Regulamin „Szkoły Rodzenia CORPOMED” ul. Jana Pawła II 218 02

Transkrypt

Regulamin „Szkoły Rodzenia CORPOMED” ul. Jana Pawła II 218 02
Regulamin „Szkoły Rodzenia CORPOMED”
ul. Jana Pawła II 218
02-077 Warszawa-Wesoła
§1
Celem Szkoły Rodzenia jest:
1. Przygotowanie uczestniczących par do czynnego udziału w porodzie, aby zapewnić rodzicom i dziecku
poczucie bezpieczeństwa.
2. Zmobilizowanie uczestniczek do wypracowania takiej sprawności fizycznej, która umożliwia utrzymanie
równowagi wewnątrzustrojowej
3. Pogłębianie dialogu rodziców ze szczególnym uwzględnieniem nawiązywania dialogu z dzieckiem w czasie
ciąży i bezpośrednio po porodzie.
§2
Szkoła Rodzenia realizuje swoje cele poprzez:
1. Przekazywanie wiedzy o przebiegu ciąży i porodu i czasie po narodzinach;
2. Ćwiczenia podtrzymujące sprawność fizyczną w ciąży i minimalizujące dolegliwości z nią związane
3. Ćwiczenia ogólnoustrojowe i specjalne, mające na celu przygotowanie do porodu oraz ułatwienie jego
przebiegu
4. Naukę oddychania oraz umiejętności relaksu w poszczególnych okresach porodu.
5. Naukę pielęgnowania noworodka w tym ćwiczenia kąpieli niemowlaka
6. Naukę naturalnego karmienia piersią.
7. Omawianie metod planowania rodziny.
§3
1. Zajęcia w Szkole Rodzenia odbywają się w formie kursów sześciotygodniowych
2. W ramach każdego kursu może zostać przyjęte nie więcej niż 6 par uczestników.
3. Kurs pięciotygodniowy obejmuje cykl 6-7 spotkań ( w zależności od ilości uczestników),
po ok. 2 godziny zegarowe.
4. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestników w czasie zajęć, w przypadku
zatajenia przez nich ich stanu zdrowia.
§4
1. Każda z Uczestniczek/Para zobowiązuje się uiścić opłatę za kurs.
2. Opłata za kurs pobierana jest niezależnie od ilości zajęć, w których uczestnik bierze udział i wynosi 550 zł
za kurs
3. Opłata za kurs uiszczana jest przed pierwszym spotkaniem w rejestracji Organizatora.
§5
Rezygnacja z zajęć w Szkole Rodzenia CORPOMED
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkole Rodzenia CORPOMED po rozpoczęciu cyklu opłata nie
będzie zwracana.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkole Rodzenia CORPOMED na dwa tygodnie (termin
nieprzekraczalny) przed rozpoczęciem cyklu zwracana jest opłata za kurs pomniejszona o kwotę
manipulacyjną (100 zł).
3. W przypadku sytuacji losowych (choroba czy inne okoliczności), które mają miejsce po
rozpoczęciu kursu opłata nie będzie zwracana.
§6
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin zajęć.
§9
Organizator zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne, które przeznaczone są wyłącznie na użytek
własny. Kopiowanie i ich rozpowszechnianie jest naruszeniem praw autorskich.
§10
Organizator nie odpowiada za nagłą zmianę prowadzącego zajęcia, która wynika z przyczyn losowych lub choroby.
Organizator w takiej sytuacji zapewnia uczestnikom zastępstwo a tematyka zajęć pozostaje bez zmian.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.