informacja o leku dla pacjenta

Transkrypt

informacja o leku dla pacjenta
ETYKIETO-ULOTKA
OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO
GINKGOFOL®
(Ginkgo bilobae folii extractum siccum)
Tabletka, 40 mg
Logo Labofarm
Skład:
wyciąg suchy z liści miłorzębu japońskiego – 40 mg
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 6 mg
ginkgoflawonoglikozydów
i
2,0–2,8
mg
laktonów
terpenowych.
Należy zapoznać się z ulotką zamieszczoną pod etykietą.
Wskazania do stosowania: Pomocniczo w zaburzeniach
krążenia mózgowego ze związanymi objawami (szum w
uszach, zawroty głowy) i w zaburzeniach krążenia
obwodowego w kończynach (uczucie chłodu, zaburzenia
czucia, mrowienia).
Sposób stosowania i droga podania: doustnie, 1 tabletka
3 razy dziennie po posiłku.
Przechowywać
w
zamkniętych
opakowaniach,
w
temperaturze do 25C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt leczniczy wydawany bez recepty
IWLF Labofarm
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gdański
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 10598
Nr serii:
Termin ważn.:
Kod EAN UCC 5909991059835
INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ
zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było
leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby
jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy
stosować lek Ginkgofol® ostrożnie i zgodnie z
informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było
przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy
potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Skład:
Ginkgo bilobae folii extractum siccum 40 mg
Składniki pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu
stearynian,
koloidalny
dwutlenek
krzemu,
skrobia
ziemniaczana
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 6 mg
ginkgoflawonoglikozydów i 2,0 – 2,8 mg laktonów
terpenowych.
Dostępne opakowania: 30 lub 60 lub 90 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
83-200 Starogard Gdański
ul. Lubichowska 176 b
tel. 058 561-20-08
fax 058 561-20-16
e-mail: [email protected]
Co to jest lek Ginkgofol® i w jakim celu się go
stosuje?
Jest to lek w postaci tabletek, o działaniu usprawniającym
krążenie tętnicze, żylne i włosowate naczyń krwionośnych.
Lek stosuje się pomocniczo w zaburzeniach krążenia
mózgowego ze związanymi objawami (szum w uszach,
zawroty głowy) i w zaburzeniach krążenia obwodowego w
kończynach (uczucie chłodu, zaburzenia czucia, mrowienia).
2. Zanim zastosuje się lek Ginkgofol®:
Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na
jego składniki.
Zachować
szczególną
ostrożność
stosując
lek
®
Ginkgofol :
Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia.,
dlatego w przypadku występowania hemofilii stosowanie leku
należy konsultować z lekarzem.
Istnieje
możliwość
interakcji
preparatu
z
lekami
przeciwagregacyjnymi i przeciwzakrzepowymi, inhibitorami
MAO, diuretykami tiazydowymi, trazodonem, fluksetyną,
buspironem, zielem dziurawca, melatoniną, insuliną, lekami
metabolizowanymi przez cytochrom P 450 3A4.
Stosowanie leku Ginkgofol® u dzieci:
Lek nie jest przeznaczony dla dzieci.
Ciąża i karmienie piersią:
Nie stosować u kobiet w ciąży. Brak danych z badań
klinicznych.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Brak wpływu.
3. Jak stosować lek Ginkgofol®?
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej: 1 tabletkę 3 razy dziennie po
posiłku.
1.
Nie stosować dłużej niż przez 10 tygodni bez konsultacji z
lekarzem.
W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana:
Dla produktu nie zaobserwowano objawów przedawkowania.
4. Możliwe działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić: łagodne zaburzenia
żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, skórne reakcje alergiczne,
krwawienia, w tym krwawienia wewnątrzczaszkowe.
Zgłaszanie
działań
niepożądanych:
Jeśli
wystąpią
jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o
tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania
niepożądane
można
zgłaszać
bezpośrednio
do
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych,
Wyrobów
Medycznych
i
Produktów
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:
22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi
odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych
można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Przechowywanie leku Ginkgofol®:
Przechowywać
w
zamkniętych
opakowaniach
w
temperaturze do 25C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu
6. Inne informacje:
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy
zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.
Data zatwierdzenia ulotki: 2016.04.28

Podobne dokumenty