Zbiórka dla DPS w Mielżynie - Zespół Szkół Publicznych w

Transkrypt

Zbiórka dla DPS w Mielżynie - Zespół Szkół Publicznych w
"Wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili...Mt 25.40"
Największym darem dla człowieka jest Dar Syna BoŜego, którego pamiątkę przyjścia
będziemy po raz kolejny przeŜywać. Ale On ciągle, kaŜdego dnia do nas przychodzi w drugim
człowieku,
zwłaszcza
potrzebującym,
chorym,
bezdomnym
,
niepełnosprawnym....Błogosławiony PapieŜ Jan Paweł II mówił do nas w ostatniej pielgrzymce o
wyobraźni miłosierdzia, którą mamy się kierować i mamy ją posiąść. W tym teŜ duchu młodzieŜ
gimnazjalna przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania w parafii Czerniejewo po raz
kolejny pod opieką ks. Tadeusza Bachorza i katechetki Beaty Buczkowskiej zorganizowała
zbiórkę darów dla Domu Pomocy Społecznej w MielŜynie. Zbierano słodycze, środki czystości,
artykuły szkolne i papiernicze oraz uŜywaną odzieŜ. Do tej pięknej inicjatywy dołączyli się
parafianie i autokarem w czwartek 15 grudnia grupa ponad 50 młodzieŜy udała się do DPS
prowadzonego przez Siostry Dominikanki. Mieszka tam około 90 osób niepełnosprawnych
intelektualnie i ruchowo. Pobyt kilkugodzinny był nie tylko okazją do zapoznania się z pracą i
opieką nad tymi osobami ale takŜe stanowił niezwykłą katechezę. Okazuję się bowiem, Ŝe takie
osoby potrafią nas wiele nauczyć i to przede wszystkim miłości. My ludzie cieszący się
sprawnością naszych narządów ruchu i intelektu moŜe przewyŜszamy ich wykształceniem,
wiedzą , znajomością języków obcych ale oni mają większą od nas MIŁOŚĆ. Dlatego pobyt w
MielŜynie z tymi naszymi braćmi i siostrami wnosi tyle duchowego bogactwa w nasze serca i
daje wiele do myślenia zwłaszcza ludziom stającym przed wyborem Ŝyciowej drogi w świecie
dorosłych ludzi. W Zespole Szkół Publicznych w Czerniejewie aktywny jest takŜe wolontariat
młodzieŜowy, który idzie z pomocą ludziom starszym a zwłaszcza samotnym w parafii. Jednak
pobyt w DPS -ie w MielŜynie moŜe przyczyni się do tego, Ŝe spośród młodzieŜy czerniejewskiej
znajdą się osoby, które zechcą udzielać się takŜe pośród tamtejszych podopiecznych, albo podjąć
stałą pracę odkrywając powołanie nacechowane miłością. Raz jeszcze okazało się, Ŝe
niepełnosprawni potrafią być wspaniałymi nauczycielami dobra, miłości bezwarunkowej i tak
naprawdę to nie my ich obdarowaliśmy tymi choć licznymi darami materialnymi ale oni
przekazali nam coś czego w szkolnych murach trudno doświadczyć na co dzień.
Ks. Tadeusz Bachorz