formularz - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

Transkrypt

formularz - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
A
Zgoda na obciążenie
obci
rachunku bankowego
Nazwa i adres wierzyciela:
Identyfikator wierzyciela (NIP)
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
ńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10, 43–450
450 Ustroń
5 4 8 1 0 0 4 2 6
6
do obciążania wskazanego poniżej
ej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi
wynikaj
z moich
(naszych) zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mnie
m
(nam) fakturami lub rachunkami
osoba fizyczna
działalność
gospodarcza
Nazwa / imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu Klienta – posiadacza rachunku bankowego
Numer konta bankowego (26 cyfr)
Nazwa i dokładny adres banku (oddziału) prowadzącego
prowadz
rachunek bankowy Klienta
Identyfikator płatności
(Kod Odbiorcy)
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie
śnie zgodę
zgod dla wskazanego powyżej banku do obciążenia
enia mojego (naszego)
rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty z tytułu moich (naszych) zobowiązań wobec ww. wierzyciela.
Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
niewa
…….……………………………………………………..
(miejsce i data)
(podpis Klienta – posiadacza rachunku bankowego
musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym
żonym w banku)
Zgoda na obciążenie
obci
rachunku bankowego
Niniejszym wyrażam(y)
am(y) zgodę
zgodę:
Nazwa i adres wierzyciela:
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
ńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10, 43–450
450 Ustroń
Identyfikator wierzyciela (NIP)
5 4 8 1 0 0 4 2 6
6
do obciążania wskazanego poniżej
ej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi
wynikaj
z moich
(naszych) zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mnie
m
(nam) fakturami lub rachunkami
osoba fizyczna
działalność
gospodarcza
Nazwa / imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu Klienta – posiadacza rachunku bankowego
Numer konta bankowego (26 cyfr)
Nazwa i dokładny adres banku (oddziału) prowadzącego
prowadz
rachunek bankowy Klienta
Identyfikator płatności
(Kod Odbiorcy)
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie
śnie zgodę
zgod dla wskazanego powyżej banku do obciążenia
enia mojego (naszego)
rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty z tytułu moich (naszych) zobowiązań wobec ww. wierzyciela.
Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
niewa
…….……………………………………………………..
(miejsce i data)
….…………………………………………………………….
(podpis Klienta – posiadacza rachunku bankowego
musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym
żonym w banku)
Otrzymuje bank Klienta Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
B
….…………………………………………………………….
Otrzymuje wierzyciel – Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Niniejszym wyrażam(y)
am(y) zgodę
zgodę: