Uchwała nr KI-411/139/10 Kolegium Regionalnej Izby

Transkrypt

Uchwała nr KI-411/139/10 Kolegium Regionalnej Izby
UCHWAI,A NR KI-4I1/ 139/10
Kolegium RegionalnejIzby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia24 maja 2010r.
znaksprar'",,:
Kl43-0I 5/16/10
Kolegium lzby dzialajqcna podstawieart. 9l ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990
r. o samorz4dziegminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p62n.zm)
i art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych(Dz. U. 22001 r. Nr 55, poz. 577 zp62n.zm.)
orzeka
o stwierdzeniuniewaZno5ciuchwaly Nr XXX[I/311/2010 Rady Miejskiej w
Czchowiez dnia 30 liwietnia 2010 r. w sprawie funduszu soleckiegona rok
budietowy2011.
UZASADNIENIE
Uchwala Rady Miejskiej w Czchowie Nr XXXIIIl3lllZ}I}
w sprawie
funduszusoleckiego
na rok budzetowy2011zostalapodjptaw dniu30 kwietnia2010
roku i wplynEia do Regionalnej Izby Obrachunkowejw Krakowie Zespota
Zamiejscowego
w Tarnowiew dniu 11maja2010r.
Kolegiurn RegionalnejIzby Obrachunkowejna posiedzeniuw dniu 12 mala
2010 roku postanowilo o wszczgciupostEpowaniaw sprawie stwierdzenia
niewaZnoici przedmiotowejuchwaly z uwagi na stwierdzonepodczas badania
uchwaly,istotnenaruszenie
prawapolegaj4cena uchybieniuustawowemuterminowi
jej +o4igcia._R6wnoczeinie z przeslan4lchwal4 Kolegium lJr l{L4llL-.tIQ
poinformowano
organyGminyo mo2liwoiciuczestniczenia
w posiedzeniu
Kolegium,,
nakt6rymsprawabEdzieponownierozpatrywana
tj. w dniu24 maja2010roku.
Podstawaprawna uchwatywskazujena art. I ust. 1 ustawyz dnia 20 lutego
2009r. o funduszu
soleckim(Dz.U. Nr 52,poz.420;zm.Dz.IJ.z 2009r. Nr 157,
poz.124l).Zgodniez powolanymprzepisem,
radagminypodejmuje
uchwalp,w kt6rej
wyraZazgodgalbo nie wyraZazgodyna wyodrqbnieniefunduszusoleckiegow roku
budZetowym
do dnia3l rnarcarokupoprzedzaj4cego
rok budZetowy.
RadaMiejskaw Czchou'ienie wyrazilazgodyna wyodrpbnienie
funduszusoleckiego
w budzecieGminy Czch6wna rok 2001L Uchwalaw tej sprau,ie,
jak wspomniano
wy|ej zostalapodjptaw dniu 30 kwietnia2010r., a wiEcpo terminieokreslonymw
powolanejusta\4.ie
tj. po 31 marca.
powyzszego,
Wobec
naruszonoprzepis afi. 1 ust. 1 ustawy o funduszu
soleckim. Wir6d argument6w uzasadniaj4cychwszczqcie postqpowaniao
stwierdzenienieu'aZnoicibadanejuchwaty,KolegiumIzby w su'ejuchwalevn'skazalo
y4oki: wojew6dzkiegoS4duAdministracyjnego
w Krakowie - sygn.akl: I sA/Kr
1526/09,z kt6regowynika, iL przepiszastrzegaiqcy
termin nalezyziliczye do gnrpy
przepis6w scidle regului4cych procedurp podejmowaniauchwal, a' uchvbienie
terrninowizastrzezonemu
w ustawiestanowiisrotnenaruszenieprawa skuiku;4ce
niewaznosci4
podjptegoaktu,wojew6dzkiegos4duAdministracyjnego
w Bydgoszczy
- sygn. akt: I SA/tsd 951109,kt6ry uznal, iZ termin wyrazenii
rgody t4Oinle nu
utworzeniefunduszusoleckiego- 31 marcaroku poprzedzai4cego
rok budzetowy
nale\ uzna6za nieprzelcaczalny.
organy gminy nie skorzystalyz moZliworiciuczestnicfwaw posiedzeniu
Kolegium,nie otrzymanote2 Ladnychwyjasnieriw przedmiotoweisprawie.
Kolegium RegionalnejIzby Obrachunkowejw Krakowre po ponownym
zbadaniuuchwaly,postanowilojak w sentencji.
POUCZENIE
Na uchwalp Kolegium przysluguje skarga do Wojew6dzkiego Sqdu
Administracyjnegow Krakowie.SkargEtqnale|y wnieii w terminie:o aii oa aaty
otrzymanianiniejszej uchwaty, przy czym na\e|y to uczyni(,za po$rednictwem
KolegiumRegionalnejizby Obrachunkowei
w Krakowie.
* rr.;l;{:}:,j
': ;:.1
i..Tl

Podobne dokumenty