Wyjaśnienia dotyczące konkursu ofert na realizację zadania z

Transkrypt

Wyjaśnienia dotyczące konkursu ofert na realizację zadania z
Wyjaśnienia dotyczące konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą 1.2.4h Gromadzenie i analiza danych
dotyczących karmienia piersią (NPZ.CO1_1.2_4h_2017):
W związku z pytaniami dotyczącymi konkursu, organizator ogłasza co następuje:
1. Ogłoszeniodawca dopuszcza możliwość realizacji zadania poprzez wykonanie
badania w wybranych województwach i ekstrapolacji wyników na cały kraj.
2. Ogłoszeniodawca nie przewiduje możliwości przeprowadzania badania o charakterze
prospektywnym dotyczącego planów odnośnie karmienia piersią. Badanie służy
określeniu bieżącej sytuacji w Polsce w zakresie związanym z karmieniem piersią,
w tym doświadczeń matek małych dzieci, jak i rozpowszechnienia i długości karmienia
piersią.
Celem
badania
jest
uzyskanie
aktualnych
danych,
które
pozwolą
na planowanie działań z zakresu promowania i wspierania karmienia piersią w Polsce.
3. Organizator doprecyzowuje grupę docelową badania. W opisie przedmiotu konkursu
organizator posługuje się sformułowaniem „badanie zostanie przeprowadzone
na grupie kobiet reprezentatywnej dla Polski” oraz określa grupę docelową dla badania
„matki małych dzieci”. Badanie powinno zostać przeprowadzone wśród matek małych
dzieci, tak aby dotyczyło aktualnej sytuacji. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca
wyłączne karmienie przez okres 6 miesięcy oraz kontynuację karmienia piersią
do ukończenia 2 roku życia i dłużej. Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca wyłączne
karmienie piersią przez okres 6 miesięcy i kontynuację karmienia piersią co najmniej
do ukończenia roku i dłużej.
4. Ogłoszenie konkursowe nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza
się możliwości składania kilku ofert przez tego samego oferenta w jednym konkursie.
5. Ogłoszeniodawca nie przewiduje możliwości przeprowadzania badania za pomocą
ankiety w Internecie.