MCset Katalog 2006 PL

Transkrypt

MCset Katalog 2006 PL
Aparatura
Êredniego napi´cia
Rozdzielnice dwucz∏onowe
w izolacji powietrznej
do 24 kV
MCset
Spis tre ci
Gama MCset
do 24 kV
2
Jako – rodowisko......................................................................7
Budowa rozdzielnicy...................................................................... 8
Celka z wy cznikiem typu LF (z SF6)...........................................9
Celka z wy cznikiem typu Evolis (pró niowy).............................10
Charakterystyki elektryczne..........................................................11
Warunki eksploatacyjne...............................................................12
Bezpiecze stwo obs ugi...............................................................13
Zastosowania specyficzne...........................................................14
Dobór pól / schematów ideowych................................................ 15
Prezentacja
Gama MCset
Wyposa enie,
charakterystyki
Pola dop ywowe/odp ywowe AD z aparatur SF6....................... 16
Pola sprz g owe CL/GL z wy cznikami SF6.............................. 17
Pola odp ywowe DI z roz cznikiem SF6 + bezpieczniki ............ 18
Pola TT, pomiarowe i uziemiaj ce.............................................. 19
Pola dop ywowe/odp ywowe AD z aparatur pró niow ............ 20
Pola sprz g owe CL/GL z wy cznikami pró niowymi................ 21
22
Motorpact – rozruszniki SN ze stycznikami pró niowymi
Celka po rednicz ca MCset-Motorpact...................................... 23
Zabezpieczenia,
monitoring,
sterowanie
Diagnostyka termiczna................................................................ 24
Zabezpieczenie cyfrowe. Rodzina Sepam.................................. 25
Sepam 2000, Sepam 100............................................................ 28
Sepam 2000. Tabela doboru....................................................... 27
Sepam 20, Sepam 40 i Sepam 80.............................................. 28
Sepam 20, 40 i 80. Tabela doboru.............................................. 29
Przek adniki pr dowe...................................................................30
Przek adniki napi ciowe.............................................................. 32
Przek adniki specjalne................................................................. 33
Aparatura z SF6
i bezpieczniki
Cz ony wysuwne.......................................................................... 34
Rodzaje cz onów wysuwnych...................................................... 35
Cz ony wysuwne – wy czniki LF................................................ 36
Charakterystyki wy czników LF w celkach MCset..................... 37
Cz ony wysuwne – wy czniki SF................................................ 40
Charakterystyki wy czników SF w celkach MCset.................... 41
Cz ony wysuwne – styczniki Rollarc............................................ 44
W a ciwo ci elektryczne styczników R400/R400D..................... 45
Roz cznik do celek DI................................................................ 48
Bezpieczniki do celek DI i AD ze stycznikami............................. 50
Aparatura pró niowa Cz ony wysuwne.......................................................................... 51
Rodzaje cz onów wysuwnych...................................................... 52
Cz ony wysuwne – wy cznik Evolis............................................ 53
Charakterystyki wy czników Evolis w celkach MCset................54
Cz ony wysuwne – stycznik pró niowy........................................ 56
Wózki zewn trzne do cz onów wysuwnych................................. 58
Przyk ad zabudowy MCset 1-2-3................................................. 59
Instalacja
Przyk ad zabudowy MCset 4....................................................... 60
Po czenia kablowe..................................................................... 61
Przek∏adniki pràdowe. Tabela doboru......................................... 63
Za czniki
Wyposa˝enie celek...................................................................... 64
66
Kilka referencji
W celu u∏atwienia orientacji w prezentowanym materiale, wprowadzono dodatkowe
oznakowanie. Znaki te najcz´Êciej umieszczone zosta∏y w górnym rogu strony:
1
Informacje dotyczà aparatów z SF6 lub celek MCset z tymi aparatami
2
Informacje dotyczà aparatów pró˝niowych lub celek MCset z tymi aparatami
1
Prezentacja
Obszar zastosowa
63280
Rozdzielnice MCset dostosowane s do wszystkich
wymaga zwi zanych z rozdzia em energii elektrycznej przy napi ciu do 24 kV
MCset jest to dwucz onowa rozdzielnica w obudowie metalowej,
dla zastosowa wn trzowych. Jest ona przeznaczona do realizacji cz ci
rednionapi ciowej w stacjach WN/SN i rozdzielni SN/SN du ej mocy.
MT20051
MCset zapewnia:
rozwi zanie dostosowane do specyficznych potrzeb,
zredukowan do minimum obs ug ,
lokalne centra wsparcia technicznego rozlokowane w ca ym wiecie
MCset umo liwia:
ci g o zasilania
maksymalne bezpiecze stwo obs ugi i eksploatacji
optymalne nak ady inwestycyjne w ca ym okresie eksploatacyjnym
w czenie rozdzielnicy SN do systemu zdalnego nadzoru i sterowania.
87158
MT20052
Przyk adowe zastosowania
Elektrownie
Potrzeby w asne
Rozdzielnice blokowe
Przemys
Petrochemia
Inne przemys y chemiczne
Metalurgia
Przemys samochodowy
Górnictwo
Cementownie
PE55540
Infrastruktura
Porty lotnicze
Porty morskie
Szpitale
Wodoci gi
Gospodarka morska
Statki pasa erskie
Kontenerowce
Tankowce
Platformy wiertnicze
Oferta obejmuje aparaty z izolacjà pró˝niowà i z SF6
Oferta MCset obejmuje wy∏àczniki pró˝niowe (rodzina Evolis) i styczniki
pró˝niowe oraz wy∏àczniki z SF6 (LF, SF) i styczniki (Rollarc).
Aparaty te zapewniaj :
najwy˝szà trwa∏oÊç mechaniczn i elektryczn ,
kompletn gam charakterystyk
maksymalne bezpiecze stwo u ytkowania
ca kowit neutralno wobec rodowiska
2
2
Prezentacja
Ci g o zasilania
z pe nym bezpiecze stwem
MCset, rozdzielnica b´dàca wynikiem doÊwiadczeƒ zebranych na ca∏ym
Êwiecie zapewnia sieciom rozdzielczym wysokà dyspozycyjnoÊç
i bezpieczeƒstwo. Integruje szereg nowatorskich rozwiàzaƒ w ramach
wypróbowanych technologii: aparaty ∏àczeniowe o wysokich parametrach,
cyfrowy zespó∏ zabezpieczeƒ wraz z systemem kontroli i sterowania.
A wszystko to w metalowej obudowie odpornej na ∏uk wewn´trzny.
Zgodnie z przyj´tymi za∏o˝eniami MCset spe∏nia trzy kategorie wymagaƒ
stawianych przez u˝ytkowników:
Pewno
Próby typu zosta y wykonywane dla ka dej wielko ci z gamy MCset
Konstrukcja, produkcja i próby MCset s realizowane zgodnie z norm
dotycz c jako ci ISO 9001: 2000.
Dla wyznaczenia pól elektrycznych stosowany jest system
trójwymiarowego modelowania komputerowego.
Prostota i przejrzysto
Zrozumia e dla wszystkich schematy synoptyczne
Zastosowane blokady uniemo liwiaj b dne manewrowanie
Modu y zabezpieczeniowe Sepam umo liwiaj bezpo redni odczyt
informacji bez dodatkowego oprzyrz dowania
Zabiegi obs ugowe ograniczone s do okresowej, prostej kontroli
funkcjonowania oraz oczyszczenia i przesmarowania co 5, do 10 lat.
Uproszczone instalowanie dzi ki tym samym - dla wszystkich celek - wymiarom podej kablowych i mo liwo ci zabudowy przy ciennej.
Bezpiecze stwo
Wszelkie manewrowanie odbywa si z przodu celki, cznie z dost pem
do przy czy kablowych i szyn zbiorczych
Wysuwanie i wsuwanie wózka z wy cznikiem (stycznikiem) jest
mo liwe tylko przy drzwiach zamkni tych
Wska nik obecno ci napi cia umieszczony jest z przodu rozdzielnicy
Uziemnik jest przystosowany do zamykania na zwarcie
Jedna i ta sama dzwignia z mechanizmem „antyrefleksowym” słu˝y
do wykonywania wszystkich operacji obs ugowych
Odporno na uk wewn trzny dotyczy celek ca ej gamy MCset
3
Prezentacja
MCset, rozwiàzanie kompleksowe
MCset jest rozdzielnicà najlepiej przystosowanà do zabezpieczeƒ
i sterowania przy du˝ej ró˝norodnoÊci zastosowaƒ.
Dzi´ki swoim innowacyjnym rozwiàzaniom mo˝e byç ∏atwo zintegrowana
z systemem zdalnej kontroli i sterowania.
Cyfrowe zespo∏y zabezpieczeniowe typu Sepam
Zespo∏y zabezpiecze cyfrowych Sepam serii 20, 40 i 80
wykorzystuj w pe ni do wiadczenia Merlin Gerin w dziedzinie
zabezpiecze sieciowych.
Sepam serii 20, 40 i 80 oferuj wszystkie funkcje konieczne do:
skutecznej ochrony ludzi i mienia,
dok adnych pomiarów i szczegó owej diagnostyki
pe nego sterowania aparatur
sygnalizacji i sterowania lokalnego lub na odleg o
atwa rozbudowa
Modu owa koncepcja zabezpiecze umo liwia atwe dodanie funkcji
komunikacyjnych, wej /wyj numerycznych, wyj analogowych
lub odczytów temperatury.
Mierniki parametrów sieci typu PowerMeter
i Circuit Monitor
Mierniki parametrów sieci PowerMeter z rodziny PowerLogic mogà
zastàpiç wi´cej ni˝ 100 konwencjonalnych mierników wskazówkowych,
zapewniajàc przy tym wysokà dok∏adnoÊç pomiarów rzeczywistej wartoÊci
skutecznej. Mierniki te realizuje pomiary ekonomicznie i wydajnie,
skutecznie zapewniajàc im wymaganà precyzj´.
Analizator sieci Circuit Monitor 4000 z rodziny PowerLogic
wspó∏dzia∏a na rzecz zachowania mocy krytycznej systemu dla wielkich
odbiorców dostarczajàc im potrzebnych informacji, które umo˝liwiajà
dostosowanie si´ do zmieniajàcych si´ warunków b´dàcych skutkiem
deregulacji systemu. Pozwala ona te˝ mierzyç Êrednie koszty zu˝ywanej
energii dla dowolnego przedzia∏u czasu lub w czasie rzeczywistym.
Nadzór i sterowanie
MCset mo e by atwo zintegrowana z :
istniej cym systemem nadzoru i sterowania, systemem komunikacji
zabezpieczeƒ cyfrowych Sepam lub miernikami PowerMeter/Circuit Monitor
poprzez protokó∏y komunikacyjne
firmowym systemem nadzoru PowerLogic SMS.
Diagnostyka termiczna
System ten ciàgle nadzoruje temperatur´ poprzez Êwiat∏owody i czujniki zainstalowane w strefach krytycznych.
Diagnostyka termiczna zmniejsza prawdopodobieƒstwo awarii i redukuje
cz´stoÊç i czas przeglàdów.
Opcja przeznaczona dla klientów bardzo wymagajàcych, chcàcych
zwi´kszyç do maksimum monitoring u˝ytkowanej rozdzielnicy.
4
MCset, rozwiàzanie kompleksowe
Prezentacja
Opcja MCset: Transparent ReadyTM
Rozdzielnica integruje w sobie technologi „Web”, która pozwala na uzyskanie informacji o instalacji elektrycznej równie atwo, jak otwarcie strony Web
w Internecie. Wszystko, co jest do tego celu potrzebne, to standardowa
przegl darka i komputer typu PC po czony z sieci lokaln .
Prosty do wyboru
TCP/IP przez Eternet
Koncentrator
gniazdo z przodu celki
Prosty wybór mi dzy poziomami obs ugowymi TRe-1 i TRe-2 to mo liwo
monitorowania rozdzielnicy MCset w opcji Transparent ReadyTM lub z poziomu personalizowanego, ci le dostosowanego do potrzeb.
MCset z opcj Transparent ReadyTM jest dostarczana z serwerem Web
i ze stronami Web przeznaczonymi na dane dotycz ce wyposa enia
silnopr dowego rozdzielnicy.
EGX400
atwy do uruchomienia
Sepam
Sepam
Wyposa enie Transparent ReadyTM jest dostarczane gotowe do pod czenia i uruchomienia. Instrukcja „Szybkie uruchomienie” dostarczana z rozdzielnicà obejmuje trzy etapy uruchomienia.
CM/PM
Funkcje
Rozdzielnica MCset
TRe-1
TRe-2
Zbiorcze informacje bie ce
Bie ce, automatyczne wy wietlanie ci gle
aktualizowanych, mierzonych warto ci
Zbiorcze informacje o wybranych obwodach
Wy wietla redni warto pr du skutecznego (A) ka dej
fazy, moc czynn (kW), wspó czynnik mocy, stan
wy cznika (je li zabudowany) itp.
Warto skuteczna pr du
Wy wietla warto ci skuteczne pr du (A) ka dej fazy,
we wszystkich liniach
Pr d maksymalny
Wy wietla warto
redni pobieranego pr du (A) ka dej
fazy, we wszystkich liniach
Moc
Wy wietla aktualny pobór mocy (kW), warto szczytow
(kW), godzin i dat zapisu
Energia
Wy wietla warto zu ywanej energii czynnej (kWh)
i biernej (kVArh), godzin i dat zapisu
Pomiary bie ce; ca a instalacja
Wy wietla warto ci automatycznie aktualizowane, mierzone
z wszystkich komunikuj cych si elementów systemu
Zapis w funkcji czasu danych podstawowych, energii
i ich tendencje
Wy wietla warto ci automatycznie aktualizowane, mierzone
z wszystkich komunikuj cych si elementów systemu
Wy wietlanie rejestrowanych danych
Wy wietlanie rejestrowanych danych w funkcji czasu
w formie tabel lub wykresów
Eksport tabel z danymi
Mo liwo przesy ania zbiorczych danych w standardowym
formacie Windows
5
MCset, rozwiàzanie kompleksowe
Prezentacja
Modernizacja
Specyfikacja
Serwis Schneider Electric towarzyszy Wam
w ca ym okresie ywotno ci Waszej instalacji
Zdefiniowanie potrzeb, specyfikacje
Pomo emy zdefiniowa potrzeby, u atwi dobór, zapewni pomoc
techniczn i doradztwo.
Uruchomienie
Mo emy nadzorowa realizacj i uruchomienie Waszej instalacji:
koncepcj , optymalizacj kosztów, gwarancj charakterystyk i pewno
funkcjonowania, próby uruchomieniowe...
Eksploatacja
Uruchomienie
Eksploatacja
Mo emy pomóc rozwi zywa na bie co Wasze codzienne problemy:
zawrze kontrakt serwisowy, zapewni pomoc techniczn , dostarcza
cz ci zamienne, przeprowadzi zabiegi prewencyjne i naprawcze,
szkolenie eksploatacyjne i obs ugowe.
Modernizacja
Mo emy zapewni modernizacj i rozbudow instalacji: audyt,
adaptacje i modyfikacje, a tak˝e recykling aparatury z koƒcem okresu
˝ywotnoÊci.
Przyk ady wiadcze
Rozszerzenie gwarancji
Rozszerzenie gwarancji jest proponowane w przypadku, kiedy instalacja
jest przez nas kontrolowana przed uruchomieniem.
Diagnostyka wy czników i styczników
W trakcie eksploatacji aparatu jest mo liwe przeprowadzanie
okresowych pomiarów jego charakterystyk, co umo liwia optymalizacj
czynno ci obs ugowych. Ta us uga mo e by zagwarantowana np.
w ramach globalnego kontraktu serwisowego obejmuj cego ca
instalacj .
Recykling z ko cem ywotno ci aparatury
Schneider Electric stawia do dyspozycji procedur recyklingu
umo liwiaj c odzysk surowców, z których zbudowano aparaty.
6
Prezentacja
Jako
Jako
- rodowisko
potwierdzona – ISO 9001
Najwa niejsze atuty
W ka˝dej jednostce produkcyjnej Merlin Gerin istnieje zespó∏ osób,
którego g∏ównym zadaniem jest kontrola jakoÊci i nadzór nad
przestrzeganiem norm.
Obowi zuj ce procedury s :
jednolite dla wszystkich komórek wspó∏dzia∏ajàcych na rzecz jakoÊci,
znane dla licznych klientów i organizacji wspó pracuj cych.
Przede wszystkim jednak celem jest skrupulatne wdra anie
procedur jako ciowych, co zapewni o uzyskanie atestacji
Francuskiego Stowarzyszenia Zapewnienia Jako ci (AFAQ).
System jako ci MCset na etapie konstruowania i produkcji jest
potwierdzony na zgodno z wymaganiami ISO 9001: 2000
(zapewnienie jako ci).
Surowe, systematyczne próby
Ka da celka MCset w trakcie produkcji jest systematycznie
poddawana próbom wyrobu, których celem jest kontrola jako ci
i przestrzegania norm:
kontrola szczelno ci,
kontrola ci nienia po nape nieniu gazem
kontrola szybko ci ruchu styków w trakcie zamykania i otwierania,
pomiar momentów nap dowych czników,
pomiar wy adowa niezupe nych,
kontrola wytrzyma o ci dielektrycznej,
kontrola zgodno ci z dokumentacj : rysunkami i schematami.
Uzyskane rezultaty w postaci wiadectwa z prób, oddzielnie
dla ka dego aparatu, s potwierdzane i przechowywane w wydziale
kontroli jako ci.
Ochrona rodowiska
W ramach polityki ochrony rodowiska Serwis Schneider Electric
stawia do dyspozycji procedury, które umo liwiaj recykling
aparatury rednich napi zapobiegaj cy wydalaniu do atmosfery
i otoczenia szkodliwych produktów.
eby pomóc u ytkownikom w ochronie rodowiska i zdj z nich
obowi zek sk adowania czy demonta u zu ytych elementów Serwis
Schneider Electric proponuje przej cie urz dze z up ywem terminu
ich u yteczno ci.
MCset od pocz tku jest produkowana z my l o ochronie
rodowiska:
Zastosowane materia y izolacyjne i przewodz ce s
identyfikowalne i atwe do separacji,
Gaz SF6 po oczyszczeniu i osuszeniu mo e by ponownie u yty,
Jednostki produkcyjne maj certyfikat ISO 14000.
7
Gama MCset
Prezentacja
Budowa rozdzielnicy MCset
Rozdzielnic´ MCset tworzà pojedyncze, zmontowane i po∏àczone
ze sobà celki. Po∏àczenia silnopràdowe zapewniajàce przep∏ywy mocy
tworzà pojedynczy uk∏ad szyn zbiorczych.
Zaciski uziomowe celek, do których pod∏àczone sà „masy” w obr´bie
ka˝dej celki ∏àczone sà z g∏ównà szynà uziomowà rozdzielnicy.
