Zasady studiowania według indywidualnej organizacji

Transkrypt

Zasady studiowania według indywidualnej organizacji
Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/04/2016
Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
ZASADY STUDIOWANIA WEDŁUG INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW
DOKTORANCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
1. Zgodnie z §15 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie
Zielonogórskim ubiegać się o studiowanie w ramach indywidualnej organizacji
studiów doktoranckich (IOSD) może doktorant niepełnosprawny, samodzielnie
wychowujący dziecko, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, dotknięty
zdarzeniem losowy.
2. Zgodę na indywidualną organizację studiów doktoranckich podejmuje kierownik
studiów doktoranckich.
3. Kierownik studiów doktoranckich może wydać zgodę na IOSD w przypadkach innych
niż wymienione w ust. 1.
4. Do wniosku o przyznanie IOSD doktorant zobowiązany jest dołączyć dokumenty
potwierdzające sytuację, na którą ubiega się o IOSD.
5. Indywidualna organizacja studiów doktoranckich przyznawana jest na okres jednego
semestru, z możliwością przedłużenia na kolejny semestr.
6. W przypadku otrzymania przez doktoranta zgody na IOSD kierownik studiów
doktoranckich może zwolnić doktoranta od obowiązku uczestniczenia w niektórych
lub wszystkich zajęciach, po zasięgnięciu opinii prowadzących .
7. Indywidualna organizacja studiów doktoranckich nie zwalnia doktoranta od
obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i przystąpienia do egzaminów zgodnie z
harmonogramem sesji.
8. W przypadku wyrażenia zgody na indywidualną organizację studiów doktoranckich,
kierownik studiów doktoranckich określa, po zasięgnięciu opinii prowadzących, tryb i
formę zaliczeń przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz tryb zaliczenia
praktyki zawodowej.
9. W przypadku naruszenia przez doktoranta ustalonych zasad indywidualnej organizacji
studiów doktoranckich kierownik studiów doktoranckich może cofnąć zgodę na
studiowanie według IOSD.