Uchwala nr V/63/2007-w sprawie

Transkrypt

Uchwala nr V/63/2007-w sprawie
ĘHAID Ą
GMIN.lY
e l r o V / | ' e \ ń / i Łl k i e
UchwałaNr v/ 63 /2007
RadyGmińy Piolrowic€ Wielkie
z dnia 12 kwietnia2007r
w sprawie: powiadomi€ n ia redaKo]a nacze|nego czasopisma Głos Gminy o obowiązku
złoźeniaoświadczenia|ustracyjnego
Na podstawieań. 18 ust. 2 pkt 15 ustawyz dnia 8 marca 1990r'o samo.ządziegminnym
(tekstjedno|ityDz' U. z 2oo1|'N| 142,poz. 1591z póżn'zfi\') w zwjązkuz ań' 4 pkt22, ań.8 pkl49'
ań. 56 ust' 1 i 2 ustawyz dnia 18 października
2006r'o ujawnieniuinformacji
o dokumentach
organów
bezpieczeństwapaństwaz |at 1944-,1990
oraz treścitych dokumentóW(Dz' U' Nr 218, poz.1592z
Dóżn'zm.\
Rada Gminy PietrowiceWielkie
uchwa|a,co następuie:
s1.
Powiadamiasię redaktoranacze|negoczasopismaGłosGminyGabrie|ęseidel o obowiązkuzłożenia
Radzie Gminy PietrowiceWielkie ośWiadczenia
dotyczącegopracy |ub służbyw organach
bezpieczeństwapaństwa|ubwspółpracyz tymiorganamiWokresieod dnia 22 |ipca1944do dnia 31
|ipca'|990r.,w teIminiejednegomiesiącaod datydoręczeniatego powiadomienia.
s2
Poucza się redaktoranacze|negoczasopismaGłosGminy,źe niezłożenia
w terminieoświadczenia
|ustracyjnego'
o którym mowa w s 1 albo złożenietakiegooświadczenia
niezgodnegoz pGWdą
przesłankę
pozbawienia
traktujesięjako ob|igatoryjną
funkcjiredaktoranacze|nego.
s3
Dolęczasię wzór oświadczenia'
o którymmowaw s1
s4
Upowaźniasię Przewodniczącego
Rady Gminy PietrowiceWie|kieHenrykaJoachimaMarcinkado
przyjęciaoświadczenia
|ustracyjnego
redaktoranacze|negoczasopismaGłosGminy i p|zekazania
tegodokumentudo BiuraLustracyjnego
Instytutu
PamięciNarcdowej.
s5
Wykonanie uchwałypowierzasię Wójtowi Gminy i PrzewodniczącemuRady.
s6
Uchwałęogłaszasię poprzezwylvieszeniena tab|icyogłoszeńw U|zędzieGminy oraz pub|jkuje
się w BiuletynielnformacjiPub|icfnej'
UchwaławchodziWżyciez dniempodjęcia.
s7
N]cZĄcEG
n l ,i l Y