Oprzewodowanie niskiego napi´cia prowadzone jest u do∏u przedzia∏ów
nn. Zewn´trzne przewody mogà byç wprowadzane do rozdzielnicy
w skrajnych celkach, a tak˝e od góry lub od do∏u w ka˝dej celce.
Celka MCset
Celka zawiera elementy g∏ównego toru pràdowego, a tak˝e obwody pomocnicze z uk∏adem zabezpieczeniowym. Ka˝da celka obejmuje zestaw niezb´dnych elementów:
cz on sta y
cz∏on wysuwany
uk ad zabezpiecze , nadzoru i sterowania
Rodzaje celek
Rozdzielnic´ MCset stanowi gama celek typu LSC2B (Loss of Service
Continuity Category) zdefiniowanych w normie PN-EN 62271-200:2005(U).
Cz´Êç Êrednionapi´ciowà tworzà oddzielone metalowymi przegrodami nast´pujàce przedzia∏y: (klasa PM: Przedzia∏y Metalowe),
przedzia∏ szyn zbiorczych
przedzia∏ cz∏onu wysuwnego: wy∏àcznik, zestaw stycznik-bezpieczniki,
zwieracz lub wózek uziemiajàcy.
przedzia∏ przy∏àczowy: uziemnik, przek∏adniki pràdowe i ewentualnie
przek∏adniki napi´ciowe.
przedzia∏ nn
MCset zapewnia wysoki poziom bezpieczeƒstwa personelu: kiedy drzwi
przedzia∏u zawierajàcego cz∏on wysuwny sà otwarte (stany: od∏àczenia
i oddzielenia) pozosta∏e przedzia∏y i/lub celki mogà byç pod napi´ciem
i normalnie funkcjonowaç. Obwody pomocnicze nn i elementy zabezpieczeniowe sà rozmieszczone w oddzielnym przedziale i sà odseparowane
od Êredniego napi´cia.
Proponowane s cztery pola bazowe:
dop yw lub odp yw
sprz g o
pomiary i uziemianie szyn
odp yw zabezpieczony roz cznikiem z bezpiecznikami
W celkach AD i CL s stosowane aparaty w wersji wysuwnej.
AD
CL - GL
TT
DI
Zabezpieczenia, kontrola, sterowanie
System zabezpieczeniowy obejmuje:
Sepam: blok zabezpieczeƒ, pomiarów, kontroli i sterowania
przek adniki pr dowe w trzech rodzajach:
konwencjonalne przek adniki pr dowe
toroidalne przek adniki pr dowe nn
przetworniki pr dowe typu CSP o szerokim zakresie zastosowania
przek adniki napi ciowe
przek adniki Ferrantiego typu CSH
Cz on wysuwny
Cz∏on wysuwny zawiera:
wy cznik lub stycznik z bezpiecznikami ewentualnie wózek uziemiaj cy
wraz z mechanizmem zamykania i otwierania lub zwieracz
korbowy mechanizm wsuwania – wysuwania
blokad rygluj c wózek w pozycji pracy lub próby.
8
Prezentacja
Gama MCset
Celka z wy cznikiem typu LF
(z SF6)
Szyny
zbiorcze
Przedzia
nn
Sepam
Wy cznik
Przek adniki
pr dowe
Przy cza
kablowe
Przedzia
przek adników
napi ciowych
9
Prezentacja
Gama MCset
Celka z wy cznikiem typu Evolis
(pró niowy)
2
Szyny
zbiorcze
Przedzia
nn
Sepam
Wy cznik
Przek adniki
pr dowe
Przy cza
kablowe
Przedzia
przek adników
napi ciowych
10
Charakterystyki elektryczne
Gama MCset
1
Poni˝sze wartoÊci obowiàzujà w normalnych warunkach eksploatacyjnych
zdefiniowanych w normach PN-EN 62271-200:2005(U) i PN-EN 60694:2004
Napi cie znamionowe
kV
7,2
12
17,5
24
kVsk
kVudar
20
60
28
75
38
95
50
125
Poziom izolacji
wytrzyma o
wytrzyma o
przy 50 Hz , 1 min
udarowa 1,2/50 s
termiczna)(1)
Pr d znam. i max. wytrzymywany pr d krótkotrwa y (wytrzyma o
Pole z wy cznikiem
max. pr d krótkotrwa y (Ith max)
kA/3 s
kA/1 s
pr d znamionowy In max.; szyny zbiorcze A
pr d znamionowy In wy cznika
A
Aparaty ∏àczeniowe
z SF6
Pole ze stycznikiem + bezpieczniki(3)
max. pr d krótkotrwa y (Ith max)
pr d znamionowy In max.
kA
A
31,5
40
50
4000
630
2500
3150
(2)
4000
(4)
50
250
31,5
40
50
4000
630
2500
3150
(2)
4000
31,5
40
50
4000
630
2500
3150
(2)
4000
16
25
31,5
2500
630
2000
2500
(4)
50
200
Pole z roz cznikiem + bezpieczniki (celka DI)
max. pr d krótkotrwa y (Ith max)
pr d znamionowy In max.
Wytrzyma o
kA
A
na uk wewn trzny (warto
kA/1 s
kA/0,15 s
(4)
50
200
(4)
(4)
50
200
(4)
31,5
200
31,5
200
40
50
25
31,5
maksymalna)
40
50
40
50
(1)
Dla pól wyposa onych w wy czniki lub zestawy stycznik-bezpieczniki
pr d wy czalny jest równy maksymalnemu pr dowi krótkotrwa emu (1s).
Pr d za czalny (kAudar) jest zawsze równy 2,5 krotnej, skutecznej
warto ci pr du krótkotrwa ego.
(2) Z wentylacj . Warto ci wy sze prosimy skonsultowa
(3) Wytrzyma o udarowa, piorunowa – 60 kVudar
(4) Ograniczony przez bezpieczniki
2
Napi cie znamionowe
kV
7,2
12
17,5
kVsk
kVudar
20
60
28
75
38
95
Poziom izolacji
wytrzyma o
wytrzyma o
przy 50 Hz , 1 min
udarowa 1,2/50 s
Pr d znam. i max. wytrzymywany pr d krótkotrwa y (wytrzyma o
Pole z wy cznikiem
max. pr d krótkotrwa y (Ith max)
Aparaty ∏àczeniowe
pró˝niowe
(z wyjàtkiem roz∏àcznika)
kA/3 s
kA/1 s
pr d znamionowy In max.; szyny zbiorcze A
pr d znamionowy In wy cznika
A
Pole ze stycznikiem + bezpieczniki(3)
max. pr d krótkotrwa y (Ith max)
pr d znamionowy In max.
kA
A
25
31,5
40
2500
630
1250
2500
(2)
50
250
25
31,5
40
2500
630
1250
2500
Wytrzyma o
kA
A
(2)
(2)
(3)
(2)
50
200
(2)
31,5
200
na uk wewn trzny
kA/1s
(1)
(2)
50
200
25
31,5
40
2500
630
1250
2500
50
200
Pole z roz cznikiem (SF6) + bezpieczniki (celka DI)
max. pr d krótkotrwa y (Ith max)
pr d znamionowy In max.
termiczna)(1)
od 25 do 40
Dla pól wyposa˝onych w wy∏àczniki lub zestawy stycznik-bezpieczniki
pr d wy∏àczalny jest równy maksymalnemu pr dowi krótkotrwa∏emu (1s)
Pr d za czalny (kAudar jest zawsze równy 2,5 krotnej, skutecznej wartoÊci
pràdu krótkotrwa∏ego.
Ograniczony przez bezpieczniki
Wytrzyma∏oÊç udarowa, piorunowa – 60 kVudar
11
Gama MCset
Warunki eksploatacyjne
Warunki pracy
Normalne warunki pracy dla aparatury wn trzowej wed ug
PN-EN 60694:2004
temperatury otoczenia:
O
ni sza lub równa 40 C,
O
redniodobowa ni sza lub równa 35 C
wy sza lub równa – 5 OC
wysoko :
ni sza lub równa 1000 m
powy ej 1000 m stosuje si wspó czynnik redukcji (prosimy o konsultacje)
otoczenie:
bez dymów, gazów i par korozyjnych lub wybuchowych i zasolenia
czyste powietrze przemys∏owe)
wilgotno :
rednia, dobowa wilgotno wzgl dna do 95 %
rednia, miesi czna wilgotno wzgl dna do 90 %
rednie, dobowe ci nienie pary do 2,2 kPa
rednie, miesi czne ci nienie pary do 1,8 kPa
Warunki specjalne prosimy konsultowa
MCset spe nia nast puj ce warunki specjalne:
wy sza temperatura pracy (ewentualnie wspó czynnik redukcji)
atmosfera korozyjna, wibracje (ewentualna adaptacja)
Warunki sk adowania
Dla zachowania wszystkich w a ciwo ci funkcjonalnych MCset, podczas
d u szego sk adowania zalecamy przechowywanie w oryginalnym
opakowaniu, w pomieszczeniu suchym, os oni tym od deszczu i s o ca,
w temperaturze mi dzy – 25 OC a + 55 OC.
Normy
Rozdzielnica MCset jest zgodna z nast´pujàcymi polskimi normami PN,
wdra˝ajàcymi normy mi´dzynarodowe IEC i normy europejskie EN.
PN-EN 60694:2004 Postanowienia wspólne dotycz ce norm
na wysokonapi ciow aparatur rozdzielcz i sterownicz .
PN-EN 62271-200:2005(U) Wysokonapi ciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Cz
200. Rozdzielnice pr du przemiennego w os onach
metalowych na napi cie znamionowe wy sze ni 1 kV do 52 kV w cznie
(zast pi a IEC 60298).
PN-EN 62271-100: 2004 Wysokonapi ciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Cz
100: Wy czniki wysokiego napi cia pr du przemiennego (zast pi a IEC 60056).
PN-EN 60470:2002 Styczniki wysokonapi ciowe pr du przemiennego
i rozruszniki ze stycznikami do silników
PN-EN 60265-1:2001 Roz czniki wysokonapi ciowe. Cz
1. Roz czniki
na napi cie znamionowe wy sze ni 1 kV i ni sze ni 52 kV.
PN-EN 60282-1:2003 (U) Bezpieczniki topikowe wysokonapi ciowe.
Bezpieczniki ograniczaj ce pr d.
PN-EN 62271-102:2005(U) Wysokonapi ciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Cz
102. Od czniki i uziemniki wysokiego napi cia pr du
przemiennego (zast pi a IEC 60129).
PN-EN 60255 Przeka niki elektroenergetyczne (norma wielocz ciowa)
PN-EN 60044-1:2000 Przek adniki pr dowe
PN-EN 60044-2:2001 Przek adniki napi ciowe indukcyjne
12
Gama MCset
Bezpiecze stwo obs ugi
OdpornoÊç na skutki ∏uku wewn´trznego
Wersja odporna na uk wewn trzny: Rozdzielnica MCset jest wytrzyma a
i chroni operatora w przypadku pojawienia si uku wewn trznego.
Potwierdzaj to przeprowadzone próby typu.
Istnieje kilka wersji zabudowy MCset zapewniajàcych odpornoÊç na skutki
∏uku wewn´trznego.
Ochrona przed ukiem z trzech stron (instalacja przyÊcienna).
W przypadku, kiedy rozdzielnica zainstalowana jako przy cienna dost p
do celek z ty u nie jest mo liwy i ochrona z 3 stron jest wystarczaj ca.
Ochrona przed ukiem z czterech stron (instalacja wolnostojàca).
W przypadku zainstalowania MCset poÊrodku pomieszczenia konieczne
jest zabezpieczenie przed skutkiemi ∏uku wewn´trznego z czterech stron
aby chroniç operatora, gdyby ten w czasie awarii znalaz∏ si´ z ty∏u
rozdzielnicy.
Instalacja rozdzielnicy w niskim pomieszczeniu (poni˝ej 4m).
przy wysoko ci powy ej 2,8 m istnieje mo liwo zainstalowania tunelu
wydmuchowego nad rozdzielnic dla unikni cia odbicia gor cych gazów
od sufitu
Czujnik uku (system ograniczenia czasu trwania zwarcia ∏ukowego).
MCset dysponuje systemem elektromechanicznym umo˝liwiajàcym
wykrycie ∏uku wewn´trznego w celu ograniczenia czasu jego trwania
poni˝ej 100 ms. System ten uruchamia mechanizm zwiàzany z otwarciem
klap bezpieczeƒstwa celki. Ponadto przekazywana jest informacja do zabezpieczenia Sepam, który wysy∏a polecenie otwarcia wy∏àcznika od strony
zasilania.
Pewne w dzia aniu mechaniczne selektory funkcji
„Dydaktyczny” przewodnik na froncie celki bazujàcy na czytelnych
piktogramach pozwala ∏atwo zrozumieç sekwencje operacji i stan aparatów.
Kilka dodatkowych elementów bezpieczeƒstwa chroni u˝ytkownika:
czynnoÊç wsuwania i wysuwania wózka jest mo˝liwa tylko
przy zamkni´tych drzwiach celki (pozycje: praca – próba – praca)
kompletny zespó∏ wzajemnych blokad mechanicznych i elektrycznych
uniemo liwia b dne manewry. Mo e by uzupe niony jeszcze o zewn trzne
blokady z u˝yciem zamków lub k∏ódek, w zale˝noÊci od specyficznych
procedur eksploatacyjnych. Ka˝dy z obrotowych selektorów (pokr´t∏o) mo˝e
byç blokowany k∏ódkami w iloÊci od jednej do trzech.
Wszystkie czynnoÊci obs∏ugowe, cznie z dost´pem do przedzia∏ów
przy czowych i szyn zbiorczych, s wykonywane od przodu celki.
Wska nik napi cia jest usytuowany z przodu celki, bezpo rednio obok
nap du uziemnika.
Rozbrojenie wy cznika w trakcie wysuwania. Funkcja ta pozwala
zwolniç spr´˝yny nap´du wy∏àcznika.
Blokada wsuni cia wózka. Ta funkcja uniemo liwia po czenie cz onu
wysuwnego z cz onem sta ym w przypadku, kiedy p yta przednia przedzia u
kablowego nie jest zamontowana.
13
Gama MCset
Zastosowania specjalne
Zastosowania morskie
Wywodz ce si z wersji standardowej wykonanie morskie MCset zosta o
opracowane jako odpowied na specyficzne wymagania zwi zane
z u ytkowaniem rozdzielnic SN na statkach i platformach wiertniczych, np.:
wibracje / udary
ko ysanie
itp.
MCset zosta a szczególnie dostosowana do wymaga morskich i oferuje
w a ciwo ci, które s w pe ni satysfakcjonuj ce w tych warunkach:
konstrukcja wieloprzedzia owa (typ LSC2B),
dost p od przodu,
cz on wysuwny z wy cznikiem,
cyfrowy a cuch zabezpiecze , sterowania i nadzoru z blokiem Sepam,
odporno na uk wewn trzny,
diagnostyka termiczna.
Certyfikacja
MCset uzyska a certyfikaty:
Lloyds Register (LR)
Registro Italiano Navale (RINA)
Det Norske Veritas (DNV)
Bureau Veritas (BV)
Germanischer Lloyd (GL)
Strefy sejsmiczne
MCset spe nia wymagania specyfikacji mi dzynarodowych w odniesieniu
do odporno ci na nara enia sejsmiczne.
Próby s przeprowadzone zgodnie z norm PN-NE (IEC) 60068-3-3:2002 (U)
Wytyczne. Metody bada sejsmicznych dotycz ce wyposa enia
a tak e z normami:
UBC 97
IBC 2000
MSK 64
ENDESA
MCset uzyska a certyfikat Shell na zgodno z wymaganiami
DEP 33.67.51.31 Gen (lipiec 1998) dla aparatury SN
- odpowiednik PN-EN 62271-200:2005(U).
14
Dobór pól
Schematy ideowe
Gama MCset
Gama MCset obejmuje 13 pól.
Poni sza tabela pozwala przypisa po danej funkcji w a ciwy schemat
jednokreskowy uzupe niony o podstawowe informacje aplikacyjne
dla wybieranego pola.
Przyk ad wyboru:
Istnieje potrzeba zasilania transformatora.
Rozwi zaniem jest odp yw transformatorowy
zabezpieczony wy cznikiem. W a ciwym polem b dzie wi c TF-B
utworzone z celki AD wyposa onej w wysuwny wy cznik i blok Sepam
z zabezpieczeniami transformatorowymi.
Funkcja
Dop yw
1
(1)
Odp yw
1
2
linia
transformator
generator
linia
transformator
transformator
silnik
Typ pola
3
LI-B
TI-B
GI-B
LF-B
TF-B
TF-S
MF-B
3
typ celki
4
5
AD (1 do 4)*
AD (1 do 3)**
wy cznik
AD (1 do 4)*
AD (1 do 3)**
wy cznik
AD (1 do 4)*
AD (1 do 3)**
wy cznik
AD (1 do 4)*
AD (1 do 3)**
wy cznik
AD (1 do 4)*
AD (1 do 3)**
wy cznik
(DI 2 – DI 4)
DI 2
roz cznik
+ bezpieczniki
AD (1 do 4)*
AD (1 do 3)**
wy cznik
4
5
stacyjny
transformatorowy
generatorowy
stacyjny
transformatorowy
7
MT20080
typ Sepam
6
Schemat 8
jednokreskowy
6
7
silnik
MF-C
AD1*
AD1**
bezpieczniki
+ stycznik
silnikowy
silnikowy
6
7
Sepam
8
Odp yw
1
2
3
4
5
Sepam
MT20082
cznika
MT20081
typ
2
kondensatory
CB-B
AD (1 do 4)*
AD (1 do 3)**
wy cznik
kondensatorowy
Sekcjonowanie szyn
kondensatory
CB-C
AD1*
AD1**
bezieczniki
+ stycznik
kondensatorowy
rozdzielnica
BS-B
CL i GL (1 do 4)*
CL i GL (1 do 3)**
wy cznik
stacja
SS-B
AD (1 do 4)*
AD (1 do 3)**
wy cznik
szyny zbiorcze
stacja
Pomiary
i uziemienie szyn
Po czenie
z Motorpact
BB-V
TT-(1-2-3)
TT-(1-2)
bezpieczniki
du ej mocy
-
8
(1) bezpo rednie wej cie na szyny zbiorcze (pole bez wy cznika wyposa one w sta y most
szynowy) jest realizowane w celkach AD1-2-3 na napi cie do 17,5 kV.
Dla napi cia 24 kV do bezpo redniego wej cia na szyny zbiorcze wykorzystana jest specjalna
celka RD4.
*) wykonania z aparatur z SF6
**) wykonania z aparatur pró niow
15
Pola dop ywowe i odp ywowe
Celki AD z aparatur z SF6
Wyposa˝enie,
charakterystyki
AD1, AD2, AD3
AD4
1
7
1
7
2
2
H
H
L
4
L
AD1
5
4
5
6
3
6
3
P
P
AD2
Przedzia y SN
H
H
1 szyny zbiorcze
2 cz on wysuwny (wy cznik LF1-2-3, SF1-2, stycznik Rollarc 400/400D
z bezpiecznikami lub wózek uziemiaj cy/mostkuj cy)
3 przedzia przy czowy z dost pem do kabli od przodu
4 uziemnik
5 przek adniki pr dowe
6 przek adniki napi ciowe (wysuwne bezpieczniki – opcja)
Przedzia niskiego napi cia
7 Obwody pomocnicze nn, modu y zabezpiecze , sterowania
i nadzoru odseparowane od przedzia ów SN.
