Streszczenie - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Transkrypt

Streszczenie - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ęstochowie
Technika, Informatyka, Inżynieria
In
Bezpieczeństwa
2014, t. II, s. 223–238
22
http://dx.doi.org/10.16926/tiib.2014.02.19
Michał Pałęga,, Marcin Knapiński, Wiesław Kulma
Politechnika Częstocho
tochowska
al.
l. Armii Krajowej 19, 42-200
42
Częstochowa,
e-mail: [email protected],
[email protected] [email protected], [email protected]
ZARZĄ
ĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE
BEZPIECZEŃSTWA
STWA INFORMACJI
INFOR
W PRZEDSIĘBIOR
BIORSTWIE
Streszczenie. Zasoby informacyjne jako jedne z podstawowych aktywów biznesowych
przedsiębiorstwa
biorstwa warunkują
warunkuj sukces rynkowy organizacji oraz utrzymanie jej konkon
kurencyjności.
ci. Wobec powyższego
powy
istnieje potrzeba zbudowania w organizacji odpoodp
wiedniego systemu gwarantującego
gwarantuj
ochronę informacji przed zagrożeniami.
eniami. Podstaw
Podstawowym elementem w systemie bezpieczeństwa
bezpiecze
informacji w przedsiębiorstwie
biorstwie jest zarzązarz
dzanie ryzykiem. W artykule zaprezentowano wyniki analizy ryzyka bezpieczeństwa
bezpiecze
informacji w wybranym przedsiębiorstwie
przedsi
przemysłowym.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo
bezpiecze
informacji, zagrożenia,
enia, szacowanie ryzyka, zarządzazarz
nie ryzykiem.
RISK MANAGEMENT IN THE
THE INFORMATION SECURITY
SECUR
SYSTEM IN THE ENTERPRISE
ENTERP
Abstract. Informationn resources, as one of the basic assets
assets of enterprises determine
a market success of organization and keeping its competitiveness.. Therefore, it’s necessary to construct appropriate system in organization, which guarantee information secusec
rity before threats. The fundamental element of the information security system in the
enterprise is the risk management. In the article the results of risk analysis of inforinfo
mation security in the chosen industrial enterprise was presented.
Keywords: information security, threats, risk assessment, risk management.