BIM wrzesień.indd

Komentarze

Transkrypt

BIM wrzesień.indd
BIM - WRZESIEŃ 2006
1
BIM - WRZESIEŃ 2006
2
BIM - WRZESIEŃ 2006
U���� R������� Ś�����
„Dożynki, dożynki i po dożynkach”. Można tak powiedzieć
zwyczajowo i zamknąć temat organizacji Śląskich Dożynek
przez naszą gminę. Ale warto zastanowić się chwilę i poświęcić kilka zdań komentarza dla tej niewątpliwie dużej imprezy.
Wszyscy uczestnicy Śląskich Dożynek podkreślali ogromny rozmach tej uroczystości i bardzo ambitny urozmaicony
program artystyczny. Na pewno nikt się nie nudził. Krótka
ulewa też nie uczyniła na uczestnikach większego wrażenia, bo wszyscy oczekiwali następnego punktu programu. Bezpośrednia bliskość obiektów szkolnych pozwoliła schronić
się przed deszczem a potem znowu uczestniczyć w zabawie przy wspaniałej pogodzie.
Przed Dożynkami zwracałem się do mieszkańców gminy z prośbą o obecność. Dzisiaj
serdecznie Państwu za to dziękuję. Potwierdzili Państwo swoją obecnością, że identyfikujecie się z działalnością Wójta, Rady Gminy i Urzędu, a jednocześnie oddaliście należny
szacunek ludziom pracującym w rolnictwie, pracującym na polskiej wsi.
Nigdy na żadnej gminnej imprezie nie było tylu znamienitych gości. To też świadczy
o uznaniu dla rolników i ludzi wsi, ale również jest oznaką docenienia organizacji Dożynek Województwa Śląskiego przez gminę Mykanów. Staraliśmy się wykorzystać tę okazję
do promocji naszej gminy. Wierzcie mi Państwo, nie mamy się, czego wstydzić. Jeszcze
raz udowodniliśmy, że jesteśmy dobrą, mocną gminą, której inni zazdroszczą rozmachu
inwestycji, przedsiębiorczości mieszkańców, dobrej kondycji finansowej i dużych osiągnięć w oświacie, kulturze i sporcie. Jedyny mankament, który został zauważony to bardzo skromny repertuar żywnościowy, czym w dniu uroczystości sami jako organizatorzy
byliśmy zaskoczeni. Proszę mi wierzyć, że mieliśmy podpisaną umowę z firmą na bogaty
zestaw żywnościowy w trakcie imprezy. Z umowy tej firma się nie wywiązała, za co poniosła przewidziane konsekwencje finansowe. Jestem przekonany, że zestaw dla ducha był
przekonujący i potrzeby ciała zostały nieco załagodzone.
Chcę ogromnie podziękować wszystkim wystawcom, sponsorom, gościom i uczestnikom Dożynek za stworzenie naprawdę wspaniałego klimatu uroczystości. Chcę podziękować rolnikom, i ogrodnikom, którzy prawie w komplecie stawili się do wyróżnień. Chcę
podkreślić rolę komitetu organizacyjnego, służb mundurowych i strażaków ochotników.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom za godne reprezentowanie naszej gminy. Stworzyliśmy
wspólnie dużą reprezentację. Było nas około 6 000. Sukces organizacyjny skłonił mnie do
przemyślenia organizacji corocznych dożynek gminnych, co roku w innej miejscowości.
Śląskie Dożynki w Mykanowie utwierdziły mnie w przekonaniu, że jest taka potrzeba.
Z PODZIĘKOWANIEM
DLA MIESZKAŃCÓW I REPREZENTANTÓW
MYKANÓW
WÓJT GMINY KRZYSZTOF SMELA
GMINY
3
BIM - WRZESIEŃ 2006
ŚWIĘTO PLONÓW JUŻ ZA NAMI
G
mina Mykanów została uhonorowana organizacją
VII Dożynek Województwa Śląskiego, które odbyły się 27 sierpnia b.r. Wybór to nie przypadkowy, bowiem w powiecie częstochowskim jesteśmy gminą
największą zarówno obszarowo jak i rolniczo. Na terenie
Gminy Mykanów funkcjonuje 1500 gospodarstw rolnych,
300 gospodarstw ogrodniczych, zarejestrowanych jest
1200 podmiotów gospodarczych. Doceniając trud rolników i ogrodników organizatorzy Dożynek – Śląski Urząd
Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
Śląska Izba Rolnicza, Urząd Gminy Mykanów - nominowali na Starostów Dożynkowych przedstawicieli środowiska rolniczego i ogrodniczego. Rolę Starościny Dożynek
powierzono Pani Emilii Płuszka z Mykanowa, gospodarującej wraz z mężem na 380 ha. Gospodarstwo prowadzone przez Państwa Płuszków specjalizuje się w produkcji
zbóż i rzepaku. Starostą został Pan Krzysztof Podlejski,
który wraz z żoną prowadzi gospodarstwo ogrodnicze o
powierzchni 3 ha w tym uprawy pod osłonami 1,5 ha (róże
na kwiat cięty).
