PROJEKT BUDOWLANY

Transkrypt

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł projektu :
PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKU
WARSZTATOWEGO NR 39
Adres obiektu:
Brzeg, ul. gen. Władysława Sikorskiego 6, dz. nr 196/5, AM-9
Inwestor :
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4213
50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102
Projektant:
mgr inż. Czesław Sobczak
Sprawdzający:
mgr inż. Bogdan Jezierski
Wrocław listopad 2014r.
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej projekt budowlany. ............................................3
Uprawnienia i przynależność do izby projektanta i sprawdzającego .......................................... 4-7
Opis techniczny
813
1. Wstęp ........................................................................................................................................8
2.
1.1.
Opis przedmiotu i zakresu opracowania............................................................................8
1.2.
Inwestor .............................................................................................................................8
1.3.
Podstawa opracowania.......................................................................................................8
1.4.
Opis ogólny konstrukcji obiektu........................................................................................8
1.5.
Układ konstrukcyjny budynku ...........................................................................................8
1.6.
Stan aktualny budynku – przyczyna rozbiórki...................................................................9
Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych......................................................9
2.1.
Organizacja robót rozbiórkowych......................................................................................9
2.2
Kolejność prac rozbiórkowych ........................................................................................10
2.3
Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych......................................................................10
3.
Zestawienie materiałów rozbiórkowych .................................................................................11
4.
Opis sposobu zagospodarowania odpadów.............................................................................11
4.1.
Uwarunkowania środowiskowe.......................................................................................11
4.2.
Sposób zagospodarowania odpadów: ..............................................................................11
5.
Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia .....................................................12
6.
Informacja dotycząca planu BIOZ ..........................................................................................12
7.
Informacja o dopuszczalnych zmianach w projekcie..............................................................12
8.
Dokumentacja fotograficzna ...................................................................................................13
9.
Rysunki ............................................................................................................................. 16-20
2
Wrocław listopad 2014r.
Oświadczenie
projektanta i osoby sprawdzającej projekt budowlany.
Oświadczam, iż zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z póź. zm.) Projekt Budowlany rozbiórki budynku
warsztatowego nr 39 położonego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6 w Brzegu na terenie
kompleksu wojskowego, na działce nr 196/5, AM - 9 sporządzony w listopadzie 2014 roku dla
Jednostki Wojskowej 4213, ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław został wykonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant:
mgr inż. Czesław Sobczak
Sprawdzający:
mgr inż. Bogdan Jezierski
3
OPIS
1.
TECHNICZNY
Wstęp
1.1. Opis przedmiotu i zakresu opracowania.
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka wolnostojącego budynku warsztatowego
położonego na terenie jednostki wojskowej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6
w Brzegu oraz wyrównanie i zagospodarowanie terenu po rozbiórce. Zakres opracowania
obejmuje Projekt Budowlany rozbiórki w/w budynku bez przyłączy i sieci uzbrojenia.
1.2. Inwestor
Inwestorem jest Jednostka Wojskowa nr 4213 z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Obornickiej 100-102.
1.3. Podstawa opracowania.
1)
2)
3)
4)
Umowa z Inwestorem nr 427/2014/W z dnia 15.10.2014r.
Wizja lokalna z dnia 14.11.2014r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401 z późn. zm.).
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628),
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie warunków
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów
budowlanych.
1.4. Opis ogólny konstrukcji obiektu
Budynek wolnostojący jednokondygnacyjny o układzie podłużnym, częściowo
podpiwniczony z dachem dwuspadowym o spadku 6,7% bez poddasza. Budynek składa się
z części niższej o konstrukcji murowanej oraz części wyższej o konstrukcji stalowej.
Powierzchnia zabudowy 1907,37m2, kubatura brutto: 11972,17m3, wysokość części niższej
wynosi ok. 5,11cm w kalenicy, natomiast w cz. wyższej 8,34m w kalenicy oraz długość budynku
83,11m. Budynek wyposażony jest w instalację wod. – kan., CO, wentylacyjną oraz elektryczną.
