Profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne – wyniki badań

Transkrypt

Profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne – wyniki badań
Profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne – wyniki badań
Strategia Gminy Legionowo w zakresie profilaktyki i minimalizacji podejmowania
ryzykownych zachowań przez młodzież ściśle określa cele, których realizacja powinna
przynieść zakładane efekty. Po raz kolejny Referat Zdrowia Publicznego i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Legionowo dokonał ewaluacji skuteczności programów
profilaktycznych realizowanych w legionowskich szkołach przy zastosowaniu trzech
poziomów badań – ewaluacji procesu, wyniku i wpływu.
Poniżej przedstawiamy Państwu informację z realizacji profilaktycznych zajęć
pozalekcyjnych w legionowskich szkołach w II semestrze roku szkolnego 2008/2009.
Tabela 1. Realizacja zajęć profilaktycznych w legionowskich szkołach
Liczba realizatorów we
wszystkich szkołach
50
Łączna liczba realizowanych
programów we wszystkich
szkołach
54
Liczba godzin realizacji w
jednym tygodniu
173 godz. (6 tygodni)
172 godz. (6 tygodni)
Łączna liczba godzin
przewidziana do realizacji
zgodnie z podpisanymi
umowami
2.070 godzin
Łączna liczba godzin
rzeczywiście zrealizowana w
okresie sprawozdawczym
2.062 godziny w tym 10 zrealizowanych społecznie
Średnia liczba uczniów obecna
na zajęciach
17
Liczba uczniów uczestnicząca w
zajęciach podczas całej ich
realizacji we wszystkich
szkołach
1.747 osób
Podział tematyczny
realizowanych programów
profilaktycznych zajęć
pozalekcyjnych
Zajęcia sportowe- 22 programy (69 godzin tygodniowo)
Warsztaty kulturalne związane z literaturą i sztuką- 8
programów (24 godziny tygodniowo)
Zajęcia matematyczmo-informatyczne- 5 programów (13
godzin tygodniowo)
Zajęcia biologiczno-chemiczne-4 programy (9 godzin
tygodniowo)
Zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne)- 5 programów
(14 godzin tygodniowo)
Edukacja regionalna i z zakresu wiedzy o społeczeństwie- 3
programy (8 godzin tygodniowo)
Zajęcia wspomagające ucznia w nauce i wzmacniające jego
tożsamość- 7 programów (36 godzin tygodniowo)
Główne cele stawiane przez
realizatorów zajęć, które udało
się osiągnąć podczas pracy z
dziećmi
- nabywanie właściwych postaw prospołecznych
-umiejętność pracy w zespole i przebywania w grupie
rówieśniczej
-umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy
-rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
-pogłębianie wiedzy w sposób bezstresowy
-przezwyciężanie trudności w nauce
-tworzenie pozytywnego wizerunku własnej osoby
-przestrzeganie zasad fair play i zdrowej rywalizacji
Zmiany w zachowaniu
uczestników zajęć, które
zaobserwowali realizatorzy
Uczniowie lepiej współpracują w grupach, łatwiej nawiązują
kontakty z rówieśnikami, częściej podejmują próby
samodzielnego rozwiązywania problemów, lepiej radzą sobie z
emocjami, przestrzegają zasad fair play, stali się bardziej
odpowiedzialni za zadania których się podejmują.
WYNIKI BADAŃ
ankieta do programu profilaktycznego /profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne/ realizowanego w
terminie 22.09.2008 – 12.12.2008r. - liczba ankietowanych – 308 uczniów – liczba programów – 54, liczba
realizatorów - 50
1. Liczba zrealizowanych zajęć - 50
2. Czy te zajęcia dodatkowe są Twoim zdaniem potrzebne?
TAK – 305 uczniów (99%)
NIE – 3 uczniów (1%)
3. Czy zajęcia, w których uczestniczyłeś spełniły Twoje oczekiwania?
TAK – 304 uczniów (99%)
NIE – 3 uczniów (1%)
BRAK ODPOWIEDZI – 1 uczeń
4. Czy nadal chciałbyś uczęszczać na te zajęcia?
TAK – 302 uczniów (98%)
NIE – 5 uczniów (2%)
BRAK ODPOWIEDZI – 1 uczeń
5. Czy udział w tych zajęciach może spowodować jakieś zmiany w Twoim zachowaniu,
postawie, myślach, decyzjach? Jeśli tak to jakie?
Uczniowie najczęściej wymieniali:
- rozwijanie zdolności, umiejętności, sprawności – 60 uczniów (19%)
- pogłębienie wiedzy – 33 uczniów (11%),
- ogólnie nauka – 37 uczniów (12%),
- uzyskanie pewności siebie – 20 uczniów (6%),
- koleżeńska postawa – 11 uczniów (4%),
- nie spowodowało zmian – 24 uczniów (8%),
- poprawa umiejętności współdziałania – 16 uczniów (5%),
- otwartość na ludzi, szacunek – 21 uczniów (7%),
- brak odpowiedzi lub odpowiedź nie wiem – 13 uczniów (4%).
6. Jak myślisz, co robiłbyś/ robiłabyś w czasie wolnym gdyby nie było zajęć
pozalekcyjnych?
Uczniowie najczęściej wymieniali:
- ogólnie komputer – 100 uczniów (32%). ,
- oglądanie TV - 75 uczniów (24%). ,
- nuda - 47 uczniów (15%). ,
- spotkania z rówieśnikami – 30 uczniów (10%). .
7. Czy jest jakiś rodzaj zajęć pozalekcyjnych, których w Twojej szkole brakuje:
Uczniowie najczęściej wymienili:
- nie brakuje – 100 uczniów (32%)
- koła zainteresowań, przedmiotowych - 64 uczniów (21%),
- koła sportowe – 48 uczniów (16%),
- nie wiem – 14 uczniów (5%),
- brak odpowiedzi – 24 uczniów (8%).
WNIOSKI:
1. Należy kontynuować profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne, gdyż spotkały się one z dużym
zainteresowaniem uczniów.
2. Istnieje konieczność organizacji cyklu zajęć, których celem będzie minimalizacja szkód
psychospłecznych i somatycznych powstałych w wyniku nadmiernego oglądania telewizji i
spędzania czasu przed monitorem komputera.
3. Należy zwiększyć liczbę profilaktycznych kół sportowych z naciskiem na zajęcia taneczne,
gdyż ten rodzaj zajęć najbardziej interesuje legionowską młodzież.
4. W ramach gminnych działań profilaktycznych istnieje konieczność podjęcia dalszych starań,
których celem będzie kształcenie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności za siebie
i innych, tożsamości.