Wójt Gminy Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05

Transkrypt

Wójt Gminy Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05
Klembów, dnia ………………..…….
Wójt Gminy Klembów
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
WNIOSEK
Zwracam się z wnioskiem o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania
wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej
produktów pochodzenia zwierzęcego, na terenie Gminy Klembów
1) imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………..
2) adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………..
3) adres do korespondencji ……………………..………………………………………………………….
4) informacje o wykształceniu …………………………………………………………………………….….
………………………………..
Podpis
Załączniki do wniosku:
1) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym (jeżeli jest wymagane)
3) oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w
którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi (jeżeli jest wymagane).
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………….…….………….
zam. …………………………..………………………………………………………………………………….…………….
oświadczam,
iż
mój
staż
pracy
w
prowadzonym
gospodarstwie
rolnym
położonym we wsi ……………………….………..….………………… wynosi ………………..….…….. lat.
Klembów, dn. ……………………
……………………………….…………
podpis

Podobne dokumenty