Uroczystości dożynkowe w Mykanowie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz rządowych
i samorządowych regionu. Gościliśmy min. Arcybiskupa
Metropolitę Częstochowskiego Stanisława Nowaka, Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego, V –
ce Marszałka Województwa Śląskiego Jana Grelę, Członka Zarządu Województwa Śląskiego Wiesława Marasa, V
– ce Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
Jerzego Kłudkę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa Sebastiana Filipka Kaźmierczaka, Wojewodę
Ślaskiego Tomasza Pietrzykowskiego, V – ce Wojewodę Śląskiego Artura Warzochę, Starostę Powiatu Częstochowskiego Mieczysława Chudzika, V – ce Starostę Powiatu Częstochowskiego Krzysztofa Kubata, Prezydenta
Miasta Częstochowy Tadeusza Wronę, V - ce Prezydenta Bogumiła Sobusia, Dyrektora Oddziału Regionalnego
Agencji Rynku Rolnego Tomasza Babińskiego, V– ce
Prezes Śląskiej Izby Rolniczej Małgorzatę Rząsa, Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Marka
Karolczyka, Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie Antoniego Smolarka, Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Zbigniewa
Hibnera, Komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach
Włodzimierza Jączyka, Dyrektora Śląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Jerzego Borowca, Dyrektora Slaskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Jacka Mokrosa, Dyrektora Wydziału terenów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Jerzego Motłocha,
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Częstochowie Tadeusza Taranka, Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Częstochowie Andrzeja Perlińskiego, Za
– ce Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie Jaro-
sława Piotrowskiego, a także burmistrzów, starostów
ościennych powiatów, wójtów, radnych województwa śląskiego, radnych powiatowych i gminnych, szefów straży
pożarnych, przedstawicieli oświaty, służb weterynaryjnych
i epidemiologicznych. Nie sposób wymienić wszystkich
przybyłych gości. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli
zaproszenie gospodarza dożynek Wójta Krzysztofa Smeli. W sposób szczególny dziękujemy mieszkańcom naszej
gminy, którzy zaprezentowali się w jak najlepszy sposób,
licznie uczestnicząc w tym rolniczym święcie.
Obchody największego w roku święta plonów,
poprzedziło otwarcie Wystawy Dożynkowej. Symbolicznego przecięcia powrósła dokonali starostowie dożynek
Emilia Płuszka i Krzysztof Podlejski, Członek Zarządu
Województwa Śląskiego Wiesław Maras, Starosta Powiatu Częstochowskiego Mieczysław Chudzik oraz Wójt
gminy Mykanów Krzysztof Smela. Uwagę zwiedzających
przyciągały nowoczesne maszyny rolnicze, ciągniki, agregaty uprawowe, siewniki i pługi. Swój dorobek prezentowały gminy; Mykanów, Kłomnice, Janów a także instytucje związane z rolnictwem ARiMR, ARR, ARN, KRUS,
Śląska Izba Rolnicza, Stacja Chemiczno Rolnicza, Małopolska Stacja Biotechnologii i Unasienniania Zwierząt,
PIOR. Wystawcy prezentowali płody rolne, dziedzictwo
kulturowe wsi częstochowskiej, zanikające zawody choćby kowalstwo, koszykarstwo, hafciarstwo i koronkarstwo.
Przypomniano także sprzęty ułatwiające kiedyś pracę w
gospodarstwie domowym. Wśród wyróżniających się stoisk na uwagę zasługiwało to z kwiatami pochodzącymi
z gospodarstwa ogrodniczego Krzysztofa Podlejskiego
–Starosty Dożynek oraz miejscowych ogrodników. Swój
dorobek prezentowały także szkoły, Gminny Ośrodek
Kultury w Mykanowie, ludowe zespoły śpiewacze, KTT
Zorba.
Oficjalną część uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w Kościele Parafialnym w Mykanowie, celebrowana przez ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka Metropolitę Częstochowskiego. W wygłoszonej homilii arcybiskup podziękował rolnikom za ich trud, który traktują jako
powołanie i świadomy wybór. Przypomniał rolę chleba w
wymiarze duchowym i materialnym, życzył rolnikom, aby
byli jak dawniej – przykładem wierności i tradycji polskiej, aby trwając przy ziemi matce i żywicielce stanowili
grunt, na którym będzie owocować Słowo Boże. Po poświęceniu chlebów i wieńców dożynkowych, starostowie i
przedstawiciele organizatorów Święta Plonów złożyli dary
ołtarza – złoty ornat ofiarował Urząd Marszałkowski Woj.
Śląskiego, ampułki w złoconej oprawie oraz stułę ofiarowało Starostwo Powiatowe w Częstochowie, komża i alba
to dar od Urzędu Gminy w Mykanowie, komplet bielizny
kielichowej ofiarowała Śląska Izba Rolnicza.
