Odczytaü poziom oleju hydraulicznego na bagnecie pomiarowym (168).
Gdy zbiornik jest odpowiednio napeániony, poziom oleju powinien znajdowaü siĊ w
granicach górnego znacznika (maks). W razie potrzeby uzupeániü olej do
wymaganego poziomu (20 mm na bagnecie pomiarowym odpowiada ok. 1,5l oleju
hydraulicznego)
Poziom oleju hydraulicznego jest sprawdzony.
OSTROĩNIE!
04.13 PL
Uszkodzenia na skutek stosowania niewáaĞciwego oleju
hydraulicznego
Wózki z bioolejem hydraulicznym wyposaĪone są w tabliczkĊ
ostrzegawczą na zbiorniku oleju „Tylko bioolej hydrauliczny”.
XStosowaü wyáącznie bioolej hydrauliczny.
168
4.7
Wymiana filtra oleju hydraulicznego
Wymiana filtra oleju
Warunki
– Zaparkowaü wózek w bezpieczny sposób,
patrz
"Bezpieczne
parkowanie
wózka
jezdniowego" na stronie 93
169
Sposób postĊpowania
• OdkrĊciü
nakrĊtkĊ (169)
filtra
oleju
hydraulicznego;
element
filtrujący
jest
nasadzony na nakrĊtkĊ.
• Wymieniü wkáad filtra; jeĪeli oring jest
uszkodzony, naleĪy go takĪe wymieniü. Przed
zamontowaniem lekko naoliwiü oring.
• Ponownie nakrĊciü nakrĊtkĊ z nowym elementem filtrującym.
4.8
Wymiana filtra napowietrzającego/odpowietrzającego
Warunki
– Zaparkowaü pojazd na równej powierzchni.
– Przygotowanie wózka do przeprowadzenia
prac konserwacyjnych (patrz "Przygotowanie
wózka do prac konserwacyjnych i napraw" na
stronie 161).
– Zdjąü páytĊ podáogową, w tym celu odkrĊciü od
niej Ğruby mocujące.
167
Sposób postĊpowania
• Zdjąü osáonĊ zbiornika oleju hydraulicznego.
• OdkrĊciü filtr wentylacyjny (167).
• Wymieniü filtr wentylacyjny.
Zebraü wyciekający olej hydrauliczny. Olej hydrauliczny i filtr oleju usunąü zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
04.13 PL
Z
169
4.9
Sprawdzanie poziomu oleju przekáadniowego
OSTROĩNIE!
Materiaáy eksploatacyjne i zuĪyte czĊĞci stanowią zagroĪenie dla Ğrodowiska
ZuĪyte czĊĞci i materiaáy eksploatacyjne naleĪy usuwaü zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie Ğrodowiska. WymianĊ oleju moĪna zleciü specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.
XPrzestrzegaü przepisów bezpieczeĔstwa dot. obchodzenia siĊ z tymi
substancjami.
Sprawdzanie poziomu oleju przekáadniowego
Warunki
– Zaparkowaü wózek w bezpieczny sposób, patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 93
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– Naczynie na olej
Z
Sposób postĊpowania
• Podstawiü naczynie na olej pod przekáadniĊ
• WykrĊciü ĞrubĊ kontrolną oleju (171).
• Sprawdziü poziom oleju przekáadniowego, ew. wlaü olej do otworu do
napeániania (170).
WysokoĞü napeánienia musi siĊgaü dolnej krawĊdzi otworu kontroli oleju (171).
Poziom oleju przekáadniowego jest sprawdzony.
Spuszczanie oleju
Z
170
Sposób postĊpowania
• Olej spuszczaü w temperaturze roboczej.
• Podstawiü naczynie na olej pod przekáadniĊ
• WykrĊciü ĞrubĊ spustową (172) i spuĞciü olej
przekáadniowy.
W celu szybkiego i kompletnego spuszczenia
oleju przekáadniowego wykrĊciü ĞrubĊ
kontrolną oleju (171).
171
170
172
171
Olej jest spuszczony.
Napeánianie olejem
Olej jest wlany.
170
04.13 PL
Sposób postĊpowania
• WkrĊciü ĞrubĊ spustową oleju (172).
• Przy wykrĊconej Ğrubie kontroli oleju (171) wlaü nowy olej przekáadniowy do otworu
do napeániania (170).
4.10 Ogrzewanie
Wymiana filtra powietrza
Warunki
– Zanieczyszczony filtr
Sposób postĊpowania
• OdkrĊciü Ğruby (147).
• Zdjąü osáonĊ (148).
• Wymieniü filtr (149).
• ZaáoĪyü osáonĊ (148).
• DokrĊciü Ğruby (147).
147
148
147
Kaseta na filtr jest wymieniona.
149
Z
Aby zapewniü poprawne dziaáanie ogrzewania, naleĪy je regularnie konserwowaü,
patrz "Konserwacje i przeglądy" na stronie 186 / patrz "Lista czynnoĞci
konserwacyjnych" na stronie 187.
4.11 Uzupeánianie páynu w spryskiwaczu szyb
Sposób postĊpowania
• Sprawdziü, czy w zbiorniku (173) znajduje siĊ
dostateczna iloĞü páynu do spryskiwania szyb.
• W razie potrzeby wlaü páyn do spryskiwaczy ze
Ğrodkiem
zabezpieczającym
przed
zamarzaniem.
04.13 PL
173
171
4.12 Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo poraĪenia prądem elektrycznym
Prace przy instalacji elektrycznej wykonywaü wyáącznie po odáączeniu napiĊcia.
Przed rozpoczĊciem prac konserwacyjnych przy instalacji elektrycznej:
XBezpiecznie zaparkowaü pojazd (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 93).
XNacisnąü wyáącznik awaryjny.
X Odáączyü akumulator (wyjąü wtyk akumulatora).
XPrzed pracami przy podzespoáach elektrycznych zdjąü pierĞcionki, metalowe
bransoletki itp.
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo poĪaru i uszkodzenia podzespoáów na skutek uĪycia
nieodpowiednich bezpieczników
Stosowanie nieodpowiednich bezpieczników moĪe spowodowaü uszkodzenia
instalacji elektrycznej i doprowadziü do wybuchu poĪaru. Przy zastosowaniu
nieodpowiednich bezpieczników nie moĪna zagwarantowaü bezpieczeĔstwa i
sprawnoĞci wózka.
XStosowaü wyáącznie bezpieczniki o zadanej wartoĞci prądu znamionowego, patrz
"WartoĞci bezpieczników" na stronie 173.
Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych
Warunki
– Przygotowaü wózek do przeprowadzenia prac konserwacyjnych (patrz
"Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 161).
Sposób postĊpowania
• Zdjąü páytĊ podáogową, w tym celu odkrĊciü od niej Ğruby mocujące.
• OdkrĊciü pokrywĊ instalacji elektrycznej.
• Sprawdziü odpowiednią wartoĞü i stan bezpieczników na podstawie tabeli.
• Uszkodzone bezpieczniki wymieniü zgodnie ze wskazówkami w tabeli.
• Zamknąü pokrywĊ instalacji elektrycznej.
• Zamontowaü blachĊ podáogową.
04.13 PL
Bezpieczniki elektryczne są sprawdzone.
172
4.12.1 WartoĞci bezpieczników
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
04.13 PL
198
173
Bezpiecznik instalacji elektrycznej
174
Nazwa
Obwód elektryczny
174
F29
24V tryb gotowoĞci
175
9F33
Pompka spryskiwacza
176
F30
Sterownik wewnĊtrzny
177
9F14
Wycieraczka tylna
178
4F4
Lampa obrotowa, lampka do
czytania, wentylator dodatkowy,
sygnaáy sterujące (jazda do tyáu,
Ğwiatáo stop)
179
5F11
Reflektor roboczy przedni lewy
180
5F11.3
Reflektor roboczy tylny prawy
181
F4
182
5F11.2
183
F31
184
5F11.1
185
2F14
Sterowanie zaworami
186
9F1
Wycieraczka przednia
187
4F8
WyĞwietlacz, pilot / podáokietnik,
lampka kontrolna wyáączenia
podnoszenia, sygnaáy sterujące
(system pasów bezpieczeĔstwa,
sygnaá jazdy, kierunkowskaz)
188
4F1
Klakson, ogrzewanie tylnej szyby
189
190
F2.2
F2.1
191
7F4
192
7F3
193
7F11
194
5F2
195
8F4
zarezerwowane (CUST 2)
zarezerwowane (CUST 1)
Przeksztaátnik prądu staáego (80 V
/ 12 V, 150 W)
Przeksztaátnik prądu staáego (80 V
/ 24 V, 150 W)
Przeksztaátnik prądu staáego (iCEPOC)
Przeksztaátnik prądu staáego (iCEPIO)
Przeksztaátnik prądu staáego
wewnątrz sterownika
Stycznik gáówny, zawór
przeáączający
Reflektor roboczy tylny lewy
Ukáad czujnikowy
Reflektor roboczy przedni prawy
WartoĞü/typ
FK1 MINI 32 V / 2 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 2 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 2 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 2 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 4 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 4 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 4 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 4 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 4 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 2 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 4 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 5 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 4 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 2 A /
UL
FK1 MINI 32 V / 4 A /
UL
10
10
10
10
10
10
10
04.13 PL
Poz.
Bezpiecznik instalacji elektrycznej
Nazwa
F14
197
1F9
198
8F5
Obwód elektryczny
Ogrzewanie
Sterownik wewnĊtrzny, logika
jazdy / hydrauliki
WewnĊtrzny ukáad áadowania,
czujnik rozáadowania akumulatora
WartoĞü/typ
30
3
3
04.13 PL
Poz.
196
175
4.13 Czyszczenie
4.13.1 Czyszczenie wózka
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo poĪaru
Czyszczenie wózka Ğrodkami palnymi jest zabronione.
XPrzed rozpoczĊciem czyszczenia wyciągnąü wtyczkĊ akumulatora.
XPrzed rozpoczĊciem czyszczenia podjąü wszelkie Ğrodki zabezpieczające, aby
wykluczyü iskrzenie (np. pod wpáywem zwarcia).
OSTROĩNIE!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo uszkodzenia podzespoáów podczas czyszczenia wózka
Czyszczenie myjką wysokociĞnieniową moĪe spowodowaü nieprawidáowe dziaáanie
na skutek wilgoci.