L
L
AD3
AD4
Charakterystyki
AD1
Napi cie zn.
Poziom
izolacji
Pr d
znamionowy
kV
kVsk
kVudar
A
Pr d wy .
Wytrz. term.
kA
kAsk/1 s (Ith)
kAsk/3 s (Ith)
mm (H)
(L)
(2)
(P)
(4)
kg
Wymiary
i masy
50 Hz/1 min
1,2/50 s
200
250
630
1250
2000
2500
3150
(3)
4000
AD1 stycznik
12
28
75
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
2300
570
1550(2)
850
(1)
(2)
(3)
(4)
16
7,2
20
60
7,2
20
60
(1)
50
(1)
50
(1)
50
12
28
75
(1)
50
(1)
50
(1)
50
2300
570
1550(2)
850
AD2
7,2
20
60
50
50
40
12
28
75
AD3
AD4
17,5
38
95
7,2
20
60
12
28
75
17,5
38
95
40
31,5
40
31,5
40
31,5
2300
700
1550(2)
1000
50
50
40
50
31,5
50
31,5
40
31,5
2300
900
1550(2)
1300
24
50
125
40
40
40
31,5
31,5
16/25
2325
900
1750(2)
110
Pràd b´dzie ograniczony przez bezpiecznik.
G∏´bokoÊç wi´ksza o 175 mm dla celek wolnostojàcych oraz dla celek
o IN = 3150 A i 4000 A oraz w przypadku zainstalowania 2 kompletów przek∏adników pràdowych.
Z wentylacjà. Wi´ksze wartoÊci prosimy skonsultowaç.
Celka w pe∏ni wyposa˝ona.
Wyposa˝enie,
charakterystyki
Pola sprz g owe
Celki CL i GL z wy cznikami SF6
Zestaw sprz g owy sk ada si z dwóch
s siaduj cych ze sob celek. Jedna
jest wyposa˝ona w wy∏àcznik, druga
zawiera fragment uk adu szynowego.
CL1, CL2, CL3
GL1, GL2, GL3
1
1
6
3
5
2
H
4
L
P
L
O
I
A
V/Hz
W/ϕ
Wh
clear
P
CL4
CL1-2-3 lub GL1-2-3
GL4
1
5
trip
alarm
1
6
reset
2
H
3
4
L
L
P
P
CL lub GL4
Przedzia y SN
1. szyny zbiorcze
2. cz on wysuwny (wy acznik LF1-2-3, SF1-2 lub wózek uziemiaj cy)
3. przek adniki pr dowe
4. przek adniki napi ciowe (wysuwne bezpieczniki – opcja)
Przedzia niskiego napi cia
5, 6. obwody pomocnicze nn, modu y zabezpiecze
sterowania i nadzoru odseparowane
od przedzia ów SN.
Charakterystyki
CL1/GL1
Napi cie zn.
Poziom izolacji
Pr d
znamionowy
Pr d wy cz.
Wytrzym. term
Wymiary
i masy
kV
kVsk
kVudar
A
50 Hz/1 min
1,2/50 s
630
1250
2000
2500
3150
(3)
4000
kA
kAsk/1 s (Ith)
kAsk/3 s (Ith)
mm (H)
(L)
(2)
(P)
(4)
kg
7,2
20
60
12
28
75
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
2300
570(x2)
1550(2)
1300 (2xCL1)
(1)
(2)
(3)
CL2/GL2
7,2
20
60
50
50
40
12
28
75
CL3/GL3
17,5
38
95
7,2
20
60
12
28
75
40
31,5
40
31,5
40
31,5
2300
700(x2)
1550(2)
1500 (2xCL2)
50
50
40
50
50
40
CL4/GL4
17,5
38
95
31,5
31,5
31,5
2300
900(x2)
1550(2)
1700 (2xCL3)
24
50
125
40
40
40
31,5
31,5
2325
900(x2)
1750(2)
1600 (2xCL4)
G∏´bokoÊç wi´ksza o 175 mm dla celek wolnostojàcych oraz dla celek
IN = dla 3150 A i 4000 A oraz w przypadku zainstalowania 2 kompletów przek∏adników
pràdowych.
Celka w pe ni wyposa ona.
Z wentylacj . Wi ksze warto ci prosimy skonsultowa .
17
Pola odp ywowe z roz cznikiem SF6
+ bezpieczniki; celki DI
Wyposa˝enie,
charakterystyki
DI2
DI4
4
1
4
1
2
H
2
H
3
3
L
DI2
P
L
P
DI4
Przedzia y SN
1. szyny zbiorcze
2. roz cznik z uziemnikiem
3. bezpieczniki SN
Przedzia niskiego napi cia
4. obwody pomocnicze nn, modu y zabezpiecze , sterowania i nadzoru
odseparowane od przedzia ów SN.
Pola DI z roz cznikiem i bezpiecznikami
s przeznaczone do zasilania
i zabezpieczania transformatorów ma ej
mocy: przyk adowo transformator potrzeb
w asnych w stacji WN/SN.
Wszystkie operacje s wykonywane
z przodu, cznie z dost pem
do przy czy kablowych i szyn zbiorczych
Ca y system blokad jest zgodny
z wymaganiami normy
PN-EN 60298:2000:
zamkni cie roz cznika jest mo liwe
tylko przy otwartym uziemniku i za o onej
os onie przedzia u kablowego,
zamkni cie uziemnika jest mo liwe
tylko przy otwartym roz aczniku,
zdj cie os on przedzia ów kablowego
i bezpiecznikowego jest mo liwe tylko
przy zamkni tych uziemnikach z obu
stron bezpieczników,
roz cznik jest zablokowany w pozycji
otwartej, kiedy zdj ta jest os ona
przedzia u kablowego.
Wska nik napi cia usytuowany jest
z przodu i znajduje si na p ycie frontowej
nap du.
18
Charakterystyki
DI2
Napi cie znam.
Poziom izolacji
Pr d znam.
Pr d wy czalny
Wytrzym. term.
Wymiary
kV
kVsk 50 Hz/1 min
kVudar 1,2/50 s
A
kA(2)
kAsk/(2) (Ith)
mm
Mas
k
(1)
(2)
(3)
(3)
7,2
20
60
12
28
75
DI4
17,5
38
95
24
50
125
31,5
31,5
31,5
31,5
2325
900
1750(1)
640
200
50
50
(H)
(L)
(P)(1)
(masa)
50
50
2300
700
1550(1)
500
G∏´bokoÊç wi´ksza o 175 mm dla celek wolnostojàcych.
Pràd b´dzie ograniczony przez bezpiecznik.
Celka w pe∏ni wyposa˝ona.
Roz cznik
Trzy no owe styki obrotowe s obsadzone w izolacyjnej obudowie
nape nionej gazem do ci nienia 0,04 Mpa (0,4 bara).
Roz cznik zapewnia u ytkownikowi pe n przydatno eksploatacyjn :
szczelno
Obudowa nape niona SF6 spe nia wymagania dla „systemu ci nieniowego
zamkni tego”; jej szczelno jest dok adnie sprawdzona w fabryce.
bezpiecze stwo
roz cznik przyjmuje jedn z trzech pozycji: zamkni ty, otwarty, uziemiony,
co stanowi integralny, naturalny system blokad uniemo liwiaj cy wykonanie
akichkolwiek b dnych manewrów.
Obrót uk adu stykowego odbywa si za po rednictwem mechanizmu
migowego, który szybko ruchu styków uniezale nia od operatora.
odst p mi dzystykowy odpowiada wymaganiom dla od czników,
uziemnik funkcjonuj cy tak e w SF6 ma, zgodnie z wymaganiami norm,
zdolno zamykania na zwarcie.
Pomiary i uziemianie szyn
Celki TT
Wyposa˝enie,
charakterystyki
TT1, TT2
TT4
1
4
1
4
H
H
2
2
3
L
L
TT1
3
P
P
TT2
Przedzia y SN
1. szyny zbiorcze
2. uziemnik
3. przek adniki napi ciowe
Przedzia niskiego napi cia
H
4. obwody pomocnicze nn, modu y zabezpiecze , sterowania i nadzoru
odseparowane od przedzia ów SN.
L
TT4
Charakterystyki
TT2(2)
TT1
Napi cie zn. kV
kVsk 50 Hz/1 min
Poziom
izolacji
kVudar. 1,2/50 s
Pr d
A
630
znamionowy
1250
(szyny zbiorcze)
2000
2500
3150
Wytrzym. tem. kAsk/1 s (Ith)
Wytrzym. tem. kAsk/3 s (Ith)
Wymiary
mm (H)
i masy
(L)
(P)(1)
kg
(1)
(2)
7,2
20
60
12
28
75
31,5 31,5
31,5 31,5
2300
570
1550(1)
500
TT4
7,2
20
60
12
28
75
17.5
38
95
50
40
50 31,5
40 31,5
2300
700
1550(1)
550
40
40
24
50
125
31,5
16/25
2325
900
1750(1)
560
G∏´bokoÊç wi´ksza o 175 mm dla celek wolnostojàcych.
Celka TT2 „ obs uguje” tak e wielko „3” (na napi cie 17,5 kV)
19
2
Pola dop∏ywowe i odp∏ywowe
Celki AD z aparaturà pró˝niowà
Wyposa˝enie,
charakterystyki
2
AD1, AD2, AD3
1
7
2
H
H
5
4
6
3
L
L
AD1
P
AD2
przedzia y SN
1. szyny zbiorcze
2. cz on wysuwny (wy cznik Evolis 1-2-3, stycznik pró niowy
z bezpiecznikami lub wózek uziemiaj cy/mostkuj cy)
3. przedzia przy czowy z dost pem do kabli od przodu
4. uziemnik
5. przek adniki pr dowe
6. przek adniki napi ciowe (wysuwne bezpieczniki – opcja)
przedzia niskiego napi cia
7. obwody pomocnicze nn, modu y zabezpiecze , sterowania
i nadzoru odseparowane od przedzia ów SN.
H
L
AD3
Charakterystyki
AD1
Napi cieazn.
Poziom
izolacji
Pr d
znamionowy
Pr d wy cz.
Wytrz. term.
Wymiary
i masy
kV
kVsk./ 50 Hz/1min
kVudar 1,2/50 s
A
250
630
1250
2500
kA
kAsk/1 s (Ith)
kAsk/3 s (Ith)
mm (H)
(L)
(1)
(P)
(2)
kg (w przybli .)
(1)
(2)
(3)
20
AD2
AD1
stycznik
7,2
20
60
7,2
20
60
12
28
75
25
25
25
(3)
25
50
(3)
25
50
(3)
25
50
2300
570
1550 (1)
850
7,2
20
60
12
28
75
AD3
17,5
38
95
31,5 31,5 25
31,5 31,5 25
31,5 31,5 25
2300
700
1550(1)
1000
31,5
31,5
31,5
7,2
20
60
25
25
25
31,5
31,5
31,5
12
28
75
40
40
40
25
25
25
31,5 40
31,5 40
31,5 40
2300
900
1550(1)
1300
G∏´bokoÊç wi´ksza o 175 mm dla celek wolnostojàcych
oraz w przypadku zainstalowania 2 kompletów przek∏adników pràdowych.
Celka w pe ni wyposa ona
Pr d b dzie ograniczony przez bezpiecznik
17,5
38
95
25
25
25
31,5
31,5
31,5
40
40
40
Pola sprz g owe
Celki CL i GL z wy∏àcznikami
pró˝niowymi
Wyposa˝enie,
charakterystyki
Zestaw sprz g owy sk ada si z dwóch
s siaduj cych ze sob celek. Jedna jest
wyposa ona w wy cznik, druga zawiera
fragment uk adu szynowego.
CL1, CL2, CL3
2
GL1, GL2, GL3
1
6
3
1
5
2
H
4
L
P
L
P
CL1-2-3 lub GL1-2-3
przedzia y SN
1. szyny zbiorcze
2. cz on wysuwny (wy cznik Evolis 1-2-3)
3. przek adniki pr dowe
4. przek adniki napi ciowe (wysuwne bezpieczniki – opcja)
przedzia niskiego napi cia
5, 6. obwody pomocnicze nn, uk ad zabezpiecze , sterowania
i nadzoru odseparowane od przedzia ów SN.
Charakterystyki
CL1-GL1
Napi cie zn.
Poziom
izolacji
Pr d wy cz.
Wytrz. term.
Wymiary
i masy
a kV
kVsk./ 50 Hz/1min
kVud. 1,2/50 s
A
630
1250
2500
kA
kAsk/1 s (Ith)
kAsk/3 s (Ith)
mm (H)
(L)
(P) (1)
(2)
kg (w przybli .)
7,2
20
60
CL2-GL2
12
28
75
7,2
20
60
12
28
75
25
25
31,5 31,5 25 31,5
25
25
31,5 31,5 25 31,5
25
25
31,5 31,5 25 31,5
2300
2300
570 (x 2)
700 (x 2)
1550 (1)
1550 (1)
1300
1500
(CL1x+xGL1)
(CL2 + GL2)
(1)
(2)
CL3-GL3
17,5
38
95
7,2
20
60
25
25
25
31,5
31,5
31,5
12
28
75
40
40
40
25
25
25
31,5 40
31,5 40
31,5 40
2300
900 (x 2)
1550 (1)
1700
(CL3 + GL3)
17,5
38
95
25
25
25
31,5
31,5
31,5
40
40
40
G∏´bokoÊç wi´ksza o 175 mm dla celek wolnostojàcych oraz
w przypadku zainstalowania 2 kompletów przek∏adników pràdowych
Celka w pe∏ni wyposa˝ona
21
Gama MCset
Sterowanie silników
2
Motorpact, gama innowacyjnych rozruszników SN
ze stycznikami pró niowymi
Motorpact jest to rodzina celek-rozruszników dla silników SN do 7,2 kV
przystosowanych do zestawienia z rozdzielnic MCset poprzez celk
poÊredniczàcà.
Podstawowa charakterystyka:
napi cie znamionowe - 7,2 kV
maksymalna obci alno szyn zbiorczych – 2500 A
pr d krótkotrwa y (wytrzyma o termiczna – 40 kA/3 s)
odporno na uk wewn trzny
- 25 kA/1 s
- 40 kA/1 s
- 50 kA/0,15 s
pr d znamionowy – 400 A (max moc silnika 3800 kW)
maksymalny pràd bezpieczników – 2 x 250 A
UWAGA: wi´cej szczegó∏ów w katalogu Motorpact
Celki Motorpact zapewniajà szerokà gam´ zastosowaƒ, ∏àcznie
z rozruchem przy obni˝onym napi ciu:
FVNR: rozruch bezpo redni
RVAT: rozruch przy napi ciu obni onym poprzez autotransformator
RVSS: rozruch agodny SoftStart.
S one przystosowane do ró norodnych zastosowa w petrochemii,
kopalniach, wodoci gach, papierniach; do rozruchu:
pomp,
wentylatorów,
kompresorów,
kruszarek,
ta moci gów itp.
FVNR
Sepam
Protection
Metering
Communication
FVNR
bezpoÊredni rozruch silnika
MCset rozbudowany o pola odp∏ywowe Motorpact
RVSS
Zwarto
Zredukowane wymiary – szeroko celki 375 mm
SoftStart’er i autotransformator zintegrowane z rozdzielnic
Sepam
Protection
Metering
Communication
Bezpiecze stwo
Soft-start
Protection
Pe ne zabezpieczenie dzi ki odporno ci z na uk wewn trzny z 4 stron
System blokad mechanicznych i elektrycznych; praca tylko
przy drzwiach zamkni tych
Sekcjonowanie toru widoczne poprzez okienka
Pewno
Zredukowana ilo
RVSS (Soft Starter)
Uk∏ad rozruchowy
∏agodnego startu z ciàg∏à regulacjà napi´cia
22
podzespo ów i punktów mocowania
Zredukowane i atwe zabiegi obs ugowe
Odporno na atmosfer korozyjn
Bezobs ugowy roz cznik (trwa o 5000 przestawie )
Dost p do przedzia ów z przodu
Celka po rednicz ca
MCset - Motorpact
2
DE60174
DE60176
Gama MCset
H
L
P
Budowa
Podstawowe podzespo y
obudowa (standard: IP3X)
szyny zbiorcze (izolowane)
zdejmowalna p yta frontowa
Opcje
odporno na uk wewn trzny
obudowa IP4X lub IPX1
szyny zbiorcze gi te
Charakterystyki
Warto ci
Napi cie znamionowe
Poziom izolacji
Pr d znamionowy
Wymiary
Przybli ona masa
kV
kVsk 50 Hz/1 min
kVudar 1,2/50 s
A
H
L
P
kg
1250 A
2500 A
3150 A
7,2
20
60
630
1250
2500
3150
2300
375
1550
240
275
310
23
Zabezpieczenia
monitoring, sterowanie
Diagnostyka termiczna
Ciàg∏oÊç pracy jest to warunek podstawowy, jaki musi spe∏niaç system
zasilania w energi´ elektrycznà,
szczególnie w przemyÊle ci´˝kim.
Wykorzystujàc nowatorski system
diagnostyki termicznej w MCset
u˝ytkownik ma mo˝liwoÊç ciàg∏ego
nadzoru stanu urzàdzeƒ, co redukuje
prawdopodobieƒstwo niespodziewanych uszkodzeƒ i skraca czas
czynnoÊci obs∏ugowych.
Diagnostyka termiczna – idea Schneider Electric
wykorzystana w urz dzeniach SN
Ten innowacyjny system zosta opracowany specjalnie dla MCset. Polega
on na odczytach temperatury w otoczeniu, gdzie jest konieczna wysoka
wytrzyma o dielektryczna. Cel ten zosta osi gni ty dzi ki wykorzystaniu
wiatlowodów do odbioru informacji z sond temperaturowych.
Specjalistyczna wiedza Schneider Electric zapewnia doskona
kompatybilno elektromagnetyczn mi dzy podzespo ami celki MCset.
Zalety diagnostyki termicznej
ci g a kontrola grzania si wybranych elementów toru pr dowego (szyny
zbiorcze, przy cza kablowe, aparaty czeniowe itp.)
wskazanie strefy zagro onej,
do dyspozycji s dwa progi sygnalizacji poprzez styki „izolowane”
Budowa systemu
System diagnostyki termicznej sk ada si z nast puj cych elementów:
1 lub 2 modu ów elektronicznych zamontowanych w przedziale nn celki
sond temperaturowych 3 punktowych (dla rozmieszczenia w trzech
fazach), które s instalowane celem kontroli krytycznych stref w celce:
3 czujniki w komorze szyn zbiorczych
3 czujniki w przedziale kablowym
3 czujniki w przedziale aparatowym
po cze wiat owodowych dla transmisji sygna ów.