»
4
BIM - WRZESIEŃ 2006
NAJLEPSI ROLNICY
W GMINIE
Po Mszy Świętej barwny korowód dożynkowy z chlebami
i wieńcami dożynkowymi niesionymi przez przedstawicieli gmin, w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej, udał
się na plac dożynkowy. Tutaj rolników i przybyłych gości
oficjalnie powitał wójt Krzysztof Smela. Starostowie przekazali bochny chleba wypieczone z tegorocznych zbóż
przedstawicielom organizatorów tegorocznych dożynek a
także wójtowi Krzysztofowi Smeli – gospodarzowi tegoż
święta. Zaś przedstawiciele władz podzielili się chlebem z
obecnymi na placu.
W okolicznościowych przemówieniach, mówcy
zwracali uwagę na trudne problemy, ale jednocześnie na
budzące się nadzieje dla polskiego rolnictwa. Do zebranych rolników i uczestników dożynek życzenia i podziękowania przesłał listownie Minister Rolnictwa Andrzej
Lepper. List w imieniu Ministra odczytał poseł Andrzej
Grzesik.
Dożynki to czas dziękczynienia i zabawy po dobrze
wykonanej pracy. Nie zabrakło, więc tańców, śpiewów,
konkursów i dowcipnych przyśpiewek. Spośród 14 zgłoszonych do konkursu wieńców dożynkowych I miejscem
wyróżniono wieniec Zespołu Śpiewaczego z Kościelca, II
miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Mykanowa,
zaś trzecia nagroda przypadła KGW z Dąbrowy Zielonej.
Koncert dożynkowy otworzył wspólny występ zespołów
Borowianek, Mykanowianek oraz kapeli Rybnianie, w
której gościnnie zagrał wójt naszej gminy Krzysztof Smela. Na scenie prezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa”, pary taneczne KTT Zorba. Niebywałą atrakcję
stanowił występ kabaretu OTTO i kapeli góralskiej Trybunie Tutki. Z entuzjastycznym przyjęciem spotkał się (jak
zawsze) występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa. Warto wspomnieć, że z akompaniamentem orkiestry
ludowe piosenki zaśpiewali soliści Katarzyna Szczepanik
i Karol Miernikiewicz. Koncert Szymona Wydry, mimo
późnej godziny, zgromadził rzesze młodzieży, a potem
kolejną atrakcją był pokaz sztucznych ogni. Warto dodać,
że na małej scenie dożynkowej prezentowały się zespoły
ludowe z całego powiatu. Atrakcji to jednak nie koniec.
Przedstawiciele gmin Konopiska i Mykanów rywalizowali ze sobą w turnieju dożynkowym. Mogli się wykazać w
rzucie snopkiem, przeciąganiu wozu drabiniastego, zbieraniu ziemniaków na czas, biegu z przeszkodami w stroju
rolniczym. Również na amatorów siatkówki czekała nie
lada gratka – mecz pokazowy Wkręt – Metu AZS Częstochowa z Gminą Mykanów. Można było także oglądać
akrobacje samolotowe i skoki spadochronowe.
W tak bogatym programie na pewno każdy znalazł coś
dla siebie.
red.
P
odczas VII Dożynek Województwa Śląskiego wyróżnienia oraz tytuł przodującego producenta rolnego otrzymali najlepsi rolnicy i ogrodnicy z gminy
Mykanów:
Ciesielski Edward - Borowno, Worwąg Robert - Borowno, Rachwał Grzegorz – Borowno, Radecki Kazimierz
– Borowno, Szczepanik Piotr – Grabówka, Nowak Jerzy
– Grabówka, Rygalik Krzysztof – Cykarzew Północny,
Rychlewski Aleksander – Cykarzew Północny, Rychlewski Marek – Cykarzew Północny, Romański Andrzej – Cykarzew Północny, Szponder Janusz – Adamów, Szewczyk
Edward – Cykarzew Stary, Jamroziński Mirosław – Stary
Broniszew, Jeziak Włodzimierz – Lubojenka, Kielan Wiesław – Cykarzew Północny, Brewczyński Tomasz – Mykanów, Złoty Tadeusz – Radostków, Szczepanik Grzegorz
– Rusinów, Nabiałczyk Krzysztof – Lubojna, Dąbrowski
Jerzy – Kokawa, Szychalski Jan – Lubojenka, Nabiałczyk
Jarosław – Lubojenka, Rędzioch Stanisław – Radostków,
Długosz Jacek – Czarny Las, Płuszka Dariusz – Mykanów, Podlejski Krzysztof – Wola Hankowska, Białas Marek – Grabowa, Zasępa Gabriel – Borowno, Brewczyński
Cezary – Mykanów, Brewczyński Michał – Mykanów,
Lechowski Wojciech – Mykanów, Wawszczak Małgorzata
– Łochynia, Wierus Zdzisław – Borowno Kolonia, Biecek
Andrzej – Grabowa, Niemczyk Adam – Lubojna, Szulc Jerzy – Nowa Rybna, Rorat Andrzej – Adamów, Merc Piotr
– Radostków, Siedlak Włodzimierz – Stary Kocin, Wróblewska Zenona – Borowno Kolonia.
