Tami drewniane

Transkrypt

Tami drewniane
Z zamontowanymi
wkr´tami Euro 13,5 mm
Do przykr´cania wkr´tami
PROWADNIKI Nexis ze stali
2 punkty mocowania
• Mocowanie za pomocà wkr´tów do drewna
lub wkr´tów Euro
• Regulacja wysokoÊci +/– 2 mm przez poluzowanie
elementów mocujàcych
Dystans Z zamontowanymi
H
wkr´tami Euro 13,5 mm
0
AF060 073 179
Do przykr´cania wkr´tami
Op.
AF060 073 144
1/50
2
AF060 073 180
AF060 073 145
1/50
4
AF060 073 181
AF060 073 146
1/50
2 punkty mocowania
• Mocowanie za pomocà wkr´tów do drewna
lub wkr´tów Euro
• Regulacja wysokoÊci za pomocà mechanizmu
mimoÊrodowego
• Prosta i szybka regulacja po∏o˝enia drzwi bez
koniecznoÊci luzowania prowadnika
Dystans Z zamontowanymi
H
wkr´tami Euro 10,5 mm
Do przykr´cania wkr´tami
Op.
0
AF060 073 199
AF060 073 142
1/50
2
AF060 073 200
AF060 073 143
1/50
AF060 073 147
1/50
4
Prowadnik Nexis
z odlewu cynkowego
2 punkty mocowania
• Mocowanie za pomocà wkr´tów do drewna.
• Regulacja wysokoÊci za pomocà mechanizmu
mimoÊrodowego
Dystans
H
18
Do przykr´cania wkr´tami
Op.
AF060 073 153
1/50
Przyk∏ad zastosowania: zawias Nexis
o kàcie +37º z prowadnikiem H 18
Uwaga! Dost´pna wersja H 18
tylko do przykr´cania wkr´tami.
Nie wyst´puje wykonanie z eurowkr´tami.