POWICYfil U17.4tD FRAC

Transkrypt

POWICYfil U17.4tD FRAC
POWIATOWY URZAD PRACY W MYSLOWICACH
11.1
URZAD PRACY
ul. Mikalowska 4a, 41-400 Myslowice
www.myslowice.pup.gov.pl
[email protected]
tel./fax 32 223 27 21
e_
POWICYfil U17.4tD FRAC(
ul. Mikotowska 4a
411U6q31.i43Y—M61e
lc'
Myslowice, dn. 06.10.2016 r.
Powiatowy Urzgl Pracy w Myslowicach w nawiqzaniu do pytania otrzymanego
w zwi4zku z prowadzonym postcpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
do Cze§ci III — Dostawa urzgdzenia wielofunkcyjnego wraz z uslum serwisowo-materialowq
—1 sztuka, przedstawia jego trek oraz udzielonq odposivie&:
Pytanie 1:
W zwiqzku z prowadzonym w/w postcpowaniem bardzo proszc o odpowiedi dotycz4c4
Icryteriow wyboru oferty dla zadania nr III. Mianowicie, istnieje rOZnica w SIWZ pomigdzy
warto§ciq punktow dla wIa§ciwoki technicznych — waga 40% lub 30 pkt. Proszc o dokladne
opisanie wagi punktowej dla tego zadania.
Odpowiedi do pytania 1:
W Kryterium oceny ofert dla `Wlakiwoki technicznych' w Czeki III zamowienia
omylkowo wskazano liczbc punktOw dla podkryterium `Prcdkok drukowania dla formatu A4
(kolorowe i czarno-biale wydruki)' oraz `Czas uzyskania pierwszej kopii (obraz czarno—
bialy)'. W podkryterium 'PredkoSe drukowania dla formatu A4 (kolorowe i czarno-biale
wydruki)' przy wartoki powy2ej 20 str./min powinno by6 wskazane 20 punktOw.
W podkryterium `Czas uzyskania pierwszej kopii (obraz czarno—bialy)' przy wartoSci poniZej
7 sekund powinno bye wskazane 20 punktOw. WOwczas liczba punktow uzyskanych
w kryterium `Wlakiwoki technicznych' dla Czcki HI zamowienia maksymalnie mote
wyniek 40 punktow.
Jednocze§nie Zamawiajgcy dokona stosownej modyfikacji w SIWZ.
Z up. I' REZ Y DENTA
MI AST M YSLOW ICE
D
Nowimowego
a
•
Ai
ve
klysiokact.
DOI A BARTNICKA
CENTRUM
AKTYWIZAC11
Z4 WODOWEJ

Podobne dokumenty