XPrzed przystąpieniem do czyszczenia wózka myjką wysokociĞnieniową starannie
osáoniü wszystkie podzespoáy elektryczne (sterowniki, czujniki, silniczki itp.).
XNie kierowaü strumienia czyszczącego myjki wysokociĞnieniowej na miejsca
oznakowania, aby ich nie uszkodziü (patrz "Miejsca oznakowania i tabliczki
znamionowe" na stronie 32).
XNie czyĞciü wózka strumieniem pary.
176
Czyszczenie wózka
Warunki
– Przygotowaü wózek do prac konserwacyjnych (patrz "Przygotowanie wózka do
prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 161).
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– ĝrodki czyszczące rozpuszczalne w wodzie
– Gąbka lub Ğciereczka
Sposób postĊpowania
• WyczyĞciü powierzchniĊ wózka, uĪywając wody ze Ğrodkami czyszczącymi
rozpuszczalnymi w wodzie. Do czyszczenia stosowaü gąbkĊ lub ĞciereczkĊ.
• WyczyĞciü w szczególnoĞci nastĊpujące obszary:
• Szyby
• Wszystkie obszary, po których chodzi operator
• Wlewy oleju i ich otoczenia
• Gniazda smarowe (przez smarowaniem)
• Po wyczyszczeniu wysuszyü wózek, np. sprĊĪonym powietrzem lub suchą
Ğciereczką.
• Wykonaü czynnoĞci podane w sekcji „uruchamianie wózka po przeprowadzeniu
czyszczenia lub prac konserwacyjnych” (patrz "Ponowne uruchomienie wózka po
wyáączeniu z eksploatacji" na stronie 183).
04.13 PL
Wózek jest wyczyszczony.
177
4.13.2 Czyszczenie podzespoáów instalacji elektrycznej
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo uszkodzenia instalacji elektrycznej
Czyszczenie podzespoáów (sterowników, czujników, silników itp.) instalacji
elektrycznej wodą moĪe prowadziü do uszkodzeĔ instalacji.
XNie czyĞciü instalacji elektrycznej wodą.
XInstalacjĊ elektryczną czyĞciü sáabym powietrzem zasysającym lub sprĊĪonym
(stosowaü sprĊĪarkĊ z separatorem wody) i nieprzewodzącym, antystatycznym
pĊdzlem.
Czyszczenie podzespoáów instalacji elektrycznej
Warunki
– Przygotowaü wózek do prac konserwacyjnych (patrz "Przygotowanie wózka do
prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 161).
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– SprĊĪarka z separatorem wody
– Nieprzewodzący prądu, antystatyczny pĊdzelek
Sposób postĊpowania
• Odsáoniü instalacjĊ elektryczną, patrz "Otwieranie tylnej pokrywy" na stronie 163.
• WyczyĞciü podzespoáy instalacji elektrycznej sáabym strumieniem powietrza
ssącego lub sprĊĪonego (zastosowaü sprĊĪarkĊ z separatorem wody) i
nieprzewodzącym prądu, antystatycznym pĊdzelkiem.
• Zamontowaü pokrywĊ instalacji elektrycznej, patrz "Otwieranie tylnej pokrywy" na
stronie 163.
• Wykonaü czynnoĞci podane w sekcji „uruchamianie wózka po przeprowadzeniu
czyszczenia lub prac konserwacyjnych” (patrz "Ponowne uruchomienie wózka po
wyáączeniu z eksploatacji" na stronie 183).
04.13 PL
Podzespoáy instalacji elektrycznej są wyczyszczone.
178
4.14 Prace przy instalacji elektrycznej
OSTRZEĩENIE!
04.13 PL
NiebezpieczeĔstwo poraĪenia prądem elektrycznym
Prace przy instalacji elektrycznej wykonywaü wyáącznie po odáączeniu napiĊcia.
NaleĪy caákowicie rozáadowaü kondensatory w sterowniku. Po upáywie ok. 10 min
kondensatory bĊdą caákowicie rozáadowane. Przed rozpoczĊciem prac
konserwacyjnych przy instalacji elektrycznej:
XWszelkie prace przy instalacji elektrycznej mogą byü wykonywane jedynie przez
personel posiadający odpowiednie przeszkolenie w zakresie elektrotechniki.
XPrzed przystąpieniem do prac naleĪy podjąü wszelkie Ğrodki zabezpieczające
przed poraĪeniem prądem elektrycznym.
XBezpiecznie zaparkowaü wózek (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 93).
XWyjąü wtyk akumulatora.
XZdjąü pierĞcionki, obrączki, metalowe bransoletki itp.
179
4.15 Ponowne uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych
04.13 PL
Z
Sposób postĊpowania
• Dokáadnie wyczyĞciü wózek, patrz "Czyszczenie" na stronie 176.
• Przesmarowaü wózek zgodnie z planem smarowania, patrz "Plan smarowania" na
stronie 158.
• OczyĞciü akumulator, nasmarowaü bieguny wazeliną i podáączyü akumulator.
• Naáadowaü akumulator, patrz "àadowanie akumulatora" na stronie 49.
• Wymieniü olej przekáadniowy. Mógá siĊ wytworzyü kondensat.
• Wymieniü olej hydrauliczny. Mógá siĊ wytworzyü kondensat.
Producent dysponuje specjalnie przeszkolonym w tym zakresie personelem
serwisowym.
• Uruchomiü wózek, patrz "Przygotowanie wózka do pracy" na stronie 78.
180
5
Wyáączenie wózka z eksploatacji
JeĞli zachodzi koniecznoĞü wyáączenia wózka z eksploatacji na okres dáuĪszy niĪ 1
miesiąc, musi byü on przechowywany w suchym pomieszczeniu o temperaturach
dodatnich. Przed odstawieniem wózka, podczas jego trwania i po jego zakoĔczeniu
naleĪy przeprowadziü opisane poniĪej czynnoĞci.
Na czas wyáączenia z eksploatacji wózek naleĪy ustawiü na klockach w taki sposób,
aby koáa nie dotykaáy podáoĪa. Tylko wtedy koáa i áoĪyska bĊdą zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
Z
Ustawianie wózka na kozáach, patrz "Bezpieczne podnoszenie i podpieranie
wózka" na stronie 162.
04.13 PL
JeĪeli wózek ma byü odstawiony na dáuĪej niĪ 6 miesiĊcy, naleĪy skontaktowaü siĊ z
serwisem producenta celem omówienia Ğrodków zabezpieczających.
181
5.1
Z
5.2
CzynnoĞci przed wyáączeniem pojazdu z eksploatacji
Sposób postĊpowania
• Dokáadnie wyczyĞciü wózek, patrz "Czyszczenie wózka" na stronie 176.
• Zabezpieczyü wózek przed przypadkowym stoczeniem.
• Sprawdziü poziom oleju hydraulicznego i ewentualnie uzupeániü olej hydrauliczny,
patrz "Kontrola poziomu oleju hydraulicznego" na stronie 168.
• Wszystkie mechaniczne elementy konstrukcyjne bez powáoki lakierniczej pokryü
cienką warstwą oleju lub smaru.
• Przesmarowaü wózek zgodnie z planem smarowania, patrz "Plan smarowania" na
stronie 158.
• Naáadowaü akumulator, patrz "àadowanie akumulatora" na stronie 49.
• Odáączyü klemy akumulatora, oczyĞciü bieguny i posmarowaü je wazeliną.
Dodatkowo naleĪy przestrzegaü wskazówek producenta akumulatora.
CzynnoĞci w trakcie przerwy w eksploatacji
WSKAZÓWKA
Uszkodzenie akumulatora na skutek caákowitego rozáadowania
Poprzez samorozáadowanie akumulatora moĪe dojĞü do caákowitego rozáadowania.
GáĊbokie rozáadowania skracają okres trwaáoĞci uĪytkowej akumulatora.
XAkumulator áadowaü co najmniej co 2 miesiące.
Naáadowaü akumulator, patrz "àadowanie akumulatora" na stronie 49.
04.13 PL
Z
182
5.3
Sposób postĊpowania
• Dokáadnie wyczyĞciü wózek, patrz "Czyszczenie wózka" na stronie 176.
• Przesmarowaü wózek zgodnie z planem smarowania, patrz "Plan smarowania" na
stronie 158.
• OczyĞciü akumulator, nasmarowaü bieguny wazeliną i podáączyü akumulator.
• Naáadowaü akumulator, patrz "àadowanie akumulatora" na stronie 49.
• Wymieniü olej przekáadniowy. Mógá siĊ wytworzyü kondensat.
• Wymieniü olej hydrauliczny. Mógá siĊ wytworzyü kondensat.
Producent dysponuje specjalnie przeszkolonym w tym zakresie personelem
serwisowym.
• Uruchomiü wózek, patrz "Przygotowanie wózka do pracy" na stronie 78.
04.13 PL
Z
Ponowne uruchomienie wózka po wyáączeniu z eksploatacji
183
6
Kontrola bezpieczeĔstwa po dáuĪszym okresie eksploatacji
lub po wystąpieniu sytuacji nietypowych
Z
NaleĪy przeprowadziü kontrolĊ bezpieczeĔstwa zgodnie z krajowymi przepisami.
Producent zaleca kontrolĊ zgodnie z dyrektywą FEM 4.004. Producent dysponuje
serwisem specjalnie przeszkolonym do tego rodzaju zadaĔ.
Co najmniej raz w roku (zgodnie z krajowymi przepisami) bądĨ po zdarzeniach
nietypowych naleĪy poddaü wózek kontroli przez specjalnie przeszkolone osoby.
Osoby te mają obowiązek wydania swojej opinii i oceny tylko w aspekcie
bezpieczeĔstwa, niezaleĪnie od okolicznoĞci zakáadowych i ekonomicznych. Osoby
te muszą wykazaü wystarczającą wiedzĊ i doĞwiadczenie, aby móc oceniü stan
wózka i skutecznoĞü urządzeĔ zabezpieczających zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz zasadami przeprowadzania kontroli wózków jezdniowych.
