Protokół Nr 14/08 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju

Transkrypt

Protokół Nr 14/08 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju
Protokół Nr 14/08
z
wyjazdowego
posiedzenia
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
i
Porządku
Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego w Nadleśnictwie Nurzec, które odbyło się
w dniu 12 czerwca 2008r.
W posiedzeniu wzięli udział radni – członkowie komisji wg załączonej listy obecności oraz
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego –
inż. Marek Kałucki.
Temat posiedzenia: Zapoznanie się z zadaniami leśnictwa.
I część posiedzenia odbyła się w świetlicy Nadleśnictwa Nurzec a II część w terenie
Nadleśnictwa.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji mgr Jan Markiewicz, który powitał
Pana Nadleśniczego mgr inż. Eugeniusza Chursowicza, radnych i Naczelnika Wydziału
Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska inż. Marka Kałuckiego. Następnie oddał głos
Panu Nadleśniczemu.
Pan Nadleśniczy powitał wszystkich zebranych i następnie przedstawił zadania,
przed jakimi stoi Nadleśnictwo. Wystąpienie dotyczyło głównie zagadnień związanych z
hodowlą lasu, jego ochroną, pozyskiwaniem drewna, ochroną przyrody, zalesieniami
porolnymi,
ochroną
ppożarową
obszarów
leśnych
i
nadzorem
nad
lasami
niepaństwowymi. Wystąpienie Pana Nadleśniczego było poparte pokazem multimedialnym
dotyczącym w/w zagadnień. W toku prelekcji członkowie komisji zadawali pytania
związane z gospodarką leśną. Dotyczyły one zalesień gruntów porolnych, możliwości
zakupu sadzonek
i współpracy Nadleśnictwa Nurzec ze Starostwem. Na pytania
odpowiadał Pan Nadleśniczy.
Następnie komisja udała się w teren Nadleśnictwa, gdzie Pan Nadleśniczy
zaprezentował ciekawe powierzchnie leśne dotyczące przebudowy drzewostanów,
zalesień gruntów porolnych, rezerwat przyrody i odnowienie naturalne.
–
Pow
nr 1 – leśnictwo Dąbrowa – Oddz 80b – starodrzew dębowy – Gospodarczy
Drzewostan Nasienny - stąd zbiera się żołędzie z przeznaczeniem do wysiewu na
szkółce Adamowo,
–
Pow nr 3 – leśnictwo Wygoda Oddz 60j – odnowienie Rb I b
–
Pow nr 4 – leśnictwo Wygoda Oddz 60 l – grunt porolny zalesiony w 1999 roku o
składzie gatunkowym: dąb 60%, sosna 30% i świerk 10%,
1
–
Pow nr 5 – leśnictwo Werpol – Oddz 94b – przebudowa drzewostanu rębnie złożonązałożono 3 gniazda, które odnowiono dębem,
–
Pow nr 7 – leśnictwo Werpol – Oddz 85h – młodnik dębowy z odnowienia naturalnego,
–
Powierzchnia nr 8 – leśnictwo Radziwiłłówka – Oddz 100a – w trakcie przebudowy
drzewostanu,
–
Powierzchnia nr 9 – leśnictwo Radziwiłłówka – Oddz 114a – rezerwat “Grąd
Radziwiłłowski” o pow. 22,16 ha. Celem powołania tego rezerwatu jest ochrona i
zachowanie zbiornika leśnego o charakterze grądu typowego, stanowiącego
pozostałości pierwotne dawnej Puszczy Mielnickiej.
Posiedzenie Komisji na terenie Nadleśnictwa Nurzec przybliżyło radnym –
członkom komisji zagadnienia gospodarki leśnej i zadania leśnictwa jako ważnego działu
gospodarki
narodowej.
Wyczerpująca
prezentacja
w/w
zagadnień
przez
Pana
Nadleśniczego , lustracja w terenie i wypowiedzi radnych podczas posiedzenia Komisji
pozwalają stwierdzić, że gospodarka leśna w Nadleśnictwie Nurzec prowadzona jest
profesjonalnie i zgodnie z zasadami hodowli, ochrony lasu oraz zasadami FSC. Świadczą
o tym piękne drzewostany dębowe, uprawy i młodniki po dokonanej przebudowie.
Zagadnienia dobrej gospodarki leśnej dotyczą w znacznym stopniu Starostwa, gdyż
nadzoruje ono lasy niepaństwowe. Od wielu lat nadzór ten na zlecenie Starostwa sprawuje
Nadleśnictwo Nurzec na podstawie zawartego porozumienia.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Powiatu uważa,
że przekazywanie prowadzenia nadzoru Nadleśnictwu Nurzec przez Starostę jest zasadne
i celowe. Można mieć pewność, że lasy niepaństwowe znajdują się pod fachową opieką
pracowników Nadleśnictwa Nurzec. Ponadto zawieranie tego porozumienia jest jednym z
przykładów dobrej współpracy samorządu powiatowego z Lasami Państwowymi.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
mgr Jan Markiewicz
Do wiadomości:
1. Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec
mgr inż. Eugeniusz Chursowicz
2. Pan Starosta Siemiatycki
mgr Jan Zalewski
3. Pan Wicestarosta Siemiatycki
mgr Mikołaj Mantur
4. a/a Rady Powiatu
2
3

Podobne dokumenty