Studia I-go stopnia na kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Transkrypt

Studia I-go stopnia na kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Studia I-go stopnia na kierunku:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
• FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
• RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Student na kierunku Finanse i rachunkowość zdobywa wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
oraz umiejętności jej wykorzystania w
praktyce zarządzania przedsiębiorstwem (głównie na średnim szczeblu
podejmowania decyzji). Wiele uwagi
poświęcamy również zagadnieniom
otoczenia prawnego działalności gospodarczej, które znacząco oddziałuje na przedsiębiorstwo.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 22/26
90-237 Łódź
tel. (42) 635 50 51
e-mail: [email protected]
www.wz.uni.lodz.pl
Ogólna koncepcja programowa studiów I –go stopnia
na Wydziale Zarządzania UŁ
Na Wydziale Zarządzania od roku akademic- ■ Plany studiów spełniają ogólne wymagania
kiego 2007/2008 studia I – go stopnia realizoUstawy o szkolnictwie wyższym, takie jak
wane są w trybie stacjonarnym i niestacjoelastyczność, otwartość i różnorodność. Dają
narnym na kierunkach:
możliwość wyboru indywidualnej ścieżki
• Zarządzanie,
kształcenia (rozwoju) studenta.
• Finanse i rachunkowość,
■ Plany studiów obejmują przedmioty prowa• Logistyka.
dzone w formie aktywnej, czyli ćwiczenia,
Studia na kierunkach Zarządzanie oraz Fiseminaria, laboratoria i konwersatoria, w
nanse i rachunkowość są studiami ze specjalwymiarze nie mniejszym niż 40% łącznej
nością, natomiast na kierunku Logistyka –
liczby godzin.
bez specjalności.
Studia trwają trzy lata (6 semestrów).
■ Treści programowe
Studia I-go stopnia mają budowę modułową.
oraz liczba ECTS
Przedmioty realizowane na i stopniu studiów zaza
poszczególne
kwalifikowane są do następujących kategorii:
przedmioty realizowane na I stop■ Przedmioty podstawowe obowiązkowe - dla
niu studiów są
wszystkich studentów kierunku (Moduł A i
identyczne dla stuModuł C),
diów stacjonarnych
■ Przedmioty kierunkowe obowiązkowe - dla
i niestacjonarnych (zarówno wieczorowych,
wszystkich studentów kierunku (Moduł B i
jak i zaocznych).
Moduł D),
■ Na studiach I-go stopnia niestacjonarnych
■ Przedmioty specjalizacyjne poszerzające zarealizowany jest program I stopnia studiów
kres przedmiotów kierunkowych, które stustacjonarnych w wymiarze 100% - dla
dent wybiera wraz ze specjalnością (Moduł E
przedmiotów objętych standardami kształi Moduły F),
cenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (MNiSzW) i w wymiarze nie
■ Przedmioty dodatkowe (uzupełniające), któmniejszym niż 60% godzin – dla pozostałych
re student wybiera zgodnie ze swoimi zainteprzedmiotów, przy tej samie liczbie punktów
resowaniami (Moduły G i Moduły H).
ECTS.
■ W planie studiów znajdują się seminaria (licencjackie) oraz praktyki zawodowe (obowiązkowe na I stopniu).
■ Moduły – to grupy przedmiotów, które są podzielone ze względu na treści, jakie ze sobą
niosą na: podstawowe, kierunkowe, specjalizacyjne, uzupełniające.
■ Kierunek studiów – to zestaw przedmiotów, które trzeba zrealizować, aby otrzymać dyplom Absolwenta. Obejmuje on przedmioty obowiązkowe (Moduły A, B, C i D) oraz fakultatywne (Moduły E, F, G, H).
■ Specjalność - to zestaw przedmiotów kierunkowych (Moduł B i Moduł D dla danego kierunku), moduły specjalizacyjne – obowiązkowy E i co najmniej jeden Moduł F oraz praca
dyplomowa tematycznie związana z zakresem specjalności.
Założenia programowe i cel studiów I-go stopnia
na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
STUDENT kierunku Finanse i Rachunkowość uzyskuje wiedzę ogólną w
zakresie nauk ekonomicznych oraz
szczegółową - z dziedziny rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa, ofero waną na dwóch specjalnościach:
■ Finanse przedsiębiorstwa,
■ Rachunkowość przedsiębiorstw.
