wzór zapytania UPS

Transkrypt

wzór zapytania UPS
Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
.
Miejscowość, data
Zapytanie ofertowe: 4/POIG/82/2011_PLAYADA
Załącznik 2
___________________________
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy
Do:
Playada sp. z o.o.
Ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
OFERTA
Ja niżej podpisany: …………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu ……………………………………………………………………………………
oświadczam, że oferuję:
1. Urządzenia zasilania awaryjnego wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
(załącznika 1) na potrzeby Zleceniodawcy za cenę brutto (z VAT) : ..................................…
(słownie ...................................................................................................................................) w tym :
- podatek VAT ….................................
- Cena netto …....................................
(słownie.............................................................................................................................).
Oświadczam, że w podanych cenach niniejszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji
zamówienia.
Oferta na przedmiot zamówienia jest ważna przez 30 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Dane Wykonawcy:
Nazwa: .......................................................................................................................................
Adres ..........................................................................................................................................
Tel./fax. ................................................................
Wielkość zatrudnienia: …....................................
Miejscowość, …………………… data ……………….
_______________________________
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
.

Podobne dokumenty