Spis treści Przedmowa

Transkrypt

Spis treści Przedmowa
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych Wydanie I
Spis treści
Przedmowa
mgr Dagmara Bogacka Uniwersytet Szczeciński
I Zmiany na Polskim rynku motoryzacyjnym w wyniku światowego kryzysu
Finansowego
1
1.1 Wpływ kryzysu finansowego na światowy rynek motoryzacyjny 2
1.2 Oddziaływanie międzynarodowego kryzysu finansowego na wielkości
sprzedaży samochodów nowych w Polsce 4
1.3 Rozwój sprzedaży samochodów używanych na rynku Polskim 5
1.4 Wpływ międzynarodowego kryzysu finansowego na sprzedaż
samochodów dostawczych w Polsce 6
1.5 Oddziaływanie i skutki międzynarodowego kryzysu finansowego
na wielkości produkowanych samochodów w Polsce 6
1.6 Prognozy zmian na rynku Polskim w najbliższym okresie 8
Changes in Polish automotive market in result of the global financial crisis 10
Bibliografia 10
mgr Dagmara Bogacka Uniwersytet Szczeciński
II Problem monopolizacji w aktualnych warunkach gospodarczych
11
2.1 Równowaga na rynku, na którym funkcjonuje monopol 12
2.2 Gospodarka Polska 13
2.3 Największe przedsiębiorstwa Polskie a gospodarka 14
2.4 Sytuacja monopoli na rynku polskim 15
2.5 Ochrona konkurencji i kontrola koncentracji przez UOKiK 16
Question of monopolization in present economic circumstances 19
Bibliografia 19
mgr Małgorzata Bachara Politechnika Warszawska
III Zarządzanie zmianami w procesie realizacji projektów o złożonej strukturze
21
3.1 Zarządzanie zmianami w projektach - praktyka 21
3.2. Modelowanie struktury projektu z wykorzystaniem teorii grafów 24
Bibliografia 27
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk Uniwersytet Szczeciński
IV Kapitał pracujący jako element skutecznego procesu przekształcenia szpitala
4.1 Przedstawienie przypadku komercjalizacji 30
Working capital as an efficient element in hospital transformation process 36
28
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych Wydanie I
Bibliografia 36
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk Uniwersytet Szczeciński
V Płynność finansowa komercjalizowanego szpitala
37
5.1 Warunki skuteczności procesu 37
5.2 Przedstawienie przypadku komercjalizacji 39
Working capital as an efficient element in hospital transformation process 36
Financial liąuidity in a commercialized hospital 43
Bibliografia 44
mgr Krzysztof Konstantyn Uniwersytet Szczeciński
VI Budżety na podstawie rachunku kosztów działań a zarządzanie kosztami działań
w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
45
6.1 Definicje budżetowania i zarządzania na podstawie działań 45
6.2 Budżety na podstawie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach
komunikacji samochodowej 46
6.3 Budżety a zarządzanie kosztami działań w przedsiębiorstwach
komunikacji samochodowej 50
Activity Based Budgets and Activity Based Management in car transport enterprises 53
Bibliografia 54
mgr Magdalena Suska-Szczerbicka Uniwersytet Szczeciński
VII Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na finansowanie
energetyki wiatrowej w Polsce
55
7.1 Światowy kryzysu finansowy i jego wpływ na rynek
energetyki wiatrowej w Polsce 56
7.2 Rynek energetyki wiatrowej w Polsce 57
7.3 Wpływ światowego kryzysu na finansowanie inwestycji Energetyki wiatrowej w Polsce 58
7.4 Przewidywane zmiany na najbliższy okres 60
Influence of the global economical crisis on the process of financing wind energy in Poland 61
Bibliografia 61
mgr Piotr Król Uniwersytet Szczeciński
VIII Przesłanki automatycznej identyfikacji - elektroniczny kod produktu epc
8.1 Technologia EPC 63
8.2 Schemat kodowania 65
8.3 Sieć EPC 67
Bibliografia 69
