nr umowy kredytowej

Transkrypt

nr umowy kredytowej
Posiadacz
Załącznik nr .........do Wniosku/Umowy o kartę płatniczą Visa Business Electron
Nazwa
Numer Rachunku Bankowego (konta bieżącego lub pomocniczego)
Wzór podpisu Użytkownika
Dane użytkownika
Posiadacz wnioskuje o wydanie karty VISA Business Electron dla:
Imię
Nazwisko
Nazwisko rodowe matki
Nazwa, seria i numer dokumentu
tożsamości
Obywatelstwo
Nr PESEL
Adres do korespondencji (dokładny)
Dane do umieszczenia na karcie (np. imię i nazwisko, inicjał imienia i nazwisko) – 19 znaków z odstępami
Wnioskowane limity /proszę wypełnić po uzgodnieniu z Doradcą Klienta/:
Limit dzienny kwotowy dla operacji gotówkowych
Limit dzienny kwotowy dla operacji bezgotówkowych
Data, Pieczęć firmowa i podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania Posiadacza
Przyznane przez Bank limity:
Limit dzienny kwotowy dla operacji
gotówkowych
Limit dzienny kwotowy dla operacji
bezgotówkowych
Limit dzienny ilościowy dla operacji
gotówkowych
Limit dzienny ilościowy dla operacji
bezgotówkowych
PODPISY ZA BANK:
Data, Pieczątka podpisowa i 2 podpisy
PL P/K/WNVBE/011004
1/2
Dobrowolnie wyrażam zgodę na:
1. przetwarzanie moich danych osobowych przez Deutsche Bank PBC S.A. oraz wszystkie podmioty związane z prawnym
obiegiem karty płatniczej, zarówno w kraju, jak i za granicą w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy;
2. udostępnienie moich danych osobowych podmiotom krajowym lub zagranicznym (mającym siedzibę w kraju
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), powiązanym z Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice
Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D60262 Frankfurt nad Menem) w celu przeciwdziałania wykorzystaniu
działalności Banku dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny, lub innymi przestępstwami.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych Bankowi oraz ich poprawiania.
Data przyjęcia wniosku, Pieczątka imienna i podpis osoby
przyjmującej wniosek
PL P/K/WNVBE/011004
Data, Podpis Użytkownika
2/2