W trakcie takiej oceny badaniu muszą byü poddane wszystkie zespoáy wózka pod
kątem ich niezawodnoĞci i bezpieczeĔstwa eksploatacji. Ponadto naleĪy dokáadnie
sprawdziü, czy wózek nie ma uszkodzeĔ spowodowanych ewentualnym
zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub báĊdami obsáugi. NaleĪy
sporządziü protokóá kontrolny. Wyniki badania i oceny naleĪy przechowywaü co
najmniej do czasu trzeciej z kolei kontroli.
UĪytkownik jest odpowiedzialny za niezwáoczne usuniĊcie usterek.
Dowodem przeprowadzonego badania jest naklejka umieszczona w widocznym
miejscu na wózku. Na plakietce tej podany jest miesiąc i rok kolejnej kontroli.
04.13 PL
Z
184
7
Ostateczne wyáączenie z eksploatacji, usuwanie
Z
Ostateczne wyáączenie z eksploatacji i usuwanie wózka muszą odbyü siĊ zgodnie
z odnoĞnymi przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. W
szczególnoĞci naleĪy przestrzegaü przepisów dotyczących usuwania akumulatora,
materiaáów eksploatacyjnych oraz ukáadów elektronicznych i elektrycznych.
DemontaĪ wózka mogą przeprowadzaü tylko wykwalifikowane osoby, przy
zachowaniu procedur okreĞlonych przez producenta.
8
Pomiar wibracji
Drgania oddziaáujące w ciągu dnia na operatora podczas jazdy nazywane są
wibracjami. Zbyt duĪe wibracje w dáuĪszej perspektywie są szkodliwe dla zdrowia
operatora. Z tego powodu dla ochrony operatorów weszáa w Īycie dyrektywa dla
uĪytkowników „2002/44/WE/Wibracje”. Aby pomóc uĪytkownikom w prawidáowej
ocenie warunków pracy, producent oferuje usáugĊ obejmującą pomiar wibracji.
04.13 PL
Z
185
9
Konserwacje i przeglądy
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek zaniedbania konserwacji
Zaniedbanie regularnego wykonywania prac konserwacyjnych moĪe doprowadziü do
awarii wózka i stanowi potencjalne zagroĪenie dla personelu i miejsca eksploatacji.
XFachowa i dokáadna konserwacja wózka jezdniowego stanowi jeden z
waĪniejszych warunków gwarantujących jego bezpieczną eksploatacjĊ.
Warunki eksploatacji wózka mają znaczny wpáyw na zuĪycie poszczególnych
komponentów. Podane terminy wykonywania czynnoĞci konserwacyjnych odnoszą
siĊ do jednozmianowej eksploatacji pojazdu w normalnych warunkach pracy. Gdy
pojazd eksploatowany jest w trybie wielozmianowym, w warunkach duĪego zapylenia
lub znacznych wahaĔ temperatury, czĊstotliwoĞü naleĪy odpowiednio zwiĊkszyü.
WSKAZÓWKA
W celu okreĞlenia czĊstotliwoĞci przeglądów producent zaleca analizĊ eksploatacji
na miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym zuĪyciem.
Na poniĪszej liĞcie czynnoĞci konserwacyjnych wyszczególnione są niezbĊdne prace
i termin ich wykonania. CzĊstotliwoĞü prac konserwacyjnych zdefiniowana jest w
nastĊpujący sposób:
W
A
B
C
t
k
Z
=
=
=
=
=
co 50 roboczogodzin, jednak co najmniej raz na tydzieĔ
co 500 roboczogodzin
co 1000 roboczogodzin, jednak co najmniej raz w roku
co 2000 roboczogodzin, jednak co najmniej raz w roku
standardowa czĊstotliwoĞü przeglądów
czĊstotliwoĞü przeglądów w cháodni (dodatkowo do standardowej
=
czĊstotliwoĞci przeglądów)
Prace konserwacyjne z symbolem W przeprowadza uĪytkownik.
04.13 PL
W fazie docierania wózka po ok. 100 roboczogodzinach uĪytkownik powinien
przeprowadziü kontrolĊ nakrĊtek kóá lub trzpieni kóá i w razie potrzeby je dokrĊciü.
186
10
Lista czynnoĞci konserwacyjnych
10.1 UĪytkownik
10.1.1 WyposaĪenie standardowe
Hamulce
1 Sprawdziü dziaáanie hamulców.
W A B C
t
Instalacja elektryczna
Sprawdziü urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające zgodnie z
1
instrukcją eksploatacji.
2 Sprawdziü dziaáanie wyáącznika awaryjnego.
W A B C
Zasilanie energią
Sprawdziü zamocowanie kabla akumulatora, w razie potrzeby
1
nasmarowaü bieguny.
2 Sprawdziü akumulator i komponenty akumulatora.
Sprawdziü poziom elektrolitu i w razie potrzeby dolaü wody
3
destylowanej.
Sprawdziü wtyk akumulatora pod kątem uszkodzeĔ, dziaáania i
4
stabilnego podáączenia.
W A B C
Jazda
W A B C
1
Sprawdziü koáa pod kątem zuĪycia, uszkodzeĔ i zamocowania, w
razie potrzeby sprawdziü ciĞnienie powietrza w oponach.
t
t
t
t
t
t
W A B C
t
t
t
t
04.13 PL
Rama i nadwozie
1 Sprawdziü drzwi i/lub osáony.
2 Sprawdziü, czy tabliczki są czytelne i kompletne.
Sprawdziü, czy dach ochronny kabiny i/lub kabina są nieuszkodzone
3
i dobrze zamocowane.
Sprawdziü, czy system pasów bezpieczeĔstwa fotela operatora jest
4
nieuszkodzony i sprawny.
t
187
Hydraulika
Sprawdziü smarowanie áaĔcuchów noĞnych, w razie potrzeby
1
przesmarowaü.
Sprawdziü powierzchnie Ğlizgowe masztu pod kątem zuĪycia i
2
uszkodzeĔ, w razie potrzeby nasmarowaü.
3 Sprawdziü dziaáanie instalacji hydraulicznej.
Sprawdziü, czy siáowniki, przyáącza hydrauliczne, przewody i wĊĪe
4
są szczelne i nieuszkodzone.
Sprawdziü poziom oleju hydraulicznego, w razie potrzeby
5
skorygowaü.
Sprawdziü zĊby wideá i noĞnik áadunku pod kątem zuĪycia i
6
uszkodzeĔ.
W A B C
t
t
t
t
t
t
10.1.2 WyposaĪenie dodatkowe
Reflektor roboczy
Instalacja elektryczna
1 Sprawdziü dziaáanie oĞwietlenia.
W A B C
t
Lampa báyskowa / lampa obrotowa
Instalacja elektryczna
Sprawdziü lampĊ báyskową / lampĊ obrotową pod kątem
1
prawidáowego dziaáania, zamocowania i ewentualnych uszkodzeĔ.
W A B C
t
Ogrzewanie
Rama i nadwozie
1 Sprawdziü dziaáanie ogrzewania.
Sprawdziü filtr wentylacji ogrzewania pod kątem zanieczyszczeĔ, w
2
razie potrzeby wymieniü go.
W A B C
t
t
Kodeks ruchu drogowego
Instalacja elektryczna
1 Sprawdziü dziaáanie oĞwietlenia.
W A B C
t
Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi
W A B C
t
04.13 PL
Rama i nadwozie
1 Sprawdziü dziaáanie i sprawnoĞü drzwi.
188
Wycieraczki
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdziü pojemnik spryskiwacza pod kątem szczelnoĞci i poziomu
1
t
páynu, w razie potrzeby uzupeániü páyn.
WyposaĪenie dodatkowe
04.13 PL
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdziü, czy wyposaĪenie dodatkowe, np. lusterka, schowki,
1 uchwyty, wycieraczki, spryskiwacze szyb, dziaáa prawidáowo i nie jest t
uszkodzone.
189
10.2 Serwis
10.2.1 WyposaĪenie standardowe
Hamulce
1 Sprawdziü dziaáanie hamulców.
Sprawdziü ukáad mechaniczny hamulców, w razie potrzeby
2
wyregulowaü i przesmarowaü.
Sprawdziü dziaáanie zabezpieczenia awaryjnego zwalniającego
3
siáownik hamulca sprĊĪynowego.
W A B C
t
Instalacja elektryczna
Sprawdziü urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające zgodnie z
1
instrukcją eksploatacji.
2 Sprawdziü dziaáanie wskaĨników i elementów obsáugi.
3 Sprawdziü dziaáanie wyáącznika awaryjnego.
Sprawdziü, czy wentylator dziaáa, nie jest zabrudzony ani
4
uszkodzony.
5 Upewniü siĊ, Īe bezpieczniki mają odpowiednią wartoĞü.
6 Sprawdziü zwarcie do ramy.
Sprawdziü okablowanie elektryczne pod kątem uszkodzeĔ
7 (uszkodzona izolacja, záącza). Sprawdziü przewody pod kątem
prawidáowego zamocowania záączy.
W A B C
Zasilanie energią
Sprawdziü zamocowanie kabla akumulatora, w razie potrzeby
1
nasmarowaü bieguny.
2 Sprawdziü akumulator i komponenty akumulatora.
3 Sprawdziü gĊstoĞü elektrolitu oraz napiĊcie akumulatora.
Sprawdziü wtyk akumulatora pod kątem uszkodzeĔ, dziaáania i
4
stabilnego podáączenia.
5 Sprawdziü, czy są szyldy bezpieczeĔstwa.
W A B C
Jazda
W A B C
2
3
4
5
6
190
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
04.13 PL
1
Sprawdziü stan oleju przekáadniowego lub wypeánienie przekáadni
smarem, w razie potrzeby uzupeániü.
Sprawdziü, czy przekáadnia jest szczelna i nie są sáyszalne
niepokojące odgáosy.
Wymieniü olej przekáadniowy.
Wskazówka: Pierwszą wymianĊ oleju przekáadniowego naleĪy
przeprowadziü po ok. 1000 roboczogodzinach.
Sprawdziü koáa pod kątem zuĪycia, uszkodzeĔ i zamocowania, w
razie potrzeby sprawdziü ciĞnienie powietrza w oponach.
Sprawdziü áoĪyska i zamocowanie kóá.
t
04.13 PL
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdziü, czy poáączenia z ramą i poáączenia Ğrubowe nie są
1
t
uszkodzone.