Nagrodami Starosty Częstochowskiego w kategorii przodujący producenci rolni uhonorowano Państwa
Mariolę i Grzegorza Szczepaników z Rusinowa.
Wśród nagrodzonych w konkursie na „Estetyczne
zagospodarowanie zagrody wiejskiej” znaleźli się Państwo
Sylwia i Tomasz Szulcowie z Rybnej.
Serdecznie gratulujemy.
&&&&
P
red.
PREZENTOWALI
REGION
odziękowania kierujemy także do osób i instytucji,
które przygotowały stoiska wystawiennicze i promowały w ten sposób nasz region podczas VII Wojewódzkich Dożynek Województwa Śląskiego w Mykanowie, a także tym wszystkim, którzy pomogli w sprawnej
& & &
»
5
BIM - WRZESIEŃ 2006
organizacji imprezy. Byli to:
POMOGLI
SPONSORZY
Starostwo Powiatowe w Częstochowie; Gmina Janów; Gmina Kłomnice; LEADER; AGROS – WROŃSKI – ze Strzelec Wielkich, AGROSPEC – Kłudka
z Walenciowa, ROL MECH z Mstowa, AGROMA
– Świerklaniec, POL AGRA – Magazyn Nowoczesnego Nolnictwa – Poznań, Ośrodek Doradztwa Rolniczego Rolniczego Częstochowie – Danuta Tomza, Mariola Gmitruk (hafciarstwo i koronczarstwo),
Kierczak Krzysztof – Janów (kowalstwo artystyczne), Mariola Pastusińska – Aleksandria (hafciarstwo);
Małgorzata i Marek Białas- Piekarnia „Małgorzata”
– Grabowa; Masarnia „MIDEX” – Danuta i Mirosław
Niestrój (wędliny) - Wola Hankowska; Piotr Szczepanik (słoma prasowana) – Grabówka; Mariusz Szot
(altanki) - Cykarzew Płn; Zych Władysław (wyplatanie koszyków) – Cykarzew Płn; Tyfel Jan (starodawne wyposażenie gospodarstwa domowego) – Cykarzew Płn; Adam Niemczyk - Lubojna, Gołębiowski
Stanisław - Kiedrzyn, Rospondek Jadwiga – Kocin
Nowy, Wilk Józef – Kokawa, Nabiałczyk Krzysztof
– Lubojna; (stoisko kwiatowe) Jan Ferenc – Borowno, Jerzy Zasępa, Adam Zasępa – Kruszyna, Józef
Grobelny, Janusz Grobelny – Witkowice (stare motocykle); Ślaska Izba Rolnicza w Katowicach, Agencja
Rynku Rolnego w Katowicach, AR i MR w Częstochowie; Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie; ROMEO – (makarony) Roman
Sapała – Kokawa; MAJKONI –( makarony) Andrzej
Miśkiewicz – Mykanów; Piekarnia Majami (wypiek
chlebów dożynkowych) – Michał Dziewior, Marek
Dziewior – Wola Kiedrzyńska;
Podlejski Krzysztof (róże) – Wola Hankowska; Błaszczyk Krzysztof (lilie) – Nowa Rybna; Piotr Jamroziński (krzewy ozdobne) – Stary Broniszew; Robert
Wolski (rośliny cebulowe) – Czarny Las; BGŻ – Częstochowa; Regionalne Centrum Inf. Europejskiej
przy Akademii Polonijnej w Cz – wie; Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasion w Katowicach;
Małopolskie Centrum Biotechniki w Częstochowie,
Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Gliwicach; Andrzej Gliński (cebule kwiatowe, grzyby)
– Blachownia; Sabina Pożarlik (miód) – Rędziny;
Andrzej Gorzelak (jabłka) – Nieznanice; Zdzisław
Jegierski (miód) – Borowno; Eugeniusz Janeczek
(miód) – Przedkocin; Chajdas Józef (miód) – Lubojna, Szkoła Językowa Helen Dorn – Częstochowa; Eugenia Brewczyńska – opieka medyczna, służby mundurowe – policja i ochotnicze straże pożarne.
red.
O
rganizacja tak dużej imprezy nie może obyć się
bez udziału sponsorów, dlatego w tym miejscu
składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich firm, które okazały pomoc w realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EL-FACH” Stanisław Ignasiak; „EKOSAN”
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska; Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane „STEBUD” Stefan Pustelnik;
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji o. Cz-wa.
