Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem

Transkrypt

Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem
A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2
im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej.
1. O przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego mogą
ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich oraz laureaci wojewódzkich konkursów
przedmiotowych przyjmowani są do gimnazjum w pierwszej kolejności, niezależnie
od stosowanych kryteriów.
3. Absolwenci szkół podstawowych przyjmowani są do gimnazjum w zależności
od liczby punktów uzyskanych wg ustalonych kryteriów (w odniesieniu od ilości
wolnych miejsc w szkole).
4. O przyjęciu absolwenta szkoły podstawowej do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2
im. Chwały Oręża Polskiego decydują:
a) suma punktów zdobyta przez kandydata na sprawdzianie kompetencji
po szkole podstawowej wg następujących kryteriów:
40 pkt. : 6 pkt.
39 – 36 pkt.: 5 pkt.
35 – 28 pkt.: 4 pkt.
27 – 20 pkt.: 3 pkt.
19 – 12 pkt.: 2 pkt.
11 – 0 pkt.: 1 pkt.
b) oceny z języka polskiego i matematyki – liczba punktów zgodnie z oceną
(cel – 6 pkt., bdb – 5 pkt., db – 4 pkt., dst – 3 pkt., dop – 2 pkt.).
c) szczególne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
 wyróżnienie (świadectwo z czerwonym paskiem): 6 pkt.
 sukcesy sportowe lub artystyczne na szczeblu:
- ogólnopolskim i wojewódzkim: 6 pkt.
- regionalnym: 5 pkt.
- rejonowym: 4 pkt.
- powiatu: 3 pkt.
(punkty uzyskane w jednej dyscyplinie sportowej lub artystycznej nie sumują
się, pod uwagę brany jest najwyższy wynik),
 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego- 6 pkt.
d) ocena zachowania
 wzorowa – 12 pkt.
 bardzo dobra – 10 pkt.
 dobra – 8 pkt.
 poprawna – 4 pkt.
 nieodpowiednia – 2 pkt.
 naganna – 0 pkt.
5. Uczniowie przyjmowani są wg uzyskanej największej ilości punktów aż do
wyczerpania wolnych miejsce w szkole.
6. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje całkowita liczba punktów zdobyta wg
kryteriów zawartych w pkt.4.
B. Kryteria przyjmowania uczniów do Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża
Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej sportowej o profilu piłka siatkowa
dziewcząt i piłka nożna chłopców.
1. Do klasy sportowej przyjmuje się absolwentów szkoły podstawowej, którzy:
a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności
do uprawiania danego sportu, wydanym przez uprawnionego lekarza
b) posiadają pisemną zgodę rodziców na naukę w klasie sportowej
c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
2. Za pozytywny wynik sprawdzianu uważa się wynik 25% z maksymalnej liczby punktów
uzyskanych w próbie opisanej poniżej w punkcie 3.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone w pkt. 1 niż
liczba miejsc, brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
 Próba sprawności fizycznej - piłka siatkowa dziewcząt: 0 –70 punktów
a) elementy gimnastyczne: 0 – 15 pkt.:
- przewrót w przód z postawy do postawy: 0 – 5 pkt.
- przewrót w tył z przysiadu podpartego do postawy: 0 – 5 pkt.
 stanie na rękach przy drabinkach: 0 – 5 pkt.
b) próba sprawności ogólnej: 0 – 20 pkt.

bieg na dystansie 30 m
Czas biegu /s/
Punkty
5.51 i wyżej
1
5.5 – 5.31
2
5.30 – 5.01
3
5.0 – 4.81
4
4.8 i poniżej
5
- skok dosiężny
Wyskok / cm /
Punkty
20 i poniżej
1
21 - 25
2
26 - 30
3
31 - 35
4
36 i wyżej
5
- rzut piłką lekarską zza głowy 2 kg
Odległość (m)
Punkty
3.5 i poniżej
1
3.51 — 4.00
2
4.01 — 4.50
3
4.51 — 5.00
4
5.01 i dalej
5
- bieg - "koperta"
Czas biegu / s /
Punkty
26.00 — 25.50
1
25.49 — 25.00
2
24.99 — 24.50
3
24.49 — 24.00
4
23.99 i poniżej
5
c) próba sprawności specjalnej: 0 - 15 pkt.
(ocenie podlega: technika wykonania zadania, sposób poruszania się po
boisku ).
- odbijanie piłki sposobem górnym: 0 - 5 pkt.
- odbijanie piłki sposobem dolnym: 0 - 5 pkt.
- zagrywka: 0 - 5 pkt.
d) gra kontrolna 3 x 3: 0 – 20 pkt.
(ocenie podlega postawa siatkarska, sposób poruszania się po boisku oraz trafność
podejmowanych decyzji).

Próba sprawności fizycznej - piłka nożna chłopców: 0 - 75pkt.
a) elementy gimnastyczne: 0 – 15 pkt.
- przewrót w przód z postawy do postawy: 0 – 5 pkt.
- przewrót w tył z przysiadu podpartego do postawy: 0 – 5 pkt.
- stanie na rękach przy drabinkach: 0 – 5 pkt.
b) test sprawności ogólnej: 0 – 20 pkt.
- bieg na dystansie 30 m
Czas biegu /s/
Punkty
5.51 i wyżej
1
5.5 – 5.31
2
5.30 – 5.01
3
5.0 – 4.81
4
4.8 i poniżej
5
Opis biegu na 30m.
Zawodnik na gwizdek wykonuje sprint na dystansie 30m /2 próby/ –zapisany zostaje wyższy
wynik.
- skok dosiężny
Wyskok /cm/
20 i poniżej
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 i wyżej
Punkty
1
2
3
4
5
Opis testu.
Zawodnik staje bokiem do ściany, na której narysowana jest tablica wysokości, unosi max.
ramię do góry. Dotyka dłonią jak najwyżej, gdzie zaznaczony zostaje zakres bez wyskoku.
Następnie wykonuje wyskok do góry i dotyka jak najwyżej dłonią do podziałki. Zapisany
zostaje wynik różnicy wysokości osiągniętej po wyskoku do max. zakresu bez wyskoku.
- rzut piłką lekarską z za głowy 2 kg.
Odległość (m)
punkty
3.5 i poniżej
1
3.51 — 4.00
2
4.01 — 4.50
3
4.51 — 5.00
4
5.01 i dalej
5
Opis testu.
Zawodnik, stojąc w postawie, trzymając piłkę lekarską oburącz nad głową, wykonuje rzut na
odległość /2 próby/. Zapisany zostaje wyższy wynik.
- bieg po kopercie
Czas biegu / s /
26.00 — 25.50
25.49 — 25.00
24.99 — 24.50
24.49 — 24.00
23.99 i poniżej
Punkty
1
2
3
4
5
Opis testu.
Zawodnik na sygnał wykonuje 3 razy bieg po ,,kopercie ustawionej ze stojaków” według
wzoru na rysunku .
c) test sprawności specjalnej
- żonglerka nogą w polu 4.5 m* 4.5 m
Ilość powtórzeń
0 — 15
16 — 20
21 — 25
26 — 30
31 i powyżej
punkty
1
2
3
4
5
Opis testu.
Zawodnik podbija piłkę na przemian lewą i prawą nogą w czasie 30 sekund.
- żonglerka głową w polu 4.5 m *4.5 m
Ilość powtórzeń
Punkty
0—4
1
5—7
2
8 — 10
3
11 — 13
4
14 i powyżej
5
Opis testu.
Zawodnik podbija piłkę głową w czasie 15 sekund.
- slalom ze strzałem na bramkę
Czas trwania [s]
16.31 i wyżej
16.30 – 16.01
16.00 – 15.71
15.70 – 15.51
15.50 i poniżej
Punkty
1
2
3
4
5
Opis testu.
Zawodnik na sygnał start 2 razy wykonuje slalom z piłką między 5 ,,pachołkami”
rozstawionymi w linii prostej co 3 metry. Pierwszy stojak ustawiony jest w odległości 9
metrów od bramki o wym. 2*5 m /boisko „Orlik”/. Oddaje celny strzał do bramki, następnie
wraca i wykonuje to samo drugą piłką i, jak wcześniej, oddaje celny strzał. Kiedy zawodnik
minie linię bramkową, zostaje zatrzymany czas.
d) gra szkolna /1+5 * 5+1/: 0 – 25 pkt.
Zawodnicy podzieleni na drużyny grają mecz 15 min. W tym czasie oceniane są:
- poruszanie się po boisku, wyjście na pozycję, gra tzw. „bez piłki”
- zastosowanie elementów techniki w grze, tj. prowadzenie, przyjęcie, uderzenie, opanowanie
piłki, umiejętność odpowiedniego podania itp.
4. Przy ustaleniu ostatecznej liczby punktów z próby sprawności bierze się pod uwagę
pozytywną opinię o uczniu wydaną przez instruktora lub trenera i przyporządkowuje
się 5 pkt.
5. W przypadku równorzędnych wyników ustalonych na etapie dotychczasowej rekrutacji do
klasy sportowej, następnie brane są pod uwagę kryteria opisane w rozdziale A, pkt. 4.
C. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wg wzoru wprowadzonego przez szkołę.
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - poświadczona kopia.
3. Zaświadczenie - poświadczona kopia OKE dotycząca szczegółowych wyników
uzyskanych na sprawdzianie po szkole podstawowej.
4. Zaświadczenie - poświadczona kopia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.
5. Zaświadczenie - poświadczona kopia o osiągnięciach w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego. 1
6. Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej o zdolności do uprawiania przez ucznia/ uczennicę piłki siatkowej/ piłki
nożnej.
7. Opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.
8. Zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata na zajęcia w oddziale sportowym.
1-
dotyczy sytuacji, gdy na świadectwie ukończenia szkoły nie
zostały wypisane osiągnięcia ucznia.