Statut "Towarzystwa

Transkrypt

Statut "Towarzystwa
//
TO W A R ZY 5 T W O
PRZYJACIOl CHEl MzY
Statut
"Towarzys twa Przyjaciol Chelmzy"
87-140Chelmzc, Rynek 4
w Chelmzy
ROZ DZ IAL I
PRZE PI SY OGOLNE
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwe .Towarzystwo Przyjaciol Chelmzy" i zw ane jest w
dalszej czesci statutu .Towarzystwem''.
§ 2. Towarzystwo m oz e uzyw ac skr6tu "TPCh" .
§ 3. Towa rzystw o jest stowarzysz eniem zarejestrowanym, dz ialaj acym na podstawie
obowiazujacego prawa
0
stowarzyszeniach i z tego tytulu posiada osobow osc prawna.
§ 4. Towarzystwo zostaje powolane na czas nieokreslony,
§ 5. Siedziba Towarzystwa j est miasto Chelmz a.
§ 6. Terenem dzialania Tow arzystw a jest obszar Rze czp ospolitej Po lski ej.
§ 7. Towa rzystwo mo ze uzywac pieczeci i oz nak.
§ 8. Towarzystwo opiera swoja dziala lnosc na pr acy spolecznej czlonko w. Do
prowadzenia swych spraw rnoze zatrudniac pracownik6w.
§ 9. Towarzystw o wsp6lpracuj e z krajow ymi , zagraniczn ym i i mied zyna rodow ymi
organizacjami i instytucj am i,
0
tym sam ym Iub podobn ym profilu dz ialania.
ROZDZIAL II
CELE T OWARZ YSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJ I
§ 10. Celami Towarzystw a sa :
1) szeroki rozw6j dz ialalnosci spoleczno- kultu ralnej , oswiatowej, sportowej
turystycznej na terenie Chelmzy i regionu w roznyc h jej formach,
2) wszechstronna promocja miasta i osiagniec j ego mieszkancow,
3) aktywizacja mieszkancow do wspoldzialani a na rzecz wszechstronnego rozwoju
miasta,
4) upowszechnianie dzialan na rzecz roznorodnego rozwoj u . edukacj i oraz
zagospodarowania czasu w olnego dzieci i mlodziezy,
5) kUI~owanie historii, tradycj i i ku ltury ze sz czeg6lnym u wzgl~dnieniem, miasta i
regionu.
§ 11. Towarzystw o rea lizuje swoj e cele poprzez :
1) organizowanie spotkan populam o-nau kowych, sy mp ozj 6w, odczyt6w, wy kladow,
wystaw, prelekcj i, projekcj i filmowych, seminari6w , a takze konkurs6w
zwiazanych z potrzebami mieszkancow oraz prow adzenie prac badawczo­
rozwoj owych w dziedzinie kul turoznawstwa,
2) organizowanie lub wspolorganizowanie festiwali, festy n6w, koncertow, turn iej ow,
imprez sportowo - rekreacyj nych, przegladow or az przygo towyw anie przedstaw ien
teatralnych,
3) sprawowanie ob ywatelski ej pieczy nad trwalyrni zabytkam i i pomnikami kultury;
upowszechnianie i po glebianie wiedzy 0 miescie , 0 j ego miej scu w dziejach narodu
i panstwa oraz w rozw oj u spoleczno- eko nomi czny m kraju ,
4) prowadzenie dz iala lnosci wydawniczo-p ubli cystycznej i pr omocyj nej ,
5) wspolpraca i wspieran ie instytucj i i organizacj i real izuj acych ce le zbi ezne z celami
Tow arzystwa,
6) podejmowanie innych dz ialan slu zacych realizacj i ce16w T owarzy stw a.
ROZD ZIAL III
CZLONKOWIE TOWARZYSTWA ORAZ ICH PRA W A I OB OWI1\ZKI
§ 12. Czlonkowie Towarzystw a dziela sie na:
1) czlonkow zwyczajnyc h,
2) czlonkow wspierajacych,
3) czlonkow honorowych.