24
Zabezpieczenia
monitoring, sterowanie
Zespó∏ zabezpieczeniowy
Rodzina Sepam
Ka˝de pole MCset jest wyposa˝one
w zespó∏ zabezpieczeniowy, nadzoru
i sterowania sk∏adajàcy si´ z:
zabezpieczenia,
pomiary
< przek∏adników dla „odbioru”
potrzebnych sygna∏ów elektrycznych
(pràdy fazowe, doziemne, napi´cia.)
< przekaêników zabezpieczeniowych
z funkcjami dostosowanymi do potrzeb
chronionego fragmentu sieci,
< mierników dla informowania obs∏ugi,
< przekaêników nn zapewniajàcych,
mi´dzy innymi, sterowanie ∏àczników
(styczniki lub wy∏àczniki) w cz∏onie
wysuwnym,
< elementów pomocniczych, jak
gniazda przy∏àczowe dla zewn´trznych
urzàdzeƒ kontrolno-pomiarowych, itp.
wy cznik
lub stycznik
przek adniki
Sepam: zabezpieczenie cyfrowe
Sepam z rodziny zabezpiecze cyfrowych jest centralnym elementem
w systemie zabezpieczeniowo-kontrolno-sterowniczym pola MCset:
wszystkie wymagane funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, nadzoru
sterowania i sygnalizacji s realizowane przez Sepam.
Tak, jak gama MCset, równie rodzina Sepam jest przystosowana
do optymalnego wype niania swoich funkcji w konkretnym zastosowaniu:
Sepam S: zabezpieczenie dop ywów i odp ywów w podstacji
Sepam B: zabezpieczenie szyn zbiorczych
Sepam T: zabezpieczenie transformatorowe
Sepam M: zabezpieczenie silnikowe
Sepam G: zabezpieczenie generatorowe
Sepam C: zabezpieczenie baterii kondensatorów.
Rodzina Sepam sk ada si z:
serii 20, serii 40 i serii 80 – modu ów adaptowalnych ci le do potrzeb,
serii 2000, bloków zabezpieczeniowych spe niaj cych wszechstronne
wymagania.
Zalety Sepam
Niezawodno
Do wiadczenia z ponad 20 lat w dziedzinie cyfrowych zabezpiecze
wielofunkcyjnych
Do wiadczenia zebrane z ponad 150.000 przeka ników
zabezpieczeniowych pracuj cych w ponad 90 krajach w ca ym wiecie.
Jako
Wymogi jako ciowe uwzgl dnione ju na etapie za o e dla osi gni cia
pewno ci dzia ania i w a ciwo ci dostosowanych do nara e
rodowiskowych: ekstremalnych temperatur, py ów; a tak e wymaga
dotycz cych CEM (kompatybilno elektromagnetyczna) i odporno ci
dielektrycznej...
Jako produkcji osi gni ta dzi ki ostrym wymogom stawianym
dostawcom podzespo ów i procesom kontroli na ka dym etapie produkcji.
Proste u ytkowanie
Eksploatacja lokalna u atwiona dzi ki p ytom frontowym spe niaj cym
ergonomiczne wymogi dialogu „cz owiek – maszyna”, jasno i kompletnie
informuj cym u ytkownika w jego j zyku
atwo uruchomienia dzi ki elastyczno ci i wspó dzia aniu programów
obs uguj cych nastawy parametrów w przeka nikach.
25
Zabezpieczenia
monitoring, sterowanie
Sepam 2000,
Sepam 100
Blok Sepam 2000 dla wszystkich zastosowa
Rodzina cyfrowych bloków zabezpieczeniowych Sepam 2000
zapewnia kompleksowe rozwi zania dla wszystkich aplikacji:
podstacje, szyny zbiorcze, transformator, silnik i generator oraz baterie
kondensatorów. Dla ka dego rodzaju zabezpieczanych urz dze
proponowane s ró norodne rozwi zania Sepam 2000. Tak np. istnieje
ponad 30 rodzajów Sepam 2000 przeznaczonych do zabezpieczania,
monitorowania i sterowania transformatorów. Ka dy blok Sepam 2000
stanowi optymalne rozwi zanie, które jest mo liwie najbli ej realnych
wymogów konkretnego zastosowania i zawiera wszystkie funkcje ju
gotowe do wykorzystania.
Zorientowany w kierunku spe nienia najwy szych wymaga Sepam 2000
oferuje, mi dzy innymi, nast puj ce funkcje:
pomiarowe: pr dów i napi , mocy oraz energii czynnej i biernej
zabezpieczeniowe: kierunkowe fazowe i doziemne
zabezpieczenia ró nicowego transformatorów lub silników/generatorów
kontroli i sterowania: jako prawdziwy sterownik programowalny
Sepam 2000 wst pnie zaprogramowany dla realizacji standardowych
funkcji kontroli i sterowania mo e by wielokrotnie przeprogramowywany
dla dowolnych, specyficznych funkcji automatyki.
Celem doboru bloku Sepam 2000 dostosowanego do okre lonych potrzeb
nale y zapozna si z katalogiem Panorama Sepam 2000, który zawiera:
kompletne tablice doboru umo liwiaj ce wybór bloku Sepam dok adnie
odpowiadaj cego potrzebom aplikacji,
charakterystyki Sepam
Dodatkowe modu y Sepam 100
Sepam 100 uzupe nia rodzin Sepam i mo e by instalowany niezale nie
b d w powi zaniu z zabezpieczeniami Sepam 2000, Sepam serii 20,
serii 40 lub serii 80.
Na rodzin Sepam 100 sk ada si kilka typów:
Sepam 100MI
26
Sepam 100LD
Sepam 100LA
Sepam 100 MI, modu sterowania i lokalnej sygnalizacji (do dyspozycji
s ró norodne schematy synoptyczne)
Sepam 100 LD, zabezpieczenie ró nicowe przy wysokiej impendancji
Sepam 100 LA, zabezpieczenie autonomiczne (zabezpieczenie
rezerwowe bez zewn trznego zasilania).
Sepam 2000
Tabela doboru
Zabezpieczenia
monitoring, sterowanie
Przeznaczenie
Sepam 2000
Funkcje/
/symbole
Pomiary
pr dy
napi cia i
cz stotliwo ci
moce i energie
temperatury
Zabezpieczenia
fazowe
doziemne
od asymetrii
(sk adowa przeciwna)
kierunkowe
ró nicowe
ró nicowexdoziemne
(ograniczony zasi g)
przeci eniowe
silnikowe
napi ciowe
cz stotliwo ciowe
dynamicznej zmiany
cz stotliwo ci (df/dt)
specjalne
Podstacja
Szyny Transformator Silnik Generator Kondensator
zbiorcze
I1/I2/I3
IM1/IM2/IM3
I w: 1/2/3/0
U21/U32/U13
V1,V2,V3
V0
Vd
f
P/Q,xPM/QM,xcosx
Ea/Er
kod ANSI
50/51
50N/51N
46
67/67N
87T/87M/87B
64REF
87T
67N
87M
87M
49/49T/38
37/48/51LR/66
59/27
59N
81H/81L
81R
(ROCOFF)
Diagnostyka sieci
zapis oscylograficzny
Diagnostyka aparatury
czasy operacji przestawieniowych czników
pr d wy czony,
2
suma wy czonych pr dów w A
kontrola ci g o ci obwodu wy czania
samokontrola
Komunikacja
protokó
z cze
Monitoring i sterowanie
wej cia / wyj cia
standard
maksimum
sterowanie aparatów
selektywno logiczna
personalizacja
nastawy
programowanie
49
27/59
32P
79
27R
25
27D
50N/51
(zero izolowane)
50/51
(kad uziemiona)
27R
32P
i
32Q/40
27D/47
32P
32Q/40
25
50V/51V
od asymetrii
obci e
w baterii
kondensatorów
2 zapisy 86 okresów
1 wyj cie/4 styki: 2 x (1NO + 1NZ)
Modbus
RS485, 2 lub 4 przewody
10 I/6 O (0/1)
26 I/14 Ox (0/1)
funkcje standardowe
27
Zabezpieczenia
monitoring, sterowanie
Sepam 20, Sepam 40 i Sepam 80
Rodzina zabezpieczeƒ Sepam jest
opracowana z myÊlà o eksploatacji
maszyn i sieci elektrycznych
przy wszystkich poziomach napi´ç
w obiektach przemys∏owych
i w podstacjach energetyki zawodowej.
Wielofunkcyjne przeka niki zabezpieczeniowe Sepam
Sk∏adajà si´ na nià trzy serie:
< Sepam 20
dla zastosowaƒ typowych
< Sepam 40
dla zastosowaƒ zaawansowanych
< Sepam 80
dla indywidualnych zastosowaƒ
Gama rozwi za dostosowanych do realnych potrzeb
zabezpieczenia stacyjne (dop yw, odp yw, szyny zbiorcze)
zabezpieczenia transformatorów,
zabezpieczenia silników i generatorów
Wszystkie funkcje potrzebne w aplikacjach
skuteczna ochrona ludzi i mienia
dok adne pomiary i szczegó owa diagnostyka
integralne sterowanie aparatur
sygnalizacja; obs uga lokalna lub zdalna
Elastyczno i ewolucyjno
Celem dostosowania do wielu nowych sytuacji i umo liwienia pó niejszej
ewolucji instalacji mo liwe jest, w dowolnym momencie, wzbogacenie funkcji
Sepam poprzez dodanie modu ów opcjonalnych.
Sepam: seria 80, seria 40 i seria 20
Architektura modu owa Sepam serii 80
1- Jednostka bazowa z
zaawansowanym
technologicznie,
zintegrowanym lub
wydzielonym wyÊwietlaczem do dialogu cz∏owiekmaszyna
2- Wyjmowalny modu∏
pami´ci dla przechowywania programu dzia∏ania
i nastaw zabezpieczeƒ
3- 42 wejÊcia logiczne, 23
wyjÊcia przekaênikowe dla
3 modu∏ów opcjonalnych z
14 wejÊciami i 6 wyjÊciami
4- Dwa niezale˝ne porty
komunikacyjne Modbus
< bezpoÊrednie po∏àczenie z siecià poprzez RS
485 dwuprzewodowe,
RS 485 czteroprzewodowe
lub Êwiat∏owodowe
< po∏àczenie z siecià
Ethernet TCP/IP poprzez
Webserver PowerLogic
System (Transparent
Ready)
6- 1 wyjÊcie analogowe
niskopràdowe 0-10 mA,
4-20 mA lub 0-20 mA
7- Narz´dzia
programowania:
< modyfikacja programu
dzia∏ania i nastaw
zabezpieczeƒ oraz
personalizacja
komunikatów.
< lokalne lub zdalne
monitorowanie instalacji
5- Przetworniki dla 16 sond < przej´cie i wizualizacja
przebiegów oscylogratemperaturowych
ficznych oraz rejestracja
zdarzeƒ.
Prostota u ytkowania
atwe instalowanie
Zamienialne modu y atwe do uruchomienia
Wspomagane uruchomienie
poprzez proste programowanie i wprowadzenie funkcji pre-definiowanych
wydajny, interaktywny program zawarty w PC
Intuicyjne obs uga
Czytelna, graficzna wizualizacja na ekranie LCD wszystkich informacji
potrzebnych dla lokalnego u ytkowania i diagnostyki instalacji
J zyk wybierany stosownie do lokalnych potrzeb
28
Sepam 20, Sepam 40 i Sepam 80
Tabela doboru
Zabezpieczenia
monitoring, sterowanie
Sepam
Zabezpieczenia
Zastosowania
Standardowe
Podstacja Transfor Silnik Generator Szyny
- mator
zbiorcze
Specjalne
seria 20
10xwej
logicznych
Pr dowe
S20
T20
M20
8 wyj
przeka nikowych
8 wyj
temperaturowych
1 port
komunikacyjny
Modbus
Napi ciowe
i
B21
cz stotliwo ciowe
Utraty
synchronizmu
B22
seria 40
10xwej
logicznych
8 wyj
przeka nikowych
Pr dowe,
napi ciowe
i
S40
T40
G40
cz stotliwo ciowe
Doziemne
kierunkowe
Doziemne
kierunkowe
i nadpr dowe
kierunkowe
16 wyj
temperaturowych
1 port
komunikacyjny
Modbus
S41
S42
M41
T42
edytor
równa
logicznych
seria 80
42xwej cia
logiczne
23 wyj cia
przeka nikowe
16 wyj
temperaturowych
2 porty
komunikacyjne
Modbus
edytor
równa
logicznych
Pr dowe,
napi ciowe
i
S80
cz stotliwo ciowe
Doziemne
kierunkowe
Doziemne
kierunkowe
i nadpr dowe
kierunkowe
S81
T81
S82
T82
M81
G82
Transformatorowe
lub kierunkowe
silnik - transformator
Silnikowe
kierunkowe
T87
M88
M87
G88
G87
29
Zabezpieczenia
monitoring, sterowanie
Przek adniki
Konwencjonalne przek adniki pr dowe
Konwencjonalne przek∏adniki pràdowe s∏u˝à do zasilania mierników,
liczników i przekaêników zabezpieczeniowych. Mierzà one wartoÊci pràdu
pierwotnego w granicach od 10 A do 4000 A. W Schneider Electric opracowano list´ w∏asnych przek∏adników pràdowych dostosowanych do zabezpieczeƒ cyfrowych celem u∏atwienia poprawnego wyboru charakterystyk. Lista ta jest zamieszczona na str. 63 w postaci tabeli doboru.
Dla celki stycznikowej AD1
Przek adnik ARJP1/N2J
uzwojenie pierwotne pojedyncze, wtórne podwójne dla pomiarów
i zabezpiecze
cz stotliwo 50/60 Hz
ARJP1, 2 lub 3
I1n
A
Ith
kA
t
s
pomiary*
kl. 0,5
zabezpieczenia*x5P20
10
1,2
20
2,4
30
3,6
50
6
75
100
150
10
200
250
1
15 VA
2,5 VA
Dla celek AD1-CL1-GL1-AD2-CL2-GL2-AD4-GL4
Przek adnik ARJP2/N2J
uzwojenie pierwotne pojedyncze, wtórne podwójne dla pomiarów
i zabezpiecze
cz stotliwo 50/60 Hz
I1n
A
Ith
kA
t
s
pomiary*
kl. 0,5
zabezpieczenia*x5P20
50 100
10VA
750
100 200 150 300 200 400 250 500 600
31,5-40
40
50
1
20VA
10VA
5 10VA 10 20VA 7,5 15VA 10 20VA
5-10VA
5 10VA 7,5VA 7,5VA
2,5 5VA
75 150
40
Dla celek AD1-CL1-GL1-AD2-CL2-GL2-AD4-GL4
Przek adnik ARJP3/N2J
uzwojenie pierwotne pojedyncze, wtórne podwójne dla pomiarów
i zabezpiecze
cz stotliwo 50/60 Hz
I1n
A
Ith
kA
t
s
pomiary*
kl. 0,5
zabezpieczenia*x 5P20
1000
50
1250
50
1
30 VA
10 VA
Dla celek AD3-CL3-GL3-AD4-GL4
ARJA1
Przek adnik ARJA1/N2J
uzwojenie pierwotne pojedyncze, wtórne podwójne dla pomiarów
i zabezpiecze
cz stotliwo 50/60 Hz
I1n
A
Ith
kA
t
s
pomiary*
kl. 0,5
zabezpieczenia*x5P20
1500
2000
50
1
30 VA
15 VA
2500
Dla celek AD3-CL3-GL3
AR01
Przek adnik ARO1a/N3
uzwojenie pierwotne pojedyncze, wtórne podwójne dla pomiarów
i zabezpiecze
cz stotliwo 50/60 Hz
I1n
A
Ith
kA
t
s
pomiary*
kl. 0,5
zabezpieczenia*x5P20
3150
50
1
30 VA
7,5 VA
* pr d wtórny dla pomiarów i zabezpiecze mo e mie warto
30
1 A lub 5 A.
Zabezpieczenia
monitoring, sterowanie
Przek adniki
Przek adniki pr dowe toroidalne nn
Dla celek AD1-AD2-AD4 z kablami jedno y owymi
Przek adnik ARC2
uzwojenie pierwotne pojedyncze, wtórne pojedyncze dla zabezpiecze
cz stotliwo 50/60 Hz
ARC3
I1n
A
Ith
kA
t
s
zabezpieczenia*x5P20
75
100
150
2,5xVA
200
250
50
1
5xVA
300
400
600
7,5xVA
uzwojenie pierwotne pojedyncze, wtórne podwójne dla pomiarów
i zabezpiecze
cz stotliwo 50/60 Hz
I1n
A
200
Ith
kA
t
s
pomiary
5 VA kl. 1
zabezpieczenia*x5P20
2,5 VA
250
300
50
1
10xVA kl. 0,5
400
600
15xVA kl. 0,5
5 VA
Dla celek AD1-AD2-AD4 z dwoma kablami
jedno˝y∏owymi
Przek adnik ARC3
uzwojenie pierwotne pojedyncze, wtórne podwójne dla pomiarów
i zabezpiecze
cz stotliwo 50/60 Hz
I1n
A
Ith
kA
t
s
pomiary
kl. 0,5
zabezpieczenia*x5P20
750
1000
50
1
20
7,5 VA
1250
30
10 VA
Przetworniki (przek adniki) pr dowe typu CSP
o szerokim zakresie stosowania
S to w przetworniki pr dowe funkcjonuj ce na zasadzie cewki Rogowskiego,
przeznaczone dla zabezpiecze Sepem 2000. Specyficzne uzwojenie pierwotne
i brak rdzenia magnetycznego wykluczaj zjawisko nasycenia i szcz tkowego
strumienia magnetycznego. Dzi ki idealnie liniowemu przetworzeniu, sygna po
stronie wtórnej jest wiernym odzwierciedleniem - bez deformacji - przebiegów
przej ciowych i stanów ustalonych w obwodzie pierwotnym. Przetworniki te
umo liwiaj funkcjonowanie przy znacznie szerszym zakresie pr dów
pierwotnych w porównaniu z przek adnikami konwencjonalnymi. Uk ad
przetwornik CSP – Sepam 2000 tworz spójny a cuch zabezpiecze
i pomiarów. Zwi zane to jest z uproszczeniem charakterystyk i u atwieniem
doboru przetworników pr du (3 wielko ci przy napi ciu znamionowym do 24 kV).
CSP
Przetworniki
Pr d znamionowy
CSP 3110
CSP 3210
CSP 3310
CSP 3410
od 30 do 300 A
od 160 do 640 A
od 160 do 1600 A
od 500 do 2500 A
Wybór konkretnego pr du pierwotnego w granicach wskazanego zakresu dokonuje si
w Sepam 2000.
Typ celki
AD1-AD2-AD4
AD1-AD2-AD4
CL1-CL3-CL4
AD3-CL3
CL3-CL4
Pr d znamionowy (A)
Ith (kA), 1 s
30 - 300
40
160 - 1250
50
500 - 2500
50
Przetworniki
CSP3110
CSP3310
CSP3210
CSP3410
- Przetworniki CSP nie mog by stosowane z zabezpieczeniem ró nicowym.
S one zalecane we wszystkich pozosta ych przypadkach, kiedy zabezpieczenia
i pomiary sà realizowane przez Sepam.
- W celkach AD4 i CL4 wytrzyma o termiczna (1 s) jest ograniczona do 31,5 kA.
31
Zabezpieczenia
monitoring, sterowanie
Przek adniki
Przek adniki napi ciowe
Zasilaj one:
mierniki, liczniki i elementy uk adów sterowania
przeka niki i inne elementy zabezpiecze
uk ady stanowi ce pomocnicze ród a zasilania nn dla ró norodnej
aparatury; tym samym jest ona zabezpieczona i izolowana od SN.
Przek adniki napi ciowe s instalowane w dolnych partiach celek. W wersji
z wysuwnymi bezpiecznikami s one umieszczone w oddzielnej komorze.
Uzwojenia przek adników s ca kowicie zamkni te w ywicy epoksydowej
stanowi cej jednocze nie izolacj elektryczn jak i wytrzyma os on
mechaniczn .
Wyró niane s dwie odmiany konstrukcyjne:
z jednym izolatorem SN: do w czenia, poprzez wysuwne bezpieczniki,
mi dzy zerem a przewodem fazowym uk adu trójfazowego
z dwoma izolatorami SN: do po czenia z dwiema fazami (na napi cie
mi dzyfazowe).
Dla celek AD1-CL1-GL1-TT1-AD2-CL2-GL2-AD3-CL3-GL3
Przek adnik VRQ3n/S2
faza – ziemia
cz stotliwo 50/60 Hz
napi cie pierwotne
3/ 3 3,3/
kV
1 napi cie wtórne
V
100/ 3 110/
2 napi cie wtórne
V
moc i klasa
dok adno ci
dla 1 uzwojenia wt.
moc i klasa
dok adno ci
dla 2 uzwojenia wt.
3
5,5/ 3
3 110/ 3
6/ 3
6,6/ 3
10/ 3
11/ 3
13,8/ 3
15/ 3
100/ 3 110/ 3 100/ 3 110/ 3 110/ 3 100/ 3
30 – 50 VA, kl. 0,5
50 VA, kl. 0,5
Dla celek AD4-CL4-TT4
Przek adnik VRQ1n/S2
faza – ziemia
cz stotliwo 50/60 Hz
napi cie pierwotne
kV
1 napi cie wtórne
V
2 napi cie wtórne
V
moc i klasa dok adno ci dla 1 uzwojenia
wtórnego
moc i klasa dok adno ci dla 2 uzwojenia wt.
20/ 3
100/ 3
22/ 3
110/ 3
50 VA, kl. 0,5
100 VA, kl. 1
50 VA, kl. 3P
Dla celek AD2-CL2-GL2-TT2-AD3-CL3-GL3
Przek adnik VRC1n/S1F
faza – faza
cz stotliwo 50/60 Hz
napi cie pierwotne kV
napi cie wtórne
V
moc i klasa dok adno ci
32
3,3
5,5
6,6
11
110
75 VA, kl. 0,5
13,8
15
100
Zabezpieczenia
monitoring, sterowanie
Przek adniki
Dla celki stycznikowej AD1
Przek adnik ten (transformator ma ej mocy) umo liwia zasilanie cewek
podtrzymania magnetycznego stycznika.
Przek adnik VRCR/S1
faza – faza
cz stotliwo 50/60 Hz
napi cie pierwotne
kV
napi cie wtórne
V
moc i klasa dok adno ci
3,3
5,5
110
50 VA, kl. 0,5
6,6
VRCR
Przek adnik Ferrantiego typu CSH
Przek adniki sk adowej zerowej pr du CSH 120 i CSH 200 zapewniaj
bardziej czu e zabezpieczenie doziemne poprzez bezpo redni pomiar pr du
ziemnozwarciowego. Opracowane specjalnie dla rodziny zabezpiecze
Sepam mog by w czone bezpo rednio na wej cie „residual current”
modu u Sepam.
Istniej dwie wielko ci konstrukcyjne przek adników ró ni ce si tylko
rednic :
CSH 120 – rednica 120 mm
CSH 200 – rednica 200 mm
Przek adnik Ferrantiego
typu CSH
33
Cz ony wysuwne
Aparatura z SF6
Cz on wysuwny
(wózek z wy cznikiem)
Wózek zewn trzny
do wyci gania aparatu
na zewn trz celki
34
Aparatura z SF6
Cz ony wysuwne
Cz on wysuwny celki MCset zawiera:
wy cznik lub stycznik z ich mechanizmami nap dowymi.
Specyficznymi odmianami cz onu wysuwnego s wózki mostkuj ce i wózki
uziemiaj ce
rubowy mechanizm przemieszczania wózka (wsuni cie-wysuni cie)
uruchamiany korb
mechanizm ryglowania cz onu wysuwnego w celce.
Elementy aktywne aparatów znajduj si wewn trz obudowy izolacyjnej
(z ywicy epoksydowej) spe niaj cej wymagania „systemu ci nieniowego
zamkni tego” wg PN-EN 62271-100:2004.
Wy czniki LF1-2-3 i SF1-2 oraz roz czniki i styczniki R400-R400D
zastosowane w MCset s to aparaty wykorzystuj ce sze ciofluorek siarki
(SF6) w charakterze izolacji i gasiwa dla przerwania uku elektrycznego.
Aparaty stanowi ce wyposa enie gamy MCset charakteryzuj si
doskona ymi w a ciwo ciami:
d uga ywotno
ca kowicie bezobs ugowe ich partie aktywne (tor pr dowy)
wysoka trwa o elektryczna
bardzo niskie przepi cia czeniowe
bezpieczna praca
neutralno wobec rodowiska
niskie ci nienie gazu
utrzymanie zdolno ci czeniowych i dielektrycznych przy ci nieniu
atmosferycznym gazu.
Rodzaje cz onów wysuwnych
Cz∏on wysuwny z wy∏àcznikiem
Wy cznik jest aparatem zapewniaj cym bezpiecze stwo; umo liwia
manewrowanie czeniowe i zabezpiecza sie rozdzielcz . Zainstalowany
w celce MCset chroni, w przypadku zwarcia, wszystkie elementy obwodu
elektrycznego znajduj ce si za nim (po stronie odbioru).
Cz∏on wysuwny uziemiajàcy
Jest jednym z elementów bezpiecze stwa systemu. Umo liwia uziemienie
szyn zbiorczych w wybranej celce. Instalowany jest z wykorzystaniem
istniej cego systemu blokad; zamiast i w miejsce wy cznika.
Cz∏on wysuwny ze zwieraczem
Pozwala zewrze (po czy mi dzy sob ) parti górn i doln celki.
Instalowany jest z wykorzystaniem istniej cego systemu blokad; zamiast
i w miejsce wy cznika.
35
Cz ony wysuwne
Aparatura z SF6
Wy czniki typu LF
Prezentacja
Wy czniki LF1-2-3 stanowi wyposa enie celek AD1-2-3 i CL1-2-3
przy napi ciach od 7,2 kV do 17, 5 kV. Do zgaszenia uku wykorzystano tu
zjawisko termoekspansji w gazie SF6.
Trzy bieguny wy cznika s umieszczone w izolacyjnej obudowie kategorii
„system ci nienia zamkni tego” (wg normy PN-EN 62271-100:2004).
Obudowa ta zapewnia ca kowit szczelno bez uzupe niania SF6 w ca ym
okresie ywotno ci aparatu. Zespó trójbiegunowy nape niany jest
do relatywnie niskiego ci nienia 0,15 Mpa (1,5 bara ci nienia wzgl dnego).
Przy zastosowanych rozwi zaniach konstrukcyjnych komór jest to ci nienie
wystarczaj ce dla uzyskania wysokich pr dów wy czalnych (do 50 kA).
Z kolei, niskie ci nienie gazu gwarantuje niezawodn szczelno zespo u
komór.
Standardowym wyposa eniem wy czników s czujniki ci nienia.
Omawiane wy czniki funkcjonuj z nap dami zasobnikowo-spr ynowymi
typu RI.
Zasada termoekspansji w komorze wy∏àcznika LF
b
a
Rys. 1
Rys. 2
d
c
e
Rys. 3
36
Rys. 4
Technika wykorzystujàca zasad´ termoekspansji jest rezultatem wieloletnich doÊwiadczeƒ w u˝ytkowaniu SF6 jako gasiwa, a tak˝e zaawansowanych badaƒ naukowych. ¸àczy ona efekty ekspansji termicznej z ∏ukiem
wirujàcym celem wywo∏ania intensywnego przep∏ywu gazu i zgaszenia
uku. Umo liwia to redukcj energii nap du i erozji styków opalnych,
a w rezultacie uzyskuje si wysok trwa o mechaniczn i elektryczn
aparatu.
Sekwencje dzia∏ania komory termoekspansyjnej, w której dynamik´
elementów ruchomych wymusza mechanizm nap dowy s nast puj ce:
Rys. 1: wy∏àcznik zamkni´ty
Rys. 2: otwarcie si´ styków g∏ównych (a), pràd zostaje przekierunkowany
do obwodu wy∏àczajàcego (b)
Rys. 3: z chwilà otwarcia si styków opalnych, w przestrzeni ekspansji (c)
pojawia si uk elektryczny. Zaczyna on wirowa wskutek dzia ania pola
magnetycznego wytworzonego przez cewk (d), poprzez któr przep ywa
przerywany pr d. Ci nienie wytworzone wskutek wzrostu temperatury gazu
wewn trz przestrzeni ekspansji (c) powoduje jego przep yw w stref uku
i do wn trza rurowego styku (e). Zgaszenie uku nast puje przy przej ciu
pr du przez zero.
Rys. 4: wy∏àcznik otwarty
Cz ony wysuwne
Aparatura z SF6
Wy czniki typu LF
Charakterystyki wy czników LF w celkach MCset
PN-EN 62271-100:2004
Napi ciexznamionowe
Poziom izolacji
Pr d znamionowy
Pr d wy czalny
Pr d za czalny
Pr d krótkotrwa y
(wytrzyma o term.)
Pr d wy czalny
(1)
baterii kondesatorów
Znamionowy cykl
czeniowy
Przybli one czasy
dzia ania (ms)
Trwa o
mechaniczna
LF1/MCset 1
kV, 50/60 Hz
kVsk. 50 Hz/1min
kVudar 1,2/50 s
A
LF2/MCset 2
LF3/MCset 3
7,2
20
60
12
28
75
7,2
20
60
12
28
75
17,5
38
95
7,2
20
60
12
28
75
31,5
80
31,5
31,5
80
31,5
50
125
40
50
40
100
40
31,5
80
31,5
50
125
40
50
50
125
40
50
17,5
38
95
630
1250
2500
3150
kA
kAszcz
kAsk/ 3 s
kAsk/ 1 s
A
W-3 min-ZW-3min-ZW
W-0,3 s-ZW-3 min-ZW
W-0,3 s-ZW-15 s-ZW
otwieranie
wy czanie
zamykanie
ilo przestawie
31,5
80
31,5
40
100
40
440
48
65
65
48
65
65
10.000
48
65
65
(1) Inne warto ci prosimy skonsultowa
37
Aparatura z SF6
Cz ony wysuwne
Wy czniki typu LF
Nap d typu RI
Wy czniki LF s wyposa one w nap dy typu RI, które zapewniaj
aparatom przy otwieraniu i zamykaniu szybko ruchu styków niezale n
od obs uguj cego. S to silnikowe nap dy zasobnikowo-spr ynowe
przystosowane do zdalnego sterowania i realizacji cyklu szybkiego SPZ.
Nap d RI zawiera:
mechanizm w postaci spr ynowego zasobnika kumuluj cego energi
dla zamkni cia i otwarcia wy cznika,
mechanizm zbrojenia r cznego przy pomocy d wigni,
mechanizm silnikowy, który automatycznie zbroi nap d w zamkni tym
stanie wy cznika; czas zbrojenia oko o 15 s.
mechaniczne przyciski sterownicze na zamykanie i otwieranie
usytuowane na p ycie frontowej wy cznika i dost pne przy otwartych
drzwiach celki (wy cznik w pozycji próby).
Przy drzwiach zamkni tych (wy cznik wsuni ty) nap d zapewnia:
otwarcie wy cznika przy próbie wysuwania,
zamkni cie wy cznika (opcja)
uk ad zamykania elektrycznego z wyzwalaczem dla zdalnego
sterowania, z przeka nikiem antypompowania
uk ad otwierania elektrycznego z jednym lub kilkoma wyzwalaczami np.
wyzwalacz napi ciowy (pojedynczy lub podwójny)
wyzwalacz podnapi ciowy
licznik przestawie
styk sygnalizuj cy zazbrojony stan nap du (M3)
wy cznik kra cowy zbrojenia nap du (M1-M2)
mechaniczny wska nik stanów „otwarty – zamkni ty” (kolory: czarny –
- bia y)
z cze wielostykowe nn dla roz czania obwodów sterowniczych
w pozycji „wysuni ty”
Styki pomocnicze
Nap d RI wyposa ony jest w blok 14 styków pomocniczych (prze cznik
sygna owy), z których:
1 prze czalny jest wykorzystany w nap dzie silnikowym
1 prze czalny wykorzystany do sygnalizacji
1 wykorzystany w obwodzie wyzwalacza napi ciowego.
Ilo wolnych styków zale y od struktury nap du i zastrze onych opcji
(patrz tablica na stronie nast pnej).
Charakterystyki styków pomocniczych
Pr d znamionowy
Pr d wy czalny
38
przemienny
sta y
10 A
10 A przy 220 V (cos
0,3)
1,5 A przy 110 i 220 V, L/R 0,01 s
Cz ony wysuwne
Aparatura z SF6
Wy czniki typu LF
W a ciwo ci nap du typu RI
Charakterystyki
Napi cie
zasilania
Pobór mocy
ilo ci i mo liwe
kombinacje
akcesoriów
V~
Silnik
50 Hz
60 Hz
V=
VA ~
W=
380
380
Wyzwalacz
Wyzwalacz Wyzwalacz napi ciowy
podwójny podnapi ciowy
zamykaj cy pojedynczy
48 – 110 – 125 - 220
120 - 240
24 - 30 – 48 – 60 – 110 – 125 – 220
160
160
320
50
50
100
Styki do dyspozycji
NO
prze czalny
NZ
(1)
400/100
(1)
100/10
lub
lub
lub
lub
konsultacje
5
5
5
5
5
4
4
3
3
5
1
1
1
1
1
(1) rozruch/podtrzymanie
Schemat obwodów sterowniczych
nap du silnikowego RI
Sm1
Oznaczenia na schemacie
Sm2
Sm3
Sn
J
KN
M
M1-M2
M3
Q
SE
Sm1
Sm2
Sm3
Wy cznik
Przeka nik antypompowania
Silnik
Styki wy cznika kra cowego
Sygnalizacja zazbrojenia nap du
Blok styków (prze cznik sygna owy)
Sygnalizacja wy czenia elektrycznego
Przycisk zamykaj cy (zewn trzny)
Przycisk otwieraj cy (zewn trzny)
Przycisk otwieraj cy w obwodzie
wyzwalacza podnapi ciowego
(zewn trzny)
Sn
Blokada zamykania (zewn trzna)
SP
Czujnik ci nienia gazu
SQ
Sygnalizacja gotowo ci do pracy
YF
Wyzwalacz napi ciowy zamykaj cy
Y01,Y02 Wyzwalacze napi ciowe otwieraj ce
YM
Wyzwalacz podnapi ciowy otwieraj cy
M
Q
J
M2 KN
M1
SE
Y02
Y01
M3
YM
SP
SQ
YF
39
Aparatura z SF6
Cz ony wysuwne
Wy czniki typu SF
Prezentacja
Wy∏àczniki SF1-2 stanowià wyposa˝enie celek AD4 i CL4 przy napi´ciu
24 kV. Ich funkcjonowanie oparte jest na zasadzie samospr´˝ania SF6,
który to gaz wykorzystywany jest w charakterze medium gaszàcego
i izolacyjnego. Trzy oddzielne bieguny wykonane z ˝ywicy epoksydowej
w technologii „system ciÊnieniowy zamkni´ty” wg normy PN-EN 62271100:2004 nape∏nione sà gazem przy ciÊnieniu relatywnie niskim 0,05 do
0,35 Mpa (0,5 do 3,5 bara ciÊnienia wzgl´dnego); stosownie do wymaganych parametrów ∏àczeniowych. Nie wymagajà one uzupe∏nienia gazu
w ca∏ym okresie ˝ywotnoÊci. Na zamówienie jest mo˝liwe wyposa˝enie
wy∏àcznika w czujniki ciÊnienia reagujàce na ewentualny spadek ciÊnienia
(sygna∏ alarmowy). Wy∏àczniki SF sà wyposa˝one w silnikowe nap´dy
zasobnikowo-spr´˝ynowe.
Zasada samospr´˝ania w komorze wy∏àcznika SF
Poczàtkowo, styki g∏ówne i opalne (∏ukowe) sà zamkni´te (Rys. 1)
Spr´˝anie wst´pne (Rys. 2)
W trakcie ruchu otwierajàcego (w dó∏) t∏ok dokonuje lekkiego spr´˝ania
gazu w komorze spr´˝ania.
Faza ∏ukowa (Rys. 3)
Rys. 1
Rys. 2
¸uk pojawia si´ mi´dzy stykami opalnymi. T∏ok kontynuuje swój ruch
w dó∏ i pewna iloÊç gazu skanalizowana przez dysz´ izolacyjnà zostaje
wstrzykni´ta w przestrzeƒ ∏uku. Przy wy∏àczaniu niewielkich pràdów sch∏odzenie ∏uku nast´puje wskutek wymuszonej konwekcji. W przeciwieƒstwie
do tego, przy du˝ych pràdach decydujàcà rol´ odgrywa ekspansja
termiczna, która wymusza przep∏yw goràcego gazu w ch∏odniejsze rejony
komory. Dystans mi´dzy stykami ∏ukowymi osiàga wartoÊç wystarczajàcà
dla definitywnego przerwania pràdu przy pierwszym przejÊciu przez zero,
dzi´ki w∏aÊciwoÊciom dielektrycznym SF6.
Faza koƒcowa (Rys. 4)
Rys. 3
40
Rys. 4
Elementy ruchome komory zakoƒczy∏y przemieszczanie si´ podczas gdy
przep∏yw zimnego gazu jeszcze trwa a˝ do ca∏kowitego otwarcia si´
styków.
