Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Transkrypt

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Członkostwo Jakie warunki należy spełnić, by stać się członkiem zwyczajnym? Przede wszystkim
należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia podanie o zmianę statusu członkowskiego oraz wylegitymować się
dorobkiem twórczym, powstałym w okresie członkostwa w ZAiKS-ie.
Kiedy i w jakiej kwocie wypłacana jest odprawa pośmiertna oraz kto może ją otrzymać? Odprawa
pośmiertna wypłacana jest osobie wskazanej przez członka Funduszu Pośmiertnego Stowarzyszenia
Autorów ZAiKS w Deklaracji Funduszu Pośmiertnego. Wypłata odprawy następuje natychmiast po złożeniu
przez osobę uprawnioną urzędowego aktu zgonu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Funduszu
Pośmiertnego Członków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z dnia 28 marca 1978, z późniejszymi zmianami.
Jeżeli pogrzebem zmarłego członka Funduszu zajmuje się osoba nie uprawniona do podjęcia odprawy,
otrzyma ona, na podstawie przedłożonych rachunków, zwrot wydatków w wysokości nie przekraczającej
kwoty wypłacanej odprawy pośmiertnej.
Obecnie wysokość wypłacanej odprawy pośmiertnej wynosi 1,500.- PLN
Kto może korzystać z domów pracy twórczej (DPT)? Z DPT może korzystać każdy członek
Stowarzyszenia po odbyciu 3-letniego stażu członkowskiego i mający uregulowane opłaty członkowskie, a
także pracownicy Stowarzyszenia, rodziny członków i pracowników, członkowie innych stowarzyszeń
twórczych. Podania o przydział miejsc należy składać do Sekcji Domów Pracy Twórczej (ul.Hipoteczna 2,
pokój 125).
W razie pytań prosimy o kontakt: 22 827 58 75
Kto może ubiegać się o stypendium twórcze? Każdy członek Stowarzyszenia może ubiegać się o
stypendium twórcze. Odpowiednie podanie należy kierować do Zarządu Funduszu Popierania Twórczości,
na ręce jego sekretarza - p. Andrzeja Kuśmierczyka. Podanie winno szczegółowo określać cel, na jaki
przeznaczone zostanie stypendium. Celem działania Funduszu Popierania Twórczości jest wspieranie
rozwoju i propagowanie twórczości, w tym m.in. indywidualnych inicjatyw twórczych, umożliwiających
autorowi stworzenie (napisanie) nowego dzieła. Dlatego też istotne jest, by twórcy ubiegający się o taką
bezzwrotną pomoc finansową szczegółowo opisywali swe zamierzenia twórcze. Każde podanie członka
Stowarzyszenia ubiegającego się o stypendium, kierowane jest do Zarządu Funduszu Popierania
Twórczości, po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwy zarząd sekcji. Każdy twórca, który otrzyma
stypendium, jest zobowiązany do złożenia sprawozdania ze sposobu wykorzystania przyznanych mu
środków finansowych. Decyzje o przyznaniu stypendium zapadają kolegialnie podczas zebrania Zarządu
Funduszu Popierania Twórczości.
Kto może zostać członkiem ZAiKS-u? Członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, zgodnie z § 5 statutu
Stowarzyszenia może być osoba mająca pełnię praw publicznych, której twórczość stanowi przedmiot prawa
autorskiego i która wykaże się dorobkiem twórczym odpowiadającym wymaganiom regulaminu właściwej
sekcji Stowarzyszenia oraz podpisze obowiązujące Zobowiązanie organizacyjne. Członkiem Stowarzyszenia
może być osoba, bez względu na jej obywatelstwo.
Zadaj pytanie
1/2
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 ZAiKS / data wygenerowania strony 08.03.2017 15:31:30
PDF ze strony: http://zaiks.org.pl/261,155,czlonkostwo
2/2