§ 13. 1. Czlonkami Towarzystwa me ga, z zastrzezeniern ust.2 , bye osoby fizyczne i
prawne . Osoba prawna dz iala w T owa rzystw ie przez sw oje go prze dstaw iciela.
2. Osoba prawna moze bye jedynie czl onkiem wspieraj acyrn T owarzystw a,
2
§ 14. l . Prz yjecia nowych cz lonk ow dok onuj e Zarzad uchwala podjeta w ciagu dwoch
miesiecy od dat y zlozenia dek laracj i zawierajacej rekornendacje dw6ch czlonk6w
zwyczajnych.
2. W razie odmowy przyje cia w poczet czlonkow , zainteresowany rna prawo w
terminie jednego miesiaca od daty jej doreczenia zlozyc na rece Zarzadu odwolanie do
Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie rozpatruj e odwolanie w czasie naj blizszych obr ad. Stanowisko
Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 15. 1. Czlonek zwyczaj ny rna prawo:
1)
wybierac i bye wyb ieranym do wlad z Towarzystw a,
2)
uczestniczyc z glos ern stanowiacyrn w Walnym Ze braniu,
3)
zglaszac wniosk i i postulaty dotycz ace dz ialalnosci Tow arzystwa,
4)
korzystac z po mocy i zaplecza Towarzy stw a w podej mo wanych dzialaniach
zgodnych z j ego celam i,
5)
brae udzial w praca ch, zeb raniach
prawem glosu.
innych przeds iew zieciach Towarzystwa
~~
2. Czlonek zw yczaj ny zobow iazany j est do:
1)
przestrzegania statutu, regu lamin6w i uchwal wladz Tow arzystwa ,
2)
regulamego oplacania skladek na rzecz Towarzystw a,
3)
czynnego uc zes tniczen ia w realizacj i cel6w statutowych Towarzystw a,
4)
dban ia
0
mien ie Towarzys twa.
§ 16. 1. Czlonkiem wspieraj acyrn Towarzy stwa
moze zostac osoba fizy czn a Ju t
prawna, uznajaca ce le Towarzystw a, kt6ra chce wspornagac jego dzi alalnosc
statutowa,
2. Przyjecia na cz lonka w spierajacego dokonuj e Zarzad T owarzystwa na podstawie
podpisanej deklaracj i.
3. Czlonek wspieraj acy rna prawo z glosem doradczym brae udzial osob iscie lub za
posrednictwern swojego przedst awiciela , w prac ach Towarzystw a , zglas zac do wl adz
Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczace podej mowanych przez Towarzystw o
zadan.
4. Czlonek wspierajacy j est zobowiazany do regulam ego wywiazywania sie z
deklarowanych swiadczen i przestrzegania ustalen zaw artych w podpisanej deklaracj i.
§ 17. 1. Czlonkiem honorowym Towarzystwa moze zostac osoba fizyczna szczeg61nie
zasluzona dla roz w oj u miasta Chelmza i region u.
3
2. Godnosc
Towarzystwa.
czlonka honorowego nadaje Waln e Zebrani e na wnio sek Zarzadu
3. Czlonek honorowy rna w szystkie prawa czlonka zw yczajnego T ow arzystw a.
4.
Czlonek honorowy rna obow iazek przestrzega ni a Statutu i uchwal wladz
Towarzystwa.
§ 18. 1. Czlonkostwo w T ow arzystwie ustaje na skut ek:
1) dob row olnej rezygnacj i z przynaleznosci do T owarzystw a, zgloszonej na pism Ie
Zarzadowi, po up rzednirn uregulowaniu w szelk ich zo bo wi azan wobec
T owarzystwa,
2) smierci czlonka lub ut raty os obowosc i prawnej przez czl onka wsp ieraj acego,
3) uchwaly Zarzadu z p ow odu nieplacen ia skladek czlonkows kich przez okres 1 roku
lub nieusprawiedliw ionego nieuczestnicz enia w Walnyrn Zebra niu przez okr es
kolejnych 3 lat,
4) wy kluczenia uchwala Z arzadu z powodu niep rzestrzegania postanow ien statutu,
reg ulamin6w i uchw al w ladz T owarzystw a oraz dzialania na szkod e Towarzystw a.