Cz ony wysuwne
Aparatura z SF6
Wy czniki typu SF
Charakterystyki wy czników SF w celkach MCset
PN-EN 62271-100:2004
Napi ciexznamionowe
Poziom izolacji
Pr d znamionowy
Pr d wy czalny
Pr d za czalny
Pr d krótkotrwa y
Pr d wy czalny
(1)
baterii kondesatorów
Znamionowy cykl
czeniowy
Przybli one czasy
dzia ania (ms)
Trwa o
mechaniczna
SF1/MCset 4
kV,
kVsk
kVszcz
A
kA
kAszcz
kAsk/3 s
A
50/60 Hz
50 Hz/1min
1,2/50 s
630
1250
2500
(Ith)
630
1250
2500
W-3 min-ZW-3min-ZW
W-0,3 s-ZW-3 min-ZW
W-0,3 s-ZW-15 s-ZW
otwieranie
wy czanie
zamykanie
ilo przestawie
SF2/MCset 4
24
50
125
24
50
125
24
50
125
24
50
125
16
40
16
25
63
25
25
63
25
31,5
80
31,5
440
875
1750
50
65
70
10.000
41
Aparatura z SF6
Cz ony wysuwne
Wy czniki typu SF
Nap d typu GMH
Wy czniki LF s wyposa one w nap dy typu GMH, które zapewniaj
aparatom przy otwieraniu i zamykaniu szybko ruchu styków niezale n
od obs uguj cego. S to silnikowe nap dy zasobnikowo-spr ynowe
przystosowane do zdalnego sterowania i realizacji cyklu szybkiego SPZ.
Nap d GMH zawiera:
mechanizm w postaci spr ynowego zasobnika kumuluj cego energi
dla zamkni cia i otwarcia wy cznika,
mechanizm zbrojenia r cznego przy pomocy d wigni,
mechanizm silnikowy, który automatycznie zbroi nap d w zamkni tym
stanie wy cznika; czas zbrojenia oko o 15 s.
mechaniczne przyciski sterownicze na zamykanie i otwieranie
usytuowane na p ycie frontowej wy cznika i dost pne przy otwartych
drzwiach celki (wy cznik w pozycji próby).
uk ad zamykania elektrycznego z wyzwalaczem dla zdalnego
sterowania z przeka nikiem antypompowania
uk ad otwierania elektrycznego z jednym lub kilkoma wyzwalaczami np.
wyzwalacz napi ciowy (pojedynczy lub podwójny)
wyzwalacz podnapi ciowy
licznik przestawie
styk sygnalizuj cy zazbrojony stan nap du (M3)
wy cznik kra cowy zbrojenia nap du (M1-M2)
mechaniczny wska nik stanów „otwarty – zamkni ty” (kolory: czarny –
- bia y)
z cze wielostykowe nn dla roz czania obwodów pomocniczych
w pozycji „wysuni ty”
Styki pomocnicze
Nap d GMH wyposa ony jest w blok 14 styków pomocniczych
(prze cznik sygna owy), z których:
1 prze czalny jest wykorzystany w nap dzie silnikowym
1 prze czalny wykorzystany do sygnalizacji
1 wykorzystany w obwodzie wyzwalacza napi ciowego.
Ilo wolnych styków zale y od struktury nap du i zastrze onych opcji
(patrz tablica na stronie nast pnej).
Charakterystyki styków pomocniczych
Pr d znamionowy
Pr d wy czalny
42
przemienny
sta y
10 A
10 A przy 220 V (cos
0,3)
1,5 A przy 110 i 220 V, L/R 0,01 s
Cz ony wysuwne
Aparatura z SF6
Wy czniki typu SF
W a ciwo ci nap du typu GMH
Charakterystyki
Napi cie
zasilania
Pobór mocy
ilo ci i mo liwe
kombinacje
akcesoriów
V~
Silnik
50 Hz
60 Hz
V=
VA ~
W=
700
570
Wyzwalacz Wyzwalacz napi ciowy
Wyzwalacz
podwójny
zamykajacy pojedynczy
podnapi ciowy
Styki do dyspozycji
NO
prze czalny
NZ
48 – 110 – 125 – 220 – 250 - 380
60 - 110 – 127 – 220 - 250
24 - 33 – 48 – 60 – 110 – 136 – 220 - 260
(1)
120
120
240
400/100
(1)
70
70
140
100/10
5
5
5
5
5
5
lub
lub
lub
lub
lub
4
4
3
3
3
5
1
1
1
1
1
1
(1) rozruch/podtrzymanie
Schemat obwodów sterowniczych
nap du silnikowego GMH
Oznaczenia na schemacie
J
KN
M
M1-M2
M3
Q
SE
Sm1
Sm2
Sm3
Wy∏àcznik
Przekaênik antypompowania
Silnik
Styki wy∏àcznika krancowego
Sygnalizacja zazbrojenia nap´du
Blok styków (prze∏àcznik sygna∏owy)
Sygnalizacja wy czenia elektrycznego
Przycisk zamykajàcy (zewn´trzny)
Przycisk otwierajàcy (zewn´trzny)
Przycisk otwieraj cy w obwodzie
wyzwalacza podnapi ciowego
(zewn´trzny)
Sn
Blokada zamykania (zewn´trzna)
SP
Czujnik ciÊnienia gazu
SQ
Sygnalizacja gotowoÊci do pracy
YF
Wyzwalacz napi´ciowy zamykajàcy
Y01,Y02 Wyzwalacze napi´ciowe otwierajàce
YM
Wyzwalacz podnapi´ciowy otwierajàcy
43
Aparatura z SF6
Cz ony wysuwne
Stycznik Rollarc
Opis aparatu
Stycznikowy cz on wysuwny tworz nast puj ce, g ówne podzespo y:
Trzy bieguny we wspólnej, izolacyjnej obudowie ci nieniowej,
nap d elektromagnetyczny alternatywnie wyposa ony w:
podtrzymanie magnetyczne – odmiana Rollarc 400
podtrzymanie mechaniczne – odmiana Rollarc 400D
przy cza toru pr dowego z odspr ynowanymi stykami - u góry i u do u,
czujnik ci nienia ze stykiem NO dla ci g ej kontroli gazu,
blokada mechaniczna w stanie otwartym celem wykluczenia mo liwo ci
wsuwania i wysuwania przy zamkni tych stykach stycznika,
trzy bezpieczniki du ej mocy typu HPC z wybijakami i wspó pracuj cym
z nimi stykiem pomocniczym - dla otwarcia aparatu.
Optymalne rozwi zanie
W styczniku Rollarc do przerywania pr du wykorzystano zasad uku
wiruj cego w gazie SF6. W trakcie wy czania, uk mi dzy stykami jest
wprawiany w ruch wirowy pod dzia aniem pola magnetycznego
wytworzonego przez szeregowo w czon cewk (Rys. 1). Rotacyjny ruch
uku pozwala na jego sch odzenie wskutek wymuszonej konwekcji
a szybko tego ruchu jest funkcj przerywanego pr du. Ca a energia
konieczna do wymuszenia rotacji i zgaszenia uku jest dostarczana przez
sie ; tak wi c nap d jest bardzo ekonomiczny i prosty.
Samoczynna regulacja intensywno ci ch odzenia uku zapewnia agodny
przebieg procesu, bez niebezpiecznych przepi i zrywania pr du. Stycznik
Rollarc charakteryzuje si wysok zdolno ci
czeniow a w zestawach
z bezpiecznikami mo e dzia a bez zw oki czasowej.
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 4
44
Rys.
Rys.
3
5
Funkcjonowanie
W pierwszej fazie otwierania styki g ówne i ukowe s zamkni te (Rys. 2).
Sekcjonowanie g ównego toru pr dowego nast puje wskutek rozdzielenia
si styków g ównych (Rys. 3) podczas, gdy styki ukowe s jeszcze
zamkni te. Ich rozdzielenie nast puje natychmiast po rozwarciu si styków
g ównych. Pojawia si uk, na który dzia a pole elektromagnetyczne
wytworzone przez cewk a zale ne od przerywanego pr du. uk jest
wprawiany w szybk rotacj pod dzia aniem si y elektromagnetycznej,
co umo liwia ch odzenie na zasadzie wymuszonej konwekcji (faza
ukowa, Rys. 4).
Zgodnie z koncepcj , dzi ki przesuni ciu fazowemu mi dzy pr dem
a polem magnetycznym si a ta ma jeszcze znacz c warto w pobli u zera
pr du. Przy przej ciu przez zero regeneracja w a ciwo ci dielektrycznych
przestrzeni mi dzy opalnymi pier cieniami stykowymi nast puje dzi ki
strukturalnym w a ciwo ciom SF6 (aparat otwarty, Rys. 5).
Cz ony wysuwne
Aparatura z SF6
Stycznik Rollarc
W a ciwo ci elektryczne styczników R400/R400D(1)
w celkach MCset
Wytrzyma o
Napi cie
znamionowe
(1)
(2)
(3)
kV
50 Hz/1min
kVsk
7,2
12
20
28
dielektryczna Maks. pr d
roboczy
udar 1,2/50 s
kVudar
60
60
Rollarc 400: z podtrzymaniem magnetycznym,
Rollarc 400D: z podtrzymaniem mechanicznym
dla napi od 3 do 12 kV
ograniczona przez bezpieczniki
A
A
Pr d
wy czany
przez bezp(2)
250
250
400
400
kAsk
50
50
Trwa o
Pr d znam.
stycznika
Wytrzyma o
(3)
krótkotrwa a
kAsk
50
50
kAudar
125
125
elektryczna
Moc maksymalna przenoszona
Za o enia dla oblicze (silnik)
stosunek pr du rozruchowego Id do maksymalnego pr du In wynosi:
Id/In = 5 20 %
wspó czynnik mocy x sprawno
0,88 x 0,9 = 0,792 dla 300 kW P 600 kW
0,9 x 0,92 = 0,828 dla 600 kW P 1100 kW
0,92 x 0,94 = 0,865 dla 1100 kW P 5000 kW;
czas rozruchu poni ej 10 s;
ilo rozruchów na godzin
3, wg PN-EN 60644:2001
Rys. 1
Napi cie
robocze
kV
3,3
4,16
5
5,5
6
6,6
10 (bezp. 200 A)
Silnik z rozruchem
Transformator Bateria kondensat.
bezpo rednim (kW)
kVA
kvar
z bezpiecznikami 315 A
1170
1430
1000
1480
1800
1260
1780
2160
1520
1960
2380
1670
2130
2600
1820
2350
2800
2000
2000
2250
2000
Kategorie pracy
Rys. 2
Praca przerywana (okresowa) i praca dorywcza
Dwa zbiory krzywych (Rys. 1 i Rys. 2) pozwalajà okreÊliç dopuszczalne
przeci enie stycznika Rollarc przy pracy przerywanej i dorywczej.
praca dorywcza - znaj c pr d ci g y Ip mo na okre li maksymalny
czas Ts przeci enia Is wg trasy 1 (Rys. 2)
praca przerywana - znaj c 3 z 4 parametrów:
przeci enie Is,
czas przeci enia Ts
obci enie w trakcie ch odzenia Ir
czas ch odzenia Tr
czwarty parametr okre limy wg trasy 2 (Rys 1 i Rys. 2)
Czasy dzia ania
czas przed ukowy: 20 ms do 35 ms
czas ukowy: 20 ms
czas za czania: 80 ms do 120 ms
45
Aparatura z SF6
Cz ony wysuwne
Stycznik Rollarc
Bezpieczniki du ej mocy
W MCset stosowane s bezpieczniki du ej mocy typu FUSARC CF
lub FERRAZ (normy PN-EN 60282-1:2003(U) i DIN 43625).
Uzyskiwane dzi ki nim znacz ce ograniczenie pr du zwarciowego pozwala
na zastosowanie - od strony odbioru - aparatów o ni szych parametrach
elektrodynamicznych (stycznik, przek adniki pr dowe, kable, itp.)
Zadzia anie któregokolwiek bezpiecznika powoduje, poprzez jego wybijak,
trójfazowe otwarcie obwodu przez stycznik.
Rys. 1
Napi cie znamionowe (kV)
Maksymalny pràd bezpiecznika (A)
Pr d przerywany (kA)
)
* prosimy skonsultowa
7,2
315
50
12
250*
50
Charakterystyki przepalenia si bezpiecznika
Charakterystyki przepalenia si bezpieczników FUSARC CF (Rys. 1)
i FERRAZ (Rys. 2) przedstawione sà obok. Sà to wykresy uÊrednione,
z tolerancj dla warto ci pr du skutecznego Ip 10 %.
Charakterystyki ograniczania pr du
Bezpieczniki FUSARC CF (Rys. 3) i FERRAZ (Rys. 4) sà ogranicznikami
pr du zwarciowego. Charakterystyki te pozwalaj okre li warto
maksymaln pr du ograniczonego Ic (w kAszcz) w zale no ci od warto ci
przewidywanego (bez bezpieczników) pr du Ip (kAsk).
Informacje bardziej szczegó owe w katalogu bezpieczników.
Rys. 2
W a ciwo ci nap du
(1)
Napi cie zasilania
pr d sta y
(V)
48,110, 127, 220
(V)
50, 100, 127,220
(%)
+ 10, - 15
pr d przemienny
Tolerancja
stycznik Rollarc 400
Zamkni cia dokonuje cewka rozruchowa.
Cewki podtrzymania w czaj si pod koniec operacji zamykania.
Rys. 3
Pobór mocy
przy rozruchu
pr d sta y
1050 W
w stanie zamkni tym (podtrzymanie)
30 W
pr d przemienny
900 VA
30 VA
stycznik Rollarc 400D
W stanie zamkni tym podtrzymanie mechaniczne.
Otwarcia dokonuje si przy pomocy wyzwalacza napi ciowego.
(2)
Pobór mocy
cewka rozruchowa
wyzwalacz napi ciowy (otwarcie)
pr d sta y
1050 W
80 W
pr d przemienny
900 VA
100 VA
(1) mo liwo zasilania z transformatora pomocniczego ma ej mocy; str.35
(2) impuls zamykaj cy minimum 0,12 s.
Styki pomocnicze
S to styki prze czalne ze wspólnym zaciskiem.
Do dyspozycji s :
Rollarc R400: - 9 styków,
Rollarc R400D – 8 styków
W a ciwo ci styków
Pr d znamionowy
Rys. 4
Zdolno
czeniowa
10 A
pr d sta y (L/R
0,01 s)
pr d zmienny (cos
46
0,3)
2 A przy 110 V
10 A przy 220 V
Aparatura z SF6
Cz ony wysuwne
Stycznik Rollarc
Schematy obwodów pomocniczych
Nap d stycznika Rollarc 400
Oznaczenia na schematach
FU1
FUBT
K1
P61
S61
SQ1
X20
X51
X61
XAP
XE
XU
YD
YF
YM
S4
Bezpieczniki SN
Bezpieczniki nn
Stycznik R400 (sterowanie pr. przem.)
Licznik przestawie
Styk blokady uruchomianej
przyciskiem poprzedzaj cym otwarcie
i podczas wsuwania - wysuwania
Styk wy cznika kra cowego
Gniazdo obwodów sterowniczych
(42 zaciski robocze + uziomowy)
P ytka obwodów sterowania
Listwa zaciskowa
Szybki przeka nik pomocniczy
Szybki przeka nik w uk adzie
sterowania
Przeka nik zw oczny 0,6 s
Wyzwalacz napi ciowy
Cewka zamykania
Cewka podtrzymania
Przycisk sterowniczy otwieraj cy
Nap d stycznika Rollarc 400D
47
Aparatura z SF6
Roz cznik dla celek DI
Budowa roz cznika
Trzy obrotowe styki sà umieszczone w izolacyjnej obudowie nape∏nionej
gazem SF6 do ciÊnienia 0,04 MPa (0,4 bara). Zapewnia ona u˝ytkownikowi
wszystkie gwarancje:
szczelno ,
Obudowa spe nia wymagania „systemu ci nieniowego zamkni tego” a jej
szczelno jest systematycznie kontrolowana w toku produkcji.
bezpiecze stwo
trójpozycyjny aparat: zamkni´ty-otwarty-uziemiony tworzy naturalny
system blokad w którym nie jest mo˝liwe wykonanie b∏´dnego manewru.
Obrót uk∏adu stykowego odbywa si´ za poÊrednictwem mechanizmu
migowego z szybkoÊcià niezale˝nà od operujàcego.
funkcja roz czania jest zwi zana z funkcj sekcjonowania (rola od cznika)
uziemnik znajduj cy si w atmosferze SF6 jest przystosowany, zgodnie
z wymaganiami norm, do zamykania na zwarcie.
zasada przerywania pr du
Sà tu wykorzystane wyjàtkowe waÊciwoÊci SF6. W celu wzmocnienia
ch∏odzenia ∏uku wykorzystany jest ruch wzgl´dny mi´dzy nim a gazem.
¸uk pojawia si´ w momencie rozdzielenia si´ styku sta∏ego i ruchomego.
Kombinacja pràdu i pola magnetycznego wytworzonego przez magnes sta y
wywo uje rotacj uku na kraw dzi styku sta ego, wyd u enie i och odzenie
a do jego zgaszenia przy przej ciu pr du przez zero. W tym stanie dystans
mi dzy stykami sta ymi i ruchomymi jest ju wystarczaj cy wobec
pojawiaj cego si napi cia powrotnego.
Rozwi zanie to jest zarazem proste, niezawodne i zapewnia wysok trwa o
elektryczn poniewa zu ycie styków jest bardzo ma e.
2
6
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4
5
obudowa
pokrywa
wa ek nap dowy
styk sta y
styk ruchomy
uszczelka
aparat zamkni ty
48
3
otwarty
uziemiony
Aparatura z SF6
Roz cznik dla celek DI
Nap d i akcesoria
Nap d CI2 ma podwójn funkcj
manewrowanie roz cznikiem:
operacja zamykania na dwa tempa:
- zazbrojenie nap du silnikowe lub przy pomocy d wigni r cznej,
- uwolnienie zmagazynowanej energii przyciskiem sterowniczym (I)
lub wyzwalaczem
operacja otwarcia przyciskiem sterowniczym (O) lub wyzwalaczem
manewrowanie uziemnikiem
niezale ne od poprzednich, operacji otwierania i zamykania uziemnika
dokonuje si przy pomocy d wigni.
