Stanowisko 31.03.08

Transkrypt

Stanowisko 31.03.08
Stanowisko
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie likwidacji cukrowni w Brześciu Kujawskim
Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego z oburzeniem przyjęli informację dotyczącą
likwidacji naleŜącej do Krajowej Spółki Cukrowej (KSC) cukrowni w Brześciu Kujawskim.
Mamy nadzieję, Ŝe decyzje władz KSC nie są ostateczne i zostaną zmienione pod
wpływem rzeczowych i rozsądnych argumentów. Oczekujemy interwencji Prezesa Rady
Ministrów Pana Donalda Tuska w tej sprawie. Za utrzymaniem produkcji cukru w Brześciu
Kujawskim przemawiają względy gospodarcze, ekonomiczne i społeczne. Cukrownia ta jest
dobrze funkcjonującym i dobrze zarządzanym przedsiębiorstwem z ogromnymi tradycjami.
Produkuje niedrogi cukier wysokiej jakości. W latach ubiegłych za cenę wielomilionowych
inwestycji zakład został zmodernizowany i wyposaŜony w nowoczesną oczyszczalnię ścieków.
Rejon plantacyjny cukrowni w Brześciu Kujawskim zapewnia surowiec do produkcji
kwotowej cukru. Ponadto cukrownia jest miejscem pracy 153 osób zatrudnionych na stałe i 280
pracowników sezonowych. Na potrzeby tej fabryki buraki cukrowe uprawia ponad 2000
miejscowych i okolicznych rolników. Dlatego likwidacja tego zakładu będzie ogromnym
problemem i prawdziwym dramatem wielu rodzin.
Radni
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Ŝądają,
aby
decyzje
w
sprawie
restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zapadały wyłącznie na podstawie kryteriów
ekonomicznych i finansowych oraz zapewniających dalszy rozwój spółki planów przygotowanych
przez specjalistów. To dla naszego kraju waŜna gospodarczo sprawa.
Protestujemy przeciw nieuzasadnionej, uderzającej w interesy regionu likwidacji dobrej
cukrowni oraz plantacji buraka cukrowego na Kujawach i Pomorzu. Wszelkie tego typu decyzje
groŜą powaŜnymi konfliktami społecznymi oraz pogorszeniem kondycji finansowej znaczącej
firmy z siedzibą w naszym województwie. Domagamy się od Ministra Skarbu Państwa zmiany
decyzji w tej sprawie.
Otrzymują:
1. Prezes Rady Ministrów;
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski;
3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
4. Minister Skarbu Państwa;
5. Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.;
6. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
7. Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
8. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza;
9. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie;
10. Parlamentarzyści Województwa Kujawsko-Pomorskiego.