XIII.2. Szkole XIII.2. Szkolenia

Transkrypt

XIII.2. Szkole XIII.2. Szkolenia
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku w 2012 roku
XIII.2. Szkolenia
Szkole nia
Podnoszenie kwalifikacji pracowników BRE Banku odbywało się głównie poprzez szkolenia i działania
rozwojowe, powiązane z celami biznesowymi BRE Banku. W BRE Banku proponujemy pracownikom
wachlarz rozwiązań w zakresie rozwoju ich umiejętności, zarówno merytorycznych, jak też związanych ze
stylem pracy. Każdy pracownik ma możliwość ustalić swój plan rozwoju przy wsparciu przełożonego i
przedstawiciela obszaru HR, dedykowanego poszczególnym pionom w BRE Banku (tzw. HR Business
Partner). Pracownicy mają dostęp m.in. do:
szkoleń indywidualnych,
szkoleń grupowych,
szkoleń e-learningowych (obowiązkowych z zakresu compliance, ochrony danych osobowych,
produktowych, informatycznych oraz szkoleń „miękkich” etc.),
konferencji / spotkań specjalistycznych,
off-site’ów.
W 2012 roku największą popularnością cieszyły się szkolenia grupowe podnoszące wiedzę merytoryczną i
umiejętności osobiste pracowników. W szkoleniach indywidualnych wzięło udział ponad 1 200 osób.
Ogólnie w 2012 roku szkoleniami tradycyjnymi (grupowymi i indywidualnymi) objęto niemal 5 tys.
pracowników.
Popularną formą przekazywania wiedzy były szkolenia e-learningowe. Łączna liczba sesji szkoleniowych w
2012 roku wyniosła 30 678 osobogodzin i wzrosła o prawie 45% w stosunku do 2011 roku.
Duża część szkoleń w 2012 roku odbyła się w ramach projektów ogólnobankowych. Część z nich
skierowana była do menedżerów średniego szczebla, w celu rozwoju ich kompetencji związanych z
zarządzaniem zespołem, większą efektywnością osobistą, lepszą organizacją pracy swojej i podwładnych.
Ponadto, BRE Bank organizuje pełne programy rozwojowe, takie jak: BREmba, Akademia Jednego Banku
(związany z nowa Strategią Banku), Coachingowy Styl Zarządzania czy też Zarządzanie Sytuacyjne.
W 2012 roku BRE Bank zorganizował po raz pierwszy konkurs "Wyróżniają nas ludzie". Konkurs miał na
celu wsparcie nowej Strategii BRE Banku i wyróżnienie tych pracowników, którzy swoją postawą inspirują
innych do działania, swoim myśleniem i pomysłami wyprzedzają teraźniejszość oraz stale się ucząc,
poszerzają własne horyzonty. BRE Bank nagrodził pracowników w siedmiu różnych kategoriach.
Decydując się na wyodrębnienie poszczególnych kategorii, BRE Bank chciał pokazać jak ważna, w
kontekście nowej Strategii i wyzwań stojących przed BRE Bankiem, jest rola menedżera, adaptacja nowych
pracowników do kultury organizacyjnej, wzajemne wsparcie osób z różnych obszarów, innowacyjne
myślenie każdego z nas oraz współpraca przez duże "W". Laureatów konkursu wybierała specjalnie
powołana komisja, a zgłaszali ich pracownicy.
Zarząd BRE Banku przyznał dodatkowe środki finansowe, które w formie nagrody przeznaczono na udział
ponad 200 wyróżnionych pracowników w różnych szkoleniach i projektach rozwojowych. Dzięki temu
Bank nie tylko nagrodził najlepsze i najbardziej wyróżniające się osoby, ale też wsparł ich rozwój, w celu
zwiększenia ich efektywności w codziennej pracy w BRE Banku.
Młode Talenty
Patrzenie w przyszłość - jedna z wartości organizacyjnych BRE Banku - materializuje się w działaniach
adresowanych do studentów i absolwentów. W 2012 roku ponad 300 studentów odbyło praktykę lub staż
w BRE Banku. Praktykantom oferowany jest elastyczny czas pracy pozwalający pogodzić pracę z
obowiązkami na uczelni. Stażyści, w ciągu rocznego stażu realizowanego w pełnym wymiarze godzin,
mają możliwość pracy w różnych jednostkach Banku, przygotowując się do efektywnego objęcia
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku w 2012 roku
obowiązków na docelowym stanowisku. Podobnie jak pracownicy, podlegają formalnej, wielowymiarowej
ocenie, a najlepszym oferowana jest stała współpraca.
Kultura
Kultura współpracy i zaangażowania
Wdrożenie nowej Strategii BRE Banku (więcej o Strategii w rozdziale „Strategia Grupy BRE Banku na lata
2012-2016 i jej realizacja”), która zawiera również inicjatywy dotyczące kultury organizacji, przyczyniło się
do podjęcia działań ukierunkowanych na pogłębienie współpracy na wszystkich szczeblach organizacji
oraz wewnątrz Grupy BRE Banku. Cel ten był realizowany poprzez:
zwiększenie mobilności pracowników – nastąpiła aktywizacja tymczasowych transferów pracowników
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz wzrosło znaczenie rekrutacji wewnętrznej jako źródła
pozyskiwania kandydatów; w 2012 roku udział rekrutacji wewnętrznej we wszystkich realizowanych
procesach rekrutacyjnych wyniósł 35% (dla porównania: 13% w 2011 roku i 10% w 2010 roku);
promocję pożądanych postaw i zachowań – wieloźródłowa ocena zachowań opartych o wartości
organizacyjne została wprowadzona do oceny rocznej wszystkich pracowników, uzupełniając moduł
zadaniowy (MbO); wprowadzono narzędzie do zarządzania jakością współpracy pomiędzy
jednostkami w Banku; osoby wyróżniające się postawami zostały nagrodzone prestiżowymi
działaniami szkoleniowo-rozwojowymi w kraju i zagranicą;
budowę kapitału społecznego organizacji – rozwijanie „networking’u” w Grupie stało się podstawową
zasadą organizowania zespołów zadaniowych czy też szkoleń grupowych.
Działania te wspierały otwartą komunikację w całej organizacji, dały pracownikom większe możliwości
rozwoju w ramach jej struktur, a z perspektywy BRE Banku – jeszcze lepsze wykorzystanie umiejętności i
wiedzy zatrudnionych w nim ludzi.
Ważnym elementem w kształtowaniu kultury organizacyjnej były również, kontynuowane od 2010 roku,
działania wspierające zaangażowanie pracowników. Przy współpracy z firmą Aon Hewitt, realizującą m.in.
Program Najlepsi Pracodawcy, przeprowadzono badanie kultury zaangażowania. W 2012 roku ponad
3 600 osób skorzystało z tej możliwości i wypowiedziało się w kwestiach związanych z atmosferą,
efektywnością i satysfakcją z pracy w BRE Banku. Wyniki wykorzystywane są przez menedżerów
wspieranych przez HR Business Partnerów do inicjowania działań eliminujących identyfikowane problemy.
Rok 2012 przyniósł kolejny wzrost mierzonego metodologią Aon Hewitt wskaźnika zaangażowania
pracowników.