Protokół z kontroli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie

Transkrypt

Protokół z kontroli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie
BR.1711.8.2013
KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
PROTOKÓŁ
z
KONTROLI
ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
w
MALACHINIE
GRUDZIEŃ 2013 r.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie w następującym składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
Mieczysław Pruski
Krystyna Kijek
Wojciech Rolbiecki
Andrzej Sabiniarz
Jarosław Schumacher
– przewodniczący komisji
– zastępca przewodniczącego
– członek
– członek
– członek
Kontrola odbyła się w dniu 12 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Malachinie. W trakcie wizyty u pani dyrektor Elwiry Bieszke - Binnebesel przedstawiono
członków komisji i omówiono zakres przeprowadzanej kontroli.
Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej
uchwalonym przez Radę Powiatu Chojnickiego (Uchwała Nr XIX/226/2012 z 20 grudnia
2012 r.).
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego
kontrola obejmie następujące sprawy:
1) formalno – prawne w zakresie: statuty, regulaminy, zarządzenia, instrukcje,
2) merytoryczne w zakresie: liczba uczniów i oddziałów, zatrudnienie nauczycieli
z podziałem na: pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, kwalifikacje z podziałem na
stopień awansu zawodowego nauczycieli, zakresy czynności pracowników,
pracownicy administracji i obsługi, ilość pomieszczeń: sale, pracownie, osiągnięcia
uczniów, frekwencja uczniów na zajęciach,
3) finansowe w zakresie: dochody w tym dochody własne za I półrocze 2012 roku,
wydatki z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy za I półrocze 2012 roku,
dekretacja dowodów księgowych/zapotrzebowań, wydatki związane z ogrzewaniem,
zabezpieczeniem szkoły przed kradzieżą itd., wydatki na dokształcanie nauczycieli,
instruktorów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.
W zakresie spraw formalno – prawnych
Komisja Rewizyjna zapoznała się statutem szkoły, obowiązującymi regulaminami,
zarządzeniami dyrektora, rocznymi planami pracy szkoły, nadzoru pedagogicznego,
programem profilaktyki i wychowawczym oraz instrukcją bhp i ppoż.
Ponadto Pani dyrektor poinformowała, że statut jest do wglądu w sekretariacie szkoły,
na stronie internetowej BIP Powiatu Chojnickiego, stronie internetowej szkoły
www.malachin.szkolnictwo.pl. Ww. regulaminy i zarządzenia dyrektora są do wglądu
w sekretariacie szkoły. Jeżeli chodzi o instrukcje bhp i ppz opracowane i umieszczone
zgodnie z zaleceniami inspektora BHP.
Przedstawiono także regulaminy dotyczące pracy pedagoga szkolnego, biblioteki
szkolnej, zasad organizacji porządku i pełnienia dyżurów nauczycielskich. Dokumenty są
zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną, podpisane przez dyrekcję i nauczycieli. Komisja
została poinformowana, że arkusze organizacyjne są prowadzone również w programie
Wulcan w formie elektronicznej, co zdaniem dyrekcji ułatwia planowanie działalności
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Ponadto poinformowała komisje, że została
przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Wyniki wizytacji są pozytywne.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu stwierdziła, że powyższa dokumentacja od strony
formalno – prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzyście oraz jest
2
aktualizowana i dostosowana do potrzeb szkoły. Jak również nie stwierdzono żadnych
uchybień formalno – prawnych w kontrolowanej dokumentacji.