Ukończenie kierunku Finanse i Rachunkowość stwarza szansę na kontynuację studiów na II stopniu (magisterskim), które dają możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych, w
tym:
• biegłego rewidenta,
• uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• doradcy podatkowego,
• doradcy inwestycyjnego,
• maklera giełdowego.
Student ma możliwość wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia. Podstawowym wyborem Studenta jest wybór
specjalności na 2-gim semestrze studiów.
W semestrze 4-tym Student wybiera:
1) Jeden Moduł specjalizacyjny fakultatywny (Moduł F),
2) Moduł wydziałowy (Moduł H)
lub inny Moduł specjalizacyjny
fakultatywny (Moduł F).
Ukończenie kierunku Finanse i
Rachunkowość stwarza możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji księgowych, samodzielnych księgowych, specjalistów w dziedzinie rachunkowości zarządczej, analityków i planistów, kontrolerów kosztoUWAGA!
wych i finansowych, ekspertów sprawozdawczości finansowej, w tym mię- Studenci kierunku Finanse i Rachundzynarodowej - zarówno w sektorze kowość nie wybierają Modułu G.
biznesowym, jak i w sferze budżetowej.
Ogólna struktura studiów I - go stopnia
– kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
(MNiSzW)
A, B, C
MODUŁ KIERUNKOWY (D/FIR)
- realizowane przedmioty:
Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
Prawo handlowe z elementami prawa podatkowego
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
Business plan przedsiębiorstwa
Systemy informacyjne rachunkowości
SPECJALNOŚĆ::
Rachunkowość
przedsiębiorstw
SPECJALNOŚĆ::
Finanse
przedsiębiorstw
MODUŁ E/F:
Zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa
MODUŁ E/R:
Rachunkowość i sprawozdawczość
finansowa ogólnego przeznaczenia
MODUŁY F/FI
MODUŁY F/RA
Moduł F1/FI - Inwestycje rzeczowe
i kapitałowe w przedsiębiorstwie
Moduł F1/RA – System finansowoksięgowy w przedsiębiorstwie
Moduł F2/FI - Przedsiębiorstwo na
rynku kapitałowym
Moduł F2/RA – Rachunkowość jednostki w międzynarodowym środowisku gospodarczym
Moduł F3/RA – Badanie sprawozdań
finansowych i kontrola wewnętrzna
MODUŁ H
Program studiów
Lp.
Przedmioty
Punkty ECTS
– studia
stacjonarne/
niestacjonarne
SEMESTR 1
Matematyka
Wstęp do prawa
Mikroekonomia
Podstawy zarządzania
Podstawy wiedzy o finansach
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Technologie informacyjne
Filozofia
Wychowanie fizyczne*
SEMESTR 2
1 Wychowanie fizyczne *
2 Ubezpieczenia
3 Wprowadzenie do rachunkowości finansowej
4 Statystyka
5 Makroekonomia
6 Logistyka
7 Bankowość
8 Analiza ekonomiczna
9 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
10 Podstawy marketingu
11 Socjologia
SEMESTR 3
1 Ekonometria
2 Matematyka finansowa
3 Rachunkowość finansowa
4 Finanse przedsiębiorstwa
5 Prawo handlowe z elementami prawa podatkowego
6 Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
7 Język obcy
SEMESTR 4
1 Systemy informacyjne rachunkowości
2 Finanse publiczne
3 Rynki finansowe
4 Język obcy
5 Moduł specjalizacyjny obowiązkowy (Moduł E)
SEMESTR 5
1 Język obcy
2 Praktyki*
3 Biznes plan przedsiębiorstwa
4 Moduł specjalizacyjny do wyboru (Moduł F)
5 Seminarium
SEMESTR 6
1 Seminarium
2 Analiza finansowa
3 Własność intelektualna
Moduł wydziałowy lub specjalizacyjny do wyboru (Moduł
4 H lub F)
31
6
3
6
4
5
2
2
2
1
31
1
2
6
4
6
1
2
3
2
2
1
33
5
5
6
6
6
3
2
33
3
4
6
1
20
33
2
4
3
20
4
33
6
6
1
Razem
194/192
1
2
3
4
5
6
7
8
9
* nie dotyczy studiów niestacjonarnych.