1.5. Układ konstrukcyjny budynku
Budynek składa się z dwóch części o różnych wysokościach. Część niższa o konstrukcji
murowanej (beton komórkowy, cegły pełne, pustaki żużlobetonowe), oraz części wyższej
o konstrukcji stalowej (rygle dachowe i słupy z dwuteowników tworzące ramy stalowe
w rozstawie ok. 5,00 m) – hala warsztatowa. Dach budynku wykonano jako dwuspadowy,
którego konstrukcję nośną stanowią rygle stalowe z belek dwuteowych. Na ryglach ułożono
stalowe płatwie będące podstawą do ułożenia płyt żelbetowych. Pokrycie stanowią 2-3 warstwy
papy na wylewce cementowej, stanowiącej warstwę dociskową ocieplenia wykonanego z płyt
typu „suprema” ułożonych bezpośrednio na płytach żelbetowych.
8
W hali warsztatowej, na słupach ram stalowych, osadzono stalowe belki podsuwnicowe
o przekroju teowym. W narożniku hali znajduje się pomost technologiczny z drabiną wyłazową
stanowiący punkt dostępowy do suwnicy.
Hala
warsztatowa
wyposażona
jest
w
suwnicę
jednodźwigarową
natorową
o rozpiętości ok. 11,5 m i masie ok. 2,0 t, oraz 6 kanałów technicznych o wymiarach w rzucie
6,10 x 0,95 m ze schodami żelbetowymi. W przeciwległych częściach budynku znajdują się
częściowe podpiwniczenia. Stropy nad piwnicą wykonano jako masywne.
Posadzki w części niższej budynku wykonano jako betonowe wylewane na gruncie, lokalnie
wykończone płytkami PCV lub ceramicznymi, a także gumolitem. Posadzkę części wyższej
(głównej) budynku stanowi drewniany bruk ułożony na wylewce betonowej.
Schody zewnętrzne i wewnętrzne prowadzące do piwnic wykonano jako płytowe, żelbetowe na
gruncie z murem oporowym wykonanym z cegły. Stolarka okienna stalowa, drzwiowa drewniana
– płytowa.
1.6.
Stan aktualny budynku – przyczyna rozbiórki.
Analiza stanu technicznego przedmiotowego budynku wykazała:
 silnie zawilgocone ścian piwnic oraz przyziemia z uwagi na brak izolacji pionowych
i poziomych – w obiekcie widoczne są znaczne ubytki tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
liczne ogniska korozji biologicznej - porażenia grzybem, korozja stalowych elementów
konstrukcyjnych
 nieszczelne pokrycie dachu, niesprawny system odprowadzenia wód opadowych z dachu
spowodował silną korozję ścian zewnętrznych w szczególności na elewacji północno
zachodniej oraz żelbetowych płyt dachowych będących w bardzo złym stanie technicznym.
 korozja ścian zewnętrznych – tynków, drobnowymiarowych elementów konstrukcyjnych
ścian, nadproży stalowych o betonowych.
 stolarka okienna – metalowa i drewniana – na skutek wieloletniego braku konserwacji
widoczne są liczne ubytki szklenia, korozja stalowych ram okiennych, ubytki w kitowaniu.
 Zły stan techniczny bram wjazdowych – na skutek wieloletniego braku konserwacji na
poszyciu bram oraz ich elementach nośnych (ramy) powstała silna korozja. Bramy zagrażają
bezpieczeństwu użytkowania.
 konstrukcja stalowa hali warsztatowej – wieloletni brak konserwacji (łuszcząca się
antykorozyjna powłoka malarska oraz występujące ogniska korozji).
Stan techniczny obiektu określa się jako zły. Zakres robót remontowych niezbędnych do
uzyskania stanu technicznego pozwalającego na bezpieczne użytkowanie obiektu obejmuje
wszystkie elementy budynku. Część elementów konstrukcyjnych jak np. posadzki, ściany
wymagają częściowej lub całkowitej rozbiórki.
Wykonanie remontu kapitalnego obiektu jest ekonomicznie nieuzasadnione.
2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
2.1. Organizacja robót rozbiórkowych
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje
wewnętrzne od zasilających je sieci.
Teren rozbiórki należy wygrodzić demontowalnym, przenośnym ogrodzeniem tymczasowym
i oznakować tablicami informacyjnymi oraz ostrzegawczymi.
Prace rozbiórkowe pokrycia oraz poszczególnych warstw stropodachu należy prowadzić
ręcznie, z możliwością stosowania elektronarzędzi ręcznych. Kolejne elementy konstrukcyjne
i uzupełniające (płytę żelbetową stropodachu, ściany murowane i żelbetowe, nadproża,
fundamenty) sugeruje się wyburzać przy użyciu sprzętu ciężkiego budowlanego, tj. za pomocą
9
koparek hydraulicznych, specjalistycznego sprzętu kruszącego, ładowarek i ewentualnie dźwigu
samochodowego.
Wszystkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionych osób. W przypadku
wystąpienia wątpliwości co do kolejności rozbiórki poszczególnych elementów wezwać
projektanta rozbiórki i inspektora nadzoru.
2.2
Kolejność prac rozbiórkowych
-
zabezpieczyć i ogrodzić teren rozbiórki – ustawić ogrodzenie budowlane z blachy
trapezowej, oraz zamontować tablice ostrzegawcze,
-
odłączyć wszystkie instalacje wewnętrzne od zasilających je sieci zewnętrznych,
-
zdemontować urządzenia wodno – kanalizacyjne takie jak: umywalki, zlewy, miski
i płuczki klozetowe, armatury, grzejników,
-
zdemontować lampy i oprawki elektryczne,
-
wymontować stolarkę drzwiową i okienną z kratami, przy czym szkło wcześniej
wyciągnąć z okien bez tłuczenia opakować w karton i poddać utylizacji;
-
zdemontować rynny, obróbki blacharskie, wywiewki i wentylatory dachowe, instalację
odgromową itp.,
-
rozebrać pokrycie dachu z papy, warstwę dociskową oraz supremę,
-
rozebrać konstrukcję dachu rozpoczynając od rozbiórki prefabrykowanych płyt
żelbetowych przy użyciu sprzętu ciężkiego (tj. za pomocą koparek hydraulicznych ze
specjalistycznym osprzętem kruszącym, ładowarki i ewentualnie dźwigu
samochodowego), następnie demontaż płatwi stalowych oraz rygli dachowych
i słupów z kształtowników stalowych, przy użyciu palników acetylenowo-tlenowych
oraz dźwigu samochodowego,
-
wyburzyć ściany przyziemia - dopuszcza się wyburzanie mechaniczne przy użyciu
koparki z osprzętem kruszącym.
-
skuć i wyburzyć posadzkę na gruncie,
-
rozebrać strop nad częścią podpiwniczoną oraz schody żelbetowe na gruncie
prowadzące do piwnic - dopuszcza się wyburzanie mechaniczne przy użyciu koparki
z osprzętem kruszącym,
-
odkryć z gruntu, zdemontować i pokruszyć wszystkie fundamenty,
-
zniwelować teren, dziury po fundamentach i piwnicy zasypać gruntem nie
organicznym (dopuszcza się zastosowanie przekruszonego gruzu wraz z piaskiem)
i wyrównać teren 20cm warstwą humusu,
-
zasiać trawę.
2.3
Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone metodą mechaniczną tj. przy użyciu maszyn
budowlanych (np. koparki, dźwigu samochodowego, kruszarki do betonu, samochodów
samowyładowczych itp.) oraz metodą ręczną, która sprowadza się do prowadzenia prac przy
10
użyciu narzędzi ręcznych (tj. młotów ręcznych udarowych, kilofów, nożyc itp.) kierując się
zasadą, że kolejność prac powinna iść w kierunku odciążenia elementów nośnych konstrukcji,
pod tym jednak warunkiem, aby usunięcie jednej części budynku lub jednego elementu
konstrukcyjnego nie spowodowało obruszenia innych części budynku lub drugiego elementu
konstrukcyjnego.
3. Zestawienie materiałów rozbiórkowych
Materiały z rozbiórki należy posortować, pociąć, rozkruszyć i przekazać do utylizacji lub na
składowisko odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. z 2001r.
Nr 62, poz. 628), podając kody i ilości surowców.
Lp.
Nazwa materiału
Kod klasyfikacji
materiałów
1 Gruz ceglany (cegła, zaprawa, tynki)
170102 +170106
2 Gruz betonowy i cementowy
170101 +170405
Elementy ze stali kształtowej i blach (wrota, kraty i
3 okiennice stalowe, rury instalacji c.o., grzejniki, rury
170405
spustowe, rynny, obróbki blacharskie, itp.)
4 Drewno (drzwi, ramiaki okien)
5 Szkło (szyby w oknach, zwykłe)
6 Papa bitumiczna
170201
170202
170304
4. Opis sposobu zagospodarowania odpadów
4.1. Uwarunkowania środowiskowe
Obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska podczas prowadzenia robót rozbiórkowych.