S.A.; Zakład Energetyczny „ENION” S.A. Oddział Częstochowa; Agencja Rynku Rolnego; Bank Ochrony Środowiska; „Rem-Wod” Kielce; Zakład Wodno Melioracyjny
Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik; „PROTOS” Technika
Pożarnicza, Andrzej Dzieciaszek; Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe „WKRĘT - MET” Joanna i Wojciech Klimasowie; Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „GREEN PACK” Tadeusz Szymanek;
Bank Spółdzielczy Mykanów; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MILA” Janusz Worwąg; Drog-Bud
sp. z.o.o.; Candidus Sp. z.o.o.; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny
Częstochowa; Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział
Częstochowa; Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MIDEX”
Danuta i Mirosław Niestrój; Piekarnia MaJaMi Michał i
Marek Dziewior; Piekarnia Jędryka Jerzy Jędryka Częstochowa; Firma BALSENA Częstochowa; Drabpol Paweł Drabczyński, Jerzy Ludwin; DREWBÓD Mariusz
Szot Cykarzew Północny; FPHU „MIKRUS” Stanisław,
Łukasz, Marcin Kucharczykowie; „MASKPOL” Panki; „BIRWO”, Zakład Kaletniczy, Kokawa, „HEMAR”
Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowe, Wola Hankowska; „Basia” Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Częstochowa; „Banaszkiewicz” Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe, Wola Kiedrzyńska; OPTIKOM - BIS Sp.
z o.o. Częstochowa; „AMGA”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Krakowska 23 42 - 200 Częstochowa; „CEMEX” Polska Sp. z o.o., Zakład Cementownia Rudniki,
„A V O N” Częstochowa; „MIRAŻ” S.C. Jacek i Zdzisław
Flis, Radostków Kol. „GOSIA” Z.H. Małgorzata Niemczyk Hurtownia Kwiatów Doniczkowych, Czarny Las,
„BINO COMPUTERS” Częstochowa; WRÓBLEWSCY Gospodarstwo Szkółkarskie, Borowno; Mechanika i Elektronika Pojazdowa, Krzysztof Skowroński, Mykanów;
„DĄSTAL” Z.P.U.H Rędziny; E & R Elżbieta i Ryszard
Kołodziejczykowie Częstochowa; Gmina Poczesna; Gmina Kruszyna; Gmina Rędziny; Gmina Kłomnice; Miasto
Częstochowa; Gmina Przyrów; Gmina Dąbrowa Zielona;
Gmina Koniecpol.
red
&&&
6
BIM - WRZESIEŃ 2006
7
BIM - WRZESIEŃ 2006
8
BIM - WRZESIEŃ 2006
9
BIM - WRZESIEŃ 2006
10
BIM - WRZESIEŃ 2006
Inwestycje Orkiestra w stolicy
U
kończono ocieplenie Szkoły Podstawowej w Mykanowie i Starym Kocinie, wraz z wymianą obróbek blacharskich.
Trwają prace końcowe przy remoncie kapitalnym
świetlicy w Lubojence.
Wykonano płytę boiska Centrum Sportowego w
Borownie, wraz z odwodnieniem i drogą dojazdową. Powstały także nasypy pod trybuny. W II etapie tej inwestycji
przewiduje się budowę bieżni lekkoatletycznej ze skocznią, oraz kortu tenisowego z odwodnieniem.
W trakcie procedur przetargowych jest inwestycja
dotycząca budowy chodnika dla pieszych w Kokawie a
także skrzyżowania drogi w Radostkowie z drogą wojewódzką.
Ogłoszono przetarg na budowę sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Starym Broniszewie.
Realizowana jest budowa sieci kanalizacyjnej o
długości 30 km wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
w Rybnej.
Do inwestycji zakończonych zaliczyć można rozbudowę Gimnazjum w Borownie.
&&&
red.
DRAB-POL przenosi się
do Mykanowa
M
łodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa była jedyną orkiestrą w kraju, wybraną do wykonania
oprawy muzycznej uroczystej mszy świętej celebrowanej w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Nabożeństwu przewodniczył Prymas
Polski Józef Glemp. Uroczystości zorganizowane w dniach
8 i 9 września, upamiętniały 85 rocznicę powstania Związku Ochotniczych Staży Pożarnych. Orkiestra koncertowała także na Zamku Królewskim w Warszawie towarzysząc
otwarciu wystawy jubileuszowej Związku OSP.
&&&
red.
NASZ NAJLEPSZY
PRZYJACIEL
P
oczątki udomowienia psa sięgają okresu mezolitu –
10 000 do 4 000 lat przed naszą erą. Wynika z tego,
że pies towarzyszył człowiekowi od początków
naszej cywilizacji. Filozofowie XVI stworzyli teorię, że
zwierzęta są istotami bezmyślnymi. Pogląd ten pokutował
w umysłach ludzi na przestrzeni stuleci. Dopiero ostatnie
lata i poparte naukowymi dowodami badania przeczą tej
tezie. Człowiek nie jest jedynym rozumnym i czującym
stworzeniem na ziemi. Niestety wielu z nas uważa, że od
zwierząt, istot niższych różnimy się zasadniczo, a nie tylko
w pewnym stopniu. Gdybyśmy w większym stopniu rozumieli mowę psów to w wielu z nas zburzyłoby to tę iluzję i
potwierdziło nasze pokrewieństwa ze zwierzętami.
Jeżeli ktoś ma wątpliwości czy dobrze postępuje
ze zwierzętami powinien zajrzeć do Ustawy o ochronie
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r – tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Ustaw Nr 106 z 2003 r pozycja 1002.