Energia konieczna do tych czynno ci jest magazynowana w ciskanej
spr ynie, która zamyka lub otwiera styki po przej ciu mechanizmu
nap dowego przez martwy punkt zwrotny.
styki pomocnicze
roz cznik: (2 NO + 2 NZ)
roz cznik: (2 NO + 3 NZ) i uziemnik (1 NO + 1 NZ)
roz cznik: (1 NZ) i uziemnik (1 NO + 1 NZ) dla nap du z silnikiem
mechanizm silnikowy
wyzwalacze otwieraj ce
napi ciowy
podnapi ciowy (opcja)
wyzwalacz zamykaj cy: napi ciowy wzrostowy
wyzwalacz zwi zany z przepaleniem si bezpiecznika: przepalenie
si jednego z bezpieczników powoduje otwarcie roz cznika
Silnik nap du i wyzwalacze
Un
Pr d sta y
Zasilanie
Silnik
V
czas zbrojenia
Wyzwalacze otwieraj ce
napi ciowy
podnapi ciowy
rozruch
podtrzymanie
Wyzwalacz zamykaj cy
napi ciowy
(1) inna cz stotliwo
24
48
110 125 220
W
VA
s
200
W
VA
W
VA
W
VA
200 250 300 300 300
W
VA
200 250 300 300 300
Pr dzprzemienny
(1)
50 Hz
120
230
200
7
7
400
750
280
550
50
40
400
750
160
4
– prosimy skonsultowa
49
Bezpieczniki do celek
roz∏àcznikowych DI i stycznikowych AD
Bezpieczniki SN
Kaliber bezpieczników instalowanych
w celkach transformatorowych
DI2 i DI4 zale˝y, mi´dzy innymi,
od nast´pujàcych danych:
< napi´cie robocze,
< moc transformatora
< technologii bezpiecznika (producent)
Mogà byç instalowane ró˝ne
typy bezpieczników z wybijakami
Êredniej mocy:
< wg normy UTE NCF 64.210;
typ SOLEFUSE
< wg norm PN-EN 60282-1:2003(U)
i DIN 43625 - Fusarc CF.
Zabezpieczenia transformatora
bezpiecznikowe
Napi´cie
znamion.
Kaliber
(kV)
(A)
Soléfuse (normy UTE)
7.2
6.3 to 125
12
100
17.5
80
24
6.3 to 63
Fusarc CF (normy DIN)
7.2
125
12
6.3 to 20
25 to 40
50 to 100
24
6.3 to 20
25 to 40
50 to 63
80
Inne (normy DIN)
7.2
160
200
12
125
160
200
17.5
125
24
100
125
Soléfuse
(Ferraz)
Przyk∏ad: dla transformatora 400 kVA,
10 kV, w warunkach normalnych mo˝na
zastosowaç bezpiecznik Solefuse
kaliber 43 A lub Fusarc CF kaliber 50 A.
Fusarc CF
L
Ø
Masa
(mm)
(mm)
(kg)
450
55
2
292
292
292
292
442
442
442
442
86
50.5
57
78.5
50.5
57
78.5
86
3.3
1.2
1.5
2.8
1.6
2.2
4.1
5.3
292
292
292
292
292
442
442
442
85
85
67
85
85
85
85
85
3.8
3.8
2
3.8
3.8
5.4
5.4
5.4
Dobór bezpieczników
O
O
Kaliber w amperach; praca bez przecià˝eƒ, – 5 C < t < + 40 C
W przypadku przecià˝eƒ lub wy˝szych temperatur, prosimy o konsultacje.
Napi´cie
robocze
(kV)
Moce transformatorów (kVA)
25
50
100 125 160
200
Soléfuse (normy UTE NFC 13.100, 64.210)
5.5
6.3
16
31.5
31.5
63
63
10
6.3
6.3
16
16
31.5
31.5
15
6.3
6.3
16
16
16
16
20
6.3
6.3
6.3
6.3
16
16
Soléfuse (warunki normalne, norma UTE NFC 13.200)
3.3
16
16
31.5
31.5
31.5
63
5.5
6.3
16
16
31.5
31.5
63
6.6
6.3
16
16
16
31.5
31.5
6.3
6.3
16
16
16
31.5
10
13.8
6.3
6.3
6.3
16
16
16
6.3
6.3
16
16
16
16
15
20
6.3
6.3
6.3
6.3
16
16
22
6.3
6.3
6.3
6.3
16
16
Fusarc CF (norma DIN)
3.3
16
25
40
50
50
80
5.5
10
16
31.5
31.5
40
50
10
16
25
31.5
40
50
6.6
10
6.3
10
16
20
25
31.5
13.8
6.3
10
16
16
20
25
6.3
10
10
16
16
20
15
20
6.3
6.3
10
10
16
16
22
6.3
6.3
10
10
10
16
50
800
Napi´cie
1000 1250 1600 2000 2500 znamion.
(kV)
250
315
400
500
630
63
31.5
16
16
63
63
43
16
63
63
43
43
63
43
43
63
43
43
43
43
63
63
43
31.5
16
16
16
16
100
63
43
31.5
31.5
31.5
16
16
100
80
63
43
31.5
31.5
31.5
16
80
80
43
31.5
31.5
31.5
31.5
100
100
63
43
43
31.5
31.5
125
125
80
63
43
43
31.5
125
80
63
63
43
43
100
80
80
63
63
80
50
50
40
31.5
25
25
20
100
63
63
50
31.5
31.5
25
25
125
80
80
50
40
40
31.5
25
125
100
80
63
50
50
40
31.5
160
125
100
80
50
50
40
40
200
125
125
80
63
63
50
40
160
125
100
80
80
50
50
160
160
100
80
80
63
50
7.2
63
43
63
24
7.2
12
17.5
24
63
7.2
125
100
100
80
80
200
125
125
100
80
12
17.5
125
125
100
24
Aparatura pró niowa
Cz ony wysuwne
2
Cz on wysuwny
(wózek z wy cznikiem)
Wózek zewn trzny
do wyci gania aparatu
na zewn trz celki
51
Aparatura pró˝niowa
Cz ony wysuwne
2
Cz on wysuwny celki MCset zawiera:
wy cznik lub stycznik pró niowy z ich mechanizmami nap dowymi.
Specyficznymi odmianami cz onu wysuwnego s wózek mostkuj cy i wózek
uziemiaj cy
rubowy mechanizm przemieszczania wózka (wsuni cie-wysuni cie)
uruchamiany korb
mechanizm ryglowania cz onu wysuwnego w celce.
Uk ad stykowy mie ci si wewn trz komór pró niowych spe niaj cych
wymagania normy PN-EN 62271-100:2004 dla „systemu ci nieniowego
zamkni tego”
Aparaty stanowi ce wyposa enie gamy MCset charakteryzuj si
doskona ymi w a ciwo ciami:
d uga ywotno
ca kowicie bezobs ugowe ich elementy czynne (tor pr dowy)
wysoka trwa o elektryczna
bezpieczna praca
ca kowita neutralno wobec rodowiska
Rodzaje cz onów wysuwnych
Cz∏on wysuwny z wy∏àcznikiem
Wy cznik jest aparatem zapewniaj cym bezpiecze stwo; umo liwia
manewrowanie czeniowe i zabezpiecza sie rozdzielcz . Zainstalowany
w celce MCset chroni, w przypadku zwarcia, wszystkie elementy obwodu
elektrycznego znajduj ce si za nim (po stronie odbioru).
Cz∏on wysuwny uziemiajàcy
Jest jednym z elementów bezpiecze stwa systemu. Umo liwia uziemienie
szyn zbiorczych w wybranej celce. Instalowany jest z wykorzystaniem
istniej cego systemu blokad; zamiast i w miejsce wy cznika.
Cz∏on wysuwny ze zwieraczem
Pozwala zewrze (po czy mi dzy sob ) parti górn i doln celki.
Instalowany jest z wykorzystaniem istniej cego systemu blokad; zamiast
i w miejsce wy cznika.
52
Aparatura pró˝niowa
Cz ony wysuwne
Wy cznik Evolis
2
Prezentacja
Wy cznik pró niowy Evolis stanowi wyposa enie celek AD1-2-3 i CL1-2-3
dla napi od 7,2 do 17,5 kV.
Wysoka trwa o
elektryczna
Pole magnetyczne w wewn trz komory pró niowej jest wspó osiowe
z uk adem stykowym. Pozwala to utrzyma uk na powierzchniach
stykowych w stanie rozproszonym nawet przy du ych warto ciach pr du,
co oznacza optymalny rozk ad energii zapobiegaj cy przegrzaniom
miejscowym.
Zalety tej techniki, to:
bardzo zwarta, ma a komora,
niewielkie wydzielanie si energii w komorze.
Wy cznik spe nia najwy sze wymagania dotycz ce trwa o ci
elektrycznej zgodnie z wymaganiami dla klasy E2 normy
PN-EN 62271-100:2004 (zast pi a IEC 60056).
Wysoka trwa o
mechaniczna
Pole magnetyczne jest generowane przez zwój otaczaj cy komor
na zewn trz, w strefie styków. Rozwi zanie to, b d ce przedmiotem
patentu, zapewnia istotne zalety:
bardzo prosta, a wi c niezawodna komora
masywne styki, które nie deformuj si podczas wielokrotnie
powtarzanych przestawie i cze elektrycznych.
Po raz pierwszy, nap d od aparatu niskiego napi cia mo na by o
zintegrowa z wy cznikiem redniego napi cia. Nap d od wy cznika nn
Masterpact zastosowany w wy czniku Evolis pozwala skorzysta
z rozwi zania wypróbowanego przez 10 lat w setkach tysi cy instalacji.
Evolis jest zgodny z najwy szymi wymaganiami klasy M2 normy
PN-EN 62271-100:2004 w odniesieniu do trwa o ci mechanicznej.
53
Cz ony wysuwne
Wy cznik Evolis
Aparatura pró˝niowa
charakterystyki
2
Charakterystyka wy czników Evolis w celkach MCset
Podstawowe w a ciwo ci elektryczne wy czników s zakodowane
na tabliczce znamionowej aparatu:
xx Px
xxxx
Pr d znamionowy
630 (630 A)
1250 (1250 A)
2500 (2500 A)
Pr d wy czalny
1 (P1 = 25 kA)
2 (P2 = 31,5 kA)
3 (P3 = 40 kA)
Napi cie znamionowe
7 (7,2 kV)
12 (12 kV)
17 (17,5 kV)
Przyk adowo (szare pola w poni szej tablicy): 7 P1 630 oznaczaj :
7,2 kV; 25 kA; 630 A
Charakterystyki elektryczne
Evolis/
/MCset 1
napi cie znamionowe
poziom izolacji
7,2
20
60
12
28
75
7,2
20
60
25
25
25
25
25
25
31,5 31,5
31,5 31,5
31,5 31,5
pr d znamion.
kV
kVskx50xHz/1xmin
kVudar 1,2/50x s
A
630
1250
2500
kA
kAsk/1s
kAsk/3s
pr d wy czalny
wytrzyma o
krótkotrwa a
pr d wy czalny baterii
A
kondensatorów
znamionowy szereg czeniowy
54
Evolis/MCset 2
12
28
75
Evolis/MCset 3
17,5
38
95
25
25
25
31,5
31,5
31,5
7,2
20
60
25
25
25
31,5
31,5
31,5
12
28
75
40
40
40
25
25
25
400
W - 0,3 s – ZW - 15 s - ZW
31,5
31,5
31,5
17,5
38
95
40
40
40
25
25
25
31,5 40
31,5 40
31,5 40
Aparatura pró˝niowa
Cz ony wysuwne
Wy cznik Evolis
2
Nap d wy cznika
Rodzina wy czników Evolis jest wyposa ona w nap d Masterpact,
który zapewnia szybko zamykania i otwierania niezale n od
obs uguj cego. Nap d ten wyposa ony w mechanizm silnikowy umo liwia
zdalne manewrowanie i realizacj szybkiego SPZ.
Nap d Masterpact obejmuje:
system mechanizmów:
zespó magazynowania w spr ynach energii koniecznej do zamkni cia
a nast pnie do otwarcia wy cznika,
mechanizm zbrojenia r cznego przy u yciu d wigni,
mechanizm zbrojenia elektrycznego silnikiem (MCH), który automatycznie
napina spr yny po zamkni ciu wy cznika. Czas zbrojenia poni ej 4 s.
blok sterowania mechanicznego przy pomocy dwóch przycisków w p ycie
frontowej wy cznika, dost pnych przy otwartych drzwiach celki (wy cznik
wysuni ty do pozycji próby).
Wy czenie mechaniczne przy drzwiach zamkni tych (wy cznik wsuni ty
do pozycji pracy) jest mo liwe dzi ki mechanizmowi zwi zanemu z uk adem
wysuwania wózka wy cznika.
blok sterowania elektrycznego:
system zdalnego zamykania elektrycznego (XF) zawiera wyzwalacz
zamykaj cy i mechaniczny uk ad zapobiegaj cy pompowaniu.
uk ad wy czania elektrycznego zawiera jeden lub kilka wyzwalaczy.
Wyposa enie podstawowe wy cznika to jeden specjalny wyzwalacz
napi ciowy (MX). Mo e by ono uzupe nione przez dodanie:
drugiego wyzwalacza napi ciowego (MX),
lub wyzwalacza podnapi ciowego (MN),
lub wyzwalacza podnapi ciowego zw ocznego (MN + przeka nik zw oczny)
licznik przestawie (CDM),
styk sygnalizuj cy gotowo wy cznika do zamkni cia (PF) – opcja,
styk sygnalizuj cy gotowo wy cznika do funkcjonowania (PAF) – opcja,
mechaniczny wska nik stanu wy cznika O - I (kolory: czarny – bia y),
z cze wielostykowe dla roz czenia obwodów sterowniczych w wysuni tej
pozycji wy cznika.
styki pomocnicze:
do dyspozycji s 4 styki prze czalne,
1 lub 2 bloki czterostykowe mog by dodane jako opcja.
funkcja antypompowania
W przypadku przed u onych impulsów otwierania i zamykania aparat zostaje
zablokowany w stanie otwartym. Funkcja ta zapewnia absolutny priorytet
dyspozycji otwarcia ale przede wszystkim uniemo liwia zamkni cie, eby
wykluczy prac wy cznika w cyklu za czenie–wy czenie przez czas
nieokre lony.
wyzwalacze, zamykaj cy i otwieraj ce, mog by ci gle zasilane w celu
realizacji blokady elektrycznej: nie ma styków wewn trznego
samoprzerywania obwodu.
wewn trzna blokada mi dzy dyspozycjami otwierania i zamykania,
niezale nie od tego, jakiego s one pochodzenia, jest realizowana w ten sam
standardowy sposób, wewn trz mechanizmów nap du.
Schemat
ideowy
otwieranie
zamykanie
gotowoÊç
zamkni´cia
zamkni´ty
55
Aparatura pró niowa
2
Cz ony wysuwne
Stycznik pró niowy
Prezentacja
Cz on wysuwny ze stycznikiem tworz :
trzy komory pró niowe,
nap d elektromagnesowy w dwóch wersjach:
z podtrzymaniem magnetycznym
z podtrzymaniem mechanicznym
górne i dolne przy cza z odspr ynowanymi stykami
blokada mechaniczna w stanie otwartym stycznika zapobiega jego
wsuwaniu lub wysuwaniu w stanie zamkni tym,
trzy bezpieczniki du ej mocy z wybijakami i styk pomocniczy w uk adzie
otwieraj cy stycznik,
(2)
wska nik mechaniczny w p ycie frontowej sygnalizuj cy stan stycznika
licznik przestawie ,
styki pomocnicze
Istnieje mo liwo (opcja) zainstalowania przek adnika napi ciowego
(transformator pomocniczy ma ej mocy) zasilaj cego nap d stycznika celem
zapewnienia mu autonomii. (str. 35)
Cz on wysuwny jest wymienialny mi dzy polami w rozdzielnicy i jest
zamienny ze stycznikiem Rollarc.
Charakterystyki elektryczne
napi cie znamionowe
poziom izolacji
pr d roboczy
pr d znamionowy
wytrzyma o krótkotrwa a
trwa o
trwa o
(1)
(2)
mechaniczna
elektryczna
kV; 50/60 Hz
kVsk. 50 Hz/1 min
kVudar 1,2/50 s
A
A
kAsk./2 s
kAsk./12 s
kAsk./30 s
liczba przestawie
liczba przestawie
7,2
20
60
250(1)
400
8
4
2,4
(2)
2.500.000
250.000
(2)
250.000
250.000
Wi ksze warto ci prosimy skonsultowa
W wersji z podtrzymaniem mechanicznym
W a ciwo ci nap du
Napi cie zasilania
(3)
pr d sta y
V
110, 120, 220
pr d przemienny
V 100, 110, 120, 220
tolerancja
%
+ 10, - 15
(3) mo liwo zasilania z transformatora pomocniczego ma ej mocy – str. 35
Pobór mocy
Zamykania dokonuje cewka rozruchowa.
Cewka podtrzymuj ca w cza si pod koniec operacji zamykania.
przy napi ciu 100 – 110 V
podtrzymanie magnetyczne
podtrzymanie mechaniczne
rozruch
5A
5,5 A
podtrzymanie
0,6 A
-
Styki pomocnicze
S to styki prze czalne, z punktem wspólnym. Do dyspozycji s :
3 NO + 3 NZ – dla wersji z podtrzymaniem magnetycznym
2 NO + 3 NZ – dla wersji z podtrzymaniem mechanicznym
Charakterystyki styków pomocniczych
napi cie robocze
pr d roboczy
w a ciwo ci czeniowe
56
max. 480 V, min. 48 V
10 A
pr d sta y (L/R 150 ms)
pr d przemienny (cos
0,35)
60 W
700 VA
Aparatura pró˝niowa
Cz ony wysuwne
Stycznik pró niowy
2
Moc maksymalna przenoszona
Rys. 1
Rys. 2
Za o enia dla oblicze (silnik)
stosunek pr du rozruchowego Id do maksymalnego pr du In wynosi:
Id/In = 5 20 %
wspó czynnik mocy x sprawno
0,88 x 0,9 = 0,792 dla 300 kW P 600 kW
0,9 x 0,92 = 0,828 dla 600 kW P 1100 kW
0,92 x 0,94 = 0,865 dla 1100 kW P 5000 kW;
czas rozruchu poni ej 10 s;
ilo rozruchów na godzin
3, wg PN-EN 60644:2001.
Napi cie
robocze
kV
3,3
4,16
5
5,5
6
6,6
Silnik z rozruchem
Transformator Bateria kondensat.
bezpo rednim (kW)
(kVA)
(kvar)
z bezpiecznikami 315 A
1170
1130
1000
1480
1420
1260
1780
2710
1520
1960
1880
1670
2130
2050
1820
2350
2250
2000
Bezpieczniki du ej mocy
Charakterystyki przepalenia si bezpiecznika
Charakterystyki przepalenia si bezpieczników
FUSARC CF (Rys. 1) i FERRAZ (Rys. 2)
przedstawione sà powy˝ej. Sà to wykresy
uÊrednione, z tolerancjà dla wartoÊci pràdu
skutecznego Ip 10 %.
Rys. 3
W MCset stosowane s bezpieczniki du ej mocy typu FUSARC CF
lub FERRAZ (normy PN-EN 60282-1:2003(U) i DIN 43625).
Uzyskiwane dzi ki nim znacz ce ograniczenie pr du zwarciowego
pozwala na zastosowanie - od strony odbioru - aparatów o ni szych
parametrach elektrodynamicznych (stycznik, przek adniki pr dowe, kable)
Zadzia anie któregokolwiek bezpiecznika powoduje, poprzez jego wybijak,
trójfazowe otwarcie obwodu przez stycznik.
