Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Transkrypt

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Państwo\Yv Powiatowy Inspcktor
informRjl
o
w słupcy
nmEn.h ł.vĘtunr'.h
'4"
JW'
l
u. (
'@
nNełol ŻEFIR Tomasz szesz}cki wilkórvko
3. 62'230
:70)'
Ź'JMici\Lis /'głtosie
knrcicln'
"l'
\
l
t
'' ' ' r'
4. ń2
Jln /,B'lrńt
witko\'o'
OPINIA
l
ln
ush\ry z dnia 14 nD.ca l935I' o I'rńlsorvej Inspcklji słnilamej (DŻ U.
1Ż63 z Pó
zń') a1z. 77 u$ ] pk! 2 ] an. 73 un l pk! 2 u$alv! z d'ia 3 pażdzienlika
2003r' o udoŚcptria|ju iIlbrma.jio łodo*islu ijego o.hmnie, udziale spolcczeńsnYr v ochrcnje środovkka oraz
oocen]choddŻi]bRanbnrśrodowisko(DŻ U'z2003Nr]99.poz' l22]zpóŹi.z'n')'
PańsNoł_ Poyitloty lńsp.klor slDil2rny N slup.y po aPozna|]u się z R|ioskiem BunnistŻa ominy
Zjgórów aak lKos6220l4.20l2 Ż dnia l6 m.jl20I3l' (d x wpł)Ąvtr 20'05'2013l') o uzgodnicnic sannków
ebpie R}'danja dec}Żjj śndowiskoNej d]a pEdsję*zięcir
r*LiŻacjj pllnołanego pludsi9Nziecia
'a wiafuŃj o mrks}TtLnej N-l$kości
pol.g.ją.cgo na budoLvic po']ed}ncj clckfusTi
łjeł 105 n i mEy 2 Mw,
jnł*lycjr E]izosmr ĘdŻje nl dzitłca nr 19 obrcb LomóR, $n. z.BóóLv N oparcju o plzc'lslalviotry npoń
o oddzia'\aniu prćdsięLęĘci.ia łodoł^ko oPt8co*any pftz dr inź Pa*els4bleRskj
npiniuj. n.4 ry\ nir.
yżIunki y Z'krusie llmag!ń hicieDicznlch i zdrolYolDych do dttyzji o środo9ilkoqJ'.b uwl.unkoł'nnrch
zgody n' r.'liz jł prdsięwzięci. nolegającego a budoryie noj€dymĄ elekh*ni wi2hy.j o m'kśyn,lncj
bt{zic n' dzi .c nr 19 obĘb funó}.
s}$koł.i
105 h i no.y 1 ivlw inyśt(ja rulLo$
Na pod$ vi9 ań'
pL1
'
'ilł
ładłni.mdc$zii o śldwilłolrrdnsarunkoslni{h dla N'. n'. si.Mieci] nal.Ą u\'!h'lnjć:
łrlt}Y nmjcklonlncj eIekrowni na Drł_vle lwkor4shnie t renu (bioĘc pod ułaeę rr'd bnku ni.jsowgo
PrŻ.d
l.
2.
a8osDodaroMni. pffftcnn.lo dl! Ń'. llŃiu]i
nożliR.lth konfljklóŃ s|Dlgnych TYjłany.l' z Phnorvrnym prŻ.dsj$uĘci.m;
'nnli4
o.lz
vsklzć inweloro{| iż Mlą:
r) nmniIomMó odd'l\ł ic rltanołnnego prŻ.<!Jfn'$iu po un'rhomieniu ponr-, łykon}nffie
konlmlnych ponlirń* po;ońu h su n! nljDli^zych llremch or'jłł_ch ochnDą akus!.znł' ilk aby
lozioD hal6u cn'iio$any pŹz clcktrNni. wilt!łc n9 g.Nnirth z zń dolY{ niszknnioyl i Zlb doMl
agrodow{ nit nŹckndl dolBralnych s!ńości okrcilonycl' B rołon4d?lniu Minh(t srodorykł'
z dIń lł .7inr.a 2007i s spnsic donnv.alny.h noziomó$ htrlBu $ śmdowkku (DZ U' Nr l20. poz
planu
AltroMó
*nvem fal'ry.zny'n prcdu$n(., N pr'ypadh
^tffo!!n,!
m^vĄć
spn$d?ni.
zgodnŃ.i
oddzill]mnii
n.
') lurbiń uż}wlnydl iak'.r
noRc lurbiny z gw!łancją i
l) rrsl{'jć noźjiłośómn1źcn il prćsu ięch .lekrol'n i $ilits .j' taL .b! odleglośćel.ktosni rv la'n'D'
kiefunk! od abudolT niskrlncj łPioslr rDnM s00 m. ki.rujłc sie glóvnic Zlkmem B--'Nmntuj{.Jm
nie prlkro.4nb dopEzmln}.h }Nńoś.i halAu ntr nBjbli^zych lernarh rudleg|jłl)th o.hrunig
n
U7lsadnicni!
Bumislrz Gminy Za8jróŚ \}Śąc ł z wnioskictrl 7|'k IKos 6220 l4 20l2 Ż dn]a I6 mrja 20 ]].' (drla \9bavu
20.05.20l]l') do Pańś\olvcgo Polifuvelo lNpekora sanifue_qo s shLpcy, o uŻgodnjeii. wafunlóN rcaljeji
pLJD*Jlego |Ensięnzię.jr m fupie !Ę'd.ni. d.clzji ślrdoNiskoŃ] dla pź.GięBzię.ia polegljącego m bldosie
pojcdF..j cl.klń\łi sjatoĘ o n*s]nlajne.r rv]sokościrvieł l05 i mocy 2 M\rt i|łsqcj. rc.lie}ma Ędzio
M dziake Dr l9 obĘb rjDó\t F. Ż]qórów
Z pisnrcm pralu ny nśalŚ io*l o wld.tr]c d(yzjj o śmdowśko\ryd][email protected] zgod} nr .g]'trję
synic|ioncgo pŹcdsęwzię.ii z dnj! 03l0.20l2r. inli,macra o bn]o m]ej$o\Ye!o p]łnu zgspodarclrrnja
[email protected]!||Ćgo d]x
ollqblo \'rioskiem, npon o oddzja!\yłnn' pr.dsięsziei. n. ślMowhkodla plam\"rcj
'.rcitr
lsb'ii po'fun' ęleh' r' \iJfulcJ Ó m'lnń'le N}cJ\o'' !ic^ 'o''n no) 2 n\' lone ńp
^ l 5000(! łĄ lsiŁomov)
sdency]'D(h $ sldj
'
\ł''o'or'] epń irv'c
'p.'Ól' bfu7po]ąd^n ' Rmlv ń'ms 7oń i
o$ń.io'.\
r
!
'cJ
o]isMd!'0n.*"pŹ!rotro'|,"/'ą..""c).
*d'i"'J^L| m 'oloy'Jo'DŻ'U
il;, ;ó;
jc'
" "'a1;
mo4 eŃ'. rrl'i_Zn.-4.o"ddł
[email protected]''M's
^'
b's'
'!śD_i.pol'"Jnal.dN'. ęl''. Ń j'.''Ielelfułn'\i'fu$.Jom|(5rnć'
'a\trdo" '^o'
łtqo o.isią l05m
'
m.J do'lfw
n lo s'n 1j'órcL' obED l. o"',god'''i, p-l-ni- l,-r.j3i
'n
'"lą
'-'lsmtr''ą
-e "km.s:c.rb.d"\a.
nJJr'n.brr( o -,1 i. a;r..i $,ch okm som
'q' n\i g4oui-ae o*- du- \c mo/,"o{ p_.",..
,0" , _r..r.
