Uchwala Nr XVI/119/15 z dnia 30 wrzesnia 2015 r.

Transkrypt

Uchwala Nr XVI/119/15 z dnia 30 wrzesnia 2015 r.
UCHWAŁA NR XVI/119/15
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz.594, z późn.zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.
z 2015 r. poz. 133 z póź.zm. ) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:
§ 1. Rada stwierdza wybór 5 ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały oraz wybór 2 ławników do Sądu Okręgowego w Opolu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wyboru dokonano w głosowaniu tajnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
.
Id: C287BCF1-D7CB-4DA6-8877-B2F2C80B430A. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/119/15
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 września 2015 r.
Lista osób wybranych na ławników
do Sądu Rejonowego w Kluczborku
na lata 2016-2019
1.
2.
3.
4.
5.
Czapaj Teresa
Tyra Adam
Stefański Waldemar
Widziszowska Maria
Łowicka Lidia
Id: C287BCF1-D7CB-4DA6-8877-B2F2C80B430A. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/119/15
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 września 2015 r.
Lista osób wybranych na ławników
do Sądu Okręgowego w Opolu
na lata 2016-2019
1.
2.
Podolińska Katarzyna
Podgórniak Kazimierz
Id: C287BCF1-D7CB-4DA6-8877-B2F2C80B430A. Podpisany
Strona 1