AT zapytanie ofertowe POIR 1.1.1 v2

Transkrypt

AT zapytanie ofertowe POIR 1.1.1 v2
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2015-05-01
dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną,
państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.
Active Text Spółka z ogranizcona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w związku z:
- ogłoszeniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju naboru wniosków na dofinansowanie
projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny
Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych
- zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach wyżej ogłoszonego naboru
prowadzonego przez NCBiR,
zaprasza do składania ofert na realizację zadań badawczych i projektowych dotyczących
przeprowadzenia pomiarów hiperspektralnych dla 5000 próbek starodruków dostarczonych przez
firmę Active Text sp. z o.o. Zakup w/w usług jest planowany w ramach projektu pod roboczym
tytułem „Przeprowadzenie prac B+R celem opracowania wielowymiarowego analizatora
strukturalno-obrazowego w zastosowaniu do reprodukcji i odzyskiwania zawartości
manuskryptów i dokumentów archiwalnych”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach w/w
działania.
1.
Nazwa i adres Zamawiającego: Active Text Sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 27/5 30-519
Kraków, NIP 678-308-17-55, reprezentowana przez Leszka Słabońskiego
2.
Robocza nazwa projektu: „Przeprowadzenie prac B+R celem opracowania
wielowymiarowego analizatora strukturalno-obrazowego w zastosowaniu do reprodukcji i
odzyskiwania zawartości manuskryptów i dokumentów archiwalnych ”
3.
Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert.
4.
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 2015-05-20
5.
Kod planowanego zlecenia: 73110000-6 Usługi badawcze
6.
Data złożenia ofert: Zamawiający oczekuje ofert do dnia 2015.05.27 do godziny
12:00. Pod uwagę brana będzie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
7.
Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Celem jest przeprowadzenie pomiarów hiperspektralnych dla 5000 próbek starodruków
dostarczonych przez firmę Active Text sp. z o.o. Badania powinny być wykonane z
następującymi parametrami:
•
Zakres pomiarowy to 400nm -1000 nm.
•
Rozdzielczość spektralna to nie więcej niż 2 nm.
•
Obszary
przeznaczone
do
skanowania
stanowią
kwadraty
o
boku
nie
większym niż 6 cm. (zostaną oznaczone przez zamawiającego)
•
Rozdzielczość pomiaru nie może być mniejsza aniżeli 1200 pikseli na linię.
•
Wyniki pomiarów należy dostarczyć zapisane w formacie ENVI.
•
Dodatkowo
oraz
do
Oświetlenia
każdego
dla
pomiaru
co
należy
najmniej
100
dołączyć
linii
pomiary
oraz
w
"Dark
dla
tej
Current"
samej
rozdzielczości poziomej, co pomiar główny (także w formacie ENVI)
•
8.
Ilość danych dla każdego piksela nie może być niższa aniżeli 12 bitów.
Warunki udziału Oferenta w postępowaniu:
Zgodnie z dokumentacją konkursową dla Działania 1.1. Poddziałanie 1.1.1.1, ogłoszoną w
dniu 2 kwietnia br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/ poir/konkursy/konkurs11112015/), a także
zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac
rozwojowych
w
ramach
projektu
(http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_ro
zwoj/1_konkurs_2015/4.2_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_1.1_poirkatalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf), podwykonawstwo części merytorycznych
można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu,
instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej
lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art.
42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.
1620) i otrzymała, co najmniej ocenę B.
Zatem do udziału w postępowaniu zaproszone są podmioty spełniające powyżej opisane
kryteria.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury
wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9.
Termin realizacji przedmiotu oferty: nie dłuższy niż 24 miesięcy od daty podpisania
umowy.
10.
Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający przewiduje, że wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
poniższe, następujące kryteria:
1. cena – 60 pkt. (100%),
2. doświadczenie oferenta i posiadana infrastruktura badawcza – 20 pkt. (20 %),
3. sumaryczny czas wykonania usługi – 20 pkt. (20%).
Ad.1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według podanego poniżej
wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 60 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich
oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”
Ad.2. Liczba punktów w kryterium „posiadana infrastruktura badawcza” będzie
przyznawane według podanego poniższego schematu:
•
Dostęp do laboratoriów technologicznych oraz własne zasoby sprzętowe,
rozumiane, jako oddzielne laboratoryjne instalacje technologiczne (wyposażone w
przemysłowe urządzenia wykonawcze i pomiarowe) umożliwiające pomiary
hiperspektralne wykorzystanie podczas realizacji zleconych prac:
0 pkt – brak,
10 pkt. – dostępne urządzenia pomiarowe spełniające wymagania niniejszego
zapytania ofertowego.
•
Dodatkowa premia 10 pkt za posiadanie przez Oferenta kategorii A lub A+ w
ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek
naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620): 10 pkt.
Ad.3. Liczba punktów w kryterium „sumaryczny czas wykonania:
0 pkt. – czas wykonania dłuższy niż 24 miesięcy
10 pkt. – czas wykonania do 24 miesięcy
20 pkt. – czas wykonania do 18 miesięcy
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy
Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną
lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium. Zamawiający po
dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą
ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań
osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do
niniejszego zapytania).
11.
Sposób składania oferty:
Formularz Ofertowy może być złożona w następujący sposób:
1. Elektronicznie na adres [email protected] , opatrzona tytułem „Konkurs ofert”
2. W wersji papierowej do siedziby przedsiębiorcy: Active Text Sp z. o.o. , ul.
Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, w zaklejonej kopercie, przy pomocy operatora
pocztowego, opatrzonej opisem „Konkurs ofert”.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca dla ważności
oferty jest data wpływu oferty do przedsiębiorcy.
Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz z formularzem ofertowym (na adres
Zamawiającego)
W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji
do właściwej instytucji publicznej.
Jeżeli Oferent będzie potrzebował dodatkowych, szczegółowych informacji na temat przedmiotu
i warunków zamówienia, które z uwagi na tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały podane w
zapytaniu ofertowym – jest on uprawniony do kontaktu z osobą Łukasz Lasyk, tel. 668 304 301,
e-mail. [email protected], która udzieli mu ich po wcześniejszym podpisaniu
zobowiązania do zachowania przedmiotowych informacji w tajemnicy. Ewentualne pytania
dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować nie później niż do 2 dni przed terminem
finalnym składani ofert.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego http://www.activetext.pl/ oraz w siedzibie działalności gospodarczej Spółki, na tablicy ogłoszeń przy ul.
Zamoyskiego 27/4 w Krakowie.
Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym.
2. Formularz ofertowy
Załącznik 1
Wykonawca/pieczątka:
……………, dn. ……………………
NIP …………………………………………………
REGON …………………………………………………
Oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………............. (wypełnić zgodnie z zapytaniem)
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
………………………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
Załącznik 2
Formularz Ofertowy
dotyczy zapytania ofertowego 2015-05-01
dla Active Text sp. z o.o.
Nazwa
Adres
NIP
REGON
Typ Podmiotu*
(uczelnia publiczna, państwowy
instytut badawczy, instytut PAN
lub inna jednostka naukowa
będąca organizacją badawczą
prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę)
Data Przygotowania
oferty
Termin Ważności
oferty
Okres realizacji Badań
(w miesiącach)
Opis aparatury, która
zostanie wykorzystana
do badań
Cena Netto
Cena Brutto
Data Wpłynięcia
Zapytania Ofertowego
…………………………………
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
……………………….
pieczęć firmy