REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO

Transkrypt

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2015
Dyrektora ZSP w Główczycach
z dnia 2 marca 2015r.
REGULAMIN
REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO „SŁONECZKO”
§1
Rekrutacja dzieci odbywa się zgodnie z przepisami statutu przedszkola oraz
według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
§2
• Nabór do przedszkola obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy
Główczyce.
• Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które do rozpoczęcia roku szkolnego
w danym roku kalendarzowym kończą 3 lata oraz dzieci 4 letnie. W
wyjątkowych przypadkach, za zgodą Wójta Gminy do przedszkola mogą być
przyjmowane dzieci poniżej określonego wieku, jednak nie młodsze niż 2,5
letnie.
• Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają w terminie
trwania naboru deklarację woli kontynuowania wychowania
przedszkolnego, stanowiący załącznik nr 1 .
• Przyjmowanie dzieci, które nie uczęszczały wcześniej do przedszkola
odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola,
stanowiącej załącznik nr 2.
• Złożenie podpisanej przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) karty jest
równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i
zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
• Rodzice dzieci przyjętych na dany rok do przedszkola podpisuje z
dyrektorem przedszkola umowę korzystania z usług przedszkola.
§3
• Nabór dzieci do przedszkola prowadzi się zgodnie z poniższym
harmonogramem:
• Od 01 marca do 31 marca danego roku wydawanie i przyjmowanie
przez przedszkole kart zgłoszenia i deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego.
• Od 01 kwietnia do 14 kwietnia danego roku rozpatrywanie przez
Komisję Rekrutacyjną złożonych kart i deklaracji.
• Do 17 kwietnia danego roku wywieszenie na tablicy informacyjnej
przedszkola imiennych list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do
przedszkola.
• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic /prawny opiekun dziecka
może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie
odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub złożyć odwołanie do
dyrektora przedszkola od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
• Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania.
§4
• Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza
postępowanie uzupełniające.
• Postępowanie uzupełniające rozpoczyna się 15 maja i powinno zakończyć
się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który
jest przeprowadzone.
• W postępowaniu uzupełniającym stosuje się zasady rekrutacji zgodne z
Regulaminem rekrutacji.
§5
• W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci aniżeli jest miejsc w
przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje dyrektor przedszkola bez
rozpatrywania kart przez Komisję Rekrutacyjną.
• W sytuacji, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola jest większa niż
liczba miejsc, dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej
przewodniczącego.
• W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
• przewodniczący wyznaczony przez dyrektora przedszkola
• przedstawiciel Rady Rodziców - członek
• przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek.
• Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
§6
• Główne kryteria naboru:
• rodzina wielodzietna - 3 i więcej dzieci
• dziecko niepełnosprawne
• jedno z rodziców niepełnosprawne
• oboje rodziców niepełnosprawnych
• rodzeństwo niepełnosprawne
• samotne wychowanie dziecka
- dziecko w rodzinie zastępczej
- dziecko już uczęszczające do przedszkola.
• Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z kryteriów głównych,
powoduje przyjęcie dziecka w pierwszej kolejności. Kolejność złożenia kart
zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
• Kryteria dodatkowe:
• dziecko potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej ze względu na
pracę zawodową rodziców/opiekunów prawnych, co najmniej 8-9
godzin dziennie lub naukę w systemie dziennym,
• dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji
rodzinnej i jest objęte pomocą socjalną
• dzieci mające rodzeństwo w przedszkolu.
• Kryteria dodatkowe przyjmowania dzieci do przedszkola obowiązują w
kolejności jakiej występują.
§7
• Nie zgłoszenie się zakwalifikowanego dziecka do przedszkola w dniu
rozpoczęcia danego roku szkolnego i brak informacji o przyczynie
nieobecności w ciągu 5 dni roboczych skutkować będzie skreśleniem z listy
dzieci przyjętych do przedszkola. Miejsce to zajmie kolejne dziecko z listy
rezerwowej.
• W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją
dyrektora w miarę posiadanych wolnych miejsc.
§8
• Traci moc Regulamin Rekrutacji Dzieci z dnia 01 marca 2014 roku.
• Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2015 roku.