zapytanie ofertowe - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Transkrypt

zapytanie ofertowe - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Projekt systemowy „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MCPS.POKL/TB/351-2/15
Warszawa, dn. 02.03.2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wydział ds. realizacji projektów PO KL w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, jako realizator projektu
systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w formie zapytania
ofertowego na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów i pojemników na zużyty toner do kserokopiarki.
Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów biurowych oraz tonerów i pojemników
na zużyty toner do kserokopiarki:
Tabela 1. Tonery i pojemniki na zużyty toner do kserokopiarki.
Lp.
1
2
3
Model
kserokopiarki
Canon
iR-C2380i
Canon
iR-C2380i
Canon
iR-C2380i
Rodzaj materiału eksploatacyjnego
Ilość sztuk
Toner K
2
Toner M
1
Pojemnik
na zużyty toner
2
Wydajność
tonera
nie mniej niż
26.000 stron A4
nie mniej niż
14.000 stron A4

Tabela 2. Materiały biurowe.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa produktu
Opis produktu
J.m.
Bloczek samoprzylep- Bloczek samoprzylepny, żółty, wymiar 76x127 mm ±
sztuk
ny
2 mm, min 100 kartek
Karteczki 50x40
karteczki samoprzylepne 50x40mm (±2mm)
sztuk
Koszulki na dokumenty A4, wykonane z folii 50
Koszulki A4
mikronów, multiperforowane, otwierane od góry, 100- opakowanie
sztuk w opakowaniu
Format A4, otwierane z góry ,mocna, groszkowa
Koszulki na dokumen- struktura folii , rozszerzane, mieści do 60 kartek, unity z poszerzanymi
wersalna, wzmocniona perforacja pozwala na użyopakowanie
bokami i dnem
wanie koszulek w każdym segregatorze, antystatyczne,
opakowanie 10 sztuk. 140 mikronów
Klipsy biurowe
Klipsy do papieru metalowe 32 mm,
sztuk
Trwały i niezmywalny tusz o neutralnym zapachu
Marker do pisania na (czarny) - nieścieralny i wodoodporny po wyschnięciu
sztuki
płytach CD/DVD
- miękka i okrągła końcówka - grubość linii pisania od
0,5 do 1 mm.
Przekładki kartonowe, 10,5/24 cm, ± 1 mm, 100 sztuk
Przekładki kartonowe
opakowania
w opakowaniu, różne kolory
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
telefon: 022 622 42 32, faks: 022 622 47 32
www.mcps.mazovia.pl, www.mcps-efs.pl
Ilość
10
10
8
8
20
2
6
Projekt systemowy „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Lp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nazwa produktu
Opis produktu
Papier A4 – Papier przeznaczony do drukarek laserowych, kserokopiarek laserowych do wydruków
Papier A4
kolorowych. Gramatura 80g/m2,
(± 2 g) , Białość co najmniej 160 wg skali CIE. 500 szt.
kartek w 1 ryzie, 5 ryz w opakowaniu zbiorczym
Segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym,
Segregator 75 mm
wykonany z polipropylenu, wymienna etykieta na
grzbiecie, szerokość grzbietu 75 mm, kolor niebieski.
Segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym,
Segregator 50 mm
wykonane z polipropylenu, wymienna etykieta na
grzbiecie, szerokość grzbietu 50 mm, kolor niebieski.
Spinacze biurowe 50
Spinacz owalny metalowy 50 mm
mm
– 100 szt./opakowanie
Spinacz owalny metalowy 28mm 1000szt.
Spinacz owalny 28 mm
w opakowaniu
Spinacz 41 mm
Spinacz krzyżowy 41mm 50 szt. w opakowaniu
skoroszyt oczkowy A4 z wąsem i otworami pozwalaSkoroszyt oczkowy
jącymi na wpięcie do segregatora
Teczka kartonowa z gumkami narożnymi, wykonana z
Teczka kartonowa z
kartonu o gramaturze min 350 g/m, kolor - czerwony,
gumką
niebieski zielony po 10 szt. każdego koloru
Zakreślacze w etui 6 szt. grubość linii 1-5 mm, kolory:
Zakreślacz
żółty, pomarańczowy, różowy, zielony, niebieski,
czerwony, fioletowy
Zszywki do zszywacza 24/6 , 1000 sztuk
Zszywki 24/6
w opakowaniu.
Zszywki do zszywacza 24/8+ , 1000 sztuk
Zszywki 24/8+
w opakowaniu.
J.m.
