Objaśnienia do prognozy długu 2010 _3

Transkrypt

Objaśnienia do prognozy długu 2010 _3
Prognoza długu i jego spłaty dla Gminy Szprotawy w latach 2010-2030
Realizacja inwestycji nie byłaby moŜliwa, gdyby
była sfinansowana wyłącznie
z dochodów Gminy Szprotawy. Dodatkowe źródło finansowania w postaci poŜyczek,
kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych umoŜliwi realizację zamierzeń
określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy.
W niniejszym materiale zaprezentowano prognozę długu i jego spłaty dla Gminy
Szprotawy w latach 2010-2030.
Ustalenie okresu prognozy zadłuŜenia Gminy Szprotawy do 2030 roku zostało
wyznaczone najdłuŜszym okresem wykupu zobowiązań.
ZałoŜenia prognozy długu Gminy Szprotawy
Prognoza opiera się na projekcie budŜetu na rok 2010 oraz uchwalonym planie
dochodów i wydatków na 2009 r. uwzględniającym zmiany wprowadzone do budŜetu wg
stanu na dzień 30 października 2009 r.
Jednym z
elementów, który został uwzględniony w prognozie był warunek
utrzymania wskaźnika zadłuŜenia jak równieŜ poziom spłat zobowiązań wraz z odsetkami
w ograniczeniach określonych przez zapisy ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (art.169, art.170). Zgodnie z art. 169 łączna kwota przypadających w danym roku
budŜetowym spłat poŜyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami
oraz potencjalnych kwot spłat wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie moŜe przekroczyć 15% planowanych na dany rok
budŜetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Ograniczeń tych nie stosuje się do
kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z funduszy UE.
Natomiast, zgodnie z art. 170 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na
koniec roku budŜetowego nie moŜe przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej
jednostki w danym roku budŜetowym. Ograniczenia tego, nie stosuje się do emitowanych
papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek zaciąganych w związku z umową zawartą
z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z funduszy UE.
Drugi ze wskaźników ostroŜnościowych, wyraŜający poziom zadłuŜenia Gminy
w latach 2012-2014 przekroczył granicę 55%, lecz dotyczy przewidywanego zadłuŜenia na
sfinansowanie wkładu własnego zadań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy
unijnych.
1
Prognoza długu i jego spłaty dla Gminy Szprotawy w latach 2010-2030
NajwyŜsze obciąŜenie budŜetu Gminy Szprotawy spłatami zobowiązań i odsetkami
występuje w latach 2011-2015. Kwoty spłat wykazane w tych latach oscylują w przedziale
6.365.500 zł – 5.015.700 zł. Dotyczą one przede wszystkim zwrotu kapitału z tytułu kredytu
i poŜyczki i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych dla
współfinansowania zadań realizowanych ze środków unijnych, to jest: „Kompleksowe
rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, „Rozwiązanie
gospodarki ściekowej we wsi Długie”, „Budowa basenu krytego w Szprotawie”.
Prognozowany koszt obsługi długu osiągnie najwyŜszy poziom w 2013 roku (14,92%)
i mieści się w granicach maksymalnego dopuszczalnego ustawowo poziomu 15%.
Prognoza wskaźników zadłuŜenia i obsługi długu w latach 2009-2030
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
0,00%
Wskaźnik zadłuŜenia
wskaźnik obsługi długu
2
Prognoza długu i jego spłaty dla Gminy Szprotawy w latach 2010-2030
Na poniŜszym wykresie prezentowany jest poziom długu w poszczególnych latach
prognozy, który
odzwierciedla skalę wydatków inwestycyjnych związanych głównie
z wieloletnim zadaniem „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla
aglomeracji Szprotawa”.
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
zadłuŜenie na koniec roku
Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane w załączonej tabeli nr 1
załoŜenia makroekonomiczne. Podstawą tych załoŜeń były prognozowane wskaźniki
makroekonomiczne stanowiące podstawę do opracowania projektu ustawy budŜetowej na rok
2010. Przedstawiona w tabeli prognoza wskaźników makroekonomicznych moŜe ulec
zmianie w zaleŜności od warunków rynkowych.
ZałoŜenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych źródeł dochodów Gminy
Szprotawy w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę
poszczególnych źródeł, prognozę wskaźników makroekonomicznych.
W prognozie w latach 2010-2014 uwzględniono dotacje na inwestycje w kwotach
wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Natomiast od 2015 r. nie
zaplanowano dochodów pozyskanych ze środków unijnych.
3
Prognoza długu i jego spłaty dla Gminy Szprotawy w latach 2010-2030
Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków
załoŜonym w projekcie budŜetu na 2010 r. W kolejnych latach zakłada się, w zaleŜności od
poziomu przewidywanego deficytu, obniŜenie wydatków bieŜących lub wzrost wydatków
bieŜących o wskaźnik inflacji. Wydatki inwestycyjne w latach 2010-2014 zaplanowano
w
kwotach
odpowiadających
kwotom
zaplanowanym
w
Wieloletnim
Programie
Inwestycyjnym.
Przewidywany plan dochodów i wydatków w latach 2010-2030 przedstawia załączona
tabela nr 2.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo przyszłej sytuacji finansowej Gminy Szprotawy
niezbędne jest systematyczne analizowanie zagroŜeń związanych z realizacją polityki
zarządzania długiem. Główne ograniczenia mogą wynikać przede wszystkim z ryzyka spadku
poziomu dochodów Gminy. Niezbędne zatem
będzie bieŜące monitorowanie poziomu
dochodów bieŜących w zestawieniu z wydatkami bieŜącymi.
Wprowadzenie tych zasad pozwoli na optymalizację zaciąganych zobowiązań
i w praktyce moŜe spowodować, iŜ faktyczne zaciągnięcie zobowiązań kredytowych
w danym roku budŜetowym będzie odbiegać od pierwotnych załoŜeń budŜetowych.
4