mgr Piotr Król Uniwersytet Szczeciński
63
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych Wydanie I
IX Systemy automatycznej identyfikacji
70
9.1 Kody kreskowe 70
9.2 Systemy rozpoznawania znaków 73
9.3 Systemy rozpoznawania obrazów 74
Bibliografia 77
mgr Katarzyna Pułtorak Uniwersytet Szczeciński
X Sytuacja polskiego eksportu w dobie światowego kryzysu gospodarczego
78
10.1 Struktura i wielkość polskiego eksportu 79
10.2 Obecna sytuacja w handlu zagranicznym 82
10.3 Skutki kryzysu w polskim eksporcie 83
Condition of polish export during current financial crisis 85
Bibliografia 86
mgr inż. Józef Niedźwiecki Uniwersytet Szczeciński
XI Funkcjonowanie Polskiej Służby Celnej w aktualnych warunkach społecznogospodarczych
87
11.1 Struktura organizacyjna Służby Celnej 88
11.2 Funkcjonowanie Służby Celnej. Pobór należności celno podatkowych 92
11.3 Nabycie wewnątrz wspólnotowe samochodów osobowych 96
11.4 Wydatki na funkcjonowanie Służby Celnej 97
The Customs service as the Civil Service 101
Bibliografia 102
mgr Robert T. Jóźwiak Uniwersytet Szczeciński
XII Analiza porównawcza opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność
gospodarczą w Niemczech i w Polsce
104
12.1 Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej
przez osoby fizyczne w Niemczech 104
12.2 Obciążenie podatkowe przedsiębiorcy niemieckiego przedstawione
za pomocą metody podatków cząstkowych 107
12.3 Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej
przez osobę fizyczną na terenie Polski 108
12.4 Porównanie obciążenia podatkowego w Polsce i w Niemczech 109
Bibliografia 113
mgr Lidia Sokołowska Uniwersytet Szczeciński
XIII Przemysł stalowy w obliczu obecnych zmian w Polsce i na świecie
13.1 Rozwój przemysłu stalowego w Polsce 114
13.2 Unia Europejska i świat w aspekcie przemysłu stalowego 115
114
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych Wydanie I
13.3 Wpływ kryzysu na przemysł metalurgiczny w Polsce i na świecie 116
13.4 Prognozy dla sektora metalurgicznego 120
The steel industry in face of crisis in Poland and on the world 121
Bibliografia 121
mgr inż. Jan Kaczmarczyk Uniwersytet Szczeciński
XIV Inwestycje ekologiczne sposobem na walkę z kryzysem
123
14.1 Zrównoważony rozwój 124
14.2 Inwestycje ekologiczne 125
14.3 Przyczyny wystąpienia kryzysu 125
14.4 Skutki kryzysu 127
14.5 Sposoby przezwyciężenia kryzysu 129
Ecological investments way on fight with crisis 133
Bibliografia 133
mgr Krzysztof Miciuła Uniwersytet Szczeciński
XV Wpływ alternatywnego źródła energii (biomasy) na funkcjonowanie
podmiotów gospodarczych
135
15.1 Proces wytwarzania biomasy 136
15.2 Wpływ wykorzystywania biomasy na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych 137
The influence of alternative source of energy (the biomass) on functioning the economic subjects 141
Bibliografia 141
mgr Mirosław Starzyński Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
XVI Audyt wewnętrzny w zarządzaniu finansami publicznymi
142
16.1 Zadania audytu wewnętrznego w polskim systemie finansów publicznych 143
16.2 Rozwiązania organizacyjne dotyczące audytu wewnętrznego 144
16.3 Koszty audytu wewnętrznego w urzędach centralnych 145
16.4 Zasoby audytu wewnętrznego w wybranych instytucjach i urzędach centralnych 147
The audit in Poland 149
Bibliografia 149
mgr Violetta Rutkowska Uniwersytet Szczeciński
XVII Podmioty gospodarcze rynku chronionego w nowej rzeczywistości
150
17.1 Zmiany restrukturyzacyjne rynku chronionego 150
Business Entities of Supported Market in a New Reality 155
Bibliografia 156
Wykaz Tabel
157
Wykaz Rysunków
158

Podobne dokumenty