OGŁOSZENIE<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas

Transkrypt

OGŁOSZENIE<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas
Przetargi
XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym poniżej 60 000 euro
Nr sprawy SGG 3411/4/2006
OGŁOSZENIE<?xml:namespace prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60 000 euro
1 ) Nazwa i adres zamawiającego Gmina Słupia Jędrzejowska
tel. (041) 38 16 024 fax: (041)3816005
2) Ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów przy wejściu,
wymianą drzwi zewnętrznych oraz wykonania łazienki dla osób niepełnosprawnych.
3) Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.slupia.pl; www.slupiajedrzejowska.eobip.pl
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 45000000-7 Roboty budowlane
1
2
3
4
Budowa podjazdu – stan surowy
Budowa podjazdu – stan wykończeniowy
Remont parkingu, dojazd dla osób niepełnosprawnych
Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla osób niepełnosprawnych – roboty ogólnobudowlane,
wodnokanalizacyjne i elektryczne
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych i wariantowych.
5) Termin wykonania zamówienia: 2006.10.31
6) Opis warunków udzielania zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
- Oferta wykonawcy wg wzoru załączonego do dokumentacji przetargowej i podpisana przez upełnomocnionych
przedstawicieli.
- Kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarem robót oraz kosztorys z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą
wynagrodzenie ofertowe (wynagrodzenie nie powinno uwzględnić podatku VAT) według opracowanego
załącznika do specyfikacji
- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle art. 24 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru (albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) potwierdzający,
że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi przetargu. Wystawiony z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
- Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
- Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne we właściwym urzędzie skarbowym oraz właściwym oddziale ZUS wystawione z datą
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 roboty budowlane o
wartości 50 000 zł każda odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
wykonane należycie; (załącznik nr 2)
- Kopia uprawnień zawodowych.
- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów.
- Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
wykażą, iż posiadają zdolność kredytową, bądź środki finansowe na koncie w wysokości co najmniej 50 000 zł.
- Oferta będzie napisana na maszynie lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego
przedstawiciela Oferenta.
- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Przetargi
Przetargi
- Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim.
- Oświadczenie o akceptacji dokumentów przetargowych.
- Oświadczenie o sprawdzeniu dokumentacji projektowej i przedmiaru robót, oraz zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń i uwag
do tej dokumentacji .
-Polisę lub inny dokument, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej. W przypadku podmiotów występujących wspólnie składa każdy z podmiotów.
- Dokumenty, o których mowa w rozdziale IV, mogą zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez oferenta.
6) Informacja na temat wadium:
Brak wadium.
7) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena = 100%
8) Oferty winny być złożone nie później niż do dnia 16 lipca 2006 roku do godziny 10.00 na adres Urząd Gminy Słupia, Słupia
257, 28-350 Słupia
9) Termin związania z ofertą 30 dni
10) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
11) Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wójt Gminy
Janusz Grabek
Załączniki:
Nazwa pliku
Typ pliku Rozmiar
Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna.pdf
117.96 KB
Załącznik nr 4 b - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.pdf
92.46 KB
Załącznik nr 4 a - Adaptacja pomieszczenia na łazienkę.pdf
75.38 KB
Załącznik nr 3 - Oferta wykonawcy.pdf
22.08 KB
Załącznik nr 2 - Wykaz robót z ostatnich 5 lat.pdf
20.41 KB
Załącznik nr 1 - Projekt umowy.pdf
42.90 KB
SIWZ.pdf
54.02 KB
Podmiot publikujący
Urząd Gminy
Słupia
Wytworzył
Publikujący
Przetargi
2006-07-24
-