Wypowiedzenie polisy OC

Transkrypt

Wypowiedzenie polisy OC
RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE I DORADZTWO TECHNICZNE
…………………………………., dnia ……………………
WYPOWIEDZENIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
Ja niżej podpisany……………………………………….., PESEL …………………………….…..,
zamieszkały pod adresem ……………………………..……………………………………………
niniejszym:
na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy* (dotyczy przypadku sprzedaży pojazdu i wypowiedzenia umowy
przez nabywcę pojazdu),
na podstawie art. 28 ust.1 Ustawy* (dotyczy przypadku wypowiedzenia umowy przed końcem trwania
ochrony w celu uniknięcia tzw. automatycznego przedłużenia się umowy na kolejny 12-miesięczny
okres),
(proszę zaznaczyć właściwą opcję)
wypowiadam umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
Numer i seria polisy................................................. ochrona od dnia ………………. do dnia
……………….. dotyczącej następującego pojazdu:
Marka pojazdu......................................................... o numerze rejestracyjnym ………………………....
Czytelny podpis
*
Ustawa
z
dnia
22 maja
2003
roku
o
Funduszu
Gwarancyjnym
i
Polskim
(Dz.U.03.124.1152 z późn. zmianami)
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Biurze
Ubezpieczycieli
Ubezpieczeniowym
Komunikacyjnych
Specmot – Rzeczoznawstwo samochodowe, doradztwo techniczne
NIP: 678-271-86-18
tel. 79 78 79 909
www.specmot.com
[email protected]

Podobne dokumenty