Regulamin konkursu fotograficznego ”Ślad czasu”

Transkrypt

Regulamin konkursu fotograficznego ”Ślad czasu”
Regulamin konkursu fotograficznego ”Ślad czasu”
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Ślad czasu”.
2. Konkurs organizowany jest przez:
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ODDZIAŁ TERENOWY PARKU KRAJOBRAZOWEGO WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH
ul. SIENKIEWICZA 3, 90-113 ŁÓDŹ
Tel. 42 640 65 61 wew. 2
3. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy historycznej i kulturowej oraz zainteresowanie
uczestników Konkursu tematyką historii i ochrony architektury zabytków kultury.
4. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:
I.
Detal architektoniczny z terenu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
z podstawowym opisem lokalizacyjnym.
II.
Zabytkowy obiekt z terenu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
5. Konkurs trwa od 14 lipca do 31 października 2014 roku.
6. Prace (max 2 prace w jednej kategorii) należy przesłać w formie cyfrowej, pliki typu .jpg
lub.tif, w rozdzielczości min 2000 pikseli wzdłuż dłuższego boku wraz z tytułem zdjęcia,
miejscem jego wykonania i danymi autora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)
zawartymi w karcie zgłoszeniowej.
7. Prace konursowe oraz kartę zgłoszeniową należy przesyłać na adres
[email protected] W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs ślad czasu”, a
pliki nazwać inicjałami oraz tytułem.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 listopada 2014r. Wyniki zostaną opublikowane na
stronie internetowej www.pkwl.parkilodzkie.pl
9. Organizator przewiduje nagrody dla 3 najlepszych prac w każdej kategorii oraz wystawę
pokonkursową. Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą na adres podany w
zgłoszeniu.
10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczenia prac
uczestników na swojej stronie internetowej oraz w wydawnictwach własnych z podaniem
nazwiska autora.
11. Osoba nadsyłająca pracę konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora
konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
12. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.