pobierz plik - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Transkrypt

pobierz plik - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
II edycja konkursu na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony
środowiska
– pytania i odpowiedzi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".
Projekt Systemowy PARP
„Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”
Zadanie 6
„Testowanie realizacji nowych usług”
Usługa pilotażowa nr 2
„Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska” – II edycja
Pytania podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków o udzielenie wsparcia
oraz odpowiedzi PARP:
Pytanie 1.:
Czy przy opisie kadry - we wniosku punkt 9 "Posiadane zasoby kadrowe"
opis poszczególnych osób (podpunkty a - d) mają w sumie zajmować 2 strony tekstu
(Times New Roman, 12 pkt, pojedynczy odstęp), czy maksymalnie dwie strony ma
zajmować opis każdej z tych osób.
Odp.: Zgodnie z punktem 9a) Instrukcji wypełniania wniosków łączny opis doświadczenia
konsultantów nie może przekroczyć 2 stron.
Pytanie 2.:
Czy w szkolenia prowadzone w ramach Komponentu II mają mieć charakter zamknięty
(czyli mogą w nich brać udział tylko osoby których firmy uczestniczyły w Komponencie
I) czy mogą mieć charakter otwarty w których udział mogą wziąć też inne firmy i
podmioty?
Odp.: Zgodnie z opisem komponentu II usługi szkoleniowej zamieszczonym w standardzie
usługa szkoleniowa powinna być traktowana rozłącznie z usługą doradczą (etap I oraz etap
II). Przedsiębiorca powinien mieć możliwość skorzystania wyłącznie z usługi szkoleniowej
lub wyłącznie z usługi doradczej lub zarówno z usługi szkoleniowej i usługi doradczej.
Pytanie 3.:
Czy koszty zarządzania projektem mają być wliczone w kosztu usług świadczonych dla
przedsiębiorstw czy na zarządzanie projektu można przeznaczyć oddzielną póle
środków?
str. 1
Odp.: Zgodnie z zapisami § 5 ust 2 pkt 1) umowy koszty zarządzania projektem:
"wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w
realizację projektu, w tym osób zarządzających projektem", są wydatkami kwalifikowanymi
do objęcia wsparciem, co oznacza iż mogą być wliczone w koszty realizacji usług.
Pytanie 4.:
Mam kilka pytań dotyczących: Wniosku o udzielenie wsparcia na przetestowanie i
wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska - edycja II.
Pytania dotyczą kosztorysu.
W punkcie - 25. "Planowane wydatki w ramach projektu (według wartości testowanych
usług) <należy wykazać tylko wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem>"
W tabeli można wpisać jedynie kwoty testowanych usług w ramach komponentu I i II.
Proszę mi powiedzieć gdzie mam wpisać koszty poniesione na promocję, zarządzanie
projektem itp. które zaliczają się do kosztów kwalifikowanych, a których nie można
wpisać w tę tabelę.
Odp.: Koszt wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w tym wydatków
wskazanych przez Pana w mailu należy umieścić w kolumnach b oraz c tabeli 25 wniosku.
Wszystkie one bowiem wpływają na wartość usługi.
Pytanie 5:
Czy lider projektu może być też specjalistą świadczącym usługi dla przedsiębiorstw?
Czy szkoleniowiec (z komponentu II) może być jednocześnie specjalistą świadczącym
usługi dla przedsiębiorstw (Komponent I)?
Odp.: W dokumentacji nie ma zapisów, które uniemożliwiają łączenie funkcji lidera oraz
konsultanta. Odpowiadając więc na Pana pytanie, tak, lider może być jednocześnie
konsultantem.
Osoba, która będzie prowadziła szkolenia w ramach komponentu II, może być jednocześnie
konsultant realizującym projekt w ramach komponentu I.
Pytanie 6.:
Jako firma startująca w konkursie zwracam się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie jakie
dokumenty powinna złożyć firma będąca spółką cywilną w zakresie sprawozdania
finansowego wymaganego jako załącznik nr 4 do wniosku o udzielenie wsparcia?
Firma prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Nie prowadzi ksiąg handlowych.
Odp.: W sytuacji, kiedy podmioty nie prowadzą ksiąg handlowych powinny przedłożyć
oświadczenie, że ten obowiązek ich nie dotyczy w myśl ustawy o rachunkowości oraz
dokument PIT.
str. 2

Podobne dokumenty