2 Sprawdziü drzwi i/lub osáony.
t
3 Sprawdziü, czy tabliczki są czytelne i kompletne.
t
4 Sprawdziü zamocowanie i funkcjĊ regulacji fotela operatora.
t
5 Sprawdziü stan fotela operatora.
t
6 Sprawdziü zamocowanie przeciwwagi.
t
7 Sprawdziü zamocowanie/uáoĪyskowanie masztu.
t
8 Sprawdziü blokadĊ zaczepu lub haka holowniczego.
t
Sprawdziü, czy dach ochronny kabiny i/lub kabina są nieuszkodzone
t
9
i dobrze zamocowane.
Sprawdziü, czy powierzchnie, na których siĊ stoi i chodzi, nie są
10
t
uszkodzone i czy są zabezpieczone przed poĞlizgiem.
Sprawdziü, czy system pasów bezpieczeĔstwa fotela operatora jest
11
t
nieuszkodzony i sprawny.
Hydraulika
Sprawdziü dziaáanie elementów obsáugi funkcji hydraulicznych oraz
1
kompletnoĞü i czytelnoĞü tabliczek.
Sprawdziü elementy obsáugi funkcji hydraulicznych pod kątem
2
dziaáania i prawidáowego przyporządkowania.
Sprawdziü siáownik i táoczysko pod kątem uszkodzeĔ, szczelnoĞci i
3
zamocowania.
Sprawdziü, czy prowadzenie wĊĪa jest sprawne i czy nie jest
4
uszkodzone.
Sprawdziü ustawienie i zuĪycie Ğlizgów i ograniczników, w razie
5
potrzeby wyregulowaü Ğlizgi.
Sprawdziü ustawienie áaĔcuchów noĞnych, w razie potrzeby
6
wyregulowaü.
Sprawdziü smarowanie áaĔcuchów noĞnych, w razie potrzeby
7
przesmarowaü.
8 Sprawdziü boczny luz masztów oraz wspornika wideá.
Przeprowadziü kontrolĊ wzrokową rolek masztu oraz zuĪycia
9
powierzchni bieĪnych.
Sprawdziü powierzchnie Ğlizgowe masztu pod kątem zuĪycia i
10
uszkodzeĔ, w razie potrzeby nasmarowaü.
11 Sprawdziü dziaáanie instalacji hydraulicznej.
Wymieniü filtr oleju hydraulicznego oraz filtr napowietrzający i
12
odpowietrzający.
Sprawdziü, czy siáowniki, przyáącza hydrauliczne, przewody i wĊĪe
13
są szczelne i nieuszkodzone.
Sprawdziü záącza hydrauliczne, przewody elastyczne i rurowe pod
14
kątem zamocowania, ew. nieszczelnoĞci i uszkodzeĔ.
15 Sprawdziü dziaáanie opuszczania awaryjnego.
W A B C
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
191
Hydraulika
W A B C
Sprawdziü poziom oleju hydraulicznego, w razie potrzeby
16
t
skorygowaü.
Sprawdziü dziaáanie zaworu ograniczenia ciĞnienia, w razie potrzeby
17
t
ustawiü.
18 Wymieniü olej hydrauliczny.
t
Sprawdziü zĊby wideá i noĞnik áadunku pod kątem zuĪycia i
19
t
uszkodzeĔ.
20 Sprawdziü siáowniki pochylania i áoĪyska.
t
Ustalone usáugi
Wykonaü jazdĊ próbną z obciąĪeniem znamionowym, w razie
1
potrzeby z obciąĪeniem wymaganym przez klienta.
2 Nasmarowaü wózek zgodnie z planem smarowania.
3 Prezentacja po zakoĔczeniu konserwacji.
W A B C
t
t
t
Ukáad kierowniczy
W A B C
1 Sprawdziü hydrauliczny ukáad kierowniczy pod kątem przecieków.
t
2 Sprawdziü wĊĪe ukáadu kierowniczego i przewody.
t
3 Sprawdziü, czy oĞ skrĊtna i zwrotnica nie są zuĪyte lub uszkodzone.
t
4 Sprawdziü i w razie potrzeby ustawiü áoĪyska zwrotnicy.
t
Sprawdziü dziaáanie elektryczno-hydraulicznego ukáadu
5
t
kierowniczego i jego komponentów.
6 Sprawdziü mechaniczne czĊĞci kolumny kierownicy.
t
10.2.2 WyposaĪenie dodatkowe
TaĞma odprowadzająca
Instalacja elektryczna
Sprawdziü, czy jest antystatyczna taĞma odprowadzająca, i
1
skontrolowaü ją pod kątem uszkodzeĔ.
W A B C
t
Sygnalizator dĨwiĊkowy
Instalacja elektryczna
Sprawdziü brzĊczyk / sygnalizator dĨwiĊkowy pod kątem
1
prawidáowego dziaáania, zamocowania i ewentualnych uszkodzeĔ.
W A B C
t
Aquamatik
192
W A B C
t
t
04.13 PL
Zasilanie energią
Sprawdziü, czy korek Aquamatik, przyáącza wĊĪy i páywaki są
1
sprawne i szczelne.
2 Sprawdziü dziaáanie i szczelnoĞü wskaĨnika przepáywu.
Platforma robocza
Hydraulika
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
1
oraz elementy noĞne.
W A B C
t
Reflektor roboczy
Instalacja elektryczna
1 Sprawdziü dziaáanie oĞwietlenia.
W A B C
t
Lampa báyskowa / lampa obrotowa
Instalacja elektryczna
Sprawdziü lampĊ báyskową / lampĊ obrotową pod kątem
1
prawidáowego dziaáania, zamocowania i ewentualnych uszkodzeĔ.
W A B C
t
Rejestrator danych
Instalacja elektryczna
W A B C
Sprawdziü, czy rejestratory danych są prawidáowo zamocowane i czy
1
t
nie są uszkodzone.
Radiowa transmisja danych
Komponenty systemowe
Sprawdziü skaner i terminal pod kątem dziaáania, uszkodzeĔ,
1
zamocowania i czystoĞci.
2 Upewniü siĊ, Īe bezpieczniki mają odpowiednią wartoĞü.
3 Sprawdziü okablowanie pod kątem zamocowania i uszkodzeĔ.
W A B C
t
t
t
Elektryczne wyposaĪenie dodatkowe
Instalacja elektryczna
W A B C
Sprawdziü elektryczne wyposaĪenie dodatkowe pod kątem dziaáania
1
t
i uszkodzeĔ.
Cyrkulacja elektrolitu
W A B C
t
t
04.13 PL
Zasilanie energią
1 Wymieniü watĊ w filtrze powietrza.
2 Sprawdziü záącza wĊĪy i dziaáanie pompy.
193
Osáona dachu ochronnego kabiny
Rama i nadwozie
Sprawdziü, czy jest pokrywa ochronna dachu kierowcy, i
1
skontrolowaü ją pod kątem zamocowania i uszkodzeĔ.
W A B C
t
GaĞnice
Ustalone usáugi
W A B C
1 Sprawdziü gaĞnice pod kątem obecnoĞci, zamocowania i przeglądu.
t
Nadzór pasa bezpieczeĔstwa
Rama i nadwozie
Sprawdziü nadzór pasa bezpieczeĔstwa pod kątem dziaáania i
1
uszkodzeĔ.
W A B C
t
Ogrzewanie
Rama i nadwozie
1 Sprawdziü dziaáanie ogrzewania.
Sprawdziü filtr wentylacji ogrzewania pod kątem zanieczyszczeĔ, w
2
razie potrzeby wymieniü go.
W A B C
t
t
Chwytak
04.13 PL
Hydraulika
W A B C
1 Sprawdziü dziaáanie przycisku potwierdzenia.
t
Sprawdziü luz osiowy przednich i tylnych rolek, w razie potrzeby
2
t
wyregulowaü.
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
3
t
oraz elementy noĞne.
Sprawdziü dziaáanie i ustawienie oprzyrządowania doczepianego.
4
t
Sprawdziü oprzyrządowanie doczepiane pod kątem uszkodzeĔ.
5 Sprawdziü kompletnoĞü prowadnic Ğlizgowych.
t
Sprawdziü áoĪyska, prowadnice i ograniczniki oprzyrządowania
6 doczepianego pod kątem zuĪycia i uszkodzeĔ, a nastĊpnie oczyĞciü
t
je i przesmarowaü.
7 Sprawdziü przyáącza hydrauliczne, w razie potrzeby dokrĊciü.
t
8 Sprawdziü uszczelki siáownika.
t
9 Sprawdziü táoczyska siáowników i ich tuleje.
t
194
Hak dĨwigu
Hydraulika
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
1
oraz elementy noĞne.
W A B C
t
System pasów bezpieczeĔstwa / SUN-Protector
Instalacja elektryczna
Sprawdziü okablowanie elektryczne pod kątem uszkodzeĔ
1 (uszkodzona izolacja, záącza). Sprawdziü przewody pod kątem
prawidáowego zamocowania záączy.
W A B C
t
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdziü przyáącza elektryczne pod kątem zamocowania i
1
t
uszkodzeĔ.
Sprawdziü, czy system pasów bezpieczeĔstwa jest kompletny, dziaáa
2
t
prawidáowo i nie jest uszkodzony.
Sprawdziü, czy ukáad czujnikowy systemu pasów bezpieczeĔstwa
3
t
jest sprawny i czy nie jest uszkodzony.
System pasów bezpieczeĔstwa / SUN-Protector
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdziü, czy system pasów bezpieczeĔstwa jest kompletny, dziaáa
1
t
prawidáowo i nie jest uszkodzony.
Czujnik wstrząsowy
Instalacja elektryczna
Sprawdziü, czy czujniki wstrząsowe są prawidáowo zamocowane i
1
czy nie są uszkodzone.
W A B C
t
Przesuwnik boczny
W A B C
t
t
t
t
04.13 PL
Hydraulika
Sprawdziü luz osiowy przednich i tylnych rolek, w razie potrzeby
1
wyregulowaü.
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
2
oraz elementy noĞne.
Sprawdziü dziaáanie i ustawienie oprzyrządowania doczepianego.
3
Sprawdziü oprzyrządowanie doczepiane pod kątem uszkodzeĔ.
4 Sprawdziü kompletnoĞü prowadnic Ğlizgowych.
195
Hydraulika
W A B C
Sprawdziü áoĪyska, prowadnice i ograniczniki oprzyrządowania
5 doczepianego pod kątem zuĪycia i uszkodzeĔ, a nastĊpnie oczyĞciü
t
je i przesmarowaü.
6 Sprawdziü przyáącza hydrauliczne, w razie potrzeby dokrĊciü.
t
Sprawdziü przesuwnik boczny pod kątem prawidáowego dziaáania,
7
t
ustawienia i ew. uszkodzeĔ.
8 Sprawdziü uszczelki siáownika.
t
9 Sprawdziü táoczyska siáowników i ich tuleje.
t
Ogrzewanie fotela
Instalacja elektryczna
Sprawdziü okablowanie elektryczne pod kątem uszkodzeĔ
1 (uszkodzona izolacja, záącza). Sprawdziü przewody pod kątem
prawidáowego zamocowania záączy.
W A B C
t
Kodeks ruchu drogowego
Instalacja elektryczna
1 Sprawdziü dziaáanie oĞwietlenia.
W A B C
t
Widáy teleskopowe
Hydraulika
W A B C
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
1
t
oraz elementy noĞne.
Sprawdziü dziaáanie i ustawienie oprzyrządowania doczepianego.
t
2
Sprawdziü oprzyrządowanie doczepiane pod kątem uszkodzeĔ.
Sprawdziü áoĪyska, prowadnice i ograniczniki oprzyrządowania
3 doczepianego pod kątem zuĪycia i uszkodzeĔ, a nastĊpnie oczyĞciü
t
je i przesmarowaü.
4 Sprawdziü przyáącza hydrauliczne, w razie potrzeby dokrĊciü.
t
5 Sprawdziü uszczelki siáownika.
t
Sprawdziü záącza hydrauliczne, przewody elastyczne i rurowe pod
6
t
kątem zamocowania, ew. nieszczelnoĞci i uszkodzeĔ.
Sprawdziü, czy táok i táoczysko nie są uszkodzone i czy są dobrze
7
t
ustawione, w razie potrzeby ustawiü.
TrzpieĔ noĞny
W A B C
t
04.13 PL
Hydraulika
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
1
oraz elementy noĞne.
196
Instalacja wideo
Komponenty systemowe
1 Sprawdziü okablowanie pod kątem zamocowania i uszkodzeĔ.
2 Sprawdziü dziaáanie, zamocowanie i czystoĞü kamery.
3 Sprawdziü dziaáanie, zamocowanie i czystoĞü monitora.
W A B C
t
t
t
Czujniki/przeáączniki urządzenia waĪącego
Instalacja elektryczna
1 Sprawdziü urządzenie waĪące pod kątem dziaáania i uszkodzeĔ.
W A B C
t
Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi
Instalacja elektryczna
1 Upewniü siĊ, Īe bezpieczniki mają odpowiednią wartoĞü.
W A B C
t
Rama i nadwozie
1 Sprawdziü dziaáanie i sprawnoĞü ogrzewania szyby.
2 Sprawdziü dziaáanie i sprawnoĞü drzwi.
W A B C
t
t
Wycieraczki
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdziü pojemnik spryskiwacza pod kątem szczelnoĞci i poziomu
1
t
páynu, w razie potrzeby uzupeániü páyn.
Sprawdziü wycieraczki pod kątem dziaáania i uszkodzeĔ, w razie
2
t
potrzeby wymieniü.
Nastawnik wideá
W A B C
t
t
t
t
04.13 PL
Hydraulika
Sprawdziü luz osiowy przednich i tylnych rolek, w razie potrzeby
1
wyregulowaü.
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
2
oraz elementy noĞne.
Sprawdziü dziaáanie i ustawienie oprzyrządowania doczepianego.
3
Sprawdziü oprzyrządowanie doczepiane pod kątem uszkodzeĔ.
4 Sprawdziü kompletnoĞü prowadnic Ğlizgowych.
197
Hydraulika
W A B C
Sprawdziü áoĪyska, prowadnice i ograniczniki oprzyrządowania
5 doczepianego pod kątem zuĪycia i uszkodzeĔ, a nastĊpnie oczyĞciü
t
je i przesmarowaü.
6 Sprawdziü przyáącza hydrauliczne, w razie potrzeby dokrĊciü.
t
7 Sprawdziü nastawnik wideá pod kątem dziaáania i uszkodzeĔ.
t
8 Sprawdziü uszczelki siáownika.
t
9 Sprawdziü táoczyska siáowników i ich tuleje.
t
Moduá dostĊpowy
Instalacja elektryczna
Sprawdziü moduá dostĊpowy pod kątem prawidáowego dziaáania,
1
zamocowania i ewentualnych uszkodzeĔ.
W A B C
t
WyposaĪenie dodatkowe
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdziü, czy wyposaĪenie dodatkowe, np. lusterka, schowki,
1 uchwyty, wycieraczki, spryskiwacze szyb, dziaáa prawidáowo i nie jest
t
uszkodzone.
04.13 PL
Sporządzono: 02.01.2013 10:12:14
198
A Zaáącznik akumulatora trakcyjnego
Spis treĞci
A
Zaáącznik akumulatora trakcyjnego.........................................
1
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem .................................................
Tabliczka znamionowa ............................................................................
Zasady bezpieczeĔstwa, ostrzeĪenia i inne wskazówki ..........................
Akumulatory oáowiowe z pancernymi páytami akumulatorowymi i elektrolitem .........................................................................................................
4.1 Opis .........................................................................................................
4.2 Eksploatacja ............................................................................................
4.3 Konserwacja akumulatorów oáowiowych z pancernymi páytami akumulatorowymi ..................................................................................................
5
Akumulatory oáowiowe z zamkniĊtymi pancernymi páytami akumulatorowymi PzV i PzV-BS ..............................................................................
5.1 Opis .........................................................................................................
5.2 Eksploatacja ............................................................................................
5.3 Konserwacja akumulatorów oáowiowych z zamkniĊtymi pancernymi
páytami akumulatorowymi PzV i PzV-BS .................................................
6
Instalacja uzupeániania wody Aquamatik .................................................
6.1 Budowa systemu uzupeániania wody.......................................................
6.2 Opis dziaáania ..........................................................................................
6.3 Napeánianie..............................................................................................
6.4 CiĞnienie wody ........................................................................................
6.5 Czas napeániania .....................................................................................
6.6 JakoĞü wody ............................................................................................
6.7 Poáączenia wĊĪowe akumulatora ............................................................
6.8 Temperatura robocza ..............................................................................
6.9 Czyszczenie ............................................................................................
6.10 Wózek serwisowy ....................................................................................
7
Cyrkulacja elektrolitu ...............................................................................
7.1 Opis dziaáania ..........................................................................................
8
Czyszczenie akumulatorów .....................................................................
9
Przechowywanie akumulatora.................................................................
10
Pomoc w przypadku usterek ...................................................................
11
Usuwanie.................................................................................................
2
2
3
4
4
5
8
9
9
10
13
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
20
22
22
22
03.13 PL
1
2
3
4
1
1
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
W przypadku nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji, napraw z uĪyciem
nieoryginalnych czĊĞci zamiennych, samowolnych ingerencji, zastosowania
dodatków do elektrolitów gwarancja ulega wygaĞniĊciu.
Przestrzegaü wskazówek dotyczących zachowania stopnia ochrony podczas
eksploatacji akumulatorów zgodnie z Ex I i Ex II (patrz odpowiednie zaĞwiadczenie).
2
Tabliczka znamionowa
1,2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
11
13
12
14
Oznaczenie akumulatora
Typ akumulatora
TydzieĔ/rok produkcji
Numer seryjny
Numer dostawcy
NapiĊcie znamionowe
PojemnoĞü znamionowa
Masa akumulatora w kg
Liczba ogniw
IloĞü elektrolitu w l
Nr akumulatora
Producent
Logo producenta
Znak CE tylko w akumulatorach od 75 V
Zasady bezpieczeĔstwa i ostrzeĪenia
03.13 PL
1
2
3
4
5
6
7
9
8
15
10
11
13
12
14
2
3
Zasady bezpieczeĔstwa, ostrzeĪenia i inne wskazówki
ZuĪyte akumulatory są odpadami do recyklingu podlegającymi
szczególnemu nadzorowi.
Akumulatory z symbolem recyklingu i z przekreĞlonym znakiem
kubáa na Ğmieci nie wolno wyrzucaü do odpadów komunalnych.
Sposób odbioru i utylizacji naleĪy ustaliü z producentem zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Palenie wzbronione!
W pobliĪu akumulatora zabroniony jest otwarty ogieĔ, Īar i iskry; w
przeciwnym razie istnieje zagroĪenie wybuchem i poĪarem!
NiebezpieczeĔstwo wybuchu i poĪaru – zapobiegaü zwarciom na
skutek przegrzania!
Trzymaü z dala od otwartego ognia i silnych Ĩródeá ciepáa.
W przypadku prac przy ogniwach lub akumulatorach naleĪy
stosowaü Ğrodki ochrony osobistej (np. okulary ochronne i rĊkawice
ochronne).
Po pracy umyü rĊce. Stosowaü tylko izolowane narzĊdzia.
Akumulatora nie przerabiaü mechanicznie,
nie uderzaü, nie Ğciskaü, nie zgniataü, nie zarysowywaü, nie
wgniataü ani nie modyfikowaü w Īaden inny sposób.
Niebezpieczne napiĊcie elektryczne! CzĊĞci metalowe ogniw
akumulatora są zawsze pod napiĊciem, dlatego nie odkáadaü
Īadnych przedmiotów lub narzĊdzi na akumulatorze.
Przestrzegaü krajowych przepisów BHP.
W razie wycieku substancji nie wdychaü oparów. Nosiü rĊkawice
ochronne.
Przestrzegaü instrukcji obsáugi i umieĞciü ją w widoczny sposób w
miejscu áadowania!
03.13 PL
Prace przy akumulatorze tylko po przeszkoleniu przez
wykwalifikowany personel!
3
4
Akumulatory oáowiowe z pancernymi páytami
akumulatorowymi i elektrolitem
4.1
Opis
Akumulatory trakcyjne Jungheinrich to akumulatory oáowiowe z pancernymi páytami
akumulatorowymi i elektrolitem. Oznaczenia akumulatorów trakcyjnych to PzS, PzB,
PzS Lib i PzM.
