Deklaracja członkowska

Transkrypt

Deklaracja członkowska
DEKLARACJA
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Felis Posnania.
Nazwisko, Imię, hodowla:
Adres:
Kod, miasto:
Nr tel.:
Nr tel. kom.:
WWW / e-mail:
Hodowana Rasa Kotów:
Członkostwo w innych klubach
Zobowiązuję się stosować do Statutu, regulaminów i postanowień Felis Posnania oraz opłacać
regularnie przypadające na mnie składki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Felis Posnania zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych oraz na publikację ich na stronach internetowych klubu.
100 zł
Jednocześnie wpłacam pierwszą składkę:
Data
Podpis
___________________________________________________________________________________
Potwierdzam dokonanie wymaganych opłat w wysokości
Nr KP …………………… Podpis Skarbnika …………………………….......……….....
Zarząd Felis Posnania uchwałą nr ………….......……… z dnia…….......……………...
przyjął kandydata jw. w poczet członków Felis Posnania.
Prezes Felis Posnania …………………..................................................................…
Sekretarz Felis Posnania ……………….....................................................…………..

Podobne dokumenty