2. Osoba wykl uczona lub skres lona rna prawo wnie sienia odw olan ia do Walnego
Zebrania w te rminie 14. dni od daty doreczenia uchwaly na p ismie. Ze branie
rozpatruje odw olanie w czasie naj blizszych obrad. Decyzj a Walnego Zebrania jest
ostateczna.
ROZDZI ALIV
WL ADZE TOW ARZYSTWA
§ 19. Wladzami Towarzystw a Set:
1) Walne Zebra nie czlonkow Towarzystwa, zwane dalej "Walnyrn Zebraniem",
2) Zarzad Stowarzyszenia, zwany dal ej "Zarzade m",
3) Rada Rewizyj na.
§ 20. 1. Walne Zebranie j est najwyzsza wladza Towarzystw a.
2. Walne Zebranie moze bye:
I) zwyczaj ne,
2) nadzw yczajne.
3. Walne Ze bran ie Czlo nkow obrad uje we dlug uchw alonego przez sieb ie regul aminu
obrad .
4
4. Zwyczajne Wa1ne Zebranie jest zw olywane raz na rok przez Zarzad Towarzystw a
jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
5. Nadzwyczajne Wa1ne Zebranie zwolywane jest przez Zarzad Towarzystwa:
1) z inicjatywy Zarzadu,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 og6 lnej liczby czlonkow Towarzystwa.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno bye zw olane w term inie rniesia ca od daty
zgloszenia wniosku lub zadania i obradowac nad sprawami , db kt6rych zostalo
zwolane.
7. 0 terminie zwolani a Zwyczaj nego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z
proponowanym porzadkiern obrad Za rzad zawiadam ia czlonkow pisemnie na 14 dn i
przed terrninern obrad.
§ 21. 1. Walny m Zebraniem kieruje Przewo dniczacy Walnego Zebrania wyb ierany
kazdorazowo w gl osowaniu j awn ym, bezwzgledna wiekszoscia obe cnych czlonkow
Towarzystwa. Przewodniczacy nie moze wchodzic w sklad Zarzad u i Rady
Rewizyjnej.
2. Uchwaly Wa1nego Zeb rania sa podej mo wa ne w glosowaniu jawnym zwy kla
wiekszoscia glosow w obecn osci co najmniej pon ad polowy og6 lnej 1iczby czlonkow.
3. W przypadku r6wne go rozlozenia glosow w trakc ie gl osowania, decyduj e glos
przewodniczacego Wa1nego Zeb rania.
§ 22. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczegolnosci nalezy:
1) ustalan ie kieru nk 6w i programu dzialania Towarzystw a,
2) rozpatrywanie i zatwierdzan ie sprawozdan Zarzadu i Kom isji Rew izyj nej,
3) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa ,
4) zatwierdzanie regulamin6w Zarzadu i Komisji Rewiz yj nej ,
5) wyb6r i cdwolywanie Zarzadu i Komisji Rewizyj nej ,
6) decydowanie w sprawie udzie lenia absolutorium Zarzadow i i Komi sji Rewizyjnej.
7) ustalanie wysokosci skladek czlonkowskich,
8) podejmowanie uchwaly
0
rozwiaza niu Towarzys twa i przezn aczeniu jego maj atku ,
9) rozpatrywanie odwolan od uch wal Za rzadu,
5
1O)nadawanie tytulu czlonka ho norowego T owarzy stwa.
§ 23. 1. Zarzad kieruj e caloksztaltem dzialalnosc i T ow arzystwa zgodnie z uchwalami
Wa lnego Zebrania , reprezentuj e je na zewnatrz i ponosi odpowiedzialnosc za swoja
prace przed Walnym Zebraniem.
2. Zarzad sklada sie z od 3 do 7 os6b, w tym Prezesa. N a pierwszym posiedzeniu
Zarzad wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a ta kze moze wybrac dw6ch
wiceprezes6w.
3. Kadencj a Zarzadu trwa 3 lat a.
4 . Uchwaly Zarzadu podej mowane sa w glosowaniu j awnym , zw ykla w iekszoscia
glosow, przy obecnosc i co naj mniej pol owy og 6lnej licz by uprawnionych czl onkow.
W sytuacj i r6wnego rozlozeni a glosow decyduj e glos Pre zesa. N a podstawi e
jednoglosnej uchw aly p elnego sk ladu Z arzad m oze po dej rnowac uchwaly w
glosowaniu tajnym.
5. Posiedzenia Zarzad u odbywaj a sie w miare potrzeb, jednak ni e rz ad ziej nit raz na 3
rruesiace .
6. Posiedzenia Z ar zadu zwolywane sa przez Prezes a z j ego wl asnej inicj atyw y lub na
wn iosek kazdego z czlonkow Zarzadu lub wnio sek Komi sj i Rew izyj nej .
7. Szczegolow a organ izacj e pracy oraz tryb obrad owania okr es la re gulamin Zarzadu.
§ 24. Do zakresu dz ialania Zarzad u nalezy:
1) rea lizacj a uchw al W alneg o Zebrania i kierow anie caloksztalt ern dzialalnosci
Towarzystwa zgodn ie z cel ami statutowym i,
2) uchwalan ie plan6w dzial alnosci T owarzystwa i prelirri inarzy bu dzet owy ch,
3) sprawow an ie zarzadu n ad m aj atkiern To wa rzystwa,
4) ustal ani a regu laminu wynagr odzen pracown ik6w To warzystw a,
5) podejmow anie de cyzj i w sp raw ie nab ycia lub zby cia maj atku nieruchomego i
ruchomego,
6) podej mow anie decyzj i w sprawie zac iag ania zo bowiazan,
7) zw olyw anie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwal w sp rawach przyjm owania i wyklucz ania cz lonk6w
zwy czajnyc h i ws pierajacych,
9) rozpatryw anie spor6w porniedzy czlonk am i pow stalych na tle dzialalnosci
Towarzystwa,
10)skladanie spraw ozdan ze swej dzialalnosci na W alnyrn Z ebran iu,
6
/
11)uehwalanie reg ularninow przewidzianyeh w statueie,
12)w szczegolnych przypadkach zwalnianie z obowiazku placenia sklad ek
czlonkowskich;
,
­
13)reprezentowanie Tow arzystwa na zewnatrz i dzialanie w j ego imieniu.
§ 25. Do skladania oswiadczen woli we wszystkich sprawaeh majat kowych
Towarzystwa, zawierania urnow i udzi elania pelnorn ocn ictw wymagany jest podpis
dwoch czlonkow Zarzadu, w tym Prezesa lub Sekretarza .
§ 26. I. Kom isja Rewizyj na j est organem kontrolnym Towarzy stwa i sklada sie z 3
osob,
2. Komisj a Rewizyj na wyb iera ze swego grona przewodniczac ego, jego zastepce i
sekretarza.
3. Kaden cja Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa trzy lata.
§ 27. Do zakresu dzialania Ra dy Rewizyjnej nalezy:
1) kontrolowanie co naj mn iej raz w roku calo ksztaltu dziala lnosci Towarzys twa,
2) wystepowanie do Zarzadu z wn ioskami wynikaj acyrni z przeprowadzonych
kontroli i zadanie wyj asn ien,
3) prawo zadania zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zeb rania w razie stwierdzenia
niewywiazyw ania sie prz ez Zarzad z j ego statutowych obow iazkow, a takze prawo
zadania zwolania posiedzenia Zarzadu,
4) zwolanie Walnego Ze brania, w razie nie zwo lania go przez Zarza d w terminie
ustal onym statutem,
5) skladanie na Walny m Ze bran iu wniosk6w
0
udzielenie absol utorium Zarzadowi,
6) skladanie sprawozdari ze swej dzialalnosci Walnemu Ze braniu.