W zakresie spraw merytorycznych
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie jest 414 uczniów w 18
oddziałach. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 282 uczniów, 14 oddziałów (kształcenie w
pełnym zakresie w zawodzie sprzedawca 54, mechanik pojazdów samochodowych 69, ślusarz
27, stolarz 21, kucharz 32, inne zawody: fryzjer 21, blacharz samochodowy 2, cukiernik 6,
elektryk 6, elektromechanik pojazdów samochodowych 1, elektromonter 1, kamieniarz 1,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 2, murarz 2, murarz – tynkarz
8, obuwnik 10, operator maszyn przemysłu spożywczego 1, piekarz 5, rolnik 7, tapicer 3,
wędliniarz 3. Kursy dokształcania zawodowego odbywają się w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach i Tczewie. W skład ZSZ wchodzi Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Specjalna mająca 25 uczniów (3 oddziały). Technikum, w którym jest
132 uczniów, 4 oddziały (technik informatyk 54 uczniów, technik ekonomista 78 uczniów).
Nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych jest 38 w tym:
28 pełnozatrudnionych (w tym 1 urlop dla poratowania zdrowia, 1 na długotrwałym
zwolnieniu lekarskim związanym z macierzyństwem, 1 urlop bezpłatny, 1 etat pedagoga
szkolnego, 1,8 etatu bibliotekarza, 1 etat kierownik szkolenia praktycznego, zastępca
dyrektora, dyrektor); 10 niepełnozatrudnionych.
Kwalifikacje z podziałem na stopień awansu zawodowego przedstawiają
się następująco:
1) 37 nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem
pedagogicznym, w tym 24 dyplomowanych, 9 mianowanych, 3 kontraktowych,
1 stażysta,
2) 1 nauczyciel wykształcenie wyższe licencjat, nauczyciel kontraktowy,
Pracownicy administracji i obsługi
1) pracownicy administracji 3,25 etatu: 1 etat główna księgowa, 1 etat sekretarz szkoły,
0,75 etatu starszy referent, 0,5 etatu referent (w sumie 4 osoby oraz 1 osoba na urlopie
wychowawczym),
2) pracownicy obsługi 5 etatów: 1 etat konserwator,1 etat robotnik gospodarczy
(obsługujący w ramach obowiązków służbowych także kotłownię c.o.), 3 etaty
sprzątaczki (w tym 2 sprzątaczki zatrudnione na ½ etatu) w sumie 6 osób.
Zasady wynagradzania pracowników określone są w Regulaminie wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie
Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 5/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r.
Ramowe zakresy czynności określone są w statucie szkoły, szczegółowe przyjęte
do wiadomości i załączone w aktach osobowych pracowników
Ilość pomieszczeń w kontrolowanej placówce przedstawia się następująco: 14 sal
lekcyjnych (3 o powierzchni ok. 50 m2, 6 o pow. ok. 35 m2, 5 o pow. ok. 20 m2), w tym 3
pracownie komputerowe, biblioteka, centrum multimedialne 90 m2, zagospodarowane
pomieszczenia na potrzeby pielęgniarki 4,4 m2, pokój nauczycielski - 24 m2, gabinet
pedagoga - 11,6 m2, pomieszczenie opiekuna boisk „ORLIK” – 7,5 m2, sala sportowa – 591
m2, salka korekcyjna w budynku sali sportowej – 45,5 m2, pokój trenera w budynku sali
sportowej – 10,5 m2, magazyn sportowy – 26 m2, pomieszczenie gospodarcze w budynku sali
sportowej – 6,5 m2, cztery szatnie w budynku sali sportowej – 67,8 m2.
3
Obsada uczniów w niektórych klasach przekracza 30, a w jednej z nich jest nawet 36
uczniów.
Zgodnie z zaleceniami kontroli Sanepidu w pomieszczeniu piwnicznym obok kotłowni
c.o. są obecnie adoptowane (przebudowywane) pomieszczenia socjalne dla obsługi zespołu.
Prace są wykonywane w znacznej części systemem gospodarczym przez pracowników.