20
Ścieżka studiowania na kierunku
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go stopnia
Realizacja
Wybory
modułów*
Przykładowa
ścieżka
studiowania
SEMESTR I
SEMESTR II
UWAGA – MOMENT
DECYZYJNY! –WYBÓR
SPECJALNOŚCI – MODUŁU E,
realizowanego od semestru IV
W1
Wybór np.
Specjalności Finanse
przedsiębiorstw (FI)
SEMESTR III
SEMESTR IV
UWAGA – MOMENT
DECYZYJNY! – WYBÓR:
■ MODUŁÓW F, H
(realizowanych w semestrze V/VI)
■ SEMINARIUM
LICENCJACKIEGO
(realizowanego w semestrze V-VI)
SEMESTR V
W2
R1
MODUŁ E
MODUŁ E/FI
Wybór np.
Modułu F1/FI,
H1P, seminarium
licencjackiego
R2
MODUŁ F1/FI
MODUŁ F
Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
SEMESTR VI
MODUŁ F
MODUŁ
(Uwaga! Moduł inny
H
lub niż realizowany w
sem. V)
Seminarium
licencjackie
W
- Wybór
R
- Realizacja
MODUŁ H1P
Seminarium
licencjackie
Moduły wydziałowe - Moduły H
H1P Społeczeństwo informacyjne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H2P Zintegrowane zarządzanie firmą
(IFS)
Wybrane zagadnienia społeczeństwa informacyjnego
Systemy informatyczne e-biznesu
Grafika komputerowa
Projektowanie witryn internetowych
Wyszukiwanie informacji w sieci Internet
Interakcja człowiek-komputer
Technologie społeczeństwa informacyjnego
Bezpieczeństwo w sieci
Web-intelligence
•
•
•
•
•
•
Opiekun: dr Jan Michalak
Katedra Rachunkowości
Opiekun: dr inż. Joanna Papińska-Kacperek
Katedra Informatyki
H3E e-Biznes (w języku angielskim)
•
•
•
•
•
•
•
•
Fundamenty i uruchamianie przedsiębiorstwa
Informacje i decyzje w przedsiębiorstwie
Business plan
Analiza SWOT
Realizacja przedsięwzięć biznesowych
Warsztaty zarządzania projektami
H3P e-Biznes (w języku polskim)
•
•
•
•
•
•
•
•
Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Jarosław Sosnowski
Katedra Marketingu
H4P Menadżer Jakości
(w języku polskim)
Challenges of New Economy
Virtual Marketing
Marketing Research for E-business
E-business Models
Management of Immaterial Resources
Customer Relationship Management with the
Use of Internet
Electronic Finance and Banking
Effective communication via the Internet
•
•
•
•
•
•
•
•
Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Jarosław Sosnowski
Katedra Marketingu
Jakość w koncepcji marketingowej
Komunikacja i motywacja w systemach zarządzania
Podstawy zarządzania procesowego
Standaryzacja procesów i produktów
Kompleksowe zarządzanie jakością
Zintegrowane i sektorowe systemy
zarządzania
Audity systemów zarządzania
Metody i techniki doskonalenia systemów zarządzania
H4E Menadżer Jakości
(w języku angielskim)
•
•
•
•
•
•
•
•
Opiekun: mgr Anna Kowalczyk
Katedra Zarządzania Jakością
H5P Rachunkowość małych
i średnich firm
• Podstawy prawne funkcjonowania firm sektora
•
•
•
•
•
•
MSP
Finansowanie działalności firm w sektorze
MSP
Rachunkowość sektora MSP a podatki
Ewidencja i rozliczanie świadczeń pracowniczych
Podatkowa książka przychodów i rozchodów
System informacyjny rachunkowości w
sektorze MSP
Rachunkowość finansowa i zarządcza sektora
MSP - analiza przypadków
H6P Zachowanie ludzi w organizacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analiza transakcji interpersonalnych
Społeczne aspekty procesów zmian i doskonalenia
organizacji
Kreatywność i wiedza w zarządzaniu organizacją
Zasady sprawnego działania w pracy kierowniczej
Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
Kulturowe uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji
Przywództwo i władza w organizacji
Zarządzanie wartościami w organizacji
Techniki aktywnego modelowania zachowań ludzi w
organizacji
H8P Logistyka w sektorze publicznym
•
•