Elektrolit
Znamionowa gĊstoĞü elektrolitu podana jest dla 30°C i znamionowego poziomu
elektrolitu w stanie w peáni naáadowanym. Ograniczyü wysokie temperatury, niĪsze
temperatury zwiĊkszają gĊstoĞü elektrolitu. Wspóáczynnik korekcyjny wynosi ±
0,0007 kg/l na K, np. gĊstoĞü elektrolitu 1,28 kg/l przy 45°C odpowiada gĊstoĞci 1,29
kg/l przy 30°C.
Elektrolit musi speániaü wymogi czystoĞci zgodnie z normą DIN 43530 czĊĞü 2.
4.1.1 Dane znamionowe akumulatora
1.
Produkt
Akumulator trakcyjny
2.
NapiĊcie znamionowe
(nominalne)
2,0 V x liczba ogniw
3.
PojemnoĞü znamionowa C5
patrz tabliczka znamionowa
4.
Prąd wyáadowania
C5/5h
5.
Znamionowa gĊstoĞü elektrolitów1 1,29 kg/l
6.
Temperatura znamionowa2
7.
Znamionowy poziom elektrolitu w do oznaczenia „Max”
ukáadzie
Temperatura graniczna3
30°C
55°C
03.13 PL
1. uzyskiwana po pierwszych 10 cyklach.
2. WyĪsze temperatury skracają ĪywotnoĞü, niĪsze temperatury zmniejszają
pojemnoĞü.
3. Niedopuszczalna jako temperatura robocza.
4
4.2
Eksploatacja
4.2.1 RozpoczĊcie eksploatacji w przypadku nienapeánionych akumulatorów
Z
Wymagane czynnoĞci muszą byü przeprowadzone przez serwis producenta lub
autoryzowany przez niego serwis klienta.
4.2.2 RozpoczĊcie eksploatacji w przypadku napeánionych i naáadowanych
akumulatorów
Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem wózka
Z
Sposób postĊpowania
• Sprawdziü prawidáowy stan mechaniczny akumulatora.
• Sprawdziü prawidáową biegunowoĞü (plus do plusa, minus do minusa) i stabilnoĞü
podáączenia kabla podáączeniowego akumulatora.
• Momenty dokrĊcania Ğrub klem (M10 = 23 ±1 Nm) kabla podáączeniowego
akumulatora i áączników ogniw.
• Doáadowaü akumulator.
• Sprawdziü poziom elektrolitu.
Poziom elektrolitu musi znajdowaü siĊ powyĪej zabezpieczenia przelewowego lub
górnej krawĊdzi separatora.
• Elektrolit uzupeániaü wodą destylowaną do znamionowego poziomu.
Próba jest zakoĔczona.
4.2.3 Rozáadowanie akumulatora
W celu uzyskania optymalnej ĪywotnoĞci unikaü rozáadowywania akumulatora
podczas pracy przekraczającego 80% pojemnoĞci znamionowej (gáĊbokie
rozáadowanie). Odpowiada to minimalnej gĊstoĞci elektrolitu 1,13 kg/l na
zakoĔczeniu rozáadowania. Rozáadowane akumulatory natychmiast naáadowaü.
03.13 PL
Z
5
4.2.4 àadowanie akumulatora
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas
áadowania
Podczas áadowania akumulator uwalnia mieszankĊ tlenu i wodoru (gaz piorunujący).
Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest bardzo
wybuchowa i nie wolno doprowadziü do jej zapáonu.
XProstownik i akumulator áączyü i rozáączaü tylko przy wyáączonym prostowniku i
wózku.
XProstownik musi byü dostosowany do akumulatora pod wzglĊdem jego napiĊcia,
pojemnoĞci i technologii.
XPrzed rozpoczĊciem áadowania naleĪy sprawdziü, czy przewody i wtyki nie mają
widocznych uszkodzeĔ.
XW pomieszczeniu, w którym áadowany jest wózek, zapewniü odpowiednią
wentylacjĊ.
XPowierzchnie ogniw akumulatora muszą byü podczas áadowania odsáoniĊte, aby
zapewniü dostateczną wentylacjĊ; patrz instrukcja eksploatacji wózka, rozdziaá D,
àadowanie akumulatora.
XPodczas wykonywania jakichkolwiek czynnoĞci przy akumulatorach zabrania siĊ
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia.
XW odlegáoĞci co najmniej 2 m od wózka odstawionego do áadowania akumulatora
nie mogą znajdowaü siĊ materiaáy áatwo palne ani narzĊdzia lub maszyny iskrzące.
XW pogotowiu muszą znajdowaü siĊ Ğrodki gaĞnicze.
XNie káaĞü na akumulatorze metalowych przedmiotów.
XNaleĪy bezwzglĊdnie stosowaü siĊ do przepisów bezpieczeĔstwa dostarczonych
przez producenta akumulatora i stacji áadowania.
WSKAZÓWKA
03.13 PL
Akumulator wolno áadowaü tylko prądem staáym. Dopuszczalne są wszystkie
procedury áadowania zgodne z DIN 41773 i DIN 41774.
6
Z
Podczas áadowania temperatura elektrolitu wzrasta o ok. 10 K. Dlatego áadowanie
naleĪy rozpoczynaü dopiero wtedy, gdy temperatura elektrolitu spadnie poniĪej
45°C. Temperatura elektrolitu akumulatorów przed áadowaniem musi wynosiü co
najmniej +10°C; w przeciwnym razie uzyskanie prawidáowego naáadowania
akumulatora bĊdzie niemoĪliwe. PoniĪej 10°C w przypadku standardowego
áadowania akumulator áadowany jest w sposób niedostateczny.
àadowanie akumulatora
Warunki
– Temperatura elektrolitu min. 10°C do maks. 45°C
Z
Sposób postĊpowania
• Otworzyü lub zdjąü pokrywĊ lub osáony komory akumulatora.
RóĪnice wynikają z instrukcji eksploatacji wózka. Korki pozostają w ogniwach
zamkniĊte.
• Podáączyü akumulator do wyáączonego prostownika, zachowując prawidáową
biegunowoĞü (plus do plusa, minus do minusa).
• Wáączyü prostownik.
Akumulator naáadowany
Z
àadowanie uznaje siĊ za zakoĔczone, gdy gĊstoĞü elektrolitu i napiĊcia
akumulatora pozostają na staáym poziomie przez ponad 2 godziny.
àadowanie wyrównawcze
àadowanie wyrównawcze sáuĪy do zapewnienia ĪywotnoĞci i utrzymania pojemnoĞci
po gáĊbokim rozáadowaniu i wielokrotnym niedostatecznym áadowaniu. Prąd
áadowania podczas áadowania wyrównawczego moĪe wynosiü maks. 5 A na 100 Ah
pojemnoĞci znamionowej.
Z
àadowanie wyrównawcze przeprowadzaü w kaĪdym tygodniu.
àadowanie poĞrednie
àadowania poĞrednie akumulatora to áadowania czĊĞciowe, które wydáuĪają dzienny
czas pracy akumulatora. Podczas áadowania poĞredniego wystĊpują wyĪsze Ğrednie
temperatury, które skracają ĪywotnoĞü akumulatora.
àadowanie poĞrednie przeprowadzaü dopiero od stanu naáadowania poniĪej 60 %.
Zamiast regularnego áadowania poĞredniego stosowaü zamienne akumulatory.
03.13 PL
Z
7
4.3
Konserwacja akumulatorów oáowiowych z pancernymi páytami
akumulatorowymi
JakoĞü wody
Z
JakoĞü wody stosowanej do uzupeániania elektrolitu musi odpowiadaü wodzie
oczyszczonej/destylowanej. WodĊ oczyszczoną moĪna uzyskaü poprzez
destylacjĊ lub wymiennik jonowy i taka woda nadaje siĊ do przygotowywania
elektrolitu.
4.3.1 Codziennie
– Naáadowaü akumulator po kaĪdym rozáadowaniu.
– Po zakoĔczeniu áadowania sprawdziü poziom elektrolitu.
– W razie koniecznoĞci po zakoĔczeniu áadowania uzupeániü elektrolit wodą
oczyszczoną do poziomu znamionowego.
Z
Poziom elektrolitu powinien przekraczaü wysokoĞü zabezpieczenia przelewowego
/ górnej krawĊdzi separatora lub oznaczenie „Min” i nie powinien przekraczaü
oznaczenia „Maks”.
4.3.2 Cotygodniowo
– Po naáadowaniu kontrola wzrokowa pod kątem zanieczyszczeĔ i uszkodzeĔ
mechanicznych.
– Przy regularnym áadowaniu wg charakterystyki IU przeprowadziü áadowanie
wyrównawcze.
4.3.3 ComiesiĊcznie
– Po zakoĔczeniu áadowania zmierzyü z zapisaü napiĊcia wszystkich ogniw przy
wáączonym prostowniku.
– Po zakoĔczeniu áadowania zmierzyü i zapisaü gĊstoĞü i temperaturĊ elektrolitu we
wszystkich ogniwach.
– Porównaü wyniki z poprzednimi pomiarami.
Z
W przypadku stwierdzenia znacznych zmian w stosunku do poprzednich pomiarów
lub róĪnic pomiĊdzy poszczególnymi ogniwami wezwaü serwis producenta.
4.3.4 Corocznie
– Zmierzyü rezystancjĊ izolacji wózka zgodnie z normą EN 1175-1.
– Zmierzyü rezystancjĊ izolacji akumulatora zgodnie z normą DIN EN 1987-1.
Zmierzona rezystancja izolacji akumulatora nie powinna byü wg normy DIN EN
50272-3 niĪsza od 50 ȍ na wolt napiĊcia znamionowego.
03.13 PL
Z
8
5
Akumulatory oáowiowe z zamkniĊtymi pancernymi páytami
akumulatorowymi PzV i PzV-BS
5.1
Opis
Akumulatory PzV to akumulatory zamkniĊte o okreĞlonym elektrolicie, w których
podczas caáego okresu eksploatacji dolewanie wody jest zabronione. Jako korki
stosowane są zawory ciĞnieniowe, które przy otwarciu ulegają zniszczeniu. Podczas
eksploatacji akumulatorów zamkniĊtych obowiązują te same wymogi
bezpieczeĔstwa, co w przypadku akumulatorów z ciekáym elektrolitem, mające na
celu zapobieĪenie poraĪeniu prądem, eksplozji gazów elektrolitycznych
powstających podczas áadowania oraz zagroĪeniom ze strony Īrącego elektrolitu w
przypadku zniszczenia pojemnika ogniwa.
