i,\qWK - Poznańskie Centrum Superkomputerowo

Transkrypt

i,\qWK - Poznańskie Centrum Superkomputerowo
XOOiDYX TOR: lilSlYTUf CXEMII EIOORGAI{ICZIEJ
mll
POZNANSXIE CEITTRUM SUP€RKOiIPUTERO\/YO - STECIOI/VE
No$owsk go,2/11 61.704 Porn (+18 61)E58 20 C{ tu: (.a8 6l ) E52 59 54 e.mad. [email protected]
u
porn.i
pr.
v$/i\r hlip
'1.
L.dz. 550/0512012
/^|w mi
polnan.pt
Poznai, l5 maja 2012 r.
Do wszystkich Wykonawc6w
INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ
Inst),tut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk poznafskie
Superkomputerowo Sieciowe informuje,
Ze zgodnie
Centrum
z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zam6wi€ir
publicznych, zmienia trcS6 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zarn6wienia w postgpowaniu
przetargowym PN l9l04/2012-naukowa interakg.lvni telewizja HD
-
irfrastruktura
a/v_PLATON.
Zamawiaj4cy dokonuje zmiany SIWZ poptzez dodanie kolejnego podmiotu na rzecz kt6rego
dziala Zamawiaj4cy w ramach procedury udzielenia zam6wienia publicznego.
Nowlm podmiotem, ra aerz kt6tego Zamawiajqcy rowniez przeprowadzi postgpowanie
ptzetargowc
i
zavrze na jego rzecz umowg jest Politechnika Slqska Centrum Komputerowe
z siedzib4 w Gliwicach (44- 100) przy ul. Akademickiej 16.
Infraskuktua A/V i oprogramowanie dla Studia Nagrari, Studia produkclnego oraz Wozu
do obslugi platformy naukowej interaktywnej telewizji HD w sieci
PIONIER, w formie zestaw6w obejmujqcych urz4dzenia i oprogramowanie dla politechniki
Sl4skicj Centrum Komputercwe oznaczonajest ff Nl (Zestaw Nl).
Realizatorskiego
Powyzsza zmiana zostala wprowadzona we wszystkich stosownych miejscach SIWZ.
W zal4czeniu ujedrolicona wersja SIWZ.
Z powazaniem
#;i,\qWK
cotPoo
l1(A
-fir'f I