Ilość
opakowanie
4
sztuk
68
sztuk
7
opakowanie
3
opakowania
3
opakowania
1
sztuk
100
sztuk
20
kompletów
3
opakowań
5
opakowań
5
1. Wszystkie oferowane artykuły biurowe muszą być fabrycznie nowe. Dostarczone artykuły biurowe powinny
być w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczone materiały biurowe powinny być zabezpieczone
przed wpływami atmosferycznymi, które mogą wpłynąć na ich jakość.
2. Materiały eksploatacyjne powinny być oryginalne (producenta sprzętu), fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, nieregenerowane, niefabrykowane.
Za „oryginalne materiały eksploatacyjne” należy uznawać takie materiały eksploatacyjne, które są zalecane
przez producentów urządzeń, w których mają być stosowane, nie będące naśladownictwem lub przeróbką, nie
fałszowane, nie posiadających elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych: logo i nazwę producenta, opis zawartości - symbol (kod) oferowanego produktu
(typ tonera), numer katalogowy, listę modeli urządzeń, do których dany materiał jest przeznaczony.
Pod pojęciem „materiał fabrycznie nowy” zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne wykonane z nowych
elementów, wcześniej nie używane, nie pochodzące z recyklingu, bez elementów regenerowanych lub pochodzących z demontażu, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo,
symbolem produktu i terminem przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem z zastrzeżeniem, ze symbol produktu
powinien znajdować się również na każdym materiale eksploatacyjnym.
Pod pojęciem „materiał nieregenerowany” zamawiający rozumie materiały do produkcji których nie użyto
składników poprzednio eksploatowanych, uzupełnianych bądź przerabianych. Nie dopuszcza się materiałów
eksploatacyjnych, w których obudowa, chip bądź jakikolwiek inny element był powtórnie wykorzystany w procesie produkcji materiału.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
telefon: 022 622 42 32, faks: 022 622 47 32
www.mcps.mazovia.pl, www.mcps-efs.pl
Projekt systemowy „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pod pojęciem „zalecane przez producenta danego urządzenia” należy rozumieć te materiały eksploatacyjne
(np. toner), które producent wymieni w instrukcji obsługi urządzenia lub na swojej stronie internetowej przy
opisie urządzenia.
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na produkty równoważne tj. o parametrach takich samych lub lepszych
w stosunku do produktów oryginalnych, które muszą być kompatybilne ze sprzętem wskazanym przez zamawiającego.
Przez „materiał równoważny” zamawiający rozumie materiał o parametrach i standardach jakościowych nie
gorszych, takich samych bądź lepszych (pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do materiału oryginalnego fabrycznie nowego, nieregenerowanego, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego
materiał jest przeznaczony, w pełni kompatybilny z urządzeniami pochodzącymi od firm wskazanych w formularzu ofertowym. Jednocześnie musi on być fabrycznie nowy i nieregenerowany, a po jego zainstalowaniu
w sprzęcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą pojawiać się żadne negatywne komunikaty
np. o nieoryginalności zastosowanego materiału (w przypadku, gdy toner oryginalny posiada wbudowany układ
scalony, który monitoruje proces druku i zużycie tuszu/tonera, produkt równoważny musi posiadać analogiczny
element). W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces
druku i zużycie tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element.
Dostarczone materiały eksploatacyjne (w tym również produkty równoważne) do urządzenia muszą być materiałami odpowiadającymi parametrom techniczno-eksploatacyjnym wskazanych urządzeń zgodnie z wymogami
producenta tych urządzeń.
Oferent gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego, tonerów do drukarki utraty praw
gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.
Okres gwarancji oferowanych tonerów - co najmniej 12 miesięcy od dnia odbioru przez zamawiającego.
Sposób opakowania musi umożliwiać identyfikację produktu (ilość, rodzaj, parametry techniczne) bez konieczności naruszenia opakowania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera tabela nr 1 i nr 2 zamieszczona w Formularzu Ofertowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
II. Przedmiot zamówienia Oferent zrealizuje w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
III. Oferent podlega wykluczeniu, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a oferentem, polegające w szczególności na:




uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
IV. Zamawiający dokona oceny ofert ważnych i spełniających wymogi, na podstawie: kryterium „cena” oferty
tj. cena brutto oferty - waga 100%, przyznając punkty wg wzoru:
𝑁𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
× 100 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑘𝑡.
