Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Powiat Krotoszyński reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
Ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn
Tel. 062 725-42-56
Fax 062 725-34-23
strona : www.powiat-krotoszyn.pl
adres e–mail : [email protected]
Dotyczy postępowania na: wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na
opracowaniu bazy numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów, jednostki ewidencyjnej Koźmin
Wlkp. z uwzględnieniem wyników prac dotyczących budowy i modernizacji bazy danych Systemu
Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) z podziałem na 2 zadania:
Zadanie 1 Biały Dwór, Szymanów, Wyrębin
W dniu 24 kwietnia 2012 r.
firma s.c. GEO-SAW M.M. Sawiccy z siedzibą
ul. Grunwaldzka 37, 62-200 Gniezno, złoŜyła rezygnację z realizacji ww. zadania. Rezygnacja
nastąpiła przed podpisaniem umowy.
W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) dokonał wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród ofert pozostałych (złoŜonych na ww. postępowanie- Zadanie1).
Kolejną, najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu, jest oferta złoŜona przez firmę
GEODEZJA Tomasz Pruchnik z siedzibą w Kaliszu ul. B. PoboŜnego 9, która zaoferowała cenę
45.170,00 zł brutto za realizację zadania.
Krotoszyn, dnia 26.04.2012 r.
SEKRETARZ POWIATU
/-/ Edward Kozupa

Podobne dokumenty