Przedmiar malowanie przedszkola

Transkrypt

Przedmiar malowanie przedszkola
PRZEDMIAR
45410000-4
45442100-8
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Tynkowanie
Roboty malarskie
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
: Malowanie sali zajęć i szatni
: Przedszkole w Dobrem
ul Rynek 3 Dobre
: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem
: ul. Szkolna 3
05-307 Dobre
:
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA
: inż. Waldemar Nagraba
upr. bud. UAN 4224/129/116/87
: 26.05.2014
SPORZĄDZAJĄCY PRZEDMIAR :
INWESTOR :
Data opracowania
26.05.2014
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Podstawa
1 45410000-4
1 KNR 4-01
d.1 0701-02
2 KNR 4-01
d.1 0619-03
3 KNR 4-01
d.1 0621-05
4 KNR 4-01
d.1 0711-02
2 45442100-8
5 KNR 4-01
d.2 1204-01
Opis i wyliczenia
TYNKI
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
j.m.
m2
1.00*1.50
m2
Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych
1.50
m2
m2
Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą sma- m2
rowania np. środkiem Isolit Tecmadry
1.50
m2
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.00*1.50
Poszcz.
1.500
RAZEM
1.500
1.500
RAZEM
1.500
1.500
RAZEM
1.500
1.500
RAZEM
1.500
m2
m2
MALOWANIE
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2
4.75*5.99
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m2
1.45*[4.75+5.99]*2
0.90*[2.25+6.39]*2
m2
m2
28.452
RAZEM
6 KNR 4-01
d.2 1204-02
7 KNR 4-01
d.2 1204-08
8 KNR 4-01
d.2 1206-04
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z m2
poszpachlowaniem nierówności
poz.5+poz.6
m2
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jed- m2
nokrotnym szpachlowaniem
1.51*{[5.99+4.75+0.30+0.20]*2-2.40}
m2
1.50*[2.25*2+6.39*2-1.34-1.20-1.15]
m2
28.452
31.146
15.552
RAZEM
46.698
75.150
RAZEM
75.150
30.321
20.385
RAZEM
9 KNR 4-01
d.2 1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-08
Razem
50.706
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia- m2
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm
m2
2.40*[1.34+1.20]
10 KNR 4-01
Dwukrotne malowanie farbą olejną osłon grzejników
d.2 1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01 analogia
{1.10*0.57+0.17*[0.57*2+1.10]}*3
-2-
Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6601
6.096
RAZEM
6.096
3.023
RAZEM
3.023
m2
m2