ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Transkrypt

ogłoszenie o wszczęciu postępowania
1. ZAMAWIAJ CY
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
63 - 900 Rawicz
ul. Winary 4 b
woj. wielkopolskie
tel.(0-65) 546-27-21, fax (065) 546-27-17
zec_rawicz @poczta.onet.pl
z a w i a d a m i a:
o wszcz ciu post powania Nr DT/361-4/07
Dostawa paliw płynnych oraz rodków pozapaliwowychw formie tankowania na
stacjach paliwowych wykonawcy
Osoby upowa nione do kontaktów:
•
Rafał Korytowski
tel. (065) 546-27-62
Adres strony internetowej, na której dost pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.rawicz.zapis.net.pl
2. RODZAJ I TRYB ZAMÓWIENIA –
3. OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa oleju nap dowego, benzyny bezołowiowej PB95, poprzez tankowanie jednostek transportowych zamawiaj cego
na Stacji Paliw – wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2007.12.31 sukcesywnie wg potrzeb oraz zakup artykułów pozapaliwowych w nast puj cych ilo ciach:
1.olej nap dowy – max. 8 000 litrów,
2.benzyna bezołowiowa PB95 – max 1000 litrów
3.olej silnikowy , wg potrzeb zamawiaj cego max. 100 l
4.olej przekładniowy - , wg potrzeb zamawiaj cego max. 100 l
5.olej hydrauliczny klasy HL wg potrzeb zamawiaj cego max 250 l
6.olej hydrauliczno przekładniowy wg potrzeb zamawiaj cego max 100 l
4. KRYTERIA OCENY I ICH ZNACZENIE :
!"
5. TERMIN WYKONANIA: od podpisania umowy – 31.12.2007
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
#
( )
* +
0
, 1
*
$.
/$
/ &)
!
1
-
$%$
*
$.
#
&#
'
/
UWAGA:
Je eli jeste cie Pa stwo zainteresowani otrzymaniem wiadomo ci o ewentualnych modyfikacjach
specyfikacji prosimy przesła na adres [email protected] maila informuj cego o fakcie
pobrania specyfikacji wraz z własnymi danymi adresowymi.
------------------------------------(podpis)
Podmiot ogłaszaj cy:
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
ul. Winary 4b 63-900 Rawicz
tel.(065) 545 28 66
REGON 410035700
NIP 699-000-63-57
Wprowadził dane : Rafał Korytowski
Odpowiedzialny za tre : Rafał Korytowski
Data utworzenia: 2006-11-27
Data udost pnienia: 2006-11-27