Dyrekcja kontrolowanej jednostki przedstawiła osiągnięcia uczniów:
1) wysoka zdawalność egzaminów zawodowych (powyżej średniej województwa
i kraju),
2) I miejsce w półfinale wojewódzkim XIII Licealiady Młodzieży Szkolnej w piłce
ręcznej chłopców (04.12.2012 r. Czersk i w 04.12.2013 r.),
3) 4 miejsce w województwie w XIII Licealiadzie Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
chłopców (14.12.2012 r. Kwidzyn),
4) V i VII miejsce w wojewódzkim konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie
sprzedawca (Gdańsk 26.04.2013 r.),
5) Wysoki stopień realizacji wymagań w ewaluacji zewnętrznej. W dużej mierze dzięki
uczniom, w ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w roku 2013 przez wizytatorów
Kuratorium Oświaty w Gdańsku w Technikum oraz ZSZ w Malachinie obie szkoły
uzyskały wysoki stopień realizacji wymagań w obszarach efekty i zarządzanie (w skali
od E do A , E oznacza niski stopień spełnienia wymagania, D-podstawowy, C- średni,
B –wysoki A- bardzo wysoki.) Każda ze szkół w 7 badanych wymaganiach osiągnęła
wysoki stopień spełnienia –6 wymagań litera B, jedno wymaganie litera C.
6) Współpraca międzynarodowa z BBS START Gmbh Ludwigslust od 2008 roku.
W czerwcu 2013 r. wizyta wicestarosty Ludwigslust – Parchim i szefa BBS Start
Gmbh w ZSP w Malachinie, 15-21.09.2013 r. wyjazd młodzieży ZSP na praktyki
do Niemiec do Ludwigslust.
7) Bardzo rozbudowana działalność charytatywna:
a) Szkolne akcje krwiodawstwa (4 akcje rocznie, a od 2008 roku już 22, w sumie
uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci oddali ponad 360 litrów krwi),
b) w 2013 roku akcja charytatywna „Pomoc dla Bartka” (zbiórka pieniędzy
na rehabilitacje poszkodowanego w wypadku drogowym absolwenta szkoły),
c) Coroczne akcje Wigilia, 2012 r. w 12-tej akcji przygotowano 220 paczek
dla dzieci, w tym z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kartuzach, w tym
roku przygotowano 140 paczek, które zostaną wręczone dzieciom w czasie Jasełek
18.12.2013 r. (pieniądze na paczki młodzież zdobywa sprzedając na terenie szkoły
swoje prace i wyroby, np. kartki świąteczne, ciastka, kanapki, gofry, a także
myjąc samochody, itp. organizując mecze i koncerty charytatywne)
d) W 2012 r. I miejsce w „VII edycji Konkursu dla Młodych Liderów im. Andrzeja
Walentynowicza” organizowanego przez Klub Rotaract Trójmiasto. Do konkursu
zgłoszono projekt: „ Szansa dla wszystkich – razem zwiedzamy stolicę”, którego
beneficjentami byli uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Projekt otrzymał pierwszą nagrodę 3000 zł na zorganizowanie projektu
(w poprzednich latach uczniowie z ZSP z Malachina wygrali III i V edycję
konkursu dla Młodych Liderów im. Andrzeja Walentynowicza i za pieniądze
z nagrody oraz pozyskane od sponsorów zorganizowali 3 zimowiska dla dzieci
z Malachina i Mokrego.
8) Udział uczniów technikum w realizacji innowacji pedagogicznej w ZSP w Malachinie
"e-doświadczenia w fizyce" we współpracy z Politechniką Gdańską.
9) Działalność profilaktyczna, np. 15 – 19.04.2013 r. tygodniowa akcja poświęcona
zdrowemu odżywianiu pt. „Jestem tym co jem”. Coroczne tygodnie profilaktyki,
w 2013 roku „Noc i tydzień profilaktyki”.