"r,,
DaJŻ. ]* p.d nve'v'F r oli' p.h' łn'\\'ńu4'to-Jcrc'"'rc*t.. t",o''' .;.-,-"'.^d"_
dfod'e gj
_o\'
@ 'J.o'd rl'iś,dos'g-n';]d'opd
'"."'.-*."y*.qe
'1\'do
"'o!.it
-i_fri
\'iÓ]'ae
po' leg,ia e 'r.'lur}lze'Z''dl'''ie4-o-\'l'1l"el'cJnm
INFa
' -!'0jo1_'.r'ł
żb dNd
w \frun.l poldn 'Ę ,żjdu('eubudot^Mł-'iL.n'Ńlo' .oo. .'J]"i..'
ÓoeJ)n J Zb'do-' z.r os (' l ś.0D'!
i ŃUd sr ";'-" -'
'
^'e'
m
budJ
. '^oh\ll.omU'o.'dlo_mp'fo|oc
'hoJ
rłM'qh _i'm"" b.o7'ś'bl !'o'pn'nr lŃni /'. - Vl. \ \oU''''ĘD1l)'
M\t. ; ńń"n rl s. L^
ń_ R0_l0 .rcJni. tba.migl' oo
o''.('lo/'u.
'p""..'r""'"i "l"i' "1"_ ir'
'
''.
. or.400m.-.boto.p.J
-,enEoL"or. naLrm,
]3.'t'J. 040oB lkfuo\
'
\Ą
s)po
ńm'ej"e"|'''n;inbJ.ire-a].-'
'
".b-;"-!_"_.,,
"di- ""';,''';';";;;
4u Gh'oĄ ' No- j Ól_nLF 'e a
" -s ' Lo
'J'F Ż'd'ei'' o/'mo'.
' '.i*.. .g""soń"' *};.i9;.ó
d) aą c.ldobo"g 'onlo9 pm.) U25dtni" ie.'n''a;'.'';'wii.
an]a
cłofu]'lych s}tjckóu
olejów. Dzhlanie ńselrcji ercrd;*ni
"
m.loi
"....
j;
*'iafuG
w ?_fe mdzlw. '' |Ź€dlc^7e'i. 9 Ń\ilo7_do
nlom".'(' ''ea'']J l.j' 'U do \!do"rl' dl.
[ł) ł-r9ovd/'N3|' - dnJe.kl'o'.''J
''mJd|tslfuu 0!'oo.emi
'm h i'&|'.'i".l'.aJ\J)'Vwmu\
|o,i"m',|" l " p' |.i. obfi s.j|," .,d'j!|c' Ńl! m o;
stbiesie ]3,]] dB dh
uieł lo'n
i :ls,ł as
du
u."y
aom' olu
puffijĘ
sEiiffifr ffiffi
s
Na podsb*ie ptrllożoneBo Bpofu o oddziałJĄhiu na śfudÓNkko' PańśNołyPoNialoBy InsDeLfu
ifuy
slupćy fuierdŻil. ż pĘy sp€lnieniu
a*u!!lr w Eporcic
*yikĄqoyct z niniejse.j opinji
[email protected]ęĘięoie nic połjmo pŹkfuać UŚblÓnych prepiwi pBwa sLnd.rdów jŹlÓści śmdNis*a
s!€łni
ł
m fuków
*M&Ń
v]a!ćiłe \!T8gmia higienicmczdomtne'
wobeć poł!ź.rgo'PŃstsoĘ Poyirtołx lnspeklor sani(any w slup.Y
Intgr'lĘ qłścĘonini'
ugoddi.nń
l
dla wnioskod{łcy
prz PańssN.8o Poń
Uąd Mnj*i! z!Ńreł
j6l
koph
Ędrl opini9 j9ł * !.nlencji.
n'py widencyj.ej' n. l(''rej zMjduje sig I e4ó
Nc8o lnspoklom saniLrnęo B slupcy'
c ' [email protected]! 4' aj|o zqoń
(w

Podobne dokumenty