„Diagnostyka laboratoryjna”

Transkrypt

„Diagnostyka laboratoryjna”
Książki nadesłane • Books Received
„Diagnostyka laboratoryjna”
Redakcja naukowa Bogdan Solnica
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014, ISBN: 978-83-200-4666-3
Współczesna
diagnostyka
laboratoryjna stanowi odrębną dziedzinę medycyny,
na której rozwój decydujący
wpływ mają nie tylko dynamiczny postęp w zakresie
biologii molekularnej, biochemii, genetyki, odkrycia
wielu nowych biomarkerów,
opracowanie nowych technologii pomiarowych ale także postęp dokonujący się
w wielu dziedzinach medycyny klinicznej, nasilające się
tendencje do indywidualizacji procesu terapeutycznego.
Gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na wyniki badań laboratoryjnych zarówno
pod względem ilościowym
jak i asortymentu badanych wskaźników. Ocenia
się że blisko w 70% decyzji medycznych istotny
element stanowią wyniki badań laboratoryjnych.
Decydujące znacznie dla możliwości wykorzystania badań laboratoryjnych na różnych etapach
szeroko pojmowanego procesu diagnostycznego
i terapeutycznego ma wiarygodność ich wyników.
Rozbudowywane systemy kontroli jakości stanowiące jeden z podstawowych składników procesu analitycznego mają zapewniać spełnianie tego
wymogu.
Dla właściwego wykorzystania wyników badań
laboratoryjnych ogromne znaczenie ma współpraca pomiędzy zleceniodawcą i odbiorcą wyników badań laboratoryjnych – lekarzem klinicystą
a wykonawcą tych badań – diagnostą laboratoryjnym. Wynik badania laboratoryjnego jest w wielu
przypadkach przedmiotem
wspólnych dyskusji i analiz.
Właściwa interpretacja wyników badań laboratoryjnych,
w szeregu przypadków umiejętność wyboru dodatkowych
badań
uzupełniających,
stwarza określone wymagania w zakresie znajomości
wielu aspektów klinicznych
medycyny laboratoryjnej.
W przekazywanym do rąk
czytelników podręczniku Autorzy, doświadczeni klinicyści
i eksperci medycyny laboratoryjnej podjęli próbę przedstawienia w sposób syntetyczny zasad diagnostyki
najczęściej występujących
chorób, ze szczególnym
uwzględnieniem szerokiego panelu badań laboratoryjnych. W poszczególnych rozdziałach tego
podręcznika jego Autorzy podjęli próbę przedstawienia wielu wiadomości zgodnych z aktualnym
stanem wiedzy i ich doświadczeniem zawodowym. Omawiane zagadnienia powinny ułatwić
przyszłym diagnostom laboratoryjnym orientację
w zagadnieniach znajdujących się na granicy
pomiędzy laboratorium i codzienną praktyką lekarską. W intencji jego twórców podręcznik ma
stanowić istotne narzędzie nie tylko dla studentów analityki medycznej, diagnostów laboratoryjnych ale również dla lekarzy na różnych etapach
zdobywania wiedzy. Ta książka, w założeniu jej
twórców, może stać się jedną z podstawowych
pozycji podręcznej biblioteki w każdym medycznym laboratorium diagnostycznym.
91