4
10) Udział uczniów szkoły w realizacji projektu strukturalnego współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania
rynku pracy”, w którym uczestniczą szkoły zawodowe powiatu chojnickiego, z tego
projektu udział w szkoleniach, kursach prawa jazdy, wycieczkach dydaktycznych,
targach pracy, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
11) Udział uczniów w projekcie „Kibicuję bezpiecznie” organizowanym w ramach
programu „Razem bezpieczniej”, którego koordynatorem jest Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych. Z tego szkolenia, wyjazdy na mecze, zwiedzanie obiektów
sportowych
Frekwencja uczniów na zajęciach
PORÓWNANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNYCH KLAS PROMOCYJNYCH w ZSP W MALACHINIE
Lp.
1.
Frekwencja
2.
3.
Średnia ocen
Liczba uczniów
2006/2007
81%
2007/2008
82%
2008/2009
84%
2009/2010
81,65
2010/2011
79,34
2011/2012
78,51
3,13
378
3,22
368
3,30
364
3,35
353
3,47
343
3,38
307
2012/2013
82,78
3,40
281
PORÓWNANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNYCH KLAS KOŃCZĄCYCH ZSZ w MALACHINIE
Lp.
1.
2.
3.
Frekwencja
Średnia ocen
Liczba uczniów
2006/ 2007
72,7
3,11
104
2007/2008
72,24%
3,43
119
2008/ 2009
79,59 %
3,54
115
2009/ 2010
78,32
3,63
115
2010/2011
75,18
3,56
126
2011/2012
75,09
3,72
118
2012/2013
73,62
3,63
117
PORÓWNANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNYCH KLAS MATURALNY W ZSP W MALACHINIE
Lp.
1.
2.
3.
Frekwencja
Średnia ocen
Liczba uczniów
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
71
2,93
68
76
2,93
53
79%
3,32
79
81,25%
3,40
50
83,2%
3,54
32
78,7
3,64
51
83,99%
3,70
51
W zakresie spraw finansowych
Dochody w tym dochody własne i wydatki za 2012 r. i I półrocze 2013 r. w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie przedstawiają się następująco:
Lp.
Rodzaj dochodu
1.
1a)
1b)
Dochody ogółem
Dochody z najmu
Dochody własne
Wydatki , w tym związane
z boiskami Orlik i salą
sportową
2.
34 750,00
25 975,00
nie występują
Wykonanie
za I półrocze 2013 r.
22 525,53
16 724,80
nie występują
Planowane
wykonanie za 2013 r.
37 000,00
27 000,00
nie występują
3 052 241,00
1 535 596,78
3 150 000,00
Wykonanie 2012 w zł
Wydatki związane z ogrzewaniem, zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą itp.
Lp.
1.
Rodzaj wydatku
Wykonanie 2012 r.
Planowane
wykonanie 2013 r.
Wydatki związane z ogrzewaniem ogółem, tym
sali sportowej:
5
2.
a) koszt opału
b) wynagrodzenie palaczy
Wydatki związane z zabezpieczeniem przed
włamaniem i kradzieżą:
a) konserwacja systemów alarmowych,
b) koszt monitorowania obiektu
a) 55 783,00
b) 15 443,40
a) 56 000,00
b) 15 443,40
a) 1 845,00
b) 1 476,00
a) 1 968,00
b) 1 476,00
Dekretacja dowodów księgowych dokonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ostatnia
zmiana Dz. U. z 2013 r., poz. 215). Zapotrzebowanie wypisuje osoba wnioskująca o zakupy
niezbędnych materiałów i usług zgodnie z wzorem podpisów osób upoważnionych
do zatwierdzania (opisywania) dowodów zewnętrznych i wewnętrznych na podstawie
Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie nr 9/2010 z dnia
21 września 2010 r. oraz dokumentów źródłowych, w szczególności: ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Wydatki na dokształcanie nauczycieli, instruktorów
Lp.
1.
2.
Wydatki na dokształcanie nauczycieli
Dofinansowanie opłat semestralnych za
studia i za delegacje
Szkolenie rady pedagogicznej i materiały
szkoleniowe
razem
2012 r.
6 693,00
2013 r.
