Kosztorys - Ocieplenie stropu sali gimnastycznej

Transkrypt

Kosztorys - Ocieplenie stropu sali gimnastycznej
Lp.
Kod
Opis
Jm
Ilość robót
Wartość [zł]
Wykonanie docieplenia stropodachu pełnego płytami z
w ełny mineralnej gr. 18 cm.
1
1.1
KNR 4-01
0535-0800
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniow ych,
okapów , kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się
do użytku
m2
84,777
1.2
KNR 4-01
0535-0400
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
94,360
1.3
KNR 4-01
0535-0600
Rozebranie rur spustow ych z blachy nie nadającej się do
użytku
m
46,200
1.4
KNR-W 4-01
0544-0100
Umocow anie belki czołow ej okapu do mocow ania
uchw ytów rynien i obróbek blacharskich po ociepleniu
budynków .Analogia.
m
101,360
1.5
KNR 2-02
0506-0201
Różne obróbki z blachy ocynkow anej,grubości 0,55 mm
przy szerokości w rozw inięciu ponad 25 cm.
m2
121,291
1.6
KNR 4-01
0519-0100
Drobne napraw y pokrycia polegające na umocnieniu
pokrycia i zakitow aniu-w yrów nanie podłoża i
umocow anie. Analogia.
m2
527,430
1.7
KNR-O 9-12
0302-0400
Izolacje cieplne dachów płaskich, w ykonyw ane płytami z
w ełny mineralnej układanymi systemem
jednow arstw ow ym
m2
527,430
1.8
KNR-I 0-22
0528-0200
Krycie dachów papą termozgrzew alną. Analogia.
m2
527,430
1.9
KNR 2-02
0508-0401
Rynny dachow e z blachy ocynkow anej,grubości 0,55
mm,półokrągłe o średnicy 15 cm.
m
94,360
1.10
KNR 2-02
0510-0401
Rury spustow e z blachy ocynkow anej,grubości 0,55
mm,okrągłe o średnicy 15 cm.
m
46,200
1.11
KNR 4-01
0524-1000
Dodatkow e nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i
skrzynkow ych za w ykonanie koszy /zbiorników / przy
przejściu z rynien do rur z blachy ocynkow anej
szt.
9,000
1.12
KNR 4-01
0524-0800
Dodatkow e nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i
skrzynkow ych za w ykonane w pusty /sztucery/ z blachy
ocynkow anej- w ylew ki dolne.
szt.
9,000
PRO version
Cena jedn. roboty
[zł]
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
pdfcrowd.com
PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
Wartość kosztorysu:
0,00zł
Podatek VAT (VAT) = 23%WK
0,00zł
Wartość końcow a kosztorysu:
0,00zł
pdfcrowd.com