Artykuły zawarte w tej Ustawie w istotny sposób podkreślają fakt, że zwierzę nie jest rzeczą, z którą człowiek
może robić, co tylko zechce. Szczególnie należy zwrócić
uwagę na artykuł 1 tejże Ustawy:
Działająca na terenie całej Polski firma
„DRAB-POL” zajmująca się szeroko pojętymi systemami nawigacyjnymi i kontrolnymi dla pojazdów
ciężarowych, wybrała naszą gminę na lokalizację nowej centrali. Potwierdza to atrakcyjność terenów inwestycyjnych którymi dysponuje Gmina Mykanów,
szczególnie w kontekście rozpoczynających się właśnie prac przy budowie autostrady A-1.
12 lipca miało miejsce symboliczne wkopanie szpadla pod budowę nowej siedziby firmy. Uroczystość odbyła się w obecności Wójta naszej gminy Krzysztofa Smeli, Przewodniczacej Rady Gminy
Art. 1. 1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do
Mykanów Anny Gurtman, Naczelnika Wydziału odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
Architektury w Starostwie Powiatowym Eugeniusza winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
Bagińskiego, Proboszcza Parafii Mykanów ks. Marcina Bachorskiego.
Człowiek myślący i czujący w zasadzie nie poźródło
Tomasz Ślęzak - UG Mykanów
DRAB POL NEWS
&&&
trzebuje kolejnych artykułów ani innych ustaw. Niestety
wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z odpowiedzialności,
jaka na nich ciąży z chwilą, w której zaopiekują się zwierzęciem. Częste są przypadki porzucania psów z często
błahych powodów, nieraz w szczególnie okrutny sposób
poprzez przywiązywanie psa w lesie do drzewa.
»
11
BIM - WRZESIEŃ 2006
Na terenie naszej gminy jedynie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy znaleziono około 10 porzuconych,
bezpańskich psów. Świadczy to ogromnej skali zjawiska,
ludzkiej bezmyślności i okrutności.
Biorąc pod uwagę kolejne artykuły Ustawy o
ochronie zwierząt chcemy podkreślić, że takie postępowanie jest to sprzeczne z prawem
Art. 5. Każde zwierzę wymaga humanitarnego
traktowania.
Art. 6. 1. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione.
2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: umyślne zranienie
lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego
prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu
9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;
10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych
warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie
rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;
11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa
lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;
12) stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;
14) trzymanie zwierząt na uwięzi, która powoduje
u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewnia
możliwości niezbędnego ruchu; Osoby, które znęcają się
nad zwierzętami muszą liczyć się z karami opisanymi w
tej Ustawie.
Art,. 35. 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6
ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 albo znęca się nad nim w
sposób określony w art. 6 ust. 2 i art. 31, podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo
grzywnie.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1
działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że postępowanie ze zwierzętami objęte jest również przykazaniami
kościelnymi. Przykazanie V brzmi – Nie zabijaj. Ono nie
brzmi: Nie zabijaj innych ludzi. Zgodnie z nauką Kościoła
zgodnie z tym przykazaniem nie wolno niepotrzebnie zabijać ani krzywdzić innych istot żyjących, a więc również
naszych „braci mniejszych”. Oczywiste jest, więc, że człowiek,który krzywdzi zwierzęta popełnia grzech.
Niniejszym apelujemy o większe współczucie
dla zwierząt, o świadomą opiekę nad nimi polegająca
na odpowiednim żywieniu, opiece lekarskiej i odpowiedniej porcji ruchu dla psa.
12
Dobrze traktowany pies odwdzięczy się nam w sposób,
z którego my ludzie jeszcze nie zdajemy sobie do końca
sprawy.
Szereg badań przeprowadzonych przez specjalistów z wielu krajów dowiodła, że sama obecność psa
wpływa na zdrowie człowieka, przeciwdziała depresji,
reguluje ciśnienie krwi, wspomaga nauczanie, redukuje
stres. Towarzystwo psa zalecane jest przede wszystkim ludziom z chorobami serca, pies poprawia im jakość życia, a
nawet je przedłuża.
Oprócz poprawy naszego zdrowia pies niejednokrotnie poprawia nasz humor okazując nam swoją bezgraniczną miłość. Do jakiej miłości zdolny jest pies dowiodła niedawno bezdomna, mała suczka porzucona w
Broniszewie Starym. Pracownicy Urzędu Gminy po interwencji osoby zgłaszającej znaleźli tę suczkę, przywieźli i
zamknęli w pomieszczeniu garażowym Urzędu Gminy w
Mykanowie. Okazało się jednakże, że suczka pozostawiła maleńkie szczeniaczki. W chwili, gdy otworzono drzwi
garażu suczka uciekła, pokonała 10 km i odnalazła miejsce w Broniszewie Starym, gdzie pozostawiła szczenięta.
Zwierzęta zostały przewiezione do schroniska dla zwierząt
w Kłomnicach.