4.2. Sposób zagospodarowania odpadów:
Stal , metale, papy bitumiczne pochodzące z rozbiórki, na czas prowadzenia robót
rozbiórkowych należy składować na terenie posesji właściciela w wyznaczonym
i zabezpieczonym miejscu, pozostałe materiały będą wywożone sukcesywnie środkami transportu
w miarę postępu robót. W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy sortować
i składować w oddzielnych miejscach.

Gruz ceglany, betonowy i cementowy będzie kruszony na kawałki umożliwiające
transport i sukcesywnie wywożone z terenu działki na składowisko odpadów, które
posiada zezwolenie odpowiedniego Wydziału Środowiska i Rolnictwa

papę bitumiczną, tworzywa sztuczne (płytki PCV), płyty pilśniowe itp. należy
wywieźć na uprawnione składowisko, które ma zezwolenie Państwowej Inspekcji
Sanitarnej na utylizację tego typu odpadów.

Odzyskany złom metalowy przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Drewno budowlane, stolarka drewniana itp. należy wywieźć na uprawnione
składowisko
11
 Odpady chemiczne i z tworzyw sztucznych należy dostarczyć na składowisko
odpadów, które posiada zezwolenie
odpowiedniego Wydziału Środowiska
i Rolnictwa na składowanie takich odpadów.

Transport materiałów rozbiórkowych będzie odbywał się po istniejących drogach
zakładowych.
5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót powinien sporządzić Plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi teren rozbiórki,
- zapoznać wszystkich pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym
sposobie jej wykonywania (szkolenie BHP).
Brygady budowlane muszą być przeszkolone do pracy na wysokości i posiadać wymagane
badania lekarskie, posiadać sprzęt i wyposażenie zabezpieczające bezpieczeństwo ich
wykonywania (tj. kask ochronny, pasy, szelki i liny bezpieczeństwa). Każdy robotnik na
wysokości oprócz zabezpieczenia osobistego i zbiorowego (tj. kas, szelki i barierki) musi być
asekurowany przez co najmniej jednego pracownika (kontakt wzrokowy i głosowy). W czasie
rozbiórki przebywanie ludzi na terenie jakiejkolwiek kondygnacji w strefie niebezpiecznej
wynoszącej min.6m jest zabronione (dotyczy również zatrudnionego sprzętu). Usuwanie jednego
elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. Otwory
i krawędzie dachu stanowiące niebezpieczeństwo upadku z wysokości ogrodzić barierami
ochronnymi z poręczą na wysokości 1,1m od terenu, gdzie należy umieścić deskę krawędziową
o szer. 0,15m. Wolną przestrzeń między poręczą a deską krawędziową wypełnić w sposób
zabezpieczający ludzi przed upadkiem z wysokości.
Należy wstrzymać roboty rozbiórkowe jeżeli wieje wiatr o szybkości większej niż 10m/s. Nie
wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego budynku przez podkopywanie lub podcinanie.
Przy rozbiórce sposobem obalania długość stosowanych lin powinna być trzy razy większa od
wysokości budynku. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych
pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną. Zabrania się prowadzenia robót
rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle. W przypadku wystąpienia wątpliwości
bądź zagrożeń wezwać projektanta rozbiórki i inspektora nadzoru.
6. Informacja dotycząca planu BIOZ
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych kierownik budowy / kierownik robót dokona
doboru odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom, mogącym wynikać z wykonywania robót rozbiórkowych oraz sporządzi
plan BIOZ.
7. Informacja o dopuszczalnych zmianach w projekcie – art. 36a prawa budowlanego
W związku z art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo Budowlane projektant nie wyraża zgody na
odstępstwa od niniejszego projektu.
PROJEKTANT:
mgr inż. Czesław Sobczak
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Bogdan Jezierski
12
8. Dokumentacja fotograficzna
Zdjęcie nr 1 Fragment elewacji północnej.
Zdjęcie nr 2 Fragment elewacji zachodniej.
13
Zdjęcie nr 3 Fragment elewacji południowej.
Zdjęcie nr 4 Widok hali warsztatowej o stalowej konstrukcji nośnej.
14
Zdjęcie nr 5 Widoczne zawilgocenia i korozja biologiczna ścian.
Zdjęcie nr 6 Widoczne zawilgocenia i zaawansowana korozja biologiczna żelbetowych płyt
dachowych.
15