Biała Podlaska 15.06.2012r TI

Transkrypt

Biała Podlaska 15.06.2012r TI
Biała Podlaska 15.06.2012r
TI-60/2012
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 79 ust.1 - Regulaminu postępowania dla procedury przetargowej
udzielania zamówienia w Bialskich Wodociągach i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Bialskie Wodociągi i
Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,
postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
„Budowę separatora na kanale deszczowym w ul. Brzegowej w Białej Podlaskiej.”
(znak sprawy TI-4/2012), wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:
Ofertę nr 2 z ceną 71 268,75 zł brutto złożoną przez ZAKŁAD INSTALATORSTWA
SANITARNEGO ZENON ŚLEDŹ ul. Długa 56, 21-500 Biała Podlaska
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawia cenę
najkorzystniejszą odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w
związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert
przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena-100% – 100,00pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą
ofertę:
1. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Sp. z o.o.,
ul. Brzeska 156, 21-500 Biała Podlaska
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena-100% – 90,31pkt.
Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 81 - Regulaminu postępowania
dla procedury przetargowej udzielania zamówienia w Bialskich Wodociągach i Kanalizacji
„WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, w przypadku niezłożenia protestu, może zawrzeć
umowę w sprawie zamówienia w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty.
Otrzymują:
1. Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Zenon Śledź ,
ul. Długa nr 56A ,
21-500 Biała Podlaska,
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Sp. z o.o.,
ul. Brzeska 156,
21-500 Biała Podlaska,
3. a/a
Prezes Zarządu
BWiK „WOD-KAN” Sp. z o. o.
w Białej Podlaskiej
mgr inż. Zygmunt Król

Podobne dokumenty