Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez szkolenia

Transkrypt

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez szkolenia
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez szkolenia umożliwiające podjęcie pracy kierowcy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O POZOSTAWANIU BEZ ZATRUDNIENIA
Niżej podpisany ………………………………………..……………………………………………………………………………………….…
PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ w związku z uczestnictwem w realizowanym przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze projekcie WND-POKL.06.01.01-08-097/09
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez szkolenia umożliwiające podjęcie pracy
kierowcy” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 kk za podanie
nieprawdziwych, bądź wprowadzających w błąd informacji dotyczących mojego statusu na rynku
pracy oświadczam, że pozostaję bez zatrudnienia:
jestem bezrobotny /poszukuję pracy *.
……………………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
* właściwe podkreslić
……………………………………………………….
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU