SIŁOWNIA ORTOGRAFICZNA

Transkrypt

SIŁOWNIA ORTOGRAFICZNA
REGULAMIN KONKURSU DLA KLAS 4-6
SIŁOWNIA ORTOGRAFICZNA
CELE:
 Usprawnianie techniki czytania i pisania.
 Poprawa znajomości zasad pisowni oraz zastosowania ich w praktyce.
 Wzbogacenie słownictwa.
 Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i myślenia logicznego.
 Wzbudzanie motywacji do pracy nad trudnościami w uczeniu się.
 Uwidocznienie efektów terapii pedagogicznej i pracy dodatkowej w domu.
 Podniesienie samooceny ucznia oraz zwiększenie jego wiary we własne możliwości.
MATERIAŁ ORTOGRAFICZNY:
 Pisownia ó: wymienne, w końcówkach –ówka, -ów, -ówna, ó na początku wyrazu,
wyrazy z ó do zapamiętania, wyjątki, wyrazy z cząstką róż.
 Pisownia u: na początku i na końcu wyrazu, w końcówkach -uje w czasownikach,
końcówki w rzeczownikach i przymiotnikach –uch, -un, -unek, -uś, -usia, -uszek, -utki,
-ula, wyrazy z u do zapamiętania.
 Pisownia rz: wymiennym, końcówkach –arz, -erz, -mistrz, -mierz, rz po spółgłoskach,
wyrazy z rz do zapamiętania, wyjątki.
 Pisownia ż: wymienne, po spółgłoskach, wyrazy z ż do zapamiętania.
 Pisownia ch: wymienne, po spółgłosce, przed spółgłoskami, na końcu wyrazów,
wyjątek druh, wyrazy z ch do zapamiętania.
 Pisownia h: wymienne, wyrazy z h do zapamiętania.
 Wielka litera w pisowni na początku zdań, w nazwach własnych i geograficznych,
nazwy mieszkańców części świata i krajów.
 Pisownia nie z różnymi częściami mowy.
 Zakres słownictwa zgodny z ćwiczeniami realizowanymi na zajęciach terapii
pedagogicznej.
 Materiał ortograficzny realizowany jest w klasach 4-6 na zajęciach terapii
pedagogicznej.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
I etap- luty/marzec 2013 na zajęciach terapii pedagogicznej uczniowie będą wykonywali
zadania z ortografii specjalnie przygotowane przez nauczyciela. Zadania będą układane dla
każdej klasy oddzielnie (materiał ortograficzny zgodny z tym, który jest realizowany na
zajęciach terapii pedagogicznej w danej klasie). Uczniowie, którzy zdobędą najwięcej
punktów, przechodzą do II etapu (osoby z trzema najwyższymi wynikami z każdej klasy).
II etap- kwiecień 2013- wyłonieni uczniowie piszą test konkursowy (materiał ortograficzny
zgodny z tym, który jest realizowany na zajęciach terapii pedagogicznej w danej klasie).
Organizator konkursu: Ewelina Jobda