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
telefon: 022 622 42 32, faks: 022 622 47 32
www.mcps.mazovia.pl, www.mcps-efs.pl
Projekt systemowy „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
V. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz. U. z 2014 r., poz. 915) cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe za wykonanie
których Zamawiający jest zobowiązany Oferentowi zapłacić, w tym również podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usług) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
2. Oferent zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, tj. sprzedaży artykułów biurowych, tonerów oraz koszty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
3. Oferent składając ofertę przedmiotu zamówienia zobowiązany jest, w tabeli nr 1 formularza ofertowego
(w kol. 2, 3), do określenia oferowanych tonerów i pojemników na zużyty toner zgodnie z opisem kolumn. Następnie Oferent w kol. 5 w wierszach opisanych odpowiednimi rodzajami przedmiotu zamówienia wpisuje skalkulowaną cenę jednostkową brutto (z podatkiem VAT). Następnie mnoży wartość kol. 5 z wartością kol. 4
i otrzymany iloczyn wpisuje do kol. 6 odpowiedniego wiersza. Otrzymane wartości w kol. 6 wszystkich wierszy
sumuje i otrzymany wynik wpisuje w kol. 6 wiersza „ Razem”. W przypadku, gdy wartość w kolumnie 6 nie
zgadza się z wynikiem mnożenia wartości kolumny 4 i 5, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę
jednostkową w kolumnie 5.
4. Oferent w tabeli nr 2 formularza ofertowego (w kol. 3), zobowiązany jest do określenia oferowanych materiałów biurowych zgodnie z opisem kolumn. Następnie Oferent w kol. 6 w wierszach opisanych odpowiednimi
rodzajami przedmiotu zamówienia wpisuje skalkulowaną cenę jednostkową brutto (z podatkiem VAT). Następnie mnoży wartość kol. 6 z wartością kol. 5 i otrzymany iloczyn wpisuje do kol. 7 odpowiedniego wiersza.
Otrzymane wartości w kol. 7 wszystkich wierszy sumuje i otrzymany wynik wpisuje w kol. 7 wiersza „ Razem”.
W przypadku, gdy wartość w kolumnie 7 nie zgadza się z wynikiem mnożenia wartości kolumny 5 i 6, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową w kolumnie 6.
5. Oferent sumuje kwoty podane w tabeli nr 1 i w tabeli nr 2 i wpisuje zsumowaną kwotę w pkt 5 Formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 zapytania ofertowego.
6. Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
7. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
VI. Ofertę zawierającą cenę oraz inne informacje należy przedstawić w sposób określony w formularzu oferty
stanowiącym załącznik Nr 2 zapytania ofertowego. Oferent:
 może podać tylko jedną cenę (określoną w PLN),
 w przypadku osób fizycznych należy podać cenę uwzględniającą wszystkie składki, jakie podlegają odprowadzeniu przez Zamawiającego w związku z zatrudnieniem osoby fizycznej, a zaoferowana cena musi
uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne.
VII. Oferta stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania ofertowego musi zostać sporządzona w formie pisemnej.
Oferta sporządzona przez Oferenta musi być podpisana. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręcznie złożony
podpis (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania
Oferenta. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
VIII. Rozliczenie z wybranym Oferentem nastąpi po zakończeniu zadania na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Oferenta i Zamawiającego - prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. Zapłata należności
nastąpi przelewem na wskazane konto w terminie 30 dni od dnia otrzymania i zaakceptowania przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
telefon: 022 622 42 32, faks: 022 622 47 32
www.mcps.mazovia.pl, www.mcps-efs.pl
Projekt systemowy „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IX. Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru wraz z załącznikami prosimy złożyć w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej położonej w Warszawie (kod pocztowy 02-002) przy ul. Nowogrodzkiej 62A do
dnia 17 marca 2015 r., do godz. 12:00.
X. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, zamkniętą w nieprzeźroczystym opakowaniu/kopercie.
Na opakowaniu należy umieścić nazwę, adres, telefon Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego, oraz oznaczenie
postepowania:
Oferta na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów i pojemników na zużyty toner do kserokopiarki
dla Wydziału ds. realizacji projektów PO KL w ramach projektu „Razem dla Mazowsza
– Edukacja w działaniu”. Znak sprawy: MCPS.POKL/TB/351-2/15.
XI. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów, którzy złożyli oferty, w ciągu 14
dni od terminu składnia ofert. Umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a oferentem, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w formie pisemnej.
XII. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XIII. Zamawiający nie wymaga wadium.
XIV. Do zapytania ofertowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (DZ. U.
z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.).
XV. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania zaproszenia do udziału w postępowaniu oraz przygotowania i przesłania swojej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez
podania przyczyny.
XVI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia dokumentów lub złożenia
wyjaśnień.
XVII. O wynikach postępowania zostaną poinformowani pisemnie Oferenci biorący udział w postępowaniu.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Tomasz Błacha, tel. (22) 622 42 32 wew. 43,
email: [email protected]
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty
3. Umowa
4. Wzór protokołu odbioru
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
telefon: 022 622 42 32, faks: 022 622 47 32
www.mcps.mazovia.pl, www.mcps-efs.pl