Napi cie znamionowe (kV)
Maksymalny kaliber bezpiecznika (A)
Pr d przerywany (kA)
*) prosimy skonsultowa
7,2
315*
50
Schematy ideowe
Stycznik z podtrzymaniem mechanicznym
blokada
zamykania
Rys. 4
Stycznik z podtrzymaniem magnetycznym
blokada
zamykania
Charakterystyki ograniczania pr du
Bezpieczniki FUSARC CF (Rys. 3) i FERRAZ
(Rys. 4) sà ogranicznikami pràdu zwarciowego.
Charakterystyki te pozwalaj okreÊliç wartoÊç
maksymaln pr du ograniczonego Ic (w kAszcz)
w zale˝noÊci od wartoÊci przewidywanego
(bez bezpieczników) pr du Ip (w kAsk).
Informacje bardziej szczegó owe w katalogu
bezpieczników.
S4
YD
DU
P61
YF
przycisk otwieraj cy
wyzwalacz otwieraj cy
element sterowania
licznik przestawie
cewka zamykaj ca
K1
S61
FU1
XE
XU
styk g∏ówny/pomocniczy stycznika
styk blokady
bezpieczniki SN
przeka nik w systemie blokad
przeka nik pomocniczy
57
Aparatura
Wózki dla cz onów wysuwnych
Wózek zewn´trzny bez regulacji wysokoÊci
Adaptowalny do trzech szeroko ci celek wózek ten umo liwia:
wyci gni cie cz onu wysuwnego z celki,
wprowadzenie cz onu wysuwnego do celki.
Wózek zewn´trzny z regulacjà wysokoÊci
Adaptowalny do trzech szeroko ci celek wózek ten pozwala:
wyci gn cz on wysuwny z celki,
wprowadzi cz on wysuwny do celki,
opu ci cz on wysuwny na pod og ,
unie cz on wysuwny z pod ogi.
Korba manewrowa cz∏onu wysuwnego
Korba ta umo liwia:
wsuwanie do celki i wysuwanie z celki cz onu wysuwnego,
zamykanie i otwieranie uziemnika.
58
Przyk ady zabudowy MCset 1-2-3
Instalacja
(od 7,2 kV do 17,5 kV)
Konfiguracja liniowa, dwie sekcje
(dwa pola dop ywowe i sprz g o szynowe)
500
570
570
2 odp∏ywy
celki AD1
900
dop∏yw
celka AD3
900
900
900
sprz´g∏o
celki CL3/GL3
570
570
dop∏yw
celka AD3
570
500
3 odp∏ywy
celki AD1
Zabudowa z kana∏em kablowym
(MCset 7,2 kV do 17,5 kV)
wejÊcie
2500
1550
200
B
420
810
1520
(3)
- 1720
(1)
(4)
(1)
A
1100
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
A
B
(1)(5)
2800
(2)
Wymiar minimum dla instalacji MCset
Wymiar minimalny do zdefiniowania w zale no ci od promienia gi cia kabla
Wymiar dla obs ugi
Wymiar konieczny dla wymiany celki
Wymiar konieczny dla zainstalowania tunelu dla ewakuacji gazów z celki
gwarantuj cej odporno na uk wewn trzny w przypadku wysoko ci
pomieszczenia poni ej 4 m (patrz informacje str. 15)
punkt mocowania
punkt regulacji
Uwaga: Bli sze informacje w instrukcjach instalowania i u ytkowania.
59
Przyk ady zabudowy MCset 4
Instalacja
(24 kV)
Konfiguracja liniowa, dwie sekcje
(dwa pola dop ywowe i sprz g o szynowe)
500
900
900
3 odp∏ywy
celki AD4
900
900
dop∏yw
celka AD4
900
900
900
sprz´g∏o
celki CL4/GL4
900
900
900
dop∏yw
celka AD4
900
500
4 odp∏ywy
celki AD4
Zabudowa z kana∏em kablowym
(MCset 24 kV)
wejÊcie
(1)
2500 2800
150
A
330
A
B
(4)
1700 - 2100
1750
B
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(3)
(1)
550
1100
(2)
Wymiar minimum dla instalacji MCset
Wymiar minimalny do zdefiniowania w zale no ci od promienia gi cia kabla
Wymiar dla obs ugi
Wymiar konieczny dla wymiany celki
Wymiar konieczny dla zainstalowania tunelu dla ewakuacji gazów z celki
gwarantuj cej odporno na uk wewn trzny w przypadku wysoko ci
pomieszczenia poni ej 4 m (patrz informacje str. 15)
punkt mocowania
punkt regulacji
Uwaga: Bli sze informacje w instrukcjach instalowania i u ytkowania.
60
(1)(5)
Instalacja
Po czenia kablowe
Odporno na starzenie si aparatury w stacjach
elektroenergetycznych zale y od trzech podstawowych
czynników:
poprawno monta u przy czy kablowych
Nowe technologie czenia na zimno to uproszczenie monta u z korzy ci
dla stabilno ci przy cza w d ugim okresie u ytkowania. Ich za o eniem jest
poprawna eksploatacja w zapylonej atmosferze i agresywnym rodowisku.
wilgotno wzgl dna
Instalowanie grza∏ek jest wymogiem bezwzgl´dnym w klimacie
o wysokiej wilgotno ci wzgl dnej i znacznych wahaniach temperatury.
prawid owa wentylacja
Wymiary okien wentylacyjnych powinny by dostosowane do wydzielanej
mocy w pomieszczeniu stacyjnym. Strumie ch odz cego powietrza
powinien odbieraç ciep∏o z otoczenia transformatora.
Ko cówki kablowe montowane na zimno
Wed ug do wiadcze Schneider Electric, powinno si stosowa t
technologi wsz dzie, gdzie jest to tylko mo liwe. Zapewnia ona najlepsz
trwa o w d ugich okresach eksploatacji.
Maksymalne przekroje kabli dla standardowego monta u s :
2
630 mm dla pól odp ywowych i dop ywowych z kablami jedno y owymi
2
400 mm dla pól odp ywowych i dop ywowych z kablami trój y owymi
2
95 mm dla pól transformatorowych z bezpiecznikami.
Dost p do przedzia ów kablowych celek jest zawsze uzale niony
od zamkni cia uziemnika.
Docisk rub przy monta u ko cówek kablowych powinien by kontrolowany
kluczem dynamometrycznym o zakresie do 50 Nm.
Kabel suchy jedno y owy
Ko cówka wewn trzna krótka montowana na zimno
parametry elektryczne
2
przekrój w mm
dostawca
3 do 24 kV; 400 do 3150 A
50 do 630
liczba y kablowych
uwagi
1 do 8 na faz´
wszyscy dostawcy ko cówek montowanych
na zimno: Silec, 3M, Pirelli, Raychem
wi kszy przekrój i wi ksz ilo
skonsultowa
y prosimy
Kabel suchy trój y owy
Ko cówka wewn trzna krótka montowana na zimno
parametry elektryczne
2
przekrój w mm
dostawca
3 do 24 kV; 400 do 3150 A
50 do 400
liczba y kablowych
uwagi
1 do 4 na faz
wszyscy dostawcy ko cówek montowanych
na zimno: Silec, 3M, Pirelli, Raychem
wi kszy przekrój i wi ksz ilo
skonsultowa
y prosimy
Mo liwo ci przy czania kabli suchych
liczba
kabli
1xjedno ./faz
2xjedno ./faz
33jedno ./faz
4xjedno ./faz
6xjedno ./faz
8xjedno ./faz
1 trój ./celk
2 trój ./celk
3 trój ./celk
4 trój ./celk
AD1
AD3
AD4 RD4(2)
AD1 AD2 AD3
2500 A 3150 A
stycznik
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
DI2
DI4
(1) Mo liwo zainstalowania toroidalnego przek adnika nn.
(2) Celka specjalna: bezpo rednie podej cie na szyny zbiorcze
61
Instalacja
Po czenia kablowe
MT20117
Pod czenia kablowe od do u
Wysoko
przy cza kablowego
Typ celki
Konfiguracja
AD1 – AD2
630 A
1250 A
Rys. 1
AD3
2500 A
AD4 – RD4
3150 A
630 A
630 – 2500 A
Wysoko
przek adnik toroidalny nn
3 przek adniki pr dowe
2x3 przek adniki pr dowe
przek adnik toroidalny nn
3 przek adniki pr dowe
2x3 przek adniki pr dowe
3 przek adniki pr dowe
2x3 przek adniki pr dowe
3 przek adniki pr dowe
przek adnik toroidalny nn
3 przek adniki pr dowe
2x3 przek adniki pr dowe
DI2
DI4
H (mm)
650(1)
500
465
650(1)
480
465
435
435
410
530
420
410
450
650
MT20118
(1) W przypadku instalowania przek adnika toroidalnego nn przy dwóch kablach
na faz nale y wybra typ ARC3 (patrz str. 33)
W celu okre lenia g boko ci P kana u pod rozdzielnic (Rys. 1) nale˝y
braç pod uwag´ wymiary samej celki i kable wymagajàce g∏´bokoÊci maksymalnej (promieƒ gi´cia najgrubszych kabli).
Przy montowaniu kabli o d∏ugoÊci g∏owicy wi´kszej od H
nale˝y przewidzieç instalacj´ pod celkà dodatkowej kasety
dystansowej (odnoÊnik A, Rys. 2).
Pod czenie kabli od góry (opcja)
Dla tego rozwi zania przewidziane s dwie g boko ci celek: 2000 mm
i 2275 mm, w zale no ci od przewidywanej ilo ci kabli i ewentualnego wymogu odpornoÊci na ∏uk wewn´trzny.
DE60173
Rys. 2
Pod czenie od góry szynami (opcja, Rys. 3)
W tym przypadku celka ma g boko 2000 mm i mo e by wyposa ona
w jeden lub dwa zestawy przek adników pr dowych.
Rys. 3
62
Przek adniki pr dowe
Tabela doboru
Za czniki
Zalecane przek adniki pr dowe
od 7,2 kV do 24 kV; obwody wtórne 1 A lub 5 A
Typ
celki
Przek adnia
i klasa
dok adno ci
wytrz.xterm.x1xs
przek adnie,
40-80/1 lub 5
klasa
2,5 –5 VA – 5P20
dok adno ci,
moc
50-100/1 lub 5
2,5 –5 VA – 5P20
75-150/1 lub 5
2,5 –5 VA – 5P20
przek adnie,
klasa
dok adno ci,
moc
(1)
100-200/1-1 lub 5-5
2,5 –5 VA – 5P20
10 VA – kl. 0,5
150-300/1-1 lub 5-5
2,5-5 VA – 5P20
10-20 VA – kl. 0,5
200-400/1-1 lub 5-5
5-10 VA – 5P20
7,5-15 VA – kl. 0,5
250-500/1-1 lub 5-5
5-10 VA – 5P20
10-20 VA – kl. 0,5
600/1-1 lub 5-5
7,5 VA – 5P20
20 VA – kl. 0,5
750/1-1 lub 5-5
7,5 VA – 5P20
20 VA – kl. 0,5
1000/1-1 lub 5-5
10 VA – 5P20
30 VA – kl. 0,5
1250/1-1 lub 5-5
10 VA – 5P20
30 VA – kl. 0,5
1500/1-1 lub 5-5
15 VA – 5P20
30 VA – kl. 0,5
2000/1-1 lub 5-5
15 VA – 5P20
30 VA – kl. 0,5
2500/1-1 lub 5-5
15 VA – 5P20
30 VA – kl. 0,5
3150/1-1 lub 5-5
15 VA – 5P20
30 VA – kl. 0,5
AD1
AD1
stycznik
+ bezpieczniki
31,5
(1)
10/1-1 lub 5-5
2,5 VA – 5P20
15 VA - kl. 0,5
20/1-1 lub 5-5
2,5 VA – 5P20
15 VA - kl. 0,5
30/1-1 lub 5-5
2,5 VA – 5P20
15 VA - kl. 0,5
40/1-1 lub 5-5
2,5 VA – 5P20
15 VA - kl. 0,5
50/1-1 lub 5-5
2,5 VA – 5P20
15 VA - kl. 0,5
75/1-1 lub 5-5
2,5 VA – 5P20
15 VA - kl. 0,5
100/1-1 lub 5-5
2,5 VA – 5P20
15 VA - kl. 0,5
150/1-1 lub 5-5
2,5 VA – 5P20
15 VA - kl. 0,5
200/1-1 lub 5-5
2,5 VA – 5P20
15 VA - kl. 0,5
250/1-1 lub 5-5
2,5 VA – 5P20
15 VA - kl. 0,5
300/1-1 lub 5-5
2,5 VA – 5P20
15 VA - kl. 0,5
400/1-1 lub 5-5
2,5 VA – 5P20
15 VA - kl. 0,5
AD2
AD2
AD3
CL3
CL1
CL2
AD4
CL4
40
50
50
31,5
50
31,5
31,5
Wytrzyma o krótkotrwa a (termiczna) jest skoordynowana z warto ciami pr du ograniczonymi przez bezpieczniki.
Inne charakterystyki s mo liwe; równie wytrzyma o 3 sekundowa.
Prosimy o konsultacje precyzuj c rodzaj zabezpiecze lub pomiarów a tak e impendancj uk adu zewn trznego, cznie
z oprzewodowaniem.
63
Wyposa enie celek
Za czniki
Wyposa enie
Aparatura
2
2
wy cznik z SF6
wy cznik pró niowy
stycznik z SF6
stycznik pró niowy
czujnik ci nienia
roz cznik z bezpiecznikami
cz∏on wysuwny ze zwieraczem
cz∏on wysuwny uziemiajàcy
most szynowy sta y
3 NO + 3 NZ
styk sygnalizuj cy pozycj cz onu wysuwnego:
wsuni ty/wysuni ty
6 NO + 6 NZ
blokada k ódkowa przegród izolacyjnych w celce po wysuni ciu wy cznika
blokada mi dzy cz onem wysuwnym a drzwiami przedzia u kablowego
mechanizm rozbrojenia wy cznika
wska nik napi cia
blokada mechaniczna wsuni cia cz onu wysuwnego (k ódka)
blokada mechaniczna wsuni cia cz onu wysuwnego (zamek)
blokada elektromagnetyczna cz onu wysuwnego
Uziemnik (SMALT)
uziemnik
styki sygnalizuj ce stan uziemnika
blokada stanów uziemnika (zamek)(1)
blokada elektromagnetyczna uziemnika
3 NO + 3 NZ
Przek adniki
przek adnik napi ciowy
(1 na faz )
bez bezpieczników
z bezp. wysuwnymi
styk sygnalizujàcy przepalenie bezpiecznika
1 zestaw
przek adnik pr dowy
2 zestawy
toroidalny nn(4)
faza - faza
faza - ziemia
faza - faza
faza - ziemia
1 NO
3 przek adniki
6 przek adników
Przy cza kablowe
wysokoÊç do przy∏àcza 460 mm (MCset 1-2-3) lub 430 mm (MCset 4)
przy cze szynowe od góry
przy cza kablowe od do u
przy cza kablowe od góry
Obja nienia:
Celki
stopie ochrony
Wyposa enie bazowe
Wyposa enie opcjonalne
(1) Wyposa enie bazowe dla opcji z uziemnikiem
(2) W zale no ci od pomieszczenia, w którym
rozdzielnica jest zainstalowana. Mo na wybra
ochron z 3 lub 4 stron i ewentualnie tunel
dla wydmuchu gor cych gazów (patrz str. 15)
(3) Nie jest mo liwe dla AD3; 3150 A
(4) Przy 1 lub 2 kablach na faz
(5) Jeden przek adnik napi ciowy faza - faza
(6) Tylko dla celki 630 A
(7) Do dyspozycji 1NO + 1NZ
(8) stopie ochrony mi dzy przedzia ami
64
odporno
na uk wewn trzny(2)
obudowa
IP3X
IP4X
IPX1
mi dzy przedzia ami(8)IP2XC
25 kA/1 s
31,5 kA/0,15 s
40 kA/1 s
ograniczniki przepi
Szyny zbiorcze
630 A / 1250 A / 2500 A / 3150 A
przedzia nn zamykany na klucz
o wietlenie przedzia u nn
grza∏ka
bez izolacji
izolowane
Wyposa enie celek
Za czniki
Typy celek
AD1 AD1 AD2 AD3 AD4 RD4 CL1 CL2 CL3 CL4 GL1 GL2 GL3 GL4 TT1 TT2 TT4 DI2 DI4
stycznik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
(1)
(1)
(1)
(1)
19
20
21
22
23
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(5)
(6)
(6)
(7)
(7)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
(5)
(5)
(3)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
65
Kilka referencji
MCset, produkt dla wszystkich
zastosowa w systemach rozdzielczych SN
Energetyka
Elektrownia Sarlux, W ochy
Elektrownia EVN, Wietnam
Elektrownia Costa Nera S.A., Argentyna
DES, system rozdzielczy, Brunei
Elektrownia Czarnobyl, renowacja, Ukraina
EPM, Kolumbia
Elektrownia Kozienice, Polska
CHE-POIANA-TEIULUI, Rumunia
Elektrociep∏ownia Opole, Polska
Elektrownia Budapeszt, W´gry
Infrastruktura
port KSA Jeddah, Arabia Saudyjska
lotnisko Santafe, Bogota, Kolumbia
szpital Slim River, Malezja
wodoci gi, Degremont, Argentyna
wodoci gi LATTAKIA-WTER, Syria
wodoci gi KHARMA, Algeria
lotnisko Heathrow, Anglia
ATIRAU, centrum handlowe, Azerbejd an
wodoci gi GAZIENTEP DSI, Turcja
Przemys
petrochemia, Girassol Mpg-Elf, Angola
petrochemia, Repsol, Santander, Hiszpania
petrochemia, Sincor (Total), Venezuela
fabryka farmaceutyczna, Merck, Singapur
Volvo, Belgia
Ford Koln, Niemcy
cementownie Lafarge, Francja
przemys spo ywczy, Degremont, Argentyna
stalownia SIDMAR, Belgia
stalownia SMS DEMAG, Chile
papiernia SOPORCEL, Portugalia
petrochemia SHELL, Holandia
petrochemia SHELL, Brunei
petrochemia SHELL, Nigeria
chemia AMMONIA UREA, Turkmenia
petrochemia TEKFEN AIOC, Azerbejd an
petrochemia TURKMENBASHI, Azerbejd an
przemys drzewny, CAMSAN, Turcja
Gospodarka morska
chemikaliowiec Finaval/Marnavi I, W ochy
P&O North See Ferries, Anglia
platforma wiertnicza Vietxopetro-VT, Vietnam
66
Notatki
67
Notatki
68
Poniewa˝ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i u˝ytkowania
naszych urzàdzeƒ podlegajà ciàg∏ym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej
publikacji s∏u˝à jedynie celom informacyjnym i nie mogà byç podstawà roszczeƒ
prawnych.
Dystrybutor:
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. ¸ubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Centrum Obs∏ugi Klienta:
0 22 511 84 64, 0801 171 500
http://www.schneider-electric.pl
KATKT19012
marzec 2006

Podobne dokumenty