•
•
•
•
•
•
Podejście logistyczne w zarządzaniu niebiznesowymi sferami działalności
Zarządzanie miastem oraz gospodarka regionalna
Logistyka miejska (city logistic)
Zarządzanie logistyczne w jednostkach samorządu
terytorialnego
Marketing terytorialny w zarządzaniu logistycznym
Wykorzystanie logistyki w innych obszarach działalności (non profit)
Centra logistyczne a rozwój i konkurencyjność
regionu
Praktyczne przykłady zastosowań logistyki w niebiznesowych obszarach działalności
Opiekun: dr Jan Kaźmierski
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
H9P Zarządzanie zasobami ludzkimi w
różnych strefach życia społecznogospodarczego
•
•
•
•
•
•
•
•
ZZL w organizacjach pozarządowych
ZZL w organizacjach politycznych
ZZL w placówkach oświatowych
ZZL w zakładach opieki zdrowotnej
ZZL w instytucjach sportu i rekreacji
ZZL w placówkach kultury
ZZL w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego
ZZL w organizacjach samorządowych
Opiekun: dr Katarzyna Wojtaszczyk
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Quality in Marketing Conception
Communication and Motivation in Management Systems
Basics of Process Management
Standardization of Processes and Products
Total Quality Management
Integrated and Sector Management Systems
Management Systems Audits
Methods and Techniques of Management
Systems Improvements
Opiekun: mgr Anna Kowalczyk
Katedra Zarządzania Jakością
H7P Fundusze europejskie i współpraca
międzynarodowa
•
•
•
•
•
•
Nowoczesne instrumenty wsparcia biznesu
Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw
Techniki i organizacja ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa
Fundusze europejskie
Projekty unijne - warsztaty
Analiza konkurencji na rynku międzynarodowym
Opiekun: dr Renata Lisowska
Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Opiekun: dr Grażyna Broniewska
Katedra Zarządzania
Opiekun: mgr Jacek Kalinowski
Katedra Rachunkowości
Wyzwania Nowej Gospodarki
Marketing wirtualny
Badania marketingowe na potrzeby ebiznesu
Modele e-biznesu
Zarządzanie aktywami niematerialnymi
Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem Internetu
Finanse i bankowość elektroniczna
Komunikacja za pośrednictwem Internetu
H10P Rachunkowość jednostek sektora
finansów publicznych
•
•
•
•
•
•
•
Koncepcje rachunkowości sektora publicznego
Księgowość jednostek i budżetów
Sprawozdawczość finansowa i budżetowa
Rachunek kosztów i rachunkowość
zarządcza
Kontrola finansowa i audyt
Organizacja i finanse jednostek
Prawo finansów publicznych i prawo
administracyjne
Opiekun: dr Wojciech A. Nowak
Katedra Rachunkowości
Ważne informacje
Ważne decyzje
Sam decyduj o swojej przyszłości
– zrób to odpowiedzialnie!
W
W sseem
meessttrrzzee IIII::
Wybierasz specjalność – zapisy w maju
W
W sseem
meessttrrzzee IIV
V::
Wybierasz Moduły specjalizacyjne (F), Uzupełniające (G) i
Wydziałowe (H) oraz seminarium licencjackie – zapisy w maju.
Ważne kontakty
Kierownik kierunku Finanse i rachunkowość
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Różański
dr Radosław Ignatowski
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Katedra Rachunkowości
Opiekunowie specjalności:
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw
dr Jakub Marszałek
dr Halina Waniak-Michalak
Katedra Rachunkowości
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Uwaga!
Przed zapisami będziesz mógł zapoznać się ze szczegółową ofertą dydaktyczną na prezentacji specjalności, modułów i seminariów.
Dokładne terminy prezentacji znajdziesz na stronie www.wz.uni.lodz.pl

Podobne dokumenty