W Schronisku dla zwierząt „AS” w Kłomnicach
( adres internetowy www.schronisko.klomnice.pl ) czekają
na nas zwierzęta, które w zamian za opiekę obdarzą nas
swoją bezgraniczną miłością i wdzięcznością. Pamiętajmy
jednak, aby nasza decyzja była w pełni świadoma obowiązków, jakie na nas czekają z chwilą, kiedy zabierzemy
zwierzątko do domu.
Marzena Kornicka
UG w Mykanowie
&&&
Klęska suszy w
Gminie Mykanów
B
rak opadów w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień
spowodował duże straty w uprawach rolniczych na
obszarze Gminy Mykanów. Wychodząc naprzeciw
wnioskom rolników Wójt Gminy Pan Krzysztof Smela powołał Gminną Komisję ds. szacowania szkód suszowych.
Komisja w składzie: Józef Perczak, Andrzej Kwapisz,
Adam Wochal i Ewa Turek przyjęła podania i dokonała
szacowania szkód w 703 gospodarstwach rolnych znajdujących się na terenie Gminy.
Według sporządzonego zestawienia zbiorczego
straty liczone metodą poniesionych kosztów bezpośrednich na uprawy wynoszą 3001652 tys. złotych i obejmują
obszar 4455 ha.
»
BIM - WRZESIEŃ 2006
Największe szkody w uprawach rolnych wystąpiły w zbożu jarym -50%, ziemniakach –45%, użytkach zielonych II pokos 100%, rzepaku ozimym - 35%. Zgodnie z
zapowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej rolnikom poszkodowanym klęską suszy będzie
udzielana pomoc socjalna, kredytowa oraz w formie dopłat do materiału siewnego. Pierwszą formą pomocy jest
pomoc socjalna, którą będą wypłacały Gminne Ośrodki
Pomocy Społecznej na podstawie złożonego przez rolnika
wniosku.
Poszkodowani przez suszę rolnicy winni spełniać
warunki określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Pomoc przewidziana jest dla rolników, którzy z mocy ustawy podlegają
ubezpieczeniu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników. Wysokość pomocy zależna jest od
wielkości gospodarstwa: 500 zł do 5 ha,1000 zł powyżej 5
ha. Każdy może dodatkowo otrzymać 392 zł w przypadku
posiadania w gospodarstwie bydła, owiec, kóz oraz koni i
posiada użytki zielone, a szkody spowodowane suszą wynoszą powyżej 30 %.
Obecnie Komisja zgodnie z zaleceniem Wojewody
przekazała za pośrednictwem Wójta do GOPS-u protokoły
szacowania szkód, a do poszkodowanych rolników rozsyłane są druki wniosków o pomoc socjalną. Ustawodawca
określił ostateczny termin składania wniosków na dzień 15
października 2006.
Pozostałe formy pomocy tj. kredyty i dopłaty do
materiału siewnego będą dostępne po ogłoszeniu przez
Wojewodę stanu klęski suszy na terenie Gminy Mykanów.
będą wypłacane na podstawie decyzji Wójta w terminie1-30 listopada w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy.
Opracował J.Perczak
PZDR w Częstochowie
O
&&&
DOPŁATY DO PALIWA
P
rocedura i warunki ubiegania się o dopłaty do paliwa rolniczego zużywanego do produkcji rolnej w
2006 roku określa Ustawa z dn.10 marca 2006 r.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji
rolnej powinien zbierać imienne faktury VAT z numerem
NIP.
W roku 2006 zwrot pieniędzy będzie następował
na podstawie złożonych wniosków z załączonymi fakturami. Wielkość kwoty zależna będzie od ilości użytkowanych ha użytków rolnych x 38,70 zł. Wnioski należy składać osobiście w terminie od 1 do 30 września 2006 r. wraz
z fakturami wystawionymi od 1 stycznia 2006r. Pieniądze
13
Józef Perczak
PZDR ŚODR w Częstochowie
&&&
Seminarium
Wyjazdowe
do Poznania
Wójt Gminy Mykanów i Śląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizują wyjazd w dniu 14 października 2006
roku dla rolników i ogrodników z terenu gminy Mykanów na Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra-Farm w Poznaniu.
Zapisy na wyjazd przyjmują:
Andrzej Kwapisz – pok nr 6, Adam Wochal
i Józef Perczak – pok. nr 7.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /034/3288019 w. 33. Ilość
miejsc ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Żeglarski obóz
d 16 do 25 sierpnia 2006 roku żeglarze z ULKS
KADET i ULKS Mykanów przebywali na obozie szkoleniowo rekreacyjnym w Ostrowach. Program zgrupowania był bardzo atrakcyjny. Obozowicze
uczyli się pływania wpław, rozgrywali mecze siatkówki,
zwiedzili rezerwat danieli, ratowali „starych żeglarzy osiadłych na mieliźnie”, zaś wieczory spędzali przy grilu. Jak
na żeglarzy przystało zorganizowali obozowe regaty, w
których Puchar najlepszego żeglarza wywalczyli kolejno
Łukasz Łysik, Michał Lacek, Natalia Gawrońska – jedyna
dziewczyna na obozie. Wybrano także najlepszych początkujących żeglarzy: Cezarego Owczarka – pierwszoklasistę
najmłodszego obozowicza, Dawida Niemczyka, Marcina
Kowalczyka. W drugim wyścigu najlepszymi okazali się
Wojtek Noszczyk, Piotr Noszczyk, Łukasz Łysik. Organizatorami obozu byli LUKS KADET i LUKS Mykanów.