3 360,00
3 547,00
2 241,00
10 240,00
5 601,00
Plan dochodów i wydatków oraz pozostałe ustalenia dotyczące działalności socjalnej,
przedstawione na zebraniu Rady Pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych w dniu
6 lutego 2013 r. przyjęto plan dochodów i wydatków działalności socjalnej w ZSP
w Malachinie na rok kalendarzowy 2013. W oparciu o punkt IV ust. 2 Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Malachinie ustalono plan dochodów i wydatków oraz działalności socjalnej
na rok kalendarzowy 2013:
Roczne dochody dotyczące funduszu socjalnego w 2013 r. kształtują się następująco:
Lp.
1.
2.
3.
Dochody
Roczny odpis na fundusz socjalny w 2013 r., w tym:
Roczny odpis na 2013 rok (art. 15 ustawy budżetowej)
Fundusz socjalny emerytów nauczycieli
Spłata udzielonych pożyczek mieszkaniowych
Kwota z poprzedniego roku
Razem dochody
Kwota zł
105 857,00
8 000,00
85 531,00
1719,03
201 107,03
Roczne wydatki z funduszu socjalnego zaplanowano następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Wydatki
Podatek dochodowy od świadczeń socjalnych za grudzień 2012 r.
Świadczenie urlopowe
Dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez emerytów nie
będących nauczycielami. Zapomogi na rzecz nauczycieli emerytów
Dofinansowanie wycieczki pracowniczej
Dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez pracowników we
własnym zakresie (w pierwszej kolejności dla osób, które nie skorzystały z
Kwota zł
2 991,00
47 000,00
Termin realizacji
styczeń 2013
czerwiec
7 500,00
maj/czerwiec
10 000,00
marzec
15 000,00
czerwiec
6
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
wyjazdu na wycieczkę pracowniczą) oraz zapomogi itp.
Dofinansowanie karnetów, dopłat na imprezy kulturalno – rozrywkowe,
okolicznościowe, sportowe, rekreacyjne oraz związane z wypoczynkiem,
profilaktyką, odnową biologiczną itp.
Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dzieci ( wycieczki ) w
kwocie do 50% kosztów na dziecko
Pożyczki mieszkaniowe ( maksymalnie 7000 zł) w kolejności zgodnej ze
złożonymi wnioskami, w sumie 14 pożyczek
Dofinansowanie wyjazdu do teatru, kina lub 1-2 dniową wycieczkę
pracowniczą
Paczki świąteczne dla dzieci i pracowników
Dofinansowanie pomocy rzeczowej i finansowej
rezerwa
RAZEM
3 000,00
marzec - grudzień
3 000,00
maj-grudzień
92 000,00
styczeń-grudzień
4 000,00
październik
6 000,00
10 000,00
616,00
201 107,00
grudzień
Grudzień
W przypadku nie wykorzystania zaplanowanych środków na wycieczkę pracowniczą
przewidzianą w marcu i październiku, oraz z pozycji 6 i 7, wolne środki przeznaczone zostaną
na przyspieszenie wypłaty pożyczek mieszkaniowych oraz na zwiększenie kwoty na paczki
świąteczne i dofinansowanie pomocy rzeczowej w grudniu 2013 roku. Warunkiem
organizacji wycieczki pracowniczej jest udział w niej co najmniej 20 uprawnionych.
W szkole zainstalowany jest monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Zabezpieczeniem
dozoru ZSP w Malachinie w godzinach i dniach pozalekcyjnych jest fakt zamieszkiwania w
budynku szkoły wicedyrektora szkoły.
Na tym kontrolę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie komisja zakończyła.
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego w składzie:
1) Mieczysław Pruski
- ...............................................
2) Krystyna Kijek
- ...............................................
3) Wojciech Rolbiecki
- ...............................................
4) Andrzej Sabiniarz
- ...............................................
5) Jarosław Schumacher
- ...............................................
Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie
Pani Elwira Bieszke Binnebesel ....................................................................
7