Obowiązki wydziałowego/kierunkowego koordynatora ECTS W

Transkrypt

Obowiązki wydziałowego/kierunkowego koordynatora ECTS W
Obowiązki wydziałowego/kierunkowego koordynatora ECTS
W zakres obowiązków wydziałowego/kierunkowego koordynatora ECTS wchodzą następujące
działania:
1. Udzielanie informacji i porad studentom wyjeżdżającym w ramach programów wymiany
studenckiej (LLP Erasmus, Campus Europae, Most i podobne), którzy wypełniają Porozumienie o
Programie Zajęć (Learning Agreement LA) i Przedwyjazdowe Porozumienie o Uznaniu Zaliczeń
(PPUZ). Podpis złożony na tych dokumentach przez koordynatora wydziałowego/kierunkowego jest
zobowiązaniem uczelni wysyłającej do pełnego uznania okresu pobytu studenta w uczelni partnerskiej
(w kraju lub zagranicą), pod warunkiem zaliczenia wymienionych w LA/PPUZ przedmiotów według
uzgodnionej punktacji i skali ocen ECTS. Wszelkie dodatkowe warunki niezbędne do zaliczenia
semestru w uczelni macierzystej winny być uzgodnione przez koordynatora ze studentem przed jego
wyjazdem, zwracając uwagę na zasady poszczególnych programów wymiany oraz zarządzenia
Zarządzenie
Rektora
nr
79
z
dnia
2009-06-22
Rektora
UŁ
(głównie:
w sprawie: zasad zaliczania studentom UŁ okresów studiów realizowanych w uczelniach partnerskich
w ramach programów wymiany LLP – Erasmus, Campus Europae i innych pokrewnych oraz
Zarządzenie Rektora nr 25 z dnia 2010-01-18 w sprawie: zasad funkcjonowania Europejskiego
Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w Uniwersytecie Łódzkim) zobowiązujące uczelnię
macierzystą do pełnego uznania osiągnięć uzyskanych w uczelni zagranicznej.
2. Udzielanie zgody na zmiany w Porozumieniu o Programie Zajęć w trakcie pobytu studenta w
uczelni partnerskiej. (W dokumencie jest miejsce na wprowadzenie zmian i podpis koordynatora.
Dokument zmian – Changes to Learning Agreement jest jednocześnie uzupełnieniem PPUZ).
3. Weryfikacja Wykazu Zaliczeń (Transcript of Records TofR), dokumentu, który student otrzymuje
od uczelni przyjmującej. Jest to oficjalne potwierdzenie uzyskanych zagranicą zaliczeń i powinno być
zgodne z Porozumieniem o Programie Zajęć (LA, PPUZ i Changes to LA).
4. Wnioskowanie do Dziekana (lub Dyrektora Instytutu) o zaliczenie semestru.
We wniosku do Dziekana (wg wzoru, który otrzymały Dziekanaty) koordynator kierunkowy postuluje
uznanie okresu studiów w uczelni partnerskiej w kraju lub zagranicą i wymienia przedmioty (wraz z
ocenami wg skali obowiązującej w UŁ), które winny zostać uwzględnione przy wyliczeniu aktualnej
średniej ocen studenta.
5. Udzielanie informacji i porad studentom przyjeżdżającym w ramach programów wymiany
studenckiej (LLP Erasmus, Campus Europae, Most i podobne) do UŁ.
6. Współpraca z Wydziałowym Pełnomocnikiem ds. Programu Erasmus w ramach opieki nad
studentami zagranicznymi, uczestnikami programu. (Podział zadań zależy tu od specyfiki Wydziału.)
7. Współpraca z Uczelnianym Koordynatorem ds. ECTS i Procesu Bolońskiego. (Informacja o
podejmowanych działaniach i stanie prac nad systemem ECTS oraz realizacją działań scalających
priorytety Procesu Bolońskiego z systemem kształcenia w UŁ.)
8. Współpraca z BWZ UŁ.
9. Monitorowanie pobytów studentów w uczelniach zagranicznych
10. Nadzór nad Pakietem Informacyjnym ECTS dla danego kierunku. Pakiet, w wersji drukowanej
i/lub internetowej, winien być aktualizowany przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.
11.Udział w rekrutacji studentów danego kierunku na stypendia wyjazdowe programu Erasmus.