§ 28. Uchwaly Komisj i Re wizyjnej , podejm owane sa w glosowaniu j awnym, w
obecnosci wszystkich czlonkow Komisj i. Na pod staw ie j ednoglosnej uchwaly pelnego
skladu Kom isja Re wizyj na moze podejmowac uchwaly w glosowaniu tajn ym.
§ 29. lCzlonkiem Ko misji Rewizyjnej nie moze bye osob a skazana prawomocnym
wyrokiem sadu za przestepstwo popelnione z winy urnyslnej.
2. Czlonkowie Kom isj i Rewizyjnej nie mega pelnic innyc h funkcji we wladzach
Towarzystwa ani bye pracownikami Towarzystwa , ani tez pozostawac w stosunku
pokrewienstwa, spo w inowacenia lub podleg losci z tyt ulu zatrudnienia wobec
czlonkow Zarzadu.
3. Czlonkowie Komisj i Rew izyjnej mega brae udzial w pos iedzenia ch Zarzadu z
glosern dora dczym .
7
4. Ko rnisj a Rew izyjna dziala na podstawie uchwalonego przez siebie regularninu.
5. Kornisja Rewizyjna rna prawo zadania od czl onk 6w i wla dz T owarzystwa
skladania pisernnych lub ustn ych wyj asnien dotyczacych kontrolowanych spraw,
ROZ DZIAL V
MAJ1\TEK TOWARZ YSTWA I GO SPODARKA FINANS OWA
§ 30. Zr6dlarni powstania maj atku Towarzystwa Set:
l) skladki czlonkowskie,
2) darowizny, zapi sy i spadki oraz srodk i pocho dzace z ofi arn osci pryw atnej i zbi6rek
publicznych,
3) wpl ywy z dzialalnosc i statutowej Towarzystwa , w tym dochody z majatku
Towarzystwa i dochody z kapitalu j ak odsetki i lokaty,
4) dota cje, sub wencj e, srodki z funduszy publicznych, gra nty, zlecenie wykonywania
zadan pub licznych ,
5) dochody z dz ialalnosci gospodarczej wykon ywanej na podstaw ie odrebnych
przepis6w.
§ 31. 1. Skladki czlonkow skie powin ny bye wplacane do konca I kw artalu kazdego
roku.
2. N owo przyj ec i czl onkowi e wplacaja sk ladki. . wg zasad okres lonych przez Walne
Zebranie, w ciag u czterec h tygod ni od otrzy mania powiadomienia 0 przyjeciu na
czlonka Towarz ystwa.
VI
POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 32. 1. Zmiana statutu przez Walne Ze branie wymaga kwalifikowanej wiekszosci 2/3
glosow, przy obecnosci co najrnniej polowy cz lonkow upraw nionyc h do glos owan ia.
2. Podj ecie uchwaly 0 rozw iazan iu Towarzystwa przez Walne Ze branie Cz lonkow
wymaga kwalifikowanej wi ekszo sci 2/3 glosow, przy obecno sci co najrnn iej 2/3
czlonkow uprawn ion ych do glosowania.
8
3. Wn iosek 0 zrniane statutu mu si bye zgloszo ny na pismie, a tre sc proponowanej
zrniany podana w zawiadom ieniu zw olujacym Walne Ze br anie.
4. Podejmuj ac uchwale 0 rozwiazani u To warzystw a Walne Zebranie powoluje
Kornisje Likwidacyjna, ktora przeprowadzi likw idacje Towarzystwa. 'Walne Zebranie
wskazuje takze fundacj e i stowarzyszenia, rnaj ace podobne ce le statutowe do
To warzystwa, nie nastawione na osiaganie zysku, na rzecz ktorych przejdzi e maj atek
Towarzystwa, po wypelnieniu j ego zobow iazari,
9

Podobne dokumenty