Z
Akumulatory PzV gazują w niewielkim stopniu, ale nie są caákowicie wolne od
gazowania.
Elektrolit
Elektrolitem jest kwas siarkowy w postaci Īelu. Pomiar gĊstoĞci elektrolitu jest
niemoĪliwy.
5.1.1 Dane znamionowe akumulatora
1.
Produkt
Akumulator trakcyjny
2.
NapiĊcie znamionowe
(nominalne)
2,0 V x liczba ogniw
3.
PojemnoĞü znamionowa C5
patrz tabliczka znamionowa
4.
Prąd wyáadowania
C5/5h
5.
Temperatura znamionowa
30°C
Temperatura graniczna1
45°C, niedopuszczalna jako
temperatura robocza
6.
Znamionowa gĊstoĞü elektrolitu
Niemierzalna
7.
Znamionowy poziom elektrolitu w Niemierzalna
ukáadzie
03.13 PL
1. WyĪsze temperatury skracają ĪywotnoĞü, niĪsze temperatury zmniejszają
pojemnoĞü.
9
5.2
Eksploatacja
5.2.1 Uruchomienie
Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem wózka
Sposób postĊpowania
• Sprawdziü prawidáowy stan mechaniczny akumulatora.
• Sprawdziü prawidáową biegunowoĞü (plus do plusa, minus do minusa) i stabilnoĞü
podáączenia kabla podáączeniowego akumulatora.
• Momenty dokrĊcania Ğrub klem (M10 = 23 ±1 Nm) kabla podáączeniowego
akumulatora i áączników ogniw.
• Doáadowaü akumulator.
• Naáadowaü akumulator.
Próba jest zakoĔczona.
5.2.2 Rozáadowanie akumulatora
Z
Rozáadowania akumulatora podczas pracy przekraczające 80% pojemnoĞci
znamionowej znacząco skraca ĪywotnoĞü akumulatora. Rozáadowany lub
czĊĞciowo rozáadowany akumulator natychmiast naáadowaü.
03.13 PL
Z
W celu uzyskania optymalnej ĪywotnoĞci unikaü rozáadowywania akumulatora
przekraczającego 60% pojemnoĞci znamionowej.
10
5.2.3 àadowanie akumulatora
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas
áadowania
Podczas áadowania akumulator uwalnia mieszankĊ tlenu i wodoru (gaz piorunujący).
Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest bardzo
wybuchowa i nie wolno doprowadziü do jej zapáonu.
XProstownik i akumulator áączyü i rozáączaü tylko przy wyáączonym prostowniku i
wózku.
XProstownik musi byü dostosowany do akumulatora pod wzglĊdem jego napiĊcia,
pojemnoĞci i technologii.
XPrzed rozpoczĊciem áadowania naleĪy sprawdziü, czy przewody i wtyki nie mają
widocznych uszkodzeĔ.
XW pomieszczeniu, w którym áadowany jest wózek, zapewniü odpowiednią
wentylacjĊ.
XPowierzchnie ogniw akumulatora muszą byü podczas áadowania odsáoniĊte, aby
zapewniü dostateczną wentylacjĊ; patrz instrukcja eksploatacji wózka, rozdziaá D,
àadowanie akumulatora.
XPodczas wykonywania jakichkolwiek czynnoĞci przy akumulatorach zabrania siĊ
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia.
XW odlegáoĞci co najmniej 2 m od wózka odstawionego do áadowania akumulatora
nie mogą znajdowaü siĊ materiaáy áatwo palne ani narzĊdzia lub maszyny iskrzące.
XW pogotowiu muszą znajdowaü siĊ Ğrodki gaĞnicze.
XNie káaĞü na akumulatorze metalowych przedmiotów.
XNaleĪy bezwzglĊdnie stosowaü siĊ do przepisów bezpieczeĔstwa dostarczonych
przez producenta akumulatora i stacji áadowania.
WSKAZÓWKA
03.13 PL
Szkody na skutek nieprawidáowego áadowania akumulatora
Nieprawidáowe áadowanie akumulatora moĪe prowadziü do przeciąĪeĔ przewodów
elektrycznych i styków, niedopuszczalnego powstawania gazów i wycieku elektrolitu
z ogniw.
XAkumulator áadowaü tylko prądem staáym.
XWszystkie procedury áadowania zgodne z normą DIN 41773 są dozwolone w
formie dopuszczonej przez producenta.
XAkumulator podáączaü tylko do prostownika przystosowanego do wielkoĞci i typu
akumulatora.
XW razie potrzeby zleciü serwisowi producenta sprawdzenie przydatnoĞci
prostownika.
XNie przekraczaü prądów granicznych zgodnie z DIN EN 50272-3 w obszarze
gazowania.
11
àadowanie akumulatora
Warunki
– Temperatura elektrolitu od +15°C do 35°C
Z
Sposób postĊpowania
• Otworzyü lub zdjąü pokrywĊ lub osáony komory akumulatora.
• Podáączyü akumulator do wyáączonego prostownika, zachowując prawidáową
biegunowoĞü (plus do plusa, minus do minusa).
• Wáączyü prostownik.
Podczas áadowania temperatura elektrolitu wzrasta o ok. 10 K. JeĪeli temperatury
stale przekraczają 40°C lub są niĪsze niĪ 15°C, to konieczna jest zaleĪna od
temperatury staáa regulacja napiĊcia prostownika. NaleĪy przy tym uwzglĊdniü
wspóáczynnik korekcyjny -0,004 V/ogniwo na K .
Akumulator naáadowany
Z
àadowanie uznaje siĊ za zakoĔczone, gdy gĊstoĞü elektrolitu i napiĊcia
akumulatora pozostają na staáym poziomie przez ponad 2 godziny.
àadowanie wyrównawcze
àadowanie wyrównawcze sáuĪy do zapewnienia ĪywotnoĞci i utrzymania pojemnoĞci
po gáĊbokim rozáadowaniu i wielokrotnym niedostatecznym áadowaniu.
Z
àadowanie wyrównawcze przeprowadzaü w kaĪdym tygodniu.
àadowanie poĞrednie
àadowania poĞrednie akumulatora to áadowania czĊĞciowe, które wydáuĪają dzienny
czas pracy akumulatora. Podczas áadowania poĞredniego wystĊpują wyĪsze Ğrednie
temperatury, które skracają ĪywotnoĞü akumulatora.
Z
Unikaü áadowaĔ poĞrednich w akumulatorach PzV.
03.13 PL
Z
àadowanie poĞrednie przeprowadzaü dopiero od stanu naáadowania poniĪej 50%.
Zamiast regularnego áadowania poĞredniego stosowaü zamienne akumulatory.
12
5.3
Z
Konserwacja akumulatorów oáowiowych z zamkniĊtymi pancernymi
páytami akumulatorowymi PzV i PzV-BS
Nie dolewaü wody!
5.3.1 Codziennie
– Naáadowaü akumulator po kaĪdym rozáadowaniu.
5.3.2 Cotygodniowo
– Kontrola wzrokowa pod kątem zanieczyszczeĔ i uszkodzeĔ mechanicznych.
5.3.3 Kwartalnie
– Zmierzyü i zapisaü napiĊcie caákowite.
– Zmierzyü i zapisaü napiĊcia poszczególnych ogniw.
– Porównaü wyniki z poprzednimi pomiarami.
Z
Z
Pomiary przeprowadzaü po caákowitym naáadowaniu, a nastĊpnie odczekaniu co
najmniej 5 godzin.
W przypadku stwierdzenia znacznych zmian w stosunku do poprzednich pomiarów
lub róĪnic pomiĊdzy poszczególnymi ogniwami wezwaü serwis producenta.
5.3.4 Corocznie
– Zmierzyü rezystancjĊ izolacji wózka zgodnie z normą EN 1175-1.
– Zmierzyü rezystancjĊ izolacji akumulatora zgodnie z normą DIN EN 1987-1.
Zmierzona rezystancja izolacji akumulatora nie powinna byü wg normy DIN EN
50272-3 niĪsza od 50 ȍ na wolt napiĊcia znamionowego.
03.13 PL
Z
13
6
Instalacja uzupeániania wody Aquamatik
6.1
Budowa systemu uzupeániania wody
15
16
17
>3m
18
19
20
+
Zbiornik z wodą
Miejsce poboru z kurkiem
WskaĨnik przepáywu
Kurek odcinający
Záączka z odciĊciem
Wtyk z odciĊciem w akumulatorze
03.13 PL
15
16
17
18
19
20
-
14
6.2
Opis dziaáania
System uzupeániania wody Aquamatik stosuje siĊ do automatycznego utrzymywania
znamionowego poziomu elektrolitu w akumulatorach napĊdowych do wózków.
Ogniwa akumulatora są poáączone ze sobą wĊĪykami i podáączone záączem
wtykowym do podajnika wody (np. zbiornika wody). Po otwarciu kurka odcinającego
woda uzupeániana jest we wszystkich ogniwach. Korek Aquamatik reguluje
wymaganą iloĞü wody i przy odpowiednim ciĞnieniu wody na zaworze odcina dopáyw
wody, zapewniając bezpieczne zamkniĊcie zaworu.
Systemy korkowe mają optyczny wskazanie poziomu napeánienia,
diagnostyczny do pomiaru temperatury i gĊstoĞci elektrolitu oraz
odpowietrzający.
6.3
otwór
otwór
Napeánianie
Napeánianie akumulatorów wodą powinno siĊ przeprowadzaü w miarĊ moĪliwoĞci na
krótko przed zakoĔczeniem peánego áadowania akumulatora. Gwarantuje to, Īe
uzupeániona iloĞü wody zmiesza siĊ z elektrolitem.
6.4
CiĞnienie wody
InstalacjĊ uzupeániania wody naleĪy eksploatowaü przy ciĞnieniu od 0,3 do 1,8 bar w
przewodzie wodnym. Odchylenia od dopuszczalnego zakresu ciĞnienia mają
negatywny wpáyw na niezawodnoĞü dziaáania systemów.
Woda spadowa
WysokoĞü ustawienia ponad powierzchnią akumulatora wynosi od 3 do 18 m. 1 m
odpowiada ciĞnieniu 0,1 bar
SprĊĪona woda
03.13 PL
Ustawienie zaworu redukcji ciĞnienia zaleĪy od systemu i musi wynosiü od 0,3 do 1,8
bar.
15
6.5
Czas napeániania
Czas napeániania akumulatora zaleĪy od poziomu elektrolitu, temperatury otoczenia
i ciĞnienia napeániania. Napeánianie przerywane jest automatycznie. Po zakoĔczeniu
napeániania odáączyü przewód doprowadzenia wody od akumulatora.
6.6
Z
6.7
JakoĞü wody
JakoĞü wody stosowanej do uzupeániania elektrolitu musi odpowiadaü wodzie
oczyszczonej/destylowanej. WodĊ oczyszczoną moĪna uzyskaü poprzez
destylacjĊ lub wymiennik jonowy i taka woda nadaje siĊ do przygotowywania
elektrolitu.
Poáączenia wĊĪowe akumulatora
Poáączenia wĊĪowe poszczególnych korków poprowadzone są wzdáuĪ istniejących
poáączeĔ elektrycznych. Nie wolno dokonywaü Īadnych zmian.
6.8
Temperatura robocza
03.13 PL
Akumulatory z automatycznymi systemami uzupeániania wody mogą byü
przechowywane tylko w pomieszczeniach o temperaturach > 0°C, w przeciwnym
razie istnieje zagroĪenie zamarzniĊcia elektrolitu.
16
6.9
Czyszczenie
Systemy korkowe wolno czyĞciü wyáącznie oczyszczoną wodą wg DIN 43530-4.
ĩadne elementy korków nie mogą mieü kontaktu z substancjami zawierającymi
rozpuszczalniki lub mydáem.
6.10 Wózek serwisowy
03.13 PL
Mobilny wózek do uzupeániania wody z pompą i pistoletem do napeániania
poszczególnych ogniw. Pompa zanurzeniowa umieszczona w zasobniku wytwarza
wymagane ciĞnienie robocze. PomiĊdzy zasobnikiem a powierzchnią ustawienia
wózka serwisowego nie moĪe byü róĪnic wysokoĞci.
17
7
Cyrkulacja elektrolitu
7.1
Opis dziaáania
Cyrkulacja elektrolitu poprzez doprowadzenie powietrza zapewnia mieszanie
elektrolitu podczas áadowania, zapobiega tworzeniu siĊ warstw kwasu, skraca czas
áadowania (wspóáczynnik áadowania ok. 1,07) i redukuje tworzenie siĊ gazów
podczas áadowania. Prostownik musi byü dopuszczony do danego akumulatora i
systemu cyrkulacji elektrolitu.
Wbudowana w prostownik pompa wytwarza niezbĊdne sprĊĪone powietrze
doprowadzane do ogniw akumulatora przez system wĊĪy. Cyrkulacja elektrolitu
odbywa siĊ poprzez doprowadzenie powietrza i zapewnia równomierną gĊstoĞü
elektrolitu na caáej dáugoĞci elektrod.
Pompa
W razie usterki, np. przy nieuzasadnionym zadziaáaniu nadzoru ciĞnienia naleĪy
sprawdziü i w razie potrzeby wymieniü filtr.
Podáączanie akumulatora
Do moduáu pompy podáączony jest wąĪ, który wraz z przewodami áadowania biegnie
od prostownika do wtyku áadowania. Powietrze do akumulatora przepáywa przez
wbudowane we wtyk záączki przelotowe cyrkulacji elektrolitu. Podczas zmiany
uáoĪenia szczególnie uwaĪaü, aby nie zaginaü wĊĪa.
Moduá nadzoru ciĞnienia
Pompa cyrkulacji elektrolitu jest uruchamiana na początku áadowania. Moduá nadzoru
ciĞnienia kontroluje wzrost ciĞnienia podczas áadowania. Moduá zapewnia konieczne
ciĞnienie powietrza podczas áadowania z cyrkulacją elektrolitu.
W przypadku ewentualnych usterek, jak np.
– uszkodzonej lub niepodáączonej záączki powietrza akumulatora z moduáem
cyrkulacji (w oddzielnej záączce),
– nieszczelnych lub uszkodzonych poáączeĔ wĊĪy akumulatora lub
– zanieczyszczonego filtra ssącego
03.13 PL
pojawia siĊ w prostowniku wizualny komunikat usterki.
18
WSKAZÓWKA
JeĪeli system cyrkulacji elektrolitu nie jest uĪywany lub jest uĪywany
nieregularnie, albo akumulator jest naraĪony na wiĊksze wahania temperatury,
moĪe dojĞü do cofniĊcia elektrolitu do systemu wĊĪy.
XPrzewód doprowadzenia powietrza wyposaĪyü w oddzielny system záączek, no.
záączkĊ z odciĊciem po stronie akumulatora i záączkĊ przelotową po stronie
zasilania powietrzem.
Schemat
03.13 PL
Instalacja cyrkulacji elektrolitu na akumulatorze oraz zasilanie powietrzem przez
prostownik.
19
8
Czyszczenie akumulatorów
Czyszczenie akumulatorów jest konieczne, aby
– zapewniü izolacjĊ ogniw wzglĊdem siebie, do ziemi i do czĊĞci przewodzących
– zapobiec uszkodzeniom na skutek korozji i prądów upáywu
– zapobiec podwyĪszonemu lub róĪnemu samorozáadowaniu poszczególnych ogniw
lub bloków akumulatorowych na skutek prądów upáywu
– zapobiec iskrom elektrycznym na skutek prądów upáywu
03.13 PL
Podczas czyszczenia akumulatorów pamiĊtaü, aby
– miejsce czyszczenia wybraü tak, aby pozostająca po czyszczeniu woda
zawierająca elektrolit byáa odprowadzana do przystosowanej do tego celu instalacji
uzdatniania Ğcieków
– podczas utylizacji zuĪytych elektrolitów lub Ğcieków przestrzegane byáy przepisy
BHP oraz przepisy dotyczące Ğcieków i odpadów
– nosiü okulary ochronne i odzieĪ ochronną
– nie otwieraü i nie zdejmowaü korków ogniw
– czĊĞci akumulatora wykonane z tworzywa sztucznego, a szczególnie pojemniki
ogniw, czyĞciü tylko wodą lub wilgotnymi Ğciereczkami bez Īadnych dodatków
– po oczyszczeniu powierzchniĊ akumulatora wysuszyü odpowiednimi Ğrodkami, np.
sprĊĪonym powietrzem lub Ğciereczkami
– ciecz, która przedostaáa siĊ do skrzyni akumulatora, odessaü i zutylizowaü,
przestrzegając wyĪej wymienionych przepisów.
20
Czyszczenie akumulatora myjką wysokociĞnieniową
Warunki
– àączniki ogniw muszą byü mocno dokrĊcone/zaáoĪone.
– Korki ogniw muszą byü zamkniĊte.
Z
Z
Sposób postĊpowania
• Przestrzegaü instrukcji obsáugi myjki ciĞnieniowej.
• Nie stosowaü Īadnych Ğrodków czyszczących.
• Zachowaü dopuszczalne ustawienie temperatury urządzenia czyszczącego
140°C.
Zapewnia to, Īe w odlegáoĞci 30 cm od dyszy wylotowej temperatura nie bĊdzie
przekracza 60°C.
• Przestrzegaü maksymalnego ciĞnienia roboczego 50 bar.
• Utrzymywaü odstĊp co najmniej 30 cm od powierzchni akumulatora.
• Akumulatory czyĞciü strumieniem na duĪej powierzchni, aby uniknąü miejscowych
przegrzaĔ.
Nie czyĞciü strumieniem jednego miejsca dáuĪej niĪ 3 s, aby nie przekroczyü 60°C
temperatury powierzchni akumulatora.
• Po oczyszczeniu wytrzeü powierzchniĊ akumulatora odpowiednimi Ğrodkami, np.
sprĊĪonym powietrzem lub Ğciereczkami.
03.13 PL
Akumulator jest oczyszczony.
21
9
Przechowywanie akumulatora
WSKAZÓWKA
Akumulatora nie wolno przechowywaü bez áadowania dáuĪej niĪ 3 miesiące, w
przeciwnym razie nie bĊdzie siĊ nadawaá do trwaáego uĪytku.
W przypadku dáuĪszej przerwy w eksploatacji akumulatora naleĪy go przechowywaü
w stanie peánego naáadowania, w suchym i zabezpieczonym przed mrozem
pomieszczeniu. Aby zapewniü gotowoĞü akumulatora do uĪytku, moĪna wybraü
nastĊpujące sposoby áadowania:
– ComiesiĊczne áadowanie wyrównawcze w przypadku akumulatorów PsZ i PzB i
cokwartalne peáne áadowanie w przypadku akumulatorów PzV.
– àadowanie podtrzymujące przy napiĊciu áadowania 2,23 V x liczba ogniw w
przypadku akumulatorów PzS, PzM i PzB oraz 2,25 V x liczba ogniw w przypadku
akumulatorów PzV.
W przypadku dáuĪszej ( > 3 miesiące) przerwy w eksploatacji akumulatora naleĪy
przechowywaü go w stanie 50-procentowego naáadowania w suchym, cháodnym i
zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu.
10
Pomoc w przypadku usterek
W przypadku stwierdzenia usterek akumulatora lub prostownika wezwaü serwis
producenta.
Z
11
Wymagane czynnoĞci muszą byü przeprowadzone przez serwis producenta lub
autoryzowany przez niego serwis klienta.
Usuwanie
Akumulatorów z symbolem recyklingu i przekreĞlonym symbolem
kubáa na Ğmieci nie wolno wyrzucaü do odpadów komunalnych.
03.13 PL
Sposób odbioru i utylizacji naleĪy ustaliü z producentem zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
22

Podobne dokumenty

EFG 425 - 430 - Jungheinrich

EFG 425 - 430 - Jungheinrich 4.15 Obsáuga dodatkowego oprzyrządowania doczepianego za pomocą MULTIPILOTA ......................................................................................... 4.16 MontaĪ dodatkowego oprzyrz...

Bardziej szczegółowo