O tym jak udany był to obóz świadczą fotografie
zamieszczone na okładce BIM – u.
&&&&
red.
BIM - WRZESIEŃ 2006
Walka na wodzie
N
a Zalewie W Blachowni w dniach 8 – 9 września
odbyły się VII Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie o Puchar Ziemi Częstochowskiej. W klasie
OPTYMIST wystartowało aż 28 zawodników, oraz 4 załogi w klasie OMEGA. Sukces Michała Włodarczyka z
UL-KS Broniszew – III miejsce Optymist grupa D, cieszy
tym bardziej, że został wywalczony pomimo nierównych
szans. Większość startujących zawodników ma do dyspozycji sprzęt lepszy od tego na którym pływają nasi żeglarze. Najmłodszym uczestnikiem wrześniowych regat był
siedmiolatek Cezary Owczarek zawodnik ULKS KADET
– Lubojna.
Życzymy kolejnych sukcesów.
red.
&&&
Stowarzyszenie
„Razem na wyżyny”
– zaprasza
Z
arząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” zaprasza
członków Stowarzyszenia oraz wszystkich zainteresowanych na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 4 października 2006 roku (środa)
o godz. 16.30 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Mykanowie.
W porządku obrad przewidujemy m.in. sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres
ostatnich sześciu miesięcy, przedstawienie inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie, a także omówienie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz roli
Stowarzyszenia w kampanii informacyjno promocyjnej dla
tego Programu.
Przypomnijmy, że Stowarzyszenie „Razem na
wyżyny” powstało w wyniku realizacji unijnego „Pilotażowego Programu Leader+” w styczniu 2006. W kwietniu
br zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie, które obejmuje teren gmin: Mykanów, Kłomnice, Kruszyna, Rędziny i
Miedźno - działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w
rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Stowarzyszenie
jest partnerstwem trójsektorowym, które liczy obecnie 52
członków reprezentujących sektor: publiczny, społeczny i
gospodarczy (prywatny). Głównym celem Stowarzyszenia
jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz
aktywizacja społeczności lokalnych. Prowadząc w tym
kierunku działalność Stowarzyszenie uwzględnia między
innymi: ochronę oraz promocję środowiska naturalnego,
krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój
14
turystyki, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Stowarzyszenie posiada opracowaną przy szerokim udziale społeczeństwa Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W czerwcu br Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie o dofinansowanie realizacji ZSROW na kwotę prawie
600 tys zł. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.
Dofinansowanie otrzyma jedynie, co drugi wnioskodawca.
Liczymy, że nasza strategia zostanie pozytywnie oceniona
i otrzymamy środki, które pozwolą nam umocnić zawiązane Partnerstwo i przystąpić do realizacji przyjętej Strategii.
Pieniądze te będzie w szczególności można przeznaczyć na
działalność operacyjną LGD, organizację przedsięwzięć o
charakterze informacyjnym i szkoleniowym, promocję regionu, imprezy kulturalne, opracowanie analiz, ekspertyz i
współpracę na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W
latach 2007-2013 Lokalne Grupy Działania będą mogły się
ubiegać się o dalsze dofinansowanie ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spełniać także będą bardzo
istotną rolę we wdrażaniu tzw. Osi 3 Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Do ich kompetencji należeć będzie
m.in. wybór i zatwierdzanie wniosków-projektów do realizacji w ramach takich działań PROW jak: r óżnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej, odnowa i rozwój wsi
oraz tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw.
Stowarzyszenie jest organizacją otwartą. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. Bliższe
informacje na temat działalności Stowarzyszenia można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia w Urzędzie Gminy Mykanów – pok. Nr 7, telefon: (034) 3288019 w.33,
Fax.(034)3288019 w.32, e mail:[email protected]
lub na naszej stronie internetowej: www.razemnawyzyny.
pl gdzie zamieszczona jest ZSROW oraz wszystkie inne dokumenty dotyczące Stowarzyszenia.
Prezes Stowarzyszenia
Adam Wochal
&&&
���������������������������
������������������������������
�������������������
������������������������������������
���������������
�����������������������
�����������������������������
�����������������
�����������������������
����������������������
����������������������
BIM - WRZESIEŃ 2006
15
BIM - WRZESIEŃ 2006
16

Podobne dokumenty

Pobierz Bim Czerwiec 2015

Pobierz Bim Czerwiec 2015 z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w miejscowości Wola Kiedrzyńska. Okazało się, że wiadukt, który ma być projektowany nad autostradą może w niewielkiej części kolidować z